CUÁÜ̃ 12

1Rü 6 ga ngunexü̃ naxü̃pa ga Üpetüchigaarü peta, rü Ngechuchu rü tomaã Betániãwa naxũ. Rü guma ĩãne nixĩ ga nagu naxãchixü̃ne ga Dácharu ga Ngechuchu wena namaxẽẽcü. 2Rü yéma Dácharupatawa rü nanamexẽẽgü ga wüxi ga taxü̃ ga õna ga Ngechuchuca̱x ixĩxü̃. Rü totanüwa ga yema mechawa yexmagüxe rü Dácharu nixĩ ga Ngechuchuxü̃tawaama chibücü. Rü Marta iyixĩ ga inaxücü ga õna. 3Rü yexguma ga María rü yéma inange ga wüxi ga taxüraweü̃xü̃ ga pumara ga yixichixü̃ rü tatanüxü̃chixü̃. Rü Ngechuchuxü̃ namaã iyixcutü. Rü ñu̱xũchi ngĩyaemaã íinapicutü. Rü guma ĩ rü guxü̃wama nayixmachĩã namaã ga yema pumara. 4Rü yexguma ga Yuda ga Icariúte ga wüxi ga totanüxü̃chire̱x ixĩxü̃ ga yixcama bexma cúãcü Ngechuchuxü̃ íxuaxü̃xü̃, rü ñanagürü: —¿Tü̱xcüü̃ tama tatanüxü̃gu namaã itaxe i ngẽma pumara na ngẽma dĩẽrumaã nüxü̃ nangü̃xẽẽxü̃ca̱x i ngẽma duü̃xü̃gü i ngearü dĩẽruã̱xgüxü̃? —ñanagürü. 6Natürü ga Yuda rü tama aixcüma nagu narüxĩnü ga yema ngearü dĩẽruã̱xgüxü̃. Natürü yema ñanagürü yerü nüma rü wüxi ga ngĩ́ta̱xáxü̃ nixĩ. Rü naxme̱xwa nayexma ga yema choca ga dĩẽru ngĩxü̃ nagu taxügüxü̃ ga guxãma ga toma ga Ngechuchuarü ngúexü̃gü. Rü Yuda rü ñuxguacü rü noxrüxü̃tama ngĩxne nangĩ̱xĩxü̃. 7Rü yexguma ga Ngechuchu rü ñanagürü nüxü̃: —¡Tãxṹ i ngĩxü̃ cuchixewexü̃! Erü choma rü paxa tá chayu rü tá ichata̱x. Rü ngẽmaca̱x nixĩ i ngẽma pumaramaã choxü̃ nachaxü̃. 8—Ngẽma ngearü dĩẽruã̱xgüxü̃ rü guxü̃gutáma petanüwa nangẽxmagü. Natürü i choma rü tãũtáma guxü̃gu petanüwa changẽxma —ñanagürü. 9Rü muxü̃ma ga Yudíugü rü nüxü̃ nacuáchiga ga Betániãwa na nayexmaxü̃ ga Ngechuchu. Rü yéma naxĩ na nüxü̃ nadaugüxü̃ca̱x. Rü tama Ngechuchuxü̃xĩcatama nadaugüchaü̃ natürü nüxü̃ nadaugüchaü̃ ta ga Dácharu ga Ngechuchu wena namaxẽẽcü. 10Rü yexguma ga paigüarü ãẽ̱xgacügü rü nügümaã nanamexẽẽgü ga Dácharuxü̃ rü ta na yama̱xgüxü̃ca̱x. 11Yerü Dácharugagu nixĩ ga muxü̃ma ga Yudíugü ga Ngechuchuaxü̃́ yaxõgüãxü̃ rü yema paigüna naxĩgüxü̃. 12Rü muxü̃ma ga duü̃xü̃gü rü Yerucharéü̃wa naxĩ naxca̱x ga Üpetüchigaarü peta. Rü moxü̃ãcü duü̃xü̃gü nüxü̃ nacuáchigagü ga Ngechuchu rü guma ĩãnewa na nanguxchaü̃xü̃. 13Rü yexguma moruátüta nadaü̃gü rü yemamaã Ngechuchuxü̃ nayatüxgütanüãchi. Rü tagaãcü ñanagürügü: —¡Namexẽchi ya yima Tupana núma namucü! ¡Namexẽchi ya daa tachiü̃ãneãrü ãẽ̱xgacü! ¡Namaxü̃ i nümax! —ñanagürügü. 