CUÁÜ̃ 6

1Rü yemawena ga Ngechuchu rü naxtaxa ga Gariréagu ãẽ́ganearütocutüwa tomaã naxũ. Rü norü toéga ga guma naxtaxa rü Tibéria nixĩ. 2Rü muxü̃ma ga duü̃xü̃gü rü nawe narüxĩ. Yerü ü̃paacü rü marü nüxü̃ nadaugü ga ñuxãcü Ngechuchu na naxüxü̃ ga taxü̃ ga mexü̃gü ga Tupanaãrü poramaã üxü̃ ga yexguma duü̃xü̃gü ga iḏaaweegüxü̃ca̱x yataanexẽẽgüãgu. 3Rü yexguma ga Ngechuchu rü wüxi ga ma̱xpǘnewa tomaã ínaxü̃ãchi. Rü wüxigu tomaã yéma narüto. 4Rü marü ningaica ga yema Yudíugüarü peta ga Üpetüchiga. 5Rü yexguma Ngechuchu nüxü̃ dawenügu rü nüxü̃ nadau ga muxü̃ma ga duü̃xü̃gü ga nawe rüxĩxü̃. Rü yemaca̱x Piripina naca, rü ñanagürü: —¿Rü ngextá tá naxca̱x tataxe i nawemü i ñaã duü̃xü̃gü na nachibüexẽẽxü̃ca̱x? —ñanagürü. 6Rü nümatama ga Ngechuchu rü marü nüxü̃ nacua̱x ga ṯacü tá na naxüxü̃. Natürü yema ñanagürü Piripixü̃, yerü nüxü̃ nacuáxchaü̃ ga ṯacümaã tá na nangãxü̃ãxü̃. 7Rü yexguma Ngechuchuxü̃ nangãxü̃ ga Piripi, rü ñanagürü: —Woo chi naxca̱x itaxegügu i 200 i dĩẽru naguxü̃ i pãũ, rü tãũ chima nüxü̃́ ningu ega woo wüxichigüna íraxü̃ ixãchigügu —ñanagürü. 8Rü yexguma ga Aü̃dré ga Ngechuchuarü ngúexü̃ ga Pedru ga Chimáũ naẽneẽ, rü ñanagürü: —Nuã nangẽxma i wüxi i buxü̃ rü nüxü̃́ nangẽxma i 5 i pãũ i chebadanaxca̱x rü taxre ta i choxni. ¿Natürü ṯacüwa name i ngẽma naxca̱x i ñaã muxũchixü̃ i duü̃xü̃gü? —ñanagürü. 10Rü yexguma ga Ngechuchu rü ñanagürü toxü̃: —¡Ẽcü, namaã nüxü̃ pixu i duü̃xü̃gü na ínatogüxü̃ca̱x! —ñanagürü. Rü yema nachicawa rü namete̱xeane ga guma maxẽ. Rü gumate̱xewa narütogü ga duü̃xü̃gü. Rü maneca 5000 wa nangu ga yexguma yatügüxica ixugügu. 11Rü yexguma ga Ngechuchu rü nanade ga yema pãũgü, rü Tupanana moxẽ naxã. Rü yemawena rü toxü̃ nayanu na yema duü̃xü̃gü ga yéma rütogüxü̃xü̃ tayanuxü̃ca̱x. Rü yexgumarüü̃ ta ga choxni rü nüxü̃ toxü̃ nayanuxẽẽ, ñu̱xmata meãma nachibüe ga guxü̃ma ga yema duü̃xü̃gü. 12Rü yexguma marü meã nachibüegu ga guxü̃ma, rü Ngechuchu toxü̃ namu rü ñanagürü toxü̃: —¡Penade i ngẽma naxchipe̱xegü i íyaxügüxü̃ na tama inaxaiya̱xü̃xü̃ca̱x! —ñanagürü. 13Rü tanade ga yema naxchipe̱xegü ga yema 5 ga pãũwa íyaxüxü̃, rü 12 ga pexchi namaã tanaxüãcugü. 14Rü yexguma yema duü̃xü̃gü nüxü̃ daugügu ga yema mexü̃ ga taxü̃ ga Tupanaãrü poramaã naxüxü̃ ga Ngechuchu, rü ñanagürügü: —Aixcümaxü̃chi daa nixĩ ya Tupanaãrü orearü uruü̃ ga guma ínaṉg̱uxẽẽcü —ñanagürügü. 15Natürü ga Ngechuchu rü nüxü̃ nicua̱xãchi ga duü̃xü̃gü rü na norü ãẽ̱xgacüxü̃ yangu-cuchixẽẽgüchaü̃ãxü̃. Rü yemaca̱x nüxna nixũgachi rü yéamaxü̃ra naxũ nawa ga guma ma̱xpǘne na nüxĩcatama nayexmaxü̃ca̱x. 16Rü yexguma marü nachütagu, rü toma ga Ngechuchuarü ngúexü̃gü rü wenaxãrü naxtaacutüwa taxĩ. 17Rü poraãcü naxẽãne. Rü tama ínangu ga Ngechuchu. Rü yemaca̱x wüxi ga ngue ga taxü̃negu tichoü̃, rü itaxĩãchi ga na tocutüwa taxĩxü̃ ga Capernáũãrü ĩãnewa na tangugüxü̃ca̱x. 18Rü yexguma tixãü̃yane rü inaxügü ga na poraãcü yabuaxü̃. Rü yemagagu rü poraãcü nayuape. 19Rü yexguma marü 5 ga kilómetru tixãü̃gu, rü Ngechuchuxü̃ tadaugü ga na dexáchiüétügu yaxũxü̃. Rü toma ga norü ngúexü̃gü rü poraãcü tamuü̃ẽ. 20Natürü nüma ga Ngechuchu rü ñanagürü toxü̃: —Choma chixĩ. ¡Rü tãxṹ i pemuü̃ẽxü̃! —ñanagürü. 21Rü yexguma ga toma ga norü ngúexü̃gü rü taãẽãcüma tanayauxgüchaü̃ ga toweü̃wa. Rü yexgumatama ítangugü ga yema ítaxĩxü̃wa. 22Rü moxü̃ãcü ga yema duü̃xü̃gü ga naxtaxaarü tocutügu rüchoxü̃, rü nüxü̃ nicua̱xãchitanü ga toma ga Ngechuchuarü ngúexü̃gü ga marü nagu na taxĩxü̃ ga guma ngue ga taxü̃ne ga nügümaã wüxicane. Rü nüxü̃ nacua̱xgü ta ga Ngechuchu rü tama towe na naxũxü̃. 23Rü yexguma yemagu ínaxĩnüẽyane, rü yoxocüne ínangugü ga náĩgü ga ngue ga itaxü̃ne ga Tibériaarü ĩãnewa ne ĩxü̃ne. Rü norü ngaicamana nