GÁRATAANECÜ̱̃Ã̱X 2

1Rü 14 ga taunecüwena rü wenaxãrü Yerucharéü̃wa chaxũ namaã ga Bernabé. Rü Titu rü ta íchayaga. 2Rü yéma chaxũ yerü Tupana choxü̃ nüxü̃ nacua̱xẽẽ ga na nanaxwa̱xexü̃ na yéma chaxũxü̃. Rü yéma Yerucharéü̃wa, rü yema yaxõgüxü̃ãrü ãẽ̱xgacügümaãxĩcatama changutaque̱xe. Rü meãma namaã nüxü̃ chixu ga nachiga ga yema Tupanaãrü ore i mexü̃ ga nüxna chaxãxü̃ ga yema duü̃xü̃gü i tama Yudíugü ixĩgüxü̃. Rü yemaãcü meãma namaã nüxü̃ chixu na ñuxãcü na yiĩxü̃ ga chorü ngu̱xẽẽtae, yerü tama chanaxwa̱xe na yixcüra rü choxü̃́ nüxü̃ naxoexü̃ rü ngẽmaãcü natüca̱xmamare na yiĩxü̃ i ngẽma puracü i chaxüxü̃. 3Rü yema yaxõgüxü̃, rü nümagü rü ta norü me nixĩ ga yema chorü ngu̱xẽẽtae. Rü yemaca̱x rü woo tama Yudíu na yiĩxü̃ ga Titu rü taguma na ínawiecha̱xmüpe̱xechiraü̃xü̃, natürü yema ãẽ̱xgacügü rü tama nanamu na ínawiecha̱xmüpe̱xechiraü̃xü̃ca̱x. 4Natürü aixcüma nixĩ ga ñuxre ga taeneẽgüneta ixĩgüxü̃ ga bexmamare tatanügu nachocuxü̃. Rü yemagü nixĩ ga naxwa̱xegüxü̃ na inawiü̃cha̱xmüpe̱xechiraü̃xü̃ i ngẽma yaxõgüxü̃ i tama Yudíugü ixĩgüxü̃. Rü ñu̱xma na Ngechuchu ya Cristuarü duü̃xü̃gü ixĩgüxü̃, rü yema taeneẽgüneta rü bexma tatanügu nachocu na tüxü̃ nangugügüxü̃ca̱x na ñuxãcü Cristu nüxna tüxü̃ ínguxü̃xẽẽxü̃ ga yema mugü ga Moĩché ümatüxü̃. Yerü nümagü nanaxwa̱xegü na wenaxãrü nagu ixĩxü̃ ga yema mugü ga guxchaxü̃gü ga Moĩché ümatüxü̃. 5Natürü bai ga írarüwa naga na taxĩnüẽxü̃ ga yema duü̃xü̃gü. Yerü tama tanaxwa̱xegü na texé pexü̃́ naxüchicüüxü̃ i ngẽma ore i mexü̃ i aixcüma ixĩxü̃ i tamaã nüxü̃ ixuxü̃ i ñuxãcü tüxü̃́ na nangẽxmaxü̃ i maxü̃ i taguma gúxü̃ ega Cristuaxü̃́ yaxõgügu. 6Natürü yexguma yema yaxõgüxü̃ãrü ãẽ̱xgacügü ga Yerucharéü̃wa yexmagüxü̃ nüxü̃ ĩnüẽgu ga ñuxãcü na yiĩxü̃ ga chorü ngu̱xẽẽtae, rü namaã nataãẽgü rü taxuü̃ma ga ṯacü ga togü ga mugü choxna naxãgü na namaã changúexẽẽtaexü̃ca̱x. Natürü tama yema na ãẽ̱xgacügü yixĩgüxü̃gu charüxĩnü, erü nüxü̃ chacua̱x na Tupanape̱xewa rü guxãma na wüxiguxü̃. 