PURACÜGÜ 26

1Rü yexguma ga Agripa rü ñanagürü Pauruxü̃: —Marü name i ñu̱xma i cugüétüwa quidexa —ñanagürü. Rü yexguma naxunagüme̱xẽ ga Pauru, rü inanaxügü ga nügüétüwa na yadexaxü̃, rü ñanagürü: 2—Chataãẽ, Pa Ãẽ̱xgacü Pa Agripax, erü cupe̱xewa chidexa i ñu̱xma na chaugüétüwa chachogüxü̃ca̱x i guxü̃ma i ngẽma choxü̃ na ínaxuaxü̃güxü̃ i ngẽma chautanüxü̃ i Yudíugü. 3—Rü yexeraãcü chataãẽ erü cuma nüxü̃ cucua̱x i guxü̃ma i tocüma i toma i Yudíugü, rü guxü̃ma i Moĩché ümatüxü̃ i mugü i naxca̱x yadexagüxü̃ i chautanüxü̃gü. Rü ngẽmaca̱x cuxna chaca na meã choxü̃́ icurüxĩnüxü̃ca̱x. 4—Rü guxü̃ma i ngẽma chautanüxü̃gü i Yudíugü rü nüxü̃ nacua̱xgü ga ñuxãcü na chamaxü̃xü̃ ga natanüwa ga chauchiü̃ãnewa rü Yerucharéü̃wa ga yexguma changextü̱xüüragu. 5—Rü ngẽxguma chauchigaxü̃ yaxugüechaü̃gu, rü nüma nüxü̃ nacua̱xgü ga choma rü woetama Parichéu na chiĩxü̃. Rü toma i Yudíugü i Parichéugü na tixĩgüxü̃, rü toma nixĩ i guxü̃ma i totanüxü̃ i Yudíugüarü yexera na poraãcü tanaxaurexü̃ i ngẽma tocüma. 6—Rü ñu̱xma i ngẽma chautanüxü̃gü i Yudíugü rü nuã pepe̱xewa choxü̃ nagagü erü chayaxõ na Cristugagu nangẽxmaxü̃ i maxü̃ i taguma gúxü̃, yema Tupana nuxcümaü̃güxü̃ ga torü o̱xigümaã inaxunetaxü̃rüü̃. 7—Rü guxü̃ma i totanüxü̃gü i Yudíugü rü ínanaṉg̱uxẽẽgü na nüxü̃ nadaugüxü̃ rü tá na yanguxü̃ i ngẽma uneta. Rü ngẽmaca̱x Tupanaxü̃ nicua̱xüü̃gü rü guxü̃guma i ngunecü rü chütacü rü Tupanaãxü̃́ napuracüe. Rü choma rü ta íchanaṉg̱uxẽẽ na nüxü̃ chadauxü̃ rü tá na yanguxü̃ i ngẽma uneta, rü ngẽmaca̱x nixĩ, Pa Ãẽ̱xgacüx, i ñu̱xma i choxü̃ ínaxuaxü̃güxü̃ i ngẽma chautanüxü̃gü i Yudíugü. 8—¿Rü tü̱xcüü̃ tama peyaxõgü na Tupana wena namaxẽxẽẽxü̃ i ngẽma yuexü̃? 9—Rü choma nagu charüxĩnügu ga noxri rü name ga muxü̃ma ga chixexü̃ namaã na chaxüxü̃ ga yema Ngechuchu ya Nacharétucü̱̃ã̱xãxü̃́ yaxõgüxü̃. 10—Rü yemaca̱x nawe chingẽchigü ga Yerucharéü̃wa. Rü paigüarü ãẽ̱xgacügüxü̃tawa naxca̱x íchaca ga popera na chanapoxcuexü̃ca̱x ga yema yaxõgüxü̃. Rü yexma chanapoxcue ga muxü̃ma. Rü yexguma chautanüxü̃ ga Yudíugü nadaixgu ga yema yaxõgüxü̃, rü choma rü chorü me nixĩ. 11—Rü muẽ̱xpü̱xcüna rü chanapoxcuexü̃ na nüxü̃ naxoexü̃ca̱x ga yema na yaxõgüãxü̃. Rü yemaãcü chanaxü ga guxü̃nema ga ngutaque̱xepataü̃güwa. Rü poraãcü naxchi chaxaxichi ga yema yaxõgüxü̃, rü yemaca̱x nawe chingẽchigü ñu̱xmata to ga nachiü̃ãnegune ga ĩãnegüwa. 12Rü ñanagürü ga Pauru: —Rü yema yaxõgüxü̃xü̃ na chapoxcuexü̃ca̱x nixĩ ga Damacuwa chaxũxü̃. Rü yemaca̱x ga paigüarü ãẽ̱xgacügü rü choxü̃ namugü rü choxna nanaxãgü ga popera ga nawa choxna naxãgagüxü̃ na chanapoxcuexü̃ca̱x ga yema yaxõgüxü̃. 13—Rü yexguma namagu taxĩyane, Pa Ãẽ̱xgacüx, rü yexguma meãma tocuchiwa nanguxgu, rü nüxü̃ chadau ga wüxi ga omü ga daxũwa ne ũxü̃ ga üa̱xcüarü yexera ixĩxü̃ ga choxü̃ baxixü̃ rü yema chomücügüxü̃ rü ta baxixü̃. 14—Rü guxãma ga toma rü ñaxtüanegu tayayi. Rü choma rü nüxü̃ chaxĩnü ga wüxi ga naga ga Yudíugawa choxü̃ ñaxü̃: “Pa Chauru Pa Chaurux, ¿tü̱xcüü̃ nawe quingẽchigü i ngẽma duü̃xü̃gü i choxü̃́ yaxõgüxü̃? Poraãcü cugütama cuchixexẽẽ ñoma wüxi i ṯacü i ãmaguxü̃gu cucuxgüxü̃rüü̃”, ñanagürü choxü̃. 15—Rü choma chanangãxü̃, rü ñacharügü: “¿Texé quixĩ, Pa Corix?” ñacharügü. Rü nüma ga Cori rü ñanagürü choxü̃: “Choma nixĩ i Ngechuchu rü chorü duü̃xü̃gü nixĩ i ngẽma nawe quingẽchigüxü̃. 16—¡Natürü írüda rü inachi! Rü marü cuxca̱x chango̱x i ñu̱xmax, erü cuxü̃ chamuxchaü̃ na choxü̃́ cupuracüxü̃ca̱x rü nüxü̃ quixuchigaxü̃ca̱x i ngẽma ñu̱xma na choxü̃ cudauxü̃ rü ngẽma yixcüra tá chauxü̃tawa nüxü̃ cudauxü̃. 17—Rü cuxna tá chadau i natanüwa i cutanüxü̃gü i Yudíugü rü ngẽma tama Yudíugü ixĩgüxü̃ i ñu̱xma tá natanüwa cuxü̃ chamuxü̃. 18—Rü ngẽ́ma cuxü̃ chamu na ngẽma duü̃xü̃güxü̃ choxü̃ cucua̱xẽẽxü̃ca̱x rü nüxü̃ naxoexü̃ca̱x i nacüma i chixexü̃gü rü chauga naxĩnüẽxü̃ca̱x. Rü ngẽ́ma tá cuxũ na Chatanáme̱xẽwa ícunanguxü̃xẽẽxü̃ca̱x i ngẽma duü̃xü̃gü na chowe naxĩxü̃ca̱x rü choxü̃́ yaxõgüãxü̃ca̱x na choma rü nüxü̃́ nüxü̃ changechaü̃xü̃ca̱x i norü pecadugü, rü nüxü̃́ nangẽxmaxü̃ca̱x i nachica namaã i guxü̃ma i chorü duü̃xü̃gü i üünegüxü̃”, ñanagürü choxü̃ ga Cori. 19—Rü yemaca̱x ga chomax, Pa Ãẽ̱xgacü Pa Agripax, rü naga chaxĩnü ga yema ore ga Ngechuchu chomaã nüxü̃ ixuxü̃ ga yexguma choxü̃ nabaxixgu ga yema omü ga daxũwa ne ũxü̃. 20—Natürü noxri rü Damacucü̱̃ã̱xgümaã nüxü̃ chixuchiga ga Tupanaãrü ore. Rü yixcama ga Yerucharéü̃cü̱̃ã̱xgümaã, rü yemawena rü guxü̃ ga Yudéaanewa, rü ñu̱xũchi yema tama Yudíugü ixĩgüxü̃maã nüxü̃ chixu. Rü ñacharügü: “¡Nüxü̃ perüxoe i pecüma i chixexü̃gü, rü Tupanaca̱x pedaugü, rü meã pemaxẽ na duü̃xü̃gü nüxü̃ daugüxü̃ca̱x na aixcüma peyaxõgüxü̃!” ñacharügü. 21—Rü yemaca̱xtama nixĩ ga tupauca ya taxü̃negu choxü̃ yayauxgüxü̃ rü choxü̃ yama̱xgüchaü̃xü̃ ga chautanüxü̃gü i Yudíugü. 