CUÁÜ̃ 4

1Rü Parichéugü rü nüxü̃ nacuáchigagü ga Ngechuchu rü Cuáü̃ãrü yexera nüxü̃́ na nayexmaxü̃ ga norü ngúexü̃gü, rü norü yexera duü̃xü̃güxü̃ na ínabaiü̃xẽẽxü̃. 2Natürü tama Ngechuchu nixĩ ga ínabaiü̃xẽẽcü ga duü̃xü̃gü. Rü toma ga norü ngúexü̃gü tixĩ ga tanaxüxü̃ ga yema. 3Rü yexguma Ngechuchu nüxü̃ ĩnügu ga Parichéugü rü nachigagu na yadexagüxü̃, rü yéma Yudéaanewa ítachoxü̃ na Gariréaaneca̱x tawoeguxü̃. 4Natürü ga yema nama ga nagu tawoeguxü̃ rü Chamáriaanewa nadapetü. 5Rü yemaca̱x ga toma rü nawa tangugü ga wüxi ga Chamáriaaneãrü ĩãne ga Chicarugu ãẽ́gane. Rü guma ĩãneãrü ngaicamana nayexma ga yema naãne ga nuxcümaü̃cü ga Acobuaxü̃́ yexmaxü̃ rü yixcama rü nane ga Yuchena naxãxü̃. 6Rü yéma nayexma ga wüxi ga puchu ga duü̃xü̃gü dexáca̱x ixaixmaü̃gücü ga Acobuarü Puchugu ãẽ́gacü. Rü poraãcü nipa ga Ngechuchu ga namagu na yaxũxü̃. Rü yemaca̱x guma puchuxü̃tawa nayarütoõchi. Rü tocuchiwa nanguxchaü̃ ga yexguma. 7Rü toma ga norü ngúexü̃gü rü guma ĩãnewa taxĩ na torü õnaca̱x tayataxegüxü̃ca̱x. Rü towena yéma ingu ga wüxi ga ngecü ga Chamáriaanecü̱̃ã̱x ga guma puchuwa dexáwa ũcü. Rü Ngechuchu rü ñanagürü ngĩxü̃: —¡Íraxü̃ i dexá choxna naxã! —ñanagürü. 9Natürü ga yema nge rü iḇaixãchiãẽ yerü ga Yudíugü rü Chamáriaanecü̱̃ã̱xgümaã nügüchi naxaie rü yemaca̱x ga yema nge rü inangãxü̃ rü ngĩgürügü nüxü̃: —¿Ñuxãcü i cuma na Yudíu quiĩxü̃ i dexáca̱x choxna cuc̱axü̃ i choma na Chamáriaanecü̱̃ã̱x chiĩxü̃? —ngĩgürügü. 10Rü Ngechuchu ngĩxü̃ nangãxü̃, rü ñanagürü: —Ngẽxguma chi nüxü̃ cucua̱xgu i ngẽma mexü̃ i Tupana cuxna ãxchaü̃xü̃, rü chi nüxü̃ cucua̱xgu na texé yiĩxü̃ ya yima dexá cuxna tac̱acü, rü cuma rü chi nüxnata cuca i dexá i maxü̃ nawa ngẽxmaxü̃ rü nüma rü chi cuxna nanaxã i ngẽma dexá —ñanagürü. 11Rü yema ngecü inangãxü̃, rü ngĩgürügü nüxü̃: —Pa Corix, ¿ñuxãcü tá i dexáta cuyaxu? Erü daa puchu rü namátamaxü̃chi rü cuxü̃́ nataxuma na ṯacümaã cunayaxuxü̃ca̱x i dexá. ¿Rü ngextá tá i cunayaxuxü̃ i ngẽma dexá i maxü̃ nawa ngẽxmaxü̃ na choxna cunaxãxü̃ca̱x? 12—Nuxcümaü̃cü ga tórü o̱xi ga Acobu toxca̱x núma Chamáriaanewa nanata̱x ga daa puchu. Rü gumawa nixĩ ga naxaxexü̃ ga nüma rü nanegü rü norü wocagü. ¿Rü ñuxãcü chi i cuma i norü yexera quiĩxü̃? —ngĩgürügü. 