14Rü Ngechuchu nüxü̃ inayangau ga wüxi ga buru, rü naẽ́tügu naxaunagü ga yema Tupanaãrü ore ga ümatüxü̃ nüxü̃ ixuxü̃rüü̃ ga yexguma ñaxgu: 15“¡Tãxṹ i pemuü̃ẽxü̃, Pa Yerucharéü̃cü̱̃ã̱xgüx! ¡Rü iperüdaunü na ngẽ́ma ne naxũxü̃ ya perü ãẽ̱xgacü ya wüxi i buru i íraxü̃ẽ́tügu aunagücü!” ñaxü̃. 16Rü noxri ga toma ga norü ngúexü̃gü rü tama nüxü̃ tacua̱xgüéga ga Ngechuchuchiga na yiĩxü̃ ga yema ore. Natürü yixcüra marü Ngechuchu Tupanaxü̃tawa ũxgu, rü yexguma nixĩ ga nüxna tacua̱xãchiexü̃ ga guxü̃ma ga yema Ngechuchuxü̃ ngupetüxü̃, rü yema Tupanaãrü ore nüxü̃ ixuxü̃ãcütama nüxü̃ na nangupetüxü̃. 17Rü yema duü̃xü̃gü ga Ngechuchuxü̃tawa yexmagüxü̃ ga yexguma Dácharuxü̃ wena namaxẽẽgu, rü nüxü̃ nixugüe ga yema nüxü̃ nadaugüxü̃. 18Rü yemaca̱x nixĩ ga duü̃xü̃gü ga Ngechuchuxü̃ íyatuãchitanüxü̃xü̃, yerü nüxü̃ nacuáchigagü ga yema taxü̃ ga mexü̃ ga Tupanaãrü poramaã naxüxü̃ ga Ngechuchu. 19Natürü ga yema Parichéugü rü nügümaã ñanagürügü: —Marü nüxü̃ pedauxü̃ i ñu̱xma na taxucürüwama ṯacü namaã ixüxü̃. ¡Rü dücax, guxü̃ma i duü̃xü̃gü rü nawe narüxĩ! —ñanagürügü. 20Rü muxü̃ma ga duü̃xü̃gü rü petaca̱x Yerucharéü̃wa naxĩ na yéma Tupanaxü̃ na yanacua̱xüü̃güxü̃ca̱x. Rü yema duü̃xü̃gütanüwa nayexma ga ñuxre ga Griégugü. 21Rü yema Griégugü rü Piripica̱x naxĩ. Rü nüma ga Piripi rü Gariréaaneãrü ĩãne ga Bechaídacü̱̃ã̱x nixĩ. Rü nüxü̃ naca̱a̱xü̃gü rü ñanagürügü: —Pa Corix, nüxü̃ tadauxchaü̃ ya Ngechuchu —ñanagürügü. 22Rü Piripi rü Aü̃drémaã nüxü̃ nayarüxu. Rü yema taxre rü wüxigu Ngechuchuxü̃tawa naxĩ, rü namaã nüxü̃ nayarüxugü. 23Rü yexguma ga Ngechuchu rü ñanagürü nüxü̃: —Rü marü nawa nangu tá na chayuxü̃ rü wenaxãrü Chaunatüxü̃tawa tá na chaxũxü̃ i choma i Tupana Nane i duü̃xü̃xü̃ chiĩxü̃. 24—Rü aixcüma pemaã nüxü̃ chixu rü ngẽxguma chi wüxipü̱xü i trigu tama waixü̃müãnegu toxgu rü wüxipü̱xüechatama nixĩ. Natürü ega waixü̃mügu natoxgu, rü ngẽ́ma naxüxgu, rü muxũchinema ínanguxuchi. [Rü ngẽxgumarüü̃ tá ta Tupanaxü̃tawa nangugü i muxü̃ma i duü̃xü̃gü ega chayu̱xgux.] 25—Rü pemaã nüxü̃ chixu rü texé ya yíxema tümaãrü maxü̃xü̃ ngechaü̃xẽ i ñoma i naãnewa rü tá itayarütaxu. Natürü texé ya yíxema tama tümaãrü maxü̃xü̃ ngechaü̃xẽ rü tama yuxü̃ muü̃xẽ i ñoma i naãnewa, rü tá tüxü̃́ nangẽxma i maxü̃ i taguma gúxü̃. 26—Rü ngẽxguma texé choxü̃́ puracüchaü̃gu rü name nixĩ i chowe tarüxũ. Rü ngẽma choma tá íchangẽxmaxü̃wa rü ngẽ́ma rü tá ta tangẽxma i tümax. Rü ngẽxguma texé choxü̃́ puracügu rü Chaunatü ya Tupana rü tá tümamaã nataãẽ —ñanagürü. 