CUÁÜ̃ 10

1Rü yexguma ga Ngechuchu rü ñanagürü: —Rü aixcüma pemaã nüxü̃ chixu rü ngẽma yatü i tama carnerupǘxü̃ãrü ĩã̱xwa ixücuxü̃ rü wüxi i ngĩ́ta̱xáxü̃ nixĩ i ngẽma, erü ngextámare nixücu. 2—Natürü ngẽma carnerupǘxü̃ãrü ĩã̱xwa meãma ixücuxü̃, rü ngẽma nixĩ i norü dauruü̃xü̃chi i carnerugü. 3—Rü ngẽma yatü i carnerupǘxü̃ãrü ĩã̱xna dauxü̃ rü nayawãxna i ĩã̱x na yaxücuxü̃ca̱x i carnerugüarü dauruü̃. Rü nüma i carnerugü rü nüxü̃ nacua̱xgü i naga i ngẽma norü dauruü̃. Rü ngẽma norü dauruü̃ rü wüxichigü i norü carneru rü naẽ́gamaã naxca̱x naca na ínamuxü̃ãxü̃ca̱x i naxpǘxü̃wa. 4—Rü ngẽxguma ínamuxü̃ã̱xgu i guxü̃ma i norü carnerugü, rü nüma i norü dauruü̃ rü nape̱xegu nixũchigü. Rü nümagü i carnerugü rü nawe narüxĩ, erü nüxü̃ nacua̱xgü i naga. 5—Natürü ngẽxguma wüxi i yatü i tama aixcüma norü dauruü̃ ixĩxü̃, rü tama nawe narüxĩ i ngẽma carnerugü. Rü nüxna naxĩgü, erü tama nüxü̃ nacua̱xgü i naga i ngẽma tama norü dauruü̃ ixĩxü̃ —ñanagürü ga Ngechuchu. 6Rü Ngechuchu rü duü̃xü̃gümaã nüxü̃ nixu ga yema ore ga cua̱xruü̃, natürü ga nümagü rü tama nüxü̃ nacua̱xgüéga ga ṯacüchiga na yiĩxü̃. 7Rü yexguma ga Ngechuchu rü wenaxãrü ñanagürü nüxü̃: —Aixcüma pemaã nüxü̃ chixu rü choma nixĩ i carnerupǘxü̃ãrü ĩã̱x i nawa yachocuxü̃xü̃ i carnerugü. 8Guxü̃ma ga yema chauxü̃pa núma ĩxü̃ rü ngĩ́ta̱a̱xgüxü̃ rü máẽtagüxü̃ nixĩgü. Natürü yema carnerugü rü tama naga naxĩnüẽ. 9Choma nixĩ i ĩã̱x. Rü texé ya chowa ixücuxe rü tá tamaxü̃. Rü meãma tá tüxü̃ naxüpetü ngẽxgumarüü̃ i wüxi i carneru i naxpǘxü̃gu ücuxü̃ rü íxũxũxü̃xü̃ rü nüxü̃ iyaṉg̱aucü ya mecü ya maxẽ. 10Ngẽma ngĩ́ta̱xáxü̃ rü núma naxũ na yangĩ́xü̃ca̱x rü namáẽtaxü̃ca̱x rü nachixexẽẽãxü̃ca̱x. Rü ngẽmaca̱xicatama núma naxũ. Natürü i choma rü núma chaxũ na chanamaxẽxẽẽxü̃ca̱x i duü̃xü̃gü rü na aixcüma nüxü̃́ nangẽxmaxü̃ca̱x i maxü̃ i taguma gúxü̃. 11Choma nixĩ i carneruarü dauruü̃ ya mecü chiĩxü̃. Erü wüxi i carneruarü dauruü̃ ya mecü rü norü carnerugüxü̃ ínapoxü̃ rü ñu̱xmata naxca̱x nayu̱x. 12Natürü ngẽma dĩẽruca̱xmare puracüxü̃, rü ega ngẽxguma aixü̃ nada̱u̱xgux rü carnerugüna ngẽ́ma niña. Rü ngẽmaãcü nanaxü erü tama aixcüma norü dauruü̃ nixĩ i nümax, rü tama noxrü nixĩ i ngẽma carnerugü. Rü ngẽma ai rü carnerugüxü̃ ínayauxü̃ rü ngẽxma tüxü̃ naxüanexẽẽmare. 13Rü ngẽma yatü rü niña, erü norü dĩẽruca̱xicatama ngẽ́ma napuracü. Rü tama aixcüma carnerugügu narüxĩnü. 