EBRÉUGÜ 8

1Rü ngẽma pemaã nüxü̃ tixuxchaü̃xü̃ i ñu̱xma nixĩ na tüxü̃́ nangẽxmaxü̃ ya tórü ngü̃xẽẽruü̃ ya mexẽchicü i Tupanaxü̃tawa. Rü nüma rü Tupana Nane ya Cristu nixĩ. Rü daxũguxü̃ i naãnewa i Tupanaãrü tügünecüwawa narüto erü guxü̃ãrü ãẽ̱xgacü nixĩ. 2Rü ngẽ́ma daxũguxü̃ i naãnewa i ngẽma nachica i üünexü̃ ga Tupana üxü̃wa nixĩ i taxca̱x ínac̱axü̃. Rü tama ngẽma Yudíugüarü paigürüü̃ wüxi ya ĩpata ya duü̃xü̃gü üxü̃newa Tupanana taxca̱x ínaca. 3Rü guxü̃ma i ngẽma Yudíugüarü paigüeru rü nangucu na Tupanana naxãgüãxü̃ca̱x i ãmaregü rü naxca̱x nadaiãxü̃ca̱x i naxü̃nagü na Tupana nüxü̃́ nüxü̃ ngechaü̃xü̃ca̱x i duü̃xü̃güarü pecadugü. Rü yemaca̱x ga Ngechuchu rü Tupanana nügü naxãmare rü duü̃xü̃güarü pecaduca̱x nayu. 4Rü ñu̱xma i nüma ya Ngechuchu rü daxũguxü̃ i naãnewa nangẽxma na ngẽ́ma tórü ngü̃xẽẽruü̃ ya pai yiĩxü̃ca̱x i Tupanape̱xewa. Rü ngẽmaca̱x tama ñoma i naãnewa nixĩ i pai yiĩxü̃. Natürü ngẽxguma chi ñoma i naãnewa nangẽxmagu rü tãũ chima pai nixĩ erü ñoma i naãnewa nangẽxmagü i ngẽma Yudíugüarü paigü i Tupanana ãmare ãgüxü̃ yema Moĩchéarü mugü nüxü̃ ixuxü̃rüü̃. Natürü nüma ya Ngechuchu rü tama ngẽmarüü̃ nixĩ erü daxũguxü̃ i naãnewa nixĩ i nangẽxmaxü̃ na ngẽ́ma tüxü̃ nangü̃xẽẽxü̃ca̱x. 5Natürü ngẽma puracü i ñoma i naãnewa naxügüxü̃ i ngẽma Yudíugüarü paigü, rü naxca̱x nadauxü̃taegümare i ngẽma Ngechuchu daxũguxü̃ i naãnewa üxü̃. Rü ngẽma nachica i nawa Tupanaca̱x napuracüexü̃ i ngẽma paigü, rü nanaxüchicüna̱xãgümare i ngẽma nachica i Ngechuchu nawa ngẽxmaxü̃. Rü meãma nüxü̃ tacua̱x i ngẽma, yerü yexguma Moĩché naxüxchaü̃gu ga Tupanapata, rü Tupana rü ñanagürü nüxü̃: “¡Dücax, meã nangugü i ngẽma cua̱xruü̃ ga cuxü̃ chawéxü̃ ga ma̱xpǘne ga Chinaĩ́wa! Rü chanaxwa̱xe i ngẽmaãcü na cunaxüxü”, ñanagürü. 6Natürü nüma ya tórü ngü̃xẽẽruü̃ ya Cristu rü daxũguxü̃ i naãnewa nangẽxma, rü ngẽ́ma aixcümaxü̃chi Tupanape̱xewa taétüwa nachogü. Rü ngẽma Yudíugüarü paigü rü nagu naxĩãma ga yema nuxcümaü̃xü̃ ga uneta ga Moĩché ümatüxü̃. Natürü nüma ya Tupana rü marü tüxna nanaxã i wüxi i ngexwacaxü̃xü̃ i uneta erü tamaã nüxü̃ nixu na Cristu yiĩxü̃ ya aixcüma tórü ngü̃xẽẽruü̃ ixĩcü. Rü nüma rü nayu na Tupanape̱xewa tüxü̃ yamexẽẽxü̃ca̱x, rü ngẽ́ma Tupanaxü̃tawa nangẽxma i ñu̱xma na taétüwa nachogüxü̃ca̱x. Rü ngẽmaãcü nüxü̃ tadau na Tupanaãrü uneta i ngexwacaxü̃xü̃ rü yema nuxcümaü̃xü̃ ga unetaarü yexera yiĩxü̃ na namexü̃. 