2 TIMUTÉU 4

1Rü nüma ya Ngechuchu ya Cristu ya núma tá ũcü na nüxü̃ yacagüxü̃ca̱x i ngẽma duü̃xü̃gü i maxẽxü̃ rü ngẽma marü yuechiréxü̃, rü yimape̱xewa rü Tupanape̱xewa cuxü̃ chamu na nüxü̃ quixuxü̃ca̱x i ngẽma ore i mexü̃. Rü ngẽxguma cuxü̃́ yatauxchaãchigu rü woo cuxü̃́ naguxchagu, rü chanaxwa̱xe i nüxü̃ quixuama i ngẽma ore. Rü ngẽmaãcü chanaxwa̱xe na icuyanawe̱xãchixẽẽgüxü̃ rü meã cuyaxucu̱xẽgüxü̃ rü nüxü̃́ cunangúchaü̃xẽẽxü̃ i duü̃xü̃gü. Rü name nixĩ i yaxna namaã cuxĩnüãcüma meã cunangúexẽẽ. 3Erü yixcüra i duü̃xü̃gü rü tãũtáma nüxü̃ naxĩnüẽchaü̃ i ngẽma ngu̱xẽẽtae i mexü̃. Erü ngẽma duü̃xü̃gü rü nichixecüma. Rü ngẽmaca̱x naxca̱x nadaugü i norü ngúexẽẽruü̃gü i nüma nanaxwa̱xegüxü̃ãcüma nangúexẽẽxü̃. 4Rü tãũtáma nüxü̃ naxĩnüẽchaü̃ i Tupanaãrü ore i aixcüma ixĩxü̃. Erü nüxü̃́ nayaxõgü i ngẽma ore i doramare ixĩxü̃ rü ngẽmaguama narüxĩnüẽ. 5¡Natürü cuma rü meã cugüna nadau, rü ínaxuãẽ, rü namaã napora ega ngúxü̃ cuxü̃ üpetügu! ¡Rü nüxü̃ ixuama i ore i mexü̃ i tüxü̃ maxẽxẽẽxü̃, rü meã yanguxẽẽ i ngẽma puracü i Tupana cuxna ãxü̃! 6Tãũtáma muxü̃ i ngunexü̃ ñoma i naãnewa changẽxma erü marü choxü̃ ningaica na Tupanaãrü puracü chaxüxü̃gagu chayuxü̃ rü choxü̃ na yama̱xgüxü̃ i duü̃xü̃gü. 7Rü choma rü marü guxü̃wama nüxü̃ chixuchigü rü íchayapoxü̃chigü ga Tupanaãrü ore i mexü̃ ga woo yemaca̱x duü̃xü̃gü chauxchi na aiexü̃. Rü guxü̃guma aixcüma Tupanaca̱x chamaxãma rü nüxü̃́ chayaxõõma. Rü ñu̱xma rü marü nawa nangu na chayuxü̃. 8Rü ñu̱xma rü marü Tupana choxü̃́ namaã nanguxü̃ i ngẽma ãmare i mexẽchixü̃ ya tórü Cori ya Ngechuchu ya ãẽ̱xgacü ya mecü tá choxna ãxü̃ i ngẽxguma wenaxãrü ñoma i naãnewa naxũxgu. Rü tãũtáma chaxica choxna nanaxã i ngẽma ãmare, natürü tá tüxna nanaxã ya guxãma ya yíxema tümaãrü ngúchaü̃maã ínaṉg̱uxẽẽgüxe na wenaxãrü núma naxũxü̃. 9Cumaã nüxü̃ chixu rü chanaxwa̱xe i paxa nuã cuxũ, rü choxü̃ ícuyadau. 10Dema rü ñoma i naãneãrü ngẽmaxü̃gu naxĩnüxü̃gagu choxna nixũ rü ĩãne ga Techarónicawa naxũ. Rü Crechéü̃te rü Gárataanewa naxũ, rü Titu i Darumáchiaanewa. 11Rü Lucaxicatama nixĩ i ñu̱xma chauxü̃tawa ngẽxmaxü̃. Rü chanaxwa̱xe i naxca̱x cudau i Marcu na nuã cunagaxü̃ca̱x. Erü nüma rü chauxca̱x name na choxü̃ na nangü̃xẽẽxü̃ i ñaã puracüwa. 12Rü Tíquicu rü ĩãne i Epéchiuwa chanamu. 13¡Ngẽxguma nuã cuxũxgu rü nuã nange i chorü gáuxü̃chiru ga ĩãne i Túruawa ngẽxmaxü̃ ga Carpupatawa chatáxü̃! Rü chanaxwa̱xe i nuã cunana i chorü poperagü. Rü guxü̃ãrü yexera chanaxwa̱xe i nuã cunana i ngẽma chorü poperagü i idixgüpǘtaxü̃. 14Aleyã́dru i cobrenaxca̱x i buetarearü üwa puracüxü̃ rü poraãcü chixri chomaã naxüpetü. Natürü Tupana nüxü̃ nacua̱x i ñuxãcü tá na napoxcuãxü̃ naxca̱x ga yema chixexü̃ ga chomaã naxüxü̃. 15¡Meã cugüna nadau na tama chixexü̃ cumaã naxüxü̃ca̱x! Erü poraãcüxüchima naxchi naxai i Tupanaãrü ore i mexü̃. 16Yexguma noxrixüchima ãẽ̱xgacügüpe̱xewa chaugüétüwa chideaxgu rü taxúema choxü̃ tarüngü̃xẽẽ. Guxü̃ma choxna nibuxmü. Natürü tama chanaxwa̱xe i Tupana nagu narüxĩnü i ngẽma. 17Natürü tórü Cori choxü̃ naporaxẽẽ rü choxü̃ narüngü̃xẽẽ na choxü̃́ natauxchaxü̃ca̱x na nüxü̃ chixuxü̃ca̱x ga norü ore i mexü̃ i tüxü̃ maxẽxẽẽxü̃. Rü yemaãcü guxü̃ma ga yema duü̃xü̃gü ga tama yaxõgüxü̃ ga yéma yexmagüxü̃ rü nüxü̃ naxĩnüẽ ga yema ore. Rü yemaãcü tórü Cori ya Ngechuchu choxü̃ ínanguxuchixẽẽ ga yexguma taxü̃ ga ãũcümaxü̃wa chayexmagu. 18Rü nüma ya tórü Cori tá choxü̃ ínanguxuchixẽẽ nawa i guxü̃ma i chixexü̃gü. Rü tá choxna nadau na ngextá ãẽ̱xgacü íyiĩxü̃wa choxü̃ nagaxü̃ca̱x. Rü tanaxwa̱xe i guxü̃guma nüxü̃ ticua̱xüü̃gü. Rü ngẽmaãcü yiĩ. 19Chanaxwa̱xe i chauégagu nüxü̃ curümoxẽ i Prisila, rü Aquiru, rü Onechéperutanüxü̃gü. 20Eratu rü ĩãne i Corĩ́tiugu narüxã̱ũ̱x. Rü Turuquínu rü iḏaawexü̃ma ĩãne i Miretuwa chanata̱x. 21Rü naxü̃pa i gáuanexü̃ rü chanaxwa̱xe i nuã cuxũ. Rü cuxü̃ narümoxẽgü i Eubúru, rü Prudẽte, rü Linu, rü Cáudia, rü guxü̃ma i taeneẽgü i yaxõgüxü̃. 22Rü chanaxwa̱xe i tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu cumaã nangẽxma, rü Tupana pexü̃ narüngü̃xẽẽ ya guxãma i pemax.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\