7Natürü nümagü ga yema ãẽ̱xgacügü, rü nüxü̃ nicua̱xãchigü na choxü̃ yiĩxü̃ ga namuxü̃ ga Tupana na yema duü̃xü̃gü ga tama Yudíugü ixĩgüxü̃maã nüxü̃ chixuxü̃ca̱x ga norü ore i mexü̃, yexgumarüü̃ ga Pedruxü̃ na namuxü̃rüü̃ ga Tupana na Yudíugümaã nüxü̃ yaxuxü̃ca̱x ga yema ore. 8Rü gumatama Tupana ga Pedruxü̃ mucü na Yudíugümaã nüxü̃ na yaxuxü̃ ga ore i mexü̃, rü gumatama Tupana nixĩ ga choxü̃ mucü na yema duü̃xü̃gü ga tama Yudíugü ixĩgüxü̃maã nüxü̃ chixuxü̃ca̱x ga yema ore. 9Rü yemaca̱x ga Chaü̃tiágu rü Pedru rü Cuáü̃ ga yaxõgüxü̃ãrü ãẽ̱xgacügü, rü nüxü̃ nicua̱xãchigü na choxü̃ naxunetaxü̃ ga Tupana na chanaxüxü̃ca̱x i ngẽma puracü. Rü yemaca̱x ga yema ãẽ̱xgacügü, rü tome̱x niyauxãchigü ga choma rü Bernabé na toxü̃ nüxü̃ nadauxẽẽgüxü̃ca̱x na aixcüma namücügü tixĩgüxü̃ i ngẽma puracüwa. Rü nümagü rü ta norü me nixĩ na ngẽma duü̃xü̃gü i tama Yudíugü ixĩgüxü̃tanüwa na tanaxüxü̃ i Tupanaãrü puracü rü nümagü i Yudíugütanüwa. 10Rü toxna naxca̱x naca na nüxü̃ tarüngü̃xẽẽgüxü̃ca̱x ga yema yaxõgüxü̃ ga ngearü dĩẽruã̱xgüxü̃. Rü yexicatama nixĩ ga toxna nüxü̃ nacua̱xãchixẽẽxü̃. Rü choma rü ta ngẽmatama nixĩ i guxü̃guma woetama meãma chaxüxü̃. 11Natürü yixcüra ga yexguma Aü̃tioquíawa naxũxgu ga Pedru, rü noxtacüma nüxü̃ nüxü̃ chaxĩnüxẽẽ, yerü tama aixcüma name ga yema naxüxü̃ namaã ga yema yaxõgüxü̃ ga tama Yudíugü ixĩgüxü̃. 12Yerü noxri rü yema duü̃xü̃gü ga tama Yudíugü ixĩgüxü̃maã nachibü ga Pedru. Natürü yexguma yéma nangugügu ga ñuxre ga Yudíugü ga yaxõgüxü̃ ga Chaü̃tiágu yéma mugüxü̃, rü Pedru rü marü tama yema duü̃xü̃gü ga tama Yudíugü ixĩgüxü̃maã nachibüchaü̃. Rü Yudíugümaãxĩcatama nachibü ga yexguma yerü nüxü̃ namuü̃ ga yema Yudíugü ga yéma ngugüxü̃ ga nagu ĩxü̃ ga yema nacüma na Tupanaca̱x ínawiecha̱xmüpe̱xechiraü̃güxü̃. 13Rü yema togü ga Yudíugü ga yaxõgüxü̃, rü yexguma nüxü̃ nadaugügu ga yema Pedru üxü̃, rü nümagü rü ta nanaxügü ga yema chixexü̃ rü naxca̱x nawoeguchaü̃ ga yema nuxcümaü̃güxü̃ ga nacümagü. Rü düxwa ga Bernabé rü ta natanügu naxã ga yema chixexü̃ ügüxü̃. 14Natürü yexguma nüxü̃ chada̱u̱xgu na tama Tupanaãrü ore i mexü̃ tüxü̃ ngu̱xẽẽxü̃ãcüma na namaxẽxü̃ ga yema yatügü, rü guxü̃ ga yaxõgüxü̃pe̱xewa Pedruxü̃ nüxü̃ chaxĩnüxẽẽ. Rü ñacharügü nüxü̃: “Rü dücax i cuma na Yudíu quiĩxü̃, cuma rü tama aixcüma Yudíurüü̃ nagu quixũ i ngẽma Yudíugücüma, natürü wüxi i duü̃xü̃ i tama Yudíu ixĩxü̃rüü̃ cumaxü̃. ¿Rü ñuxãcü i ñu̱xma i cunaxwa̱xexü̃ na Yudíugücümagu naxĩxü̃ i ngẽma duü̃xü̃gü i tama Yudíugü ixĩgüxü̃?” ñacharügü nüxü̃. 