13Rü Ngechuchu ngĩxü̃ nangãxü̃, rü ñanagürü: —Rü guxãma ya texé ya daa puchuarü dexáwa axexe, rü wena táxarü tiṯawae. 14—Natürü texé ya yíxema choma tüxna chaxãxü̃ i dexáwa axexe, rü tagutáma wena tiṯawa. Erü ngẽma dexá i choma tüxna chaxãxü̃ rü wüxi ya puchu ya guxü̃guma ibaibecürüü̃ tá nixĩ i tümawa, erü ngẽma dexáwa nangẽxma i maxü̃ i taguma gúxü̃ —ñanagürü. 15Rü ngĩma ga yema nge rü inangãxü̃ rü ngĩgürügü: —Pa Corix, ¡choxna naxã i ngẽma dexá na taguma wena chiṯawaxü̃ca̱x, rü taguma wena daa puchuwa dexáwa chaxũxü̃ca̱x! —ngĩgürügü. 16Rü Ngechuchu ñanagürü ngĩxü̃: —¡Íyadau ya cute, rü naxca̱x yaca, rü nuã pexĩ! —ñanagürü. 17Rü yema ngecü rü inangãxü̃, rü ngĩgürügü nüxü̃: —Nataxuma ya chaute —ngĩgürügü. Rü Ngechuchu ñanagürü ngĩxü̃: —Aixcüma nixĩ i ngẽma nüxü̃ quixuxü̃ na nataxuü̃ma ya cute. 18—Yerü wüxime̱ẽ̱xpü̱xchire̱x nixĩ ga cute, rü yima ñu̱xma cuxü̃tawa ngẽxmacü rü tama aixcüma cutexüchi nixĩ. Rü ngẽmaca̱x aixcüma nixĩ i curü ore i chomaã nüxü̃ quixuxü̃ —ñanagürü. 19Rü yexguma yemaxü̃ naxĩnügu ga yema ngecü, rü ngĩgürügü: —Pa Corix, nüxü̃ chicua̱xãchi rü cuma rü wüxi i Tupanaãrü orearü uruü̃ quixĩ. 20—Nuxcümaü̃güxü̃ ga torü o̱xigü ga Chamáriaanecü̱̃ã̱xgü rü daa ma̱xpǘne ga Garachíü̃wa Tupanaxü̃ nicua̱xüü̃gü. Natürü i pema i Yudíugü rü ñaperügügü: “Rü Yerucharéü̃ nixĩ i nachica i mexü̃ i ngextá Tupanaxü̃ ticua̱xüü̃gü”, ñaperügügü. 21Rü Ngechuchu ngĩxü̃ nangãxü̃ rü ñanagürü: —Pema i Chamáriaanecü̱̃ã̱xgü rü tama aixcüma nüxü̃ pecua̱xgü ya yima nüxü̃ picua̱xüü̃gücü. Natürü toma i Yudíugü rü aixcüma nüxü̃ tacua̱x ya yima nüxü̃ ticua̱xüü̃gücü, erü Yudíugügagu nixĩ i Tupana namaxẽxẽẽxü̃ i guxü̃ma i duü̃xü̃gü. ¡Choxü̃́ yaxõ, Pa Ngecüx! Rü aixcüma ínangu tá i ngunexü̃ na tãũtáma daa ma̱xpǘnewa rü e̱xna Yerucharéü̃wa tá nüxü̃ na picua̱xüü̃güxü̃ ya Tanatü ya Tupana. 23—Erü yíxema aixcüma Tupanaxü̃ icua̱xüü̃güxe rü nüẽ́tama nixĩ i ngẽxü̃rüüxü̃mare i nachicawa Tupanaxü̃ ticua̱xüü̃gü. Erü ñu̱xma rü ngẽma Naãẽ i Üünexü̃ naxwa̱xexü̃ nixĩ na guxü̃ma i tümaãẽmaã rü tümaãrü maxü̃maã aixcüma Tupanaxü̃ ticua̱xüü̃güxü̃. Rü ngẽmaãcü nixĩ i nanaxwa̱xexü̃ ya Tanatü na nüxü̃ ticua̱xüü̃güxü̃. 