PURACÜGÜ 24

1Rü wüxime̱ẽ̱xpü̱x ga ngunexü̃ ngupetügu, rü Yerucharéü̃wa ne naxũ ga paigüeru ga Ananíã, namaã ga ñuxre ga ãẽ̱xgacügü ga yaguã̱xgü rü wüxi ga yatü ga meãma dexaxü̃ cuáxü̃ ga Téturu ga naẽ́ga. Rü nümagü rü ãẽ̱xgacü ga Perixü̃tawa naxĩ na namaã nüxü̃ yanaxugüxü̃ca̱x ga tü̱xcüü̃ Pauruxü̃ na ínaxuaxü̃güxü̃. 2Rü yexguma Pauruxü̃ yéma nagagügu, rü inanaxügü ga Téturu ga nüxü̃ na yaxuxü̃, rü ñanagürü: —Moxẽxü̃chima i cuma Pa Ãẽ̱xgacü Pa Perix, erü cugagu nixĩ i meãma toxü̃ naxüpetüxü̃ i nuã. Rü cugagu nixĩ i nuã i ñoma i nachiü̃ãnewa na toxü̃́ nangẽxmaxü̃ i muxü̃ma i mexü̃gü. 3Rü moxẽ cuxna taxã erü guxü̃wama rü guxü̃guma cuxü̃tawa tanayauxgü i guxü̃ma i ngẽma mexü̃gü Pa Ãẽ̱xgacüxüchima, Pa Perix. 4Natürü tama yexeraãcü cuxü̃ chachixewechaü̃. Rü ngẽmaca̱x cuxna chaca na paxaãchi meã toxü̃́ icurüxĩnüxü̃. 5Rü ñu̱xma rü wüxi i orexü̃ cumaã chixuxchaü̃. Rü marü nüxü̃ tadau i ñaã yatü rü wüxi i ḏaaweanerüü̃ na yiĩxü̃, erü chixexü̃maã nayaxucu̱xẽgü i Yudíugü i guxü̃ i naãnewa na nügü yatoyexü̃ca̱x. Rü nüma nixĩ i norü ãẽ̱xgacü i ngẽma duü̃xü̃gü i nüxü̃́ yaxõgüxü̃ i Ngechuchu i Nacharétucü̱̃ã̱x. 6Rü toma tayayauxgü i ñaã yatü ga yexguma tupauca ga taxü̃ne naxüxaxẽẽchaü̃gu. Rü torü mugü tomaã nüxü̃ ixuxü̃ãcüma nüxna tacagüchaü̃. 7Natürü ínangu ga churaragüarü ãẽ̱xgacü ga Díchiu, rü muxü̃ma ga norü churaragümaã toxna nanapu. Rü toma i ínaxuaxü̃güxe, rü toxü̃ namu na cuxü̃tawa taxĩxü̃ca̱x. 8Rü ñu̱xma rü marü name i cumatama nüxna cuca i ngẽma Pauru na nüxü̃ cucuáxü̃ca̱x na aixcüma yiĩxü̃ i guxü̃ma i ngẽma naxca̱x ítanaxuaxü̃güxü̃ i tomax —ñanagürü. 9Rü yema togü ga Yudíugü rü ta, rü ñanagürügü: —Rü aixcüma nixĩ i ngẽma ore —ñanagürügü. 10Rü yexguma ga guma ãẽ̱xgacü ga Peri rü naxme̱xmaã Pauruxü̃ naxuneta na yadexaxü̃ca̱x. Rü yexguma ga Pauru, rü ñanagürü: —Chorü taãẽmaã cupe̱xewa chaugüca̱x chidexa, erü nüxü̃ chacua̱x na mucüma ga taunecü ñoma i nachiü̃ãneãrü ãẽ̱xgacü quiĩxü̃. 11Marü name i cumatama naxca̱x ícuca, erü 12 i ngunexü̃xĩcatama nangupetü ga na Yerucharéü̃wa changuxü̃ na Tupanaxü̃ chayarücua̱xüü̃xü̃ca̱x. 12Rü bai ga tupauca ga taxü̃newa, rü bai ga ngutaque̱xepataü̃güwa, rü bai ga ngürüanewamare ga ĩãnewa choxü̃ nadaugü ga Yudíugü ga na texémaã íchiporagacüüxü̃, rü na chananuẽxẽẽxü̃ ga duü̃xü̃gü. 13Rü ñu̱xma i ñaã duü̃xü̃gü i choxü̃ íxuaxü̃güxü̃, rü bai i wüxiwaxüra cuxca̱x nanango̱xẽẽgü na aixcüma yiĩxü̃ i ngẽma naxca̱x choxü̃ ínaxuaxü̃güxü̃. 14Natürü cumaã nüxü̃ chixu, rü nuxcümaü̃güxü̃ ga chorü o̱xigüarü Tupanaãxü̃́ nixĩ i chapuracüxü̃ ngẽxgumarüü̃ i choxü̃́ na nanaxwa̱xexü̃ ya Ngechuchu ya Cristu ya nüxü̃́ chayaxõcü. Rü ngẽma nixĩ i nümagü i Yudíugü naxugüãgu rü na: “Tomare i ore”, ñagüxü̃. Rü aixcüma nüxü̃́ chayaxõ i guxü̃ma i Tupanaãrü mugü ga Moĩché ümatüxü̃ rü guxü̃ma i Tupanaãrü ore ga nuxcümaü̃güxü̃ ga norü orearü uruü̃gü ümatügüxü̃. 