PURACÜGÜ 17

1Rü ĩãnegü ga Aü̃pípori rü Aporóniãwa nachopetü ga Pauru rü Chira, rü ĩãne ga Techarónicawa nangugü. Rü yéma nayexma ga Yudíugüarü ngutaque̱xepataü̃. 2Rü nawa naxũ ga Pauru, yerü woetama yema nixĩ ga nacüma. Rü tomaẽ̱xpü̱x ga ngü̃xchigaarü ngunexü̃gu namaã yéma nidexa nachiga ga Tupanaãrü ore ga ümatüxü̃. 3Rü meãma namaã inananguxü̃xẽẽ ga yema ore, rü namaã nüxü̃ nixu ga tü̱xcüü̃ ngúxü̃ na yangexü̃ ga Cristu rü tü̱xcüü̃ wena na namaxü̃xü̃. Rü ñanagürü: —Rü yima Cristu rü Ngechuchu nixĩ, rü nachiga nixĩ i pemaã nüxü̃ chixuxü̃ —ñanagürü ga Pauru. 4Rü ñuxre ga yéma yexmagüxü̃ ga Yudíugü rü nayaxõgü, rü Pauru rü Chiratanügu naxãgü. Rü yexgumarüü̃ ta Ngechuchuaxü̃́ nayaxõgü ga muxü̃ma ga Griégugü ga noxri Yudíugürüü̃ yaxõgüxü̃. Rü muxü̃ma ga ngexü̃gü ga dĩẽruã̱xgüxü̃ rü ta nayaxõgü. 5Rü yemaca̱x ga yema Yudíugü ga tama yaxõgüxü̃, rü nanuẽ rü nixãũxãchigü yerü muxü̃ma ga duü̃xü̃gü nüxü̃́ nayaxõgü ga Pauru rü Chiraarü ore. Rü norü numaã nanaxĩtaque̱xexẽẽ ga ñuxre ga yatügü ga chixexü̃gü ga taxuwama mexü̃. Rü yemaxü̃ namugü na nanuẽxẽẽãxü̃ ga yema ĩãnecü̱̃ã̱x ga duü̃xü̃gü. Rü Yachã́ũpatawa nabuxmü ga yema chixexü̃ ga duü̃xü̃gü na Pauru rü Chiraca̱x nadaugüxü̃ca̱x, yerü yema muxü̃ma ga duü̃xü̃güpe̱xewa nanagagüchaü̃. 6Natürü yexguma tama yexma nüxü̃ yangaugügu, rü Yachã́ũxü̃ niyauxgü, rü ñuxre ga yaxõgüxü̃xü̃ rü ta ínayauxü̃. Rü nayagauxü̃tanü, rü guma ĩãneãrü ãẽ̱xgacügüpe̱xewa nanagagü. Rü tagaãcü ñanagürügü: —Ngẽma Pauru rü Chira i guxü̃ i naãnewa duü̃xü̃güxü̃ chixexẽẽgüxü̃, rü núma rü ta nangugü. 7—Rü Yachã́ũ nixĩ ga nayaxuxü̃ ga napatawa. Rü guxü̃ma i nümagü i ngẽma yatügü rü tama naga naxĩnüẽchaü̃ i tórü ãẽ̱xgacü ya Dumacü̱̃ã̱xãrü mugü, erü nüxü̃ nixugüe rü nangẽxma i to i ãẽ̱xgacü i Ngechuchu —ñanagürügü ga yema chixexü̃ ga duü̃xü̃gü. 8Rü yexguma nüxü̃ naxĩnüẽgu ga yema oregü, rü poraãcü nanuẽ ga yema muxü̃ma ga duü̃xü̃gü rü yema ĩãneãrü ãẽ̱xgacügü ta. 9Natürü ga Yachã́ũ rü namücügü rü dĩẽrumaã nügü naxütanügü, rü yemaca̱x nayange̱xgü. 10Rü yematama ga chütaxü̃gu rü yema yaxõgüxü̃ ga Techarónicacü̱̃ã̱x rü ĩãne ga Beréawa nanamugü ga Pauru rü Chira. Rü yexguma yéma nangugügu, rü Yudíugüarü ngutaque̱xepataü̃wa naxĩ. 11Rü yema Yudíugü ga Beréacü̱̃ã̱x, rü yema togü ga Yudíugü ga Techarónicawa yexmagüxü̃ãrü yexera narümemaẽgü. Rü norü ngúchaü̃maã meãma nanayauxgü ga yema ore. Rü guxü̃ ga ngunexü̃gu rü Tupanaãrü ore ga ümatüxü̃wa nangúe na meã nüxü̃ nacua̱xgüxü̃ca̱x ngoxi aixcüma yiĩxü̃ ga yema ore ga Pauru rü Chira namaã nüxü̃ ixuxü̃. 12Rü muxü̃ma ga yema Beréacü̱̃ã̱x ga Yudíugü rü Ngechuchuaxü̃́ nayaxõgü. Rü yexgumarüü̃ ta ga muxü̃ma ga Griégugü ga Yatüxü̃gü rü ngexü̃gü ga ãẽ̱xgacügü nama̱x ixĩgüxü̃, rü nayaxõgü. 