24—Erü Tupana rü wüxi i Naãẽ nixĩ. Rü ngẽmaca̱x yíxema texé ya nüxü̃ icua̱xüü̃güxe rü tanaxwa̱xe i guxü̃ma i tümaãẽmaã rü tümaãrü maxü̃maã na aixcüma nüxü̃ ticua̱xüü̃güxü̃, ngẽma Naãẽ i Üünexü̃ naxwa̱xexü̃ãcüma —ñanagürü. 25Rü yema ngecü inangãxü̃ rü ngĩgürügü: —Choma nüxü̃ chacua̱x rü tá ñoma i naãnewa nangu ya yima Cristu ya Tupana nüxü̃ unetacü. Rü ngẽxguma yima núma ũxgu rü tá tamaã nanango̱xẽẽ i guxü̃ma i Tupanachiga —ngĩgürügü. 26Rü Ngechuchu rü ñanagürü ngĩxü̃: —Choma na cumaã chidexaxü̃, rü yima chixĩ —ñanagürü. 27Rü yexguma íyadexayane rü ítangugü ga toma ga norü ngúexü̃gü. Rü taḇaixãchiãẽgü yerü ga Ngechuchu rü wüxi ga ngecümaã ínidexa. Natürü taxúema ga toma rü togü taporaxẽẽ ga nüxna na tacagüxü̃ ga ṯacü ngĩmaã na nanaxwa̱xexü̃ rü ṯacüchiga yiĩxü̃ ga ngĩmaã na íyadexaxü̃. 28Rü yexguma ga yema ngecü rü yéma ngĩxü̃ ita̱x ga ngĩrü tü̃xü̃. Rü ĩãnewa ixũ na duü̃xü̃gümaã nüxü̃ yanaxuxü̃ca̱x. 29Rü ngĩgürügü: —¡Ngĩxã rü ítayadaugü i wüxi i yatü i chomaã nüxü̃ ixuxü̃ ga guxü̃ma ga ṯacü ga chaxüxü̃! ¿Taux e̱xna yima yiĩxü̃ ya Cristu? —ngĩgürügü. 30Rü inaxĩãchi ga yema ĩãnecü̱̃ã̱x, rü Ngechuchu íyexmaxü̃wa naxĩ. 31Rü yoxni ga toma ga norü ngúexü̃gü rü Ngechuchuxü̃ tachixewegü na nachibüxü̃ca̱x. 32Natürü ga nüma rü ñanagürü toxü̃: —Choma rü choxü̃́ nangẽxma i chowemü i pema tama nüxü̃ pecuáxü̃ —ñanagürü. 33Rü yexguma ga toma ga norü ngúexü̃gü rü togüna tacagüe, rü ñatarügügü: —Bexmana marü ¿texé nuã tanange i nawemü? —ñatarügügü. 34Natürü ga Ngechuchu rü ñanagürü toxü̃: —Ngẽma õna i choxü̃ poraxẽẽxü̃ nixĩ na chanaxüxü̃ i norü ngúchaü̃ ya yima nuã choxü̃ mucü ya Chaunatü, rü na chayanguxẽẽxü̃ i norü puracü. 35—Rü pema rü ñaperügügü: “Rü ãgümücü ya tauemacü nataxu na yabuxgüxü̃ i trigu”, ñaperügügü. Natürü i choma rü ñacharügü pexü̃: “¡Dücax, rü meã penangugü i duü̃xü̃gü! Erü marü ínamegü na Tupanaxü̃ nayauxgüxü̃ca̱x, ngẽxgumarüü̃ i wüxi i trigunecü i marü nawa nanguxü̃ na yabuxgüxü̃ erü marü nidau”. 