EPÉCHIUCÜ̱̃Ã̱X 3

1Rü ñu̱xma na yemaãcü Tupana pexü̃ rüngü̃xẽẽxü̃, rü choma i Pauru rü pexca̱x chayumüxẽ. Rü pemaã nüxü̃ chixu rü núma poxcupataü̃wa changẽxma erü Ngechuchu ya Cristuarü duü̃xü̃ chixĩ. Rü nuxma chapoxcu erü guxü̃wama nüxü̃ chixuchiga na pema rü ta pexü̃́ nangẽxmaxü̃ i pechica i Tupanaxü̃tawa woo na tama Yudíugü pixĩgüxü̃. 2Rü maneca marü nüxü̃ pecuáchiga na ñuxãcü Tupana choxü̃ nangechaü̃ãcüma choxü̃ muxü̃ na pexü̃ charüngü̃xẽẽxü̃ca̱x rü pemaã nüxü̃ chixuxü̃ca̱x i norü ore i mexü̃. 3Rü Tupana chomaã nanango̱xẽẽ rü choxü̃ nüxü̃ nacua̱xẽẽ ga yema ore ga pechiga ga noxri nüxĩcatama nüxü̃ nacuáxü̃. Rü yemachiga nixĩ ga írarüwa marü pexca̱x chanaxümatüxü̃ ga noxrix. 4Rü yexguma pexca̱x chanaxümatügu rü pemaã nüxü̃ chixu ga yema noxri ẽxü̃guxü̃ ga ore i ñuxãcü Tupana rü Cristugagu duü̃xü̃güxü̃ namaxẽxẽẽxü̃. Rü ngẽxguma meã nawa pengúegu i ngẽma popera rü tá nüxü̃ pecua̱x na aixcüma yiĩxü̃ ga yema ore ga noxri ẽxü̃guxü̃ ga nachiga pexca̱x chaxümatüxü̃. 5Rü yema nixĩ ga ore ga ẽxü̃guxü̃ ga Tupana taxúexü̃ma meã nüxü̃ nacua̱xẽẽxü̃ ga noxrix. Natürü i ñu̱xma rü ngẽma Naãẽ i Üünexü̃ rü marü nanango̱xẽẽ i ngẽma ore naxca̱x i Tupanaãrü duü̃xü̃gü i üünexü̃ i yamugüxü̃ rü norü orearü uruü̃gü. 6Rü ñu̱xma rü tá pemaã nüxü̃ chixu i ñuxãcü na yiĩxü̃ i ngẽma ore ga noxri ẽxü̃guxü̃. Rü dücax, woo tama Yudíugü pixĩgü natürü i ñu̱xma rü pexca̱x rü ta nixĩ i ngẽma maxü̃ i taguma gúxü̃ ga noxri Tupana tomaã ixunetaxü̃. Rü ñu̱xma i pema rü ta norü duü̃xü̃gü pixĩgü. Rü pexca̱x nixĩ i guxü̃ma i ngẽma Tupanaãrü unetagü ga noxri tomaã nüxü̃ yaxuxü̃. Rü ngẽmaãcü i ñu̱xma rü Ngechuchu ya Cristugagu pexü̃́ nangẽxma i guxü̃ma i ngẽma mexü̃gü erü peyaxõgü i norü ore i tüxü̃ maxẽxẽẽxü̃. 7Rü woo taxuwama chame na chanaxüxü̃ca̱x i norü puracü, natürü ya Tupana rü choxü̃ namuãma rü choxü̃ naporaxẽẽ na nüxü̃ chixuxü̃ca̱x i ngẽma norü ore i mexü̃. 8Rü chaugüca̱x i Tupanape̱xewa rü choma nixĩ i guxü̃ i norü duü̃xü̃güarü ñaxtüwaama chaxüxü̃. Rü woo ngẽmaãcü chixĩ, natürü Tupana choxü̃ nangechaü̃ rü choxna nanaxã i ngẽma puracü i mexü̃ na ngẽma tama Yudíugü ixĩgüxemaã nüxü̃ na chixuxü̃ca̱x i norü ore i mexü̃ na ñuxãcü namexẽchixü̃ rü taguma iyagúxü̃ ga yema taxca̱x naxüxü̃ ga Cristu. 9Rü nüma ga Tupana ya guxü̃ãrü üruü̃ ixĩcü, rü choxü̃ namu na guxü̃ i duü̃xü̃güxü̃ nüxü̃ chacua̱xẽẽxü̃ca̱x na ñuxãcü yiĩxü̃ i ngẽma norü ngúchaü̃ ga nuxcüma ẽxü̃guxü̃ ga noxri nüxĩcatama nüxü̃ nacuáxü̃. Rü ngẽma norü ngúchaü̃ nixĩ i Cristugagu tüxü̃ na namaxẽxẽẽxü̃. 10Rü yemaãcü choxü̃ namu ga Tupana na ngẽma duü̃xü̃gü i tama Yudíugü ixĩgüxü̃maã nüxü̃ chixuxü̃ca̱x i ore i mexü̃ na yaxõgüãxü̃ca̱x. Rü nüma ya Tupana nanaxwa̱xe na yaxõgüãxü̃ na ngẽmaãcü guxü̃ma i ãẽ̱xgacügü i daxũcü̱̃ã̱x nüxü̃ nadaugüxü̃ca̱x na ñuxãcü nüxü̃ nacua̱xüchixü̃ ga Tupana ga yexguma duü̃xü̃güaxü̃́ natauxchaxẽẽãgu na naxü̃tawa nangugüxü̃ca̱x. 11Rü yemaãcü nüxü̃́ nanatauxchaxẽẽ ga Tupana yerü woetama nuxcümaxü̃chima guxü̃guma nagu narüxĩnü na tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristugagu tá na namaxẽxẽẽãxü̃ i duü̃xü̃gü. Rü yemaãcü nayanguxẽẽ. 12Rü ñu̱xma na Cristuarü duü̃xü̃gü ixĩgüxü̃ rü nüxü̃́ na yaxõgüxü̃, rü tüxü̃́ natauxcha na Tupanana ingaicamagüxü̃ rü taxuca̱xma nüxü̃ na imuü̃ẽxü̃. 13Rü ngẽmaca̱x i ñu̱xma na pexca̱x ngúxü̃ chingexü̃ rü pexü̃ chaca̱a̱xü̃ na tama chauxca̱x pexoegaãẽgüxü̃ca̱x. Erü ngẽma ngúxü̃ na chingexü̃ i ñu̱xma rü perü meruü̃ nixĩ i ngẽma. 14Rü ngẽmaca̱x, ngẽxguma nagu charüxĩnügu na ñuxãcü Tanatü ya Tupana taxca̱x namexẽẽxü̃ na naxãcügü ixĩgüxü̃ca̱x, rü nape̱xegu chacaxã́pü̱xü na nüxü̃ chicua̱xüü̃xü̃ca̱x. 15Rü nüma nixĩ i Nanatü yiĩxü̃ i guxü̃ma i norü duü̃xü̃gü i ñoma i naãnewa rü daxũguxü̃ i naãnewa ngẽxmagüxü̃. 16Rü Tanatü ya guxü̃guma poraãcü tamaã mecümacüna chaca na Naãẽ i Üünexü̃ãrü ngü̃xẽẽmaã pexü̃ naporaexẽẽxü̃ca̱x na aixcüma peporaexü̃ca̱x i perü maxü̃wa. 17Rü ngẽxgumarüü̃ ta nüxna naxca̱x chaca na perü õgagu pewa namaxü̃xü̃ca̱x ya Cristu. Rü ngẽxguma ngẽmaãcü perü maxü̃wa peporaegu rü pexü̃́ nangẽxmagu i ngẽma ngechaü̃ i aixcüma ixĩxü̃, rü tá wüxigu guxü̃ma i yaxõgüxü̃maã nüxü̃ pecua̱x na ñuxãcü nataxüchixü̃ i norü ngechaü̃ i namaã tüxü̃ nangechaü̃xü̃ ya Cristu. 19Rü woo tama yanguxgu i tórü cua̱x na nüxü̃ icuáxü̃ca̱x na nañuxraü̃xü̃ i ngẽma ngechaü̃ i namaã Cristu tüxü̃ ngechaü̃xü̃, natürü Tupanana naxca̱x chaca na pexca̱x nango̱xẽẽãxü̃ca̱x na ñuxãcü na yiĩxü̃ i ngẽma ngechaü̃ na aixcüma pewa nangẽxmaxü̃ i guxü̃ma i Tupanacümagü. 20Rü ñu̱xma rü name nixĩ i guxãma i yixema rü nüxü̃ ticua̱xüü̃gü ya Tupana. Erü nüma rü nüxü̃́ nangẽxma i pora na naxüãxü̃ i guxü̃ma i ngẽma naxca̱x íic̱axü̃ rü e̱xna nagu rüxĩnüẽxü̃ãrü yexeraxüchi. Rü ngẽma norü pora i tawa ngẽxmaxü̃maã nixĩ i naxüãxü̃ i guxü̃ma i ngẽma. 21Rü ñu̱xma rü name nixĩ i guxü̃ma i norü duü̃xü̃gü i yaxõgüxü̃ rü guxü̃gutáma Tupanaxü̃ nicua̱xüü̃gü naxca̱x i ngẽma Ngechuchu ya Cristu üxü̃. Rü ngẽmaãcü yiĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\