14Choma nixĩ i carnerugüarü dauruü̃ ya mecü chiĩxü̃. Rü ngẽxgumarüü̃ ya Chaunatü na choxü̃ nacuáxü̃ rü choma rü Chaunatüxü̃ na chacuáxü̃, rü ngẽxgumarüü̃ ta nüxü̃ chacua̱x i chorü carnerugü, rü nümagü rü choxü̃ nacua̱xgü. Rü choma rü naxca̱x chayu i chorü carnerugü. 16Rü choxü̃́ nangẽxmagü ta i togü i carnerugü i tama ñaã naxpǘxü̃wa ngẽxmagüxü̃. Rü ngẽmagü rü tá ta nuã chanagagü, rü tá chauga naxĩnüẽ. Rü wüxitücumü tátama nixĩ rü choma tátama nixĩ i norü dauruü̃ chiĩxü̃. 17Chaunatü rü choxü̃ nangechaü̃, erü chorü carnerugüca̱x chayu rü wena táxarü chamaxü̃. 18Taxúema choxü̃ tayuxẽẽ, natürü chomatama chorü ngúchaü̃maãtama ichanaxã i chorü maxü̃. Erü cho̱xme̱xwa nangẽxma na ichanaxãxü̃ca̱x, rü wena na chanayaxuxü̃ca̱x, yerü yemaãcü choxü̃ namu ga Chaunatü —ñanagürü. 19Rü yexguma yema orexü̃ naxĩnüẽgu ga yema Yudíugüarü ãẽ̱xgacügü rü wenaxãrü nügü nitoye ga yema nagu naxĩnüẽxü̃wa. 20Rü muxü̃ma ga nümagü rü ñanagürügü: —¿Tü̱xcüü̃ nüxü̃́ iperüxĩnüẽ i ñaã yatü i ngẽãẽxü̃ i ṉg̱oxo nawa ngẽxmaxü̃? —ñanagürügü. 21Natürü ga togü rü ñanagürügü: —Taxuü̃ma i yatü i ṉg̱oxo nawa ngẽxmaxü̃ rü ñaãrüü̃ meã nidexa. ¿Ñuxãcü i wüxi i yatü i ṉg̱oxo nawa ngẽxmaxü̃ rü tüxü̃ narümexẽtüxẽẽ ya wüxi ya ngexetüxe? —ñanagürügü. 22Rü nawa nangu ga yema peta ga gucü ga taunecügu norü tupauca ga taxü̃neca̱x naxügüxü̃ ga Yudíugü na nüxna nacua̱xãchigüxü̃ca̱x ga yema ngunexü̃ ga nagu yanguxü̃ ga guma tupauca. Rü nagáuane ga Yerucharéü̃wa ga yexguma. 23Rü guma tupauca ga taxü̃newa nayexma ga wüxi ga chopetüchica ga Charumóũãrü Chopetüchicagu ãẽ́gaxü̃. Rü yemagu nayarüxũũxü̃ ga Ngechuchu. 24Rü ga yema Yudíugüarü ãẽ̱xgacügü rü nüxü̃ ínachomaẽguãchi, rü ñanagürügü nüxü̃: —¿Ñuxguratáta tomaã quixaixcüma na cugü quixuxü̃ na texé na quiĩxü̃? Ega aixcüma cuma rü Cristu quixĩgu, rü ¡meã noxtacüma tomaã nüxü̃ ixu! —ñanagürügü. 25Rü Ngechuchu nanangãxü̃, rü ñanagürü nüxü̃: —Marü pemaã nüxü̃ chixu, natürü i pema rü tama choxü̃́ peyaxõgü. Guxü̃ma i ṯacü i chaxüxü̃ rü Chaunatüarü poramaã nixĩ i chanaxüxü̃, rü ngẽmawa meãma pexü̃ nüxü̃ chadauxẽẽ na choma rü Cristu na chiĩxü̃. 26—Natürü pema rü tama peyaxõgü, erü tama chorü carnerugütanüxü̃ pixĩgü. 27—Chorü carnerugü rü nüxü̃ nacua̱x i chauga, rü choma rü chorü carnerugüxü̃ chacua̱x, rü nüma rü chowe narüxĩ. 28—Rü choma rü nüxna chanaxã i maxü̃ i taguma gúxü̃. Rü nümagü rü tagutáma inayarütauxe, rü taxúetáma choxna tanapuxü̃ i cho̱xme̱xwa. 29—Rü yíxema Chaunatü choxna tüxü̃ mugüxe ya chorü carnerugü, rü guxü̃ãrü yexera tixĩ i nape̱xewa. Rü taxúema texé nüxna tüxü̃ tapuxü̃. 