13Natürü yexguma yema Yudíugü ga Techarónicacü̱̃ã̱x nüxü̃ cuáchigagügu ga na Beréawa rü ta nüxü̃ na yaxuxü̃ ga Tupanaãrü ore ga Pauru, rü yéma naxĩ, rü nananuẽxẽẽ ga yema ĩãnecü̱̃ã̱x ga duü̃xü̃gü na Paurumaã chixri nachopetüxü̃ca̱x. 14Natürü yexguma yemaxü̃ nacuáchigagügu ga yema yaxõgüxü̃, rü paxama Pauruxü̃ ínaxũxũxẽẽgü ga guma ĩãnewa. Rü ñuxre ga yema yaxõgüxü̃ rü Pauruxü̃ ínixümücügü. Rü dauxchitagu naxĩ rü ñu̱xmata taxtüpechinüwa nangugü. Natürü ga Chira rü Timutéu rü Beréagu narüchooma. 15Rü yema duü̃xü̃gü ga Pauruxü̃ íixümücügüxü̃, rü wapurugu ínayaxümücügü ñu̱xmata ĩãne ga Atenawa nangugü, rü ñu̱xũchi Beréaca̱x nawoegu. Rü Pauru rü yema duü̃xü̃güxü̃ yéma namuga na paxa naxü̃tawa naxĩxü̃ca̱x ga Chira rü Timutéu. 16Rü yexguma Pauru rü Atenawa Chira rü Timutéuxü̃ naṉg̱uxẽẽgu, rü tama nataãẽcüraxü̃ yerü nüxü̃ nadau ga guma ĩãnewa ga na poraãcü naxchicüna̱xãmaãmare na natupanaã̱xgüxü̃. 17Rü yemaca̱x ga Pauru rü Yudíugüarü ngutaque̱xepataü̃wa namaã niporagacüü ga yema Yudíugü rü yema togü ga tama Yudíugü ixĩgüxü̃ ga Tupanaxü̃ icua̱xüü̃güxü̃. Rü guxü̃ ga ngunexü̃gu ga ĩãneãrü ngãxü̃wa üxü̃ ga ũãnechicawa rü ta namaã niporagacüü ga yema yéma ngutaque̱xegüxü̃. 18Rü nayexmagü ta ga ñuxre ga yatügü ga Epicúriugüarü ngu̱xẽẽtaewa ngúexü̃, rü togü ga Etóicugüarü ngu̱xẽẽtaewa ngúexü̃. Rü nümagü rü inanaxügüe ga Paurumaã na yaporagatanücüüxü̃. Rü ñuxre ga nümagü rü ñanagürügü: —¿Rü ṯacü nixĩ i nüxü̃ yaxuxü̃ i ñaã yatü i idexaechamarexü̃? —ñanagürügü. Rü togü nanangãxü̃gü, rü ñanagürügü: —Maneca wüxi i to i nachiü̃ãnecü̱̃ã̱xãrü tupanagüarü orearü uruü̃ nixĩ —ñanagürügü. Rü yemaãcü nidexagü ga yema duü̃xü̃gü, yerü Pauru rü nüxü̃ nixu ga ore ga mexü̃ ga Ngechuchuchiga ga nuxãcü wena na namaxü̃xü̃. 19Rü düxwa norü ãẽ̱xgacügüarü ngutaque̱xechica ga Areópagu ãẽ́gaxü̃wa nanagagü. Rü yéma nüxna nacagü, rü ñanagürügü nüxü̃: —Toma nüxü̃ tacuáxchaü̃ na ṯacü rü ngu̱xẽẽtae i ngexwacaxü̃xü̃ yiĩxü̃ i ngẽma namaã cungu̱xẽẽtaexü̃. 20Erü toxca̱x rü wüxi i taguma nüxü̃ taxĩnüẽxü̃ nixĩ i ngẽma ore, rü nüxü̃ tacuáxchaü̃ na ṯacüchiga yiĩxü̃ i ngẽma nüxü̃ quixuxü̃ —ñanagürügü. 21Rü yemaãcü nidexagü, yerü guxü̃ma ga Atenacü̱̃ã̱xgü rü yema to ga nachiü̃ãnecü̱̃ã̱xgü ga yexma ãchiü̃güxü̃, rü woetama yexicagu narüxĩnüẽ ga na nüxü̃ yaxuxü̃ca̱x rü nüxü̃ naxĩnüẽxü̃ca̱x ga yexwacaxü̃xü̃ ga oregü. 22Rü yemaca̱x ga Pauru rü inachi norü ngãxü̃tanüwa ga yema duü̃xü̃gü ga yema Areópaguwa ngutaque̱xegüxü̃, rü ñanagürü: —Pa Atenacü̱̃ã̱xgüx, nüxü̃ chadau na poraãcü perü tupanagügu perüxĩnüẽxü̃. 