27—Rü Ngechuchu ñanagürü: —Rü ñu̱xma rü poraãcü changechaü̃ rü chanaxi̱xãchiãẽ. ¿Rü ṯacüxü̃ tá Chaunatümaã chixuxü̃? Taxucürüwa namaã nüxü̃ chixu na choxü̃ ínanguxuchixẽẽxü̃ca̱x na tama chayuxü̃ca̱x, erü woetama ngẽmaca̱x núma chaxũ —ñanagürü. 28Rü ñanagürü: —Pa Chaunatüx, ¡Choxü̃ rüngü̃xẽẽ na duü̃xü̃güpe̱xewa cuxü̃ chataxẽẽxü̃ca̱x! —ñanagürü. Rü yexguma ga yema duü̃xü̃gü ga yéma yexmagüxü̃ rü nüxü̃ naxĩnüẽ ga wüxi ga naga ga daxũwa inaxũxü̃ ga ñaxü̃: —Marü cuxü̃ charüngü̃xẽẽ na choxü̃ cutaxẽẽxü̃ ga noxrix, rü wena táxarü cuxü̃ charüngü̃xẽẽ na choxü̃ cutaxẽẽxü̃ca̱x —ñanagürü ga yema naga. 29Rü yema duü̃xü̃gü ga yéma yexmagüxü̃ ga nüxü̃ ĩnüẽxü̃ ga yema naga, rü ñanagürügü: —Wüxi i duruanexü̃ nixĩ —ñanagürügü. Natürü togü rü ñanagürügü: —Wüxi i Tupanaãrü orearü ngeruü̃ i daxũcü̱̃ã̱x nixĩ i namaã idexaxü̃ —ñanagürügü. 30Rü yexguma ga Ngechuchu rü ñanagürü nüxü̃: —Tama chauxca̱x nixĩ i nüxü̃ pexĩnüẽxü̃ i ngẽma naga. Rü pexca̱xtama nixĩ i nüxü̃ pexĩnüẽxü̃. 31—Rü ñu̱xma tá nixĩ i Tupana inaxügüãxü̃ na tüxü̃ napoxcuexü̃ ya duü̃xẽ naxca̱x i tümaãrü pecadugü. Rü ñu̱xma tá nixĩ i Tupana ínata̱xüchixü̃ i ngẽma ñoma i naãnewa poraxü̃ i Chataná. 32—Rü ngẽxguma curuchawa chipotagu rü chaugüxü̃tawa tá chanagagü i guxü̃ma i duü̃xü̃gü —ñanagürü ga Ngechuchu. 33Rü yema orewa duü̃xü̃gümaã nüxü̃ nixu ga ñuxãcü tá na nayuxü̃. 34Rü yema duü̃xü̃gü nanangãxü̃gü, rü ñanagürügü: —Torü mugü i ümatüxü̃wa nüxü̃ tadaugü na guxü̃gutáma namaxẽchaxü̃ ya Cristu. ¿Rü ñuxãcü i cuma rü ñacurügü: “Rü Tupana Nane ya duü̃xü̃xü̃ ixĩcü rü curuchawa tá nipota”, ñacurügü? ¿Rü texé tixĩ ya yíxema Tupana Nane ya duü̃xü̃xü̃ ixĩxẽ? —ñanagürügü. 35Rü yexguma ga Ngechuchu rü ñanagürü nüxü̃: —Ñoma rü ta petanüwa changẽxma na ñoma i naãnewa pexü̃ changúexẽẽxü̃ca̱x rü ngẽmaãcü pexü̃ changóonetanüxẽẽxü̃ca̱x. Natürü paxaãchica̱xicatama petanüwa changẽxma. Rü name nixĩ i paxa choxü̃́ peyaxõgü ñoma rü ta pexca̱x chanangóonexẽẽ naxü̃pa na naxẽãnexü̃. Erü yíxema ẽãnexü̃wa ngẽxmaxẽ rü tama nüxü̃ tacua̱x na ngextá taxũxü̃. 36—Rü ñoma rü ta petanüwa changẽxma rü name nixĩ i paxa choxü̃́ peyaxõgü na chorü ngóonexü̃wa pengẽxmagüxü̃ca̱x —ñanagürü. Rü yema ñaxguwena rü natanüwa ínaxũxü̃ ga Ngechuchu. Rü naxchaxwa inicu̱x. 37Rü woo ga Ngechuchu rü duü̃xü̃güpe̱xewa nanaxü ga muxü̃ma ga taxü̃ ga mexü̃ ga cua̱xruü̃gü ga Tupanaãrü poramaã naxüxü̃, natürü yexguma rü ta tama nüxü̃́ nayaxõgü ga duü̃xü̃gü. 38Rü yemaãcü Tupana nayanguxẽẽ ga yema ore ga Ichaía ümatüxü̃ ga ñaxü̃: “Pa Corix, taxúema tayaxõ ga yema ore ga tüxü̃ tangúexẽẽxü̃. Rü woo nüxü̃ tadaugü na ñuxãcü naporaxü̃ ya Tupana, rü tama tayaxõgü”, ñaxü̃. 