22—Natürü Tupana choxü̃ narüngü̃xẽẽ rü ngẽmaca̱x taguma íchayachaxãchi na guxü̃ma i duü̃xü̃gümaã nüxü̃ chixuxü̃ rü woo buxü̃ rü yaxü̃. Rü namaã nüxü̃ chixu ga yema ore ga nuxcümaü̃güxü̃ ga Tupanaãrü orearü uruü̃gü rü Moĩché nüxü̃ ixugüxü̃ na ñuxãcü tá nüxü̃ nangupetüxü̃ ga Cristu rü ñuxãcü tá na nayuxü̃, natürü yemawena rü nüma tá yiĩxü̃ ga nüxĩra yuwa ínadaxü̃. Rü namaã nüxü̃ chixu ta ga yema nuxcümaü̃güxü̃ãrü ore ga ñaxü̃: “Rü Cristu rü tatanüxü̃ i Yudíugümaã rü ngẽma to i duü̃xü̃gü i tama Yudíugü ixĩgüxü̃maã tá naxunagüãxü̃ i ore i tüxü̃ maxẽxẽẽxü̃”, ñaxü̃. Rü yemachigaxü̃xĩcatama nixĩ ga namaã chixuxü̃ —ñanagürü ga Pauru. 24Rü yexguma yemaãcü nügüétüwa yadeaxgu ga Pauru, rü ñanagürü ga Festu tagaãcüma: —Cungẽãẽmare Pa Paurux. Rü ngẽma na yeü̃cürü cungúechaü̃, rü düxwa nawa cungẽãẽ —ñanagürü. 25Natürü ga Pauru rü nanangãxü̃, rü ñanagürü: —Tama changẽãẽ Pa Ãẽ̱xgacüxüchi, Pa Festux. Erü ñaã ore i nüxü̃ chixuxü̃, rü aixcümaxü̃chima nixĩ. 26—Rü daa ãẽ̱xgacü ya Agripa rü meãma nüxü̃ nacua̱x i guxü̃ma i ngẽma pemaã nüxü̃ chixuxü̃. Rü ngẽmaca̱x tama chamuü̃ãcüma chorü taãẽmaã nape̱xewa nüxü̃ chixu, erü nüxü̃ chacua̱x na nüma rü ta nüxü̃ nacuáxü̃ i ṯacüchiga na yiĩxü̃ i guxü̃ma i ñaã ore. Erü tama ngextámare cúãcü naxüpetü i ngẽma. 27—¿Cuyaxõxü̃, Pa Agripax, i ngẽma Tupanaãrü orearü uruü̃gü nüxü̃ ixuxü̃? Choma nüxü̃ chacua̱x rü cuyaxõ —ñanagürü ga Pauru. 28Rü Pauruxü̃ nangãxü̃ ga Agripa, rü ñanagürü: —¿E̱xna cuma nagu curüxĩnügu rü ngẽmaãcü noxre i curü oremaã na choxü̃ cuyaxõxẽẽxü̃? —ñanagürü. 29Rü ñanagürü ga Pauru: —Woo noxre i oremaã rü woo muxü̃ i oremaã rü Tupana nanaxwa̱xe na cuyaxõxü̃. Rü tama i cuxicatama, natürü guxü̃ma i ñaã nuã choxü̃ ĩnüẽxü̃ rü ta, rü Tupana nanaxwa̱xe na chauxrüü̃ yixĩgüxü̃, natürü tama chauxrüü̃ daa cadenagümaã na yana̱ĩ̱xgüxü̃ —ñanagürü ga Pauru. 30Rü yexguma inachigü ga Agripa, rü Festu, rü Bereníche, rü guxü̃ma ga yema namaã yéma rütogüxü̃. 31Rü yexguma ga nümagü rü noxrüwama naxĩ na yéma nügümaã Pauruchiga yadexagüxü̃ca̱x. Rü ñanagürügü: —Rü ngẽma yatü, rü taxuü̃ma i chixexü̃ naxü na naxca̱x yamáxü̃ rü e̱xna naxca̱x napoxcuxü̃ —ñanagürügü. 32Rü Festuxü̃ ñanagürü ga Agripa: —Ngẽxguma chi tama nümatama naxca̱x ínacaxgu na Chécharu nüxna c̱axü̃ca̱x, rü chi ítananguxuchixẽẽ —ñanagürü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\