30—Chaunatü rü choma rü wüxitama tixĩgü —ñanagürü. 31Rü yexguma ga yema Yudíugüarü ãẽ̱xgacügü rü wenaxãrü nutane nanayauxgü na gumamaã Ngechuchuxü̃ ínamuxũchigüxü̃ca̱x. 32Natürü ga Ngechuchu rü ñanagürü nüxü̃: —Pepe̱xewa chanaxü i muxü̃ma i mexü̃gü i Chaunatüarü poramaã chaxüxü̃. ¿Rü ngẽxü̃rüüxü̃ i ngẽma mexü̃ i chaxüxü̃ca̱x nixĩ i choxü̃ nutamaã ípemuxũchigüchaü̃xü̃? —ñanagürü. 33Rü yema Yudíugüarü ãẽ̱xgacügü rü Ngechuchuxü̃ nangãxü̃gü, rü ñanagürügü: —Tama wüxi i puracü i mexü̃ca̱x cuxü̃ ítamuxũchigüchaü̃. Natürü cuxü̃ ítamuxũchigüchaü̃ erü Tupanamaã rü ṯacü quixugü. Cuma rü wüxi i duü̃xü̃mare quixĩ rü cugü Tupanaxü̃ quixĩxẽẽchaü̃ —ñanagürügü. 34Rü nüma ga Ngechuchu rü ñanagürü nüxü̃: —Perü mugüpanewa rü naxümatü i Tupanaãrü ore i ñaxü̃: “Rü pematama nixĩ i tupanagü pixĩgüxü̃”, ñaxü̃. 35—Rü ngẽma Tupanaãrü ore i ümatüxü̃wa nüxü̃ yaxuxü̃, rü nüxü̃ tacua̱x rü taxucürüwama texé itayanaxoxẽẽ. Rü ngẽma orewa rü Tupana rü ñanagürü: “Guxãma ya yíxema texé yanayauxgüxe i chorü ore rü tupanagü tixĩgü”, ñanagürü i ngẽma orewa. 36—Rü Tupana choxü̃ nayaxu na chanaxüxü̃ca̱x i norü puracü, rü yemaca̱x ñoma ga naãnewa choxü̃ namu. ¿Rü ñuxãcü i pema nagu perüxĩnüẽgu rü chixexü̃ Tupanamaã chaxüxü̃ i ngẽxguma Tupana Nane chixĩ —ñachagu pemaã? 37—Rü ngẽxguma chi tama chanaxü̱xgu i ngẽma mexü̃ i Chaunatü üxü̃, rü marü name ega woo tama choxü̃́ peyaxõgügu. 38—Natürü ngẽxguma chanaxü̱xgu i ngẽma Chaunatü üxü̃, rü woo tama choxü̃́ peyaxõgügu, rü chanaxwa̱xe i nüxü̃́ peyaxõgü i ngẽma taxü̃ i mexü̃gü i Chaunatüarü poramaã chaxüxü̃. Erü ngẽmawa tá nüxü̃ pecua̱x na Chaunatü rü chowa nangẽxmaxü̃ rü choma i nawa —ñanagürü. 39Rü wenaxãrü Ngechuchuxü̃ niyauxgüchaü̃ ga yema Yudíugüarü ãẽ̱xgacügü. Natürü nüma ga Ngechuchu rü naxchaxwa niña. 40Rü yexguma ga Ngechuchu rü natü ga Yudáü̃ãrü tocutüca̱x tomaã nataegu. Rü yema nachica ga Cuáü̃ duü̃xü̃güxü̃ ü̃paacü nawa íbaiü̃xẽẽxü̃gu tomaã narüxã̱ũ̱x. 41Rü muxü̃ma ga duü̃xü̃gü rü Ngechuchuxü̃ ínayadaugü, rü ñanagürügü: —Cuáü̃ rü taxuü̃ma ga taxü̃ ga mexü̃ ga cua̱xruü̃ naxü ga Tupanaãrü poramaã. Natürü guxü̃ma ga ore ga Cuáü̃ tamaã nüxü̃ ixuxü̃ ga ñaã yatüchiga rü aixcüma nixĩ —ñanagürügü. 42Rü yema nachicawa rü muxü̃ma ga duü̃xü̃gü rü Ngechuchuaxü̃́ nayaxõgü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\