39Rü yemaãcü ga yema duü̃xü̃gü rü tama nayaxõgü yema Ichaía ümatüxü̃wa nüxü̃ yaxuxü̃rüü̃, rü: “Yema duü̃xü̃gü rü tama nüxü̃ nadaugüchaü̃ rü tama nayaxõgüchaü̃ rü tama Tupanaca̱x nawoeguchaü̃. Rü yemaca̱x ga Tupana rü nüxna nixũ na tama nüxü̃ nadaugüxü̃ca̱x rü tama yaxõgüãxü̃ca̱x rü tama naxca̱x nawoeguxü̃ca̱x na nüma nüxna naxããxü̃ca̱x i maxü̃ i ngexwacaxü̃xü̃”, ñaxü̃. 41Rü yema ñanagürü ga Ichaía yerü nango̱xetügu marü nüxü̃ nadau na ñuxãcü ãẽ̱xgacü ya tacüxüchi na yiĩxü̃ ya Ngechuchu ya Cristu. Rü yemaãcü nachiga nidexa. 42Natürü muxü̃ma ga yema Yudíugüarü ãẽ̱xgacügü rü Ngechuchuaxü̃́ nayaxõgü, rü woo ga ñuxre ga naẽrugü rü ta nayaxõgü, natürü tama nügü nixugüchaü̃ ga duü̃xü̃güpe̱xewa, yerü namuü̃ẽ na Parichéugü ngutaque̱xepataü̃wa ínawoxü̃xü̃. 43Rü yemaãcü tama nügü nixugüchaü̃, yerü norü me nixĩ ga duü̃xü̃gü namaã nataãẽgüxü̃ rü tama aixcüma naxca̱x nadaugü na Tupana namaã taãẽxü̃. 44Rü tagaãcü ñanagürü ga Ngechuchu: —Texé ya choxü̃́ yaxṍxẽ rü tama choxü̃́xĩcatama tayaxõ. Natürü Chaunatü ya núma choxü̃ mucüaxü̃́ rü ta tayaxõ. 45—Rü texé ya choxü̃ dauxe, rü Chaunatü ya núma choxü̃ mucüxü̃ rü ta tadau. 46—Choma na ngóonexẽẽruü̃ chiĩxü̃, rü ñoma i naãnewa changu na guxãma ya texé ya choxü̃́ yaxṍxẽ rü tama ẽãnexü̃wa na tangẽxmagüechaxü̃ca̱x. 47—Natürü ngẽxguma texé nüxü̃ ĩnügu i chorü ore rü tama tayaxõ̱xgu rü tama choma nixĩ i tüxü̃ chapoxcuxü̃. Erü tama ñoma i naãnewa changu na chanapoxcuexü̃ca̱x i duü̃xü̃gü, natürü núma chaxũ na chanamaxẽxẽẽxü̃ca̱x. 48—Yíxema texé ya tama choxü̃́ yaxṍxẽ rü tama chauga ĩnüxẽ rü marü tüxü̃́ nangẽxma na ṯacüca̱x tá Tupana tüxü̃ poxcuxü̃. Erü ngẽma ore i nüxü̃ chixuxü̃gagu tátama nixĩ ya Tupana i tüxü̃ napoxcuxü̃ i naãneãrü gu̱xgu, erü tama tayaxõ i ngẽma ore i nüxü̃ chixuxü̃. 49—Tama chaugagutama chidexa, natürü guma Chaunatü ga núma choxü̃ mucü, rü guma nixĩ ga chomaã nüxü̃ ixucü na ṯacüxü̃ tá duü̃xü̃gümaã chixuxü̃ rü ñuxãcü tá chanangúexẽẽxü̃. 50—Rü nüxü̃ chacua̱x na Chaunatüarü orewa nangẽxmaxü̃ i maxü̃ i taguma gúxü̃. Rü ngẽmaca̱x i ngẽma ore i nüxü̃ chixuxü̃, rü ngẽmatama ore nixĩ i Chaunatü choxü̃ muxü̃ na nüxü̃ chixuxü̃ —ñanagürü ga Ngechuchu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\