7Yerü yexguma chi yema nüxĩraü̃xü̃ ga uneta ga Moĩché ümatüxü̃ rü aixcüma namexgu na duü̃xü̃güxü̃ yamaxẽxẽẽxü̃ca̱x, rü marü taxuca̱x chima tanaxwa̱xe i to i ngexwacaxü̃xü̃ i Tupanaãrü uneta. 8Natürü nüma ga Tupana rü nüxü̃ nadau na tama aixcüma nape̱xewa duü̃xü̃güxü̃ yamexẽẽxü̃ ga yema nüxĩraü̃xü̃ ga uneta ga Moĩchéna naxãxü̃. Rü yemaca̱x ga Tupana rü ñanagürü: “Wüxi i ngunexü̃ rü wena táxarü guxü̃ma i chorü duü̃xü̃gümaã ichaxuneta. 9Natürü ngẽma chorü uneta i ngexwacaxü̃xü̃, rü tãũtáma namaã nawüxigu ga yema nüxĩraü̃xü̃ ga chorü uneta ga nuxcümaü̃güxü̃ ga perü o̱xigümaã nüxü̃ chixuxü̃ ga yexguma nüxü̃ charüngü̃xẽẽgu na ínachoxü̃xü̃ca̱x ga Equituarü naãnewa. Yerü nümagü ga yema duü̃xü̃gü rü tama chauga naxĩnüẽ rü tama nayanguxẽẽ ga yema nüxĩraü̃xü̃ ga chorü uneta, rü yemaca̱x íchanawogü. 10Natürü ngẽxguma nawa nanguxgu na wena namaã ichaxunetaxü̃, rü ñaãcü tá nixĩ i guxü̃ma i Yudíugümaã ichaxunetaxü̃: ‘Rü tá meãma ngẽma duü̃xü̃güxü̃ nüxü̃ chacua̱xẽẽ i chorü mugü na aixcüma naãẽwa nangẽxmagüxü̃ca̱x. Rü choma rü tá norü Tupana chixĩ, rü nümagü rü tá chorü duü̃xü̃gü nixĩgü’. 11Rü guxü̃ma i ngẽma duü̃xü̃gü i choxü̃́ yaxõgüxü̃, rü aixcüma tá choxü̃ nacua̱xgü. Rü ngẽmaca̱x taxuca̱xtáma tü̱xcüü̃ nügümaã nüxü̃ nixugügü i chauchiga na ngẽmaãcü choxü̃ nacua̱xgüxü̃ca̱x. Erü guxü̃ma i chorü duü̃xü̃gü rü aixcüma tá meã choxü̃ nacua̱xgü woo buxü̃ rü e̱xna yaxü̃. 12Rü tá nüxü̃́ nüxü̃ changechaü̃ i norü chixexü̃gü, rü tá nüxü̃ ichayarüngümaxü̃chi i norü pecadugü”, ñanagürü ga Tupana. 13Rü dücax, ñu̱xma na Tupana ngexwacaxü̃xü̃ i unetachiga idexaxü̃, rü ngẽmawa nüxü̃ tacua̱x na yema nüxĩraü̃xü̃ ga uneta rü marü nangupetüchaü̃xü̃. Rü nüxü̃ tacua̱x rü guxü̃ma i ngẽma marü ngupetüchaü̃xü̃, rü paxa tá inayarüxo. Rü ngẽmaãcü i ngẽma Yudíugüarü paigü, rü marü inayarüxoxchaü̃ na Tupanape̱xewa duü̃xü̃güxü̃ nangü̃xẽẽxü̃. Erü nüma ya Tupana rü marü Cristuxü̃ ningucuchixẽẽ na tórü ngü̃xẽẽruü̃ yiĩxü̃ca̱x i nape̱xewa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\