3 CUÁÜ̃ 1

1Pa Chaueneẽ, Pa Gayu i Aixcüma Cuxü̃ Changechaü̃xẽx, rü cuxca̱x chanaxümatü i choma i Cuáü̃ i yaxõgüxü̃ãrü ãẽ̱xgacü na chiĩxü̃. 2Pa Chaueneẽx, Tupanana chaca na meã cuxna nadauxü̃ca̱x i curü maxü̃wa rü cuxunewa, ngẽma curü õwa cuxna na nadauxü̃rüü̃. 3Rü poraãcü chataãẽ ga yexguma núma naxĩxgu ga ñuxre ga taeneẽgü, rü chomaã nüxü̃ yaxugügu ga cuchiga na ñuxãcü meã cuyaxõxü̃ i Tupanaãrü ore i aixcüma ixĩxü̃, rü guxü̃guma meã naga na cuxĩnüxü̃. 4Rü guxü̃guma chataãẽxü̃chi i ngẽxguma nüxü̃ chaxĩnügu na ñuxãcü Tupanaãrü ore nüxü̃ ixuxü̃ãcüma meã namaxẽxü̃ i chauxacügü. Rü aixcüma nataxuma i to i taãẽ i ngẽmaãrü yexera ixĩxü̃. 5Pa Chaueneẽ i Cuxü̃ Changechaü̃xẽx, mexü̃ cuxü erü nüxü̃ curüngü̃xẽẽ i ngẽma togü i taeneẽgü i toxnamana ne ĩxü̃ i cuxü̃tawa ngugüxü̃. 6Rü nümagü rü nuã nangugü, rü torü ngutaque̱xepataü̃wa nüxü̃ nixugüe na ñuxãcü nüxü̃ cungechaü̃xü̃ rü namaã cumecümaxü̃. Rü chanaxwa̱xe i nüxü̃ curüngü̃xẽẽ i ngẽma taeneẽgü i ngẽxguma wena cuxü̃tawa nangugügu. Rü ngẽxguma cuxna íyaxĩxgu rü ¡nüxna naxã i ṯacü i nüxü̃́ taxuxü̃ i norü namawaü̃! Erü Tupanaãrü me nixĩ na ngẽmaãcü nüxü̃ rüngü̃xẽẽxü̃ i norü orearü uruü̃gü. 7Rü nümagü, rü Ngechuchu ya Cristuarü puracü nixĩ i naxügüxü̃, rü ngẽmaca̱x norü oremaã nanaxĩãne. Natürü tama nanayauxgü i ngẽma tama yaxõgüxü̃ãrü ngü̃xẽẽ, rü ngẽmaca̱x name nixĩ i yixema na nüxü̃ rüngü̃xẽẽgüxü̃ na ngẽmaãcü yixema rü ta wüxigu namaã naxügüxü̃ca̱x i Tupanaãrü puracü. 9Choma rü marü chanaxümatü i wüxi i popera naxca̱x i ngẽma tupaucatanüxü̃gü i curü ĩãnewa ngẽxmagüxü̃. Natürü nüma i Diótepe rü tama naga naxĩnüchaü̃ i ngẽma nüxü̃ tixuxü̃, erü nanaxwa̱xe na nümatama namuãxü̃ i ngẽma tupaucatanüxü̃. 10Rü ngẽxguma ngẽ́ma chaxũxgu rü tá nüxü̃ chaxoregü erü tochiga i chixexü̃maã inayarüdexanexü̃. Rü woo tomaã na ngexü̃ nawagüxü̃, rü naẽ́tüwa to i chixexü̃ naxü, erü tama nanayauxchaü̃ i ngẽma taeneẽgü i ngẽ́ma ngugüxü̃. Rü nanachu̱xu na texé nayaxuxü̃ i ngẽma taeneẽgü. Rü yíxema nayauxchaü̃xẽ, rü ngutaque̱xepataü̃wa tüxü̃ ínawoxü̃. 11Pa Chaueneẽ i Cuxü̃ Changechaü̃xẽx, ¡Tãxṹ i nüxü̃ cuyadauxü̃xü̃ i ngẽma togü i chixexü̃ ügüxü̃! Natürü name nixĩ i nüxü̃ cuyadauxü̃ i ngẽma mexü̃ ügüxü̃. Erü yíxema guxü̃guma mexü̃ ǘxe rü Tupanaxãcü tixĩ. Natürü yíxema chixexü̃ üechaxe rü tama Tupanaxü̃ tacua̱x. 12Guxü̃ma i duü̃xü̃gü nüxü̃ ixuxgu i Demétriu rü wüxi ya mecü nixĩ. Rü toma rü ta nüxü̃ tacua̱x na meã naga naxĩnüxü̃ i Tupanaãrü ore i aixcüma ixĩxü̃. Rü ngẽmaca̱x toma rü ta nüxü̃ tixu na aixcüma mecü yiĩxü̃. Rü cuma nüxü̃ cucua̱x na aixcüma na yiĩxü̃ i ngẽma nüxü̃ tixuxü̃. 13Choma choxü̃́ nangẽxmachire̱x i muxü̃ma i chorü ore i cumaã nüxü̃ chixuxchaü̃xü̃, natürü tama ñaã poperagu cuxca̱x chanaxümatüchaü̃. 14Erü choma rü paxa ngẽ́ma chaxũxchaü̃, rü ngẽxguma rü meã tá yigümaã tidexagü. 15¡Meã cuxü̃ naxüpetü rü tãxṹ i cuxoegaãẽxü̃! Tamücügü i númacü̱̃ã̱x rü moxẽ cuxca̱x ngẽ́ma namugü. Rü chanaxwa̱xe i nüxü̃ curümoxẽ i wüxichigü i tamücügü i ngẽ́ma ngẽxmagüxü̃. Rü ngẽxĩcatama nixĩ i chorü ore i cumaã nüxü̃ chixuxü̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\