15Rü pemaã nüxü̃ chixu rü toma rü aixcüma torü bucümatama Yudíugü tixĩgü rü Tupanaxü̃ tacua̱xgü. Rü ngẽmaãcü tama duü̃xü̃gü i tama Tupanaxü̃ cua̱xgüxü̃ tixĩgü. 16Rü nüxü̃ tacua̱xgü rü yema nuxcümaü̃güxü̃ ga mugü ga Moĩché ümatüxü̃ rü tama tüxü̃ nimexẽẽ i Tupanape̱xewa, erü taxucürüwama texé aixcüma naga taxĩnüẽ i ngẽma mugü. Natürü i ñu̱xma rü Tupana tüxü̃ nadau na imexü̃ ega Ngechuchu ya Cristuaxü̃́ yaxõgügu. Rü yemaca̱x ga toma rü ta Ngechuchu ya Cristuaxü̃́ tayaxõgü na torü õgagu Tupana toxü̃ nadauxü̃ na timexü̃. Erü nüxü̃ tacua̱xgü rü tama ngẽma mugügagu nixĩ na Tupanape̱xewa tamexü̃ ya wüxie, erü taxucürüwama texé aixcüma naga taxĩnü i ngẽma mugü na ngẽmaãcü Tupanape̱xewa tamexü̃ca̱x. 17Rü ñu̱xma i yixema rü Cristuaxü̃́ tayaxõgü, rü ngẽmaca̱x nixĩ i Tupanape̱xewa imexü̃. Natürü ngẽxguma chi wüxi i ngunexü̃gu rü yixema nagu rüxĩnüẽgu rü mugügu na ixĩxü̃gagu yixĩgu na Tupanape̱xewa imexü̃, rü maneca tá nagu tarüxĩnüẽ na Cristu tüxü̃ pecaduã̱xẽẽxü̃. Natürü dücax, rü tama ngẽmaãcü nixĩ erü Cristu rü tagutáma texéxü̃ napecaduã̱xẽẽ. 18Choma rü marü nüxü̃ charüxo na nagu charüxĩnüxü̃ na mugügu chixũxü̃gagu Tupanape̱xewa chamexü̃. Natürü ngẽxguma chi wenaxãrü naxca̱x chataegugu i ngẽma nuxcümaü̃güxü̃ i mugü rü chi nüxü̃ charüxoxgu na Cristuaxü̃́ chayaxõxü̃, rü chi aixcüma wüxi i pecaduã́xü̃ chixĩ. 19Yerü yexguma yema mugüwa changu̱xgu, rü düxwa nüxü̃ chicua̱xãchi na tama yanguxü̃ ga yema mugü na choxü̃ namexẽẽxü̃ Tupanape̱xewa. Yerü taxucürüwama aixcüma naga chaxĩnü ga guxü̃ma ga yema mugü. Rü ngẽmaca̱x i ñu̱xma rü Cristuaxü̃́ chayaxõ na Tupanape̱xewa chamexü̃ca̱x rü naxca̱xicatama chamaxü̃xü̃ca̱x. Rü Cristu rü curuchagu nayu na iyanaxoxü̃ca̱x ga nuxcümaü̃xü̃ ga chorü maxü̃ ga choxü̃́ yexmaxü̃ ga yexguma yema mugügu chixũxgu. 20Rü ñu̱xma rü tama chomatama nixĩ i chaugümaã ichacuáxü̃, natürü Cristume̱xẽwa nangẽxma i chorü maxü̃, rü nüma nixĩ i chomaã inacuáxü̃. Rü ñu̱xma rü Tupana Nane ya Cristuaxü̃́ chayaxõõcüma nixĩ i chamaxü̃xü̃ i ñoma i naãnewa. Rü nüma nixĩ ga choxü̃ nangechaü̃ü̃xü̃, rü nügü inaxãxü̃ na chauxca̱x nayuxü̃ca̱x. 21Rü tama nüxü̃ chaxoxchaü̃ i ngẽma mexü̃ ga Tupana taxca̱x üxü̃ ga yexguma nayu̱xgu ga Cristu. Yerü yexguma chi yema mugügu ixĩxü̃gagu Tupanape̱xewa imexgu, rü natüca̱xmamare chi nixĩ ga na nayuxü̃ ga Cristu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\