15Rü choma rü ta yema nuxcümaü̃güxü̃rüü̃ Tupanaãxü̃́ chayaxõ. Rü naxrüü̃ chayaxõ rü tá wena na namaxẽxü̃ i ngẽma yuexü̃ i mexü̃gü rü chixexü̃gü. 16Rü ngẽmaca̱x nixĩ i guxü̃guma meã chaugüna chadauxü̃ na chauãẽwatama nüxü̃ chacuáxü̃ca̱x na chamexü̃ i Tupanape̱xewa rü duü̃xü̃güpe̱xewa. 17Rü dücax, Pa Ãẽ̱xgacüx, rü ñuxre ga taunecü togü ga nachiü̃ãnegu chixũgü, rü düxwaxarü chauchiü̃ãneca̱x wena chataegu na nuã chanangexü̃ca̱x ga dĩẽru ga namaã nüxü̃ charüngü̃xẽẽchaü̃xü̃ i chautanüxü̃gü i Yudíugü i nüxü̃́ nataxuxü̃, rü nuã Tupanana chanaxãxü̃ca̱x i chorü ãmaregü. 18Rü yema ngunexü̃gu rü tupauca ya taxü̃newa Tupanana íchanaxã ga chorü ãmaregü, nawena na chaugü chamexẽẽxü̃ ga Tupanape̱xewa. Rü tama muxü̃ ga duü̃xü̃gümaã chayexma, rü tama chananuẽxẽẽ ga duü̃xü̃gü ga yexguma ñuxre ga Yudíugü ga Áchiaanecü̱̃ã̱x choxü̃ daugügu ga yéma tupauca ya taxü̃newa. Rü ngẽmagü chi nixĩ i ñu̱xma nuã ĩxü̃ na choxü̃ ínaxuaxü̃güxü̃ca̱x ega ṯacü nüxü̃́ ngẽxmagu i chauchiga. 20Rü ngẽxguma tama ṯacü nüxü̃́ ngẽxmagu ga yema tupauca ya taxü̃newa choxü̃ daugüxü̃, ¡rü ẽcü ñaã ñu̱xma nuxmagüxü̃ cumaã nüxü̃ ixugü na ṯacü ga chixexü̃xü̃ chowa nadaugüxü̃ ga yexguma Yudíugüarü ãẽ̱xgacügütücumüpe̱xewa chayexmagu! 21Rü ñaxü̃xĩcatama nixĩ ga chorü ore ga tagaãcü namaã chachonagüxü̃ ga yexguma yema ãẽ̱xgacügüpe̱xewa chayexmagu: “Rü ñu̱xma rü choxna pecagü erü choma chayaxõ i wena tá na namaxẽxü̃ i yuexü̃”, ñacharügü ga yexguma —ñanagürü ga Pauru. 22Natürü ga Peri rü meã nüxü̃ nacua̱x ga yema Cristuaxü̃́ yaxõchiga. Rü yemaca̱x ga yexguma Pauruaru orexü̃ naxĩnügu, rü ínayachaxãchi ga na nüxna nac̱axü̃, rü ñanagürü Yudíugüxü̃: —Ngẽxguma churaragüarü ãẽ̱xgacü ya Díchiu núma ũxgu, rü tá meãma nüxü̃ chacua̱x i ngẽma naxca̱x ípenaxuaxü̃xü̃ —ñanagürü. 23Rü yexguma ga Peri rü norü capitáü̃xü̃ namu ga na Pauruna nadauxü̃ca̱x. Natürü tama nanapoxcuxüchi, rü tama nanachu̱xu ga na naxü̃tagu naxĩãneãxü̃ ga namücügü, rü nüxü̃ na nangü̃xẽẽgüxü̃. 24Rü ñuxre ga ngunexü̃ marü ngupetügu rü wena yéma naxũ ga Peri ngĩmaã ga naxma̱x ga Drusíla ga Yudíu ixĩcü. Rü Pauruca̱x nayacaxẽẽ, rü nüxü̃ naxĩnü ga yema ore ga Pauru namaã nüxü̃ ixuxü̃ ga Cristuaxü̃́ na yaxõxü̃chiga. 25Natürü yexguma Pauru meãma namaã nüxü̃ ixuxgu na ñuxãcü Tupana naxwa̱xexü̃ na meã imaxü̃xü̃ rü ñuxãcü nanaxwa̱xexü̃ na tórü maxü̃maã meã icuáxü̃ rü ñuxãcü tá tüxna nac̱axü̃ i tórü maxü̃chiga, rü poraãcü naḇaixãchiãẽ ga Peri. Rü düxwa ñanagürü nüxü̃: —¡Ẽcü íixũ i ñu̱xmax! Rü ngẽxguma ñuxguacü icharüxã̱ũ̱xmaregu, rü wena táxarü cuxca̱x changema —ñanagürü. 26Yerü Peri ínanaṉg̱uxẽẽ na Pauru chi dĩẽru nüxna ixãxü̃ na yangéãxü̃ca̱x, rü yemaca̱x muẽ̱xpü̱xcüna naxca̱x nangemaxü̃, rü namaã nidexaxü̃. 27Rü taxre ga taunecü yemaãcü nixĩgü. Rü ínanguxuchi ga Peri ga na ãẽ̱xgacü yiĩxü̃, rü nachicüü ningucuchi ga Pórchiu ga Festu. Natürü nüma ga Peri, rü Yudíugümaã nügü namecümaxẽẽchaü̃, rü yemaca̱x tama ínananguxuchixẽẽ ga Pauru.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\