23—Erü ngẽxguma perü ngutaque̱xechicagüwa chixüpetüchigügu, rü nüxü̃ chadau i naxchicüna̱xãgü i nüxü̃ picua̱xüü̃güxü̃. Rü wüxi i nachicawa namaã chayarüxũ i wüxi i yumüxẽchica, rü ngẽxma naxümatü i naẽ́ga i ñaxü̃: “Tupana ya tama nüxü̃ icuácü”, ñaxü̃. Rü yima Tupana ya tama nüxü̃ pecuáãcüma nüxü̃ picua̱xüü̃gücü nixĩ ya choma pemaã nüxü̃ chixuchigacü. 24—Rü guma Tupana ga naxücü ga guxü̃ma ga naãnegü rü guxü̃ma i nawa ngẽxmaxü̃, rü nüma nixĩ i norü yora yiĩxü̃ i daxũguxü̃ i naãne rü ñoma i naãne. Rü ngẽmaca̱x nüma rü tama duü̃xü̃gü üxü̃ne ya tupaucagügu naxãchiü̃. 25—Rü nümatama ya Tupana rü taxuca̱xma nanaxwa̱xe i duü̃xü̃güarü ngü̃xẽẽ na namaxü̃xü̃ca̱x i nümax, erü taxuü̃ma nüxü̃́ nataxu. Rü nümatama guxãna nanaxã i maxü̃, rü tüxna nanaxã ya buanecü ya namaã ingü̃ãtanücüücü. Rü nümatama tüxna nanaxã i guxü̃ma. 26—Nüma rü wüxi ga duü̃xü̃watama nanaxü ga guxü̃ma ga duü̃xü̃gü na guxü̃ i naãnewa nangẽxmagüxü̃ca̱x. Rü nüma inaxuneta i ñuxgu tá na nabuxü̃ i duü̃xü̃gü rü ngexta tá naxãchiü̃xü̃ i wüxichigü. 27—Rü yemaãcü nanaxü na naxca̱x nadaugüxü̃ca̱x ga duü̃xü̃gü rü ñoma ẽãnexü̃wa ṯacüca̱x idaugüxü̃rüü̃ nüxü̃ iyangaugüxü̃ca̱x. Natürü nüma ya Tupana rü woetama guxü̃guma tüxna nangaicamachire̱x, erü nagagu nixĩ i imaxẽxü̃ rü ixĩã̱xtanücüüxü̃ rü ingẽxmaxü̃, ngẽxgumarüü̃ i ñuxre i perü poperaarü ümatüxü̃gü naxümatüxü̃rüü̃, rü ñanagürügü: “Rü Tupanaxãcü tixĩgü”, ñanagürügü. 29—Rü ñu̱xma na Tupanaxãcügü ixĩgüxü̃, rü tama name i nagu tarüxĩnüẽ rü Tupana rü wüxi i naxchicüna̱xã i uirumüwa rü e̱xna dĩẽrumüwa rü e̱xna nutawa ixüxü̃rüü̃ nixĩ. Erü guxü̃ma i ngẽma naxchicüna̱xãgü rü nümatama i duü̃xü̃gü nagu naxĩnüẽxü̃ãcüma nanaxügü. 30—Rü nuxcüma ga duü̃xü̃gü rü naẽchitamare ínatüe, natürü nüma ga Tupana rü namaã yaxna naxĩnü. Natürü i ñu̱xma ya Tupana rü nanamu i duü̃xü̃gü i guxü̃wama na naxca̱x nadaugüxü̃ rü nüxü̃ naxoexü̃ i nacüma i chixexü̃gü. 31Yerü nüma ga Tupana rü marü nüxü̃ naxuneta i wüxi i ngunexü̃ i nagu tá aixcüma guxü̃ i ñoma i naãnecü̱̃ã̱x i duü̃xü̃güna nac̱axü̃ i norü maxü̃chiga. Rü marü nüxü̃ naxuneta ya wüxi ya yatü ya Ngechuchu, rü yima tá nixĩ ya duü̃xü̃güna c̱acü. Rü Tupana rü guxãxü̃ma nüxü̃ nacua̱xẽẽ ga yema ga yexguma Ngechuchuxü̃ wena namaxẽẽgu —ñanagürü ga Pauru. 32Rü yexguma yema wena na namaxẽxü̃chigaxü̃ naxĩnüẽgu ga duü̃xü̃gü, rü ñuxre ga nümagü rü Pauruxü̃ nacugüe. Natürü ga togü rü ñanagürügü: —Rü wenagu táxarü cuxü̃́ itarüxĩnüẽ i ngẽmachiga —ñanagürügü. 33Rü yexguma ga Pauru rü ínaxũxũ ga natanüwa. 34Natürü ñuxre ga duü̃xü̃gü rü Pauruwe narüxĩ, rü Ngechuchuaxü̃́ nayaxõgü. Rü natanüwa nayexma ga Diuníchiu ga wüxi ga Areópagutanüxü̃, rü wüxi ga ngecü ga Dámari ga ngĩẽ́ga. Rü ñuxre ga togü rü ta nayaxõgü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\