36—Rü yíxema Tupanaca̱x nadexe i duü̃xü̃gü rü tá tanayaxu i tümaãrü natanü. Rü guxü̃ma i ngẽma duü̃xü̃gü i tüxü̃́ irüxĩnüẽxü̃ rü tá nanayauxgü i maxü̃ i taguma gúxü̃. Rü ngẽmaãcü rü wüxigu tá tataãẽgü ya yíxema tüxira ngẽma duü̃xü̃gümaã Tupanaãrü orexü̃ ixuxe rü yíxema yixcama ngẽma duü̃xü̃güxü̃ Tupanaca̱x dexe. 37—Rü aixcüma nixĩ i ngẽma ore i ñaxü̃: “Wüxie tixĩ ya namaã toexe i trigu rü togue tixĩ ya yíxema yabuxgüxe i norü o”, ñaxü̃. [Rü ngẽxgumarüü̃ rü wüxie tixĩ ya tüxira duü̃xü̃gümaã nüxü̃ ixuxe i Tupanaãrü ore, rü togue tixĩ ya yixcama ngẽma duü̃xü̃güxü̃ dexe Tupanaca̱x.] 38—Rü noxri rü togü nixĩ ga duü̃xü̃gümaã nüxü̃ ixuxü̃ ga Tupanaãrü ore, natürü ga duü̃xü̃gü rü tama nayaxõgü ga yexguma. Rü yemawena rü pexü̃ chamu na yema duü̃xü̃gümaã nüxü̃ pixuxü̃ca̱x ga yema ore. Rü pema nixĩ ga yema duü̃xü̃güxü̃ pedexü̃ Tupanaca̱x, yerü nayaxõgü ga yexguma namaã nüxü̃ pixuxgu ga yema ore. Rü yemaãcü ga pema rü marü peyoxniẽ nawa ga togüarü puracü —ñanagürü. 39Rü muxü̃ma ga guma Chamáriaanewa yexmane ga ĩãnecü̱̃ã̱x rü Ngechuchuaxü̃́ nayaxõgü, yerü nüxü̃́ nayaxõgü ga yema ore ga yema ngecü namaã nüxü̃ ixuxü̃ ga yexguma ngĩxgu: “Guxü̃ma ga ṯacü ga ü̃pa chaxüxü̃ rü chomaã nüxü̃ nixu” ngĩxgu. 40Rü yemaca̱x ga yema Chamáriaanecü̱̃ã̱xgü rü yexguma Ngechuchuxü̃tawa nangugügu rü nüxü̃ naca̱a̱xü̃gü ga yexma natanügu na naxã́ũxü̃ca̱x. Rü taxre ga ngunexü̃ yexma natanügu narüxã̱ũ̱x ga Ngechuchu. 41Rü muxü̃ma ga togüamachigü ga Chamáriaanecü̱̃ã̱xgü rü Ngechuchuaxü̃́ nayaxõgü ga yexguma nüxü̃ naxĩnüẽgu ga yema norü ore ga nümatama nüxü̃ yaxuxü̃. 42Rü yexguma ga yema duü̃xü̃gü rü ñanagürügü ngĩxü̃ ga yema ngecü: —Ñu̱xma waxi nixĩ i aixcüma nüxü̃́ tayaxõgüxü̃ erü tomatama nüxü̃ taxĩnüẽ i ngẽma norü ore i tomaã nüxü̃ yaxuxü̃. Rü ngẽmawa nüxü̃ tacua̱x na aixcüma yima yiĩxü̃ ya Cristu ya ñoma i naãnecü̱̃ã̱x i duü̃xü̃güarü maxẽxẽẽruü̃. Rü tama ngẽma cuma tomaã nüxü̃ quixuxü̃ca̱xicatama tayaxõgü —ñanagürügü. 43Rü taxre ga ngunexü̃guwena ga Ngechuchu rü tomaã inaxũãchi ga Chamáriaanewa na Gariréaanewa naxũxü̃ca̱x. 44Rü nümatama ga Ngechuchu ga ü̃paacü rü ñanagürü: —Wüxi i Tupanaãrü orearü uruü̃, rü norü naãnewatama i duü̃xü̃gü rü tama meã nanayauxgü —ñanagürü. 45Natürü yexguma Gariréaanewa tangugügu, rü yema naãnecü̱̃ã̱x ga duü̃xü̃gü rü meãma nanayauxgü. Yerü nümagü ga yema naãnecü̱̃ã̱xgü rü Yerucharéü̃wa naxĩ ta naxca̱x ga Üpetüchigaarü peta, rü yéma nüxü̃ nadaugü ga yema taxü̃ ga mexü̃gü ga Tupanaãrü poramaã naxüxü̃ ga Ngechuchu ga yexguma. 46Rü ga Ngechuchu rü tomaã nataegu naxca̱x ga guma ĩãne ga Caná ga Gariréaanewa yexmane. Rü guma ĩãnewa nixĩ ga binuxü̃ nanguxuchixẽẽãxü̃ ga dexá. Rü ĩãne ga Capernáũwa nayexma ga wüxi ga tacü ga ãẽ̱xgacü, rü niḏaawe ga wüxi ga nane. 47Rü yexguma guma ãẽ̱xgacü nüxü̃ cuáchigagu ga Ngechuchu rü Gariréaanewa na nanguxü̃ ga Yudéaanewa na ne naxũxü̃, rü naxü̃tawa naxũ. Rü nüxü̃ nayaca̱a̱xü̃ na napatawa naxũxü̃ca̱x, rü naxca̱x na yanataanexẽẽãxü̃ca̱x ga guma nane ga marü turaxüchicü. 48Rü Ngechuchu nanangãxü̃, rü ñanagürü nüxü̃: —Pema rü tama peyaxõgü ega tama nüxü̃ pedauxiragu i taxü̃ i cua̱xruü̃gü i Tupanaãrü poramaã üxü̃ —ñanagürü. 49Natürü ga guma ãẽ̱xgacü rü ñanagürü nüxü̃: —Pa Corix, ¡paxa chowe rüxũ naxü̃pa na nayuxü̃ ya chaune! —ñanagürü. 50Rü Ngechuchu nanangãxü̃ rü ñanagürü nüxü̃: —¡Nataegu i cupatawa! Erü cune rü marü naxca̱x nitaane —ñanagürü. Rü guma yatü rü nayaxõ ga yema ore ga Ngechuchu namaã nüxü̃ ixuxü̃. Rü napataca̱x nataegu. 51Rü yexguma napatawa nanguxchaü̃gu ga guma ãẽ̱xgacü, rü norü duü̃xü̃gü nape̱xegu nayayi, rü ñanagürügü nüxü̃: —Cune rü marü naxca̱x nitaane —ñanagürügü. 52Rü yexguma rü norü duü̃xü̃güna naca, rü ñanagürü nüxü̃: —¿Ṯacü rü ngoragu inaxügüxü̃ na naxca̱x yataanexü̃? —ñanagürü. Rü yema norü duü̃xü̃gü nanangãxü̃ rü ñanagürügü: —Ĩne tocuchiguwena nixĩ ga nüxü̃ nangupetüxü̃ ga na yaxaxünexü̃ —ñanagürügü. 53Rü guma bucü nanatü rü nüxna nacua̱xãchi ga yema ngoragu na yiĩxü̃ ga Ngechuchu ga ñaxü̃ nüxü̃: “Cune rü marü naxca̱x nitaane” ñaxü̃. Rü nüma ga guma ãẽ̱xgacü rü guxü̃ma ga napatacü̱̃ã̱x rü Ngechuchuaxü̃́ nayaxõgü. 54Rü yexguma Yudéaanewa ne naxũxgu ga Ngechuchu, rü yema nixĩ ga norü taxre ga cua̱xruü̃ ga taxü̃ ga Tupanaãrü poramaã duü̃xü̃güxü̃ nawéxü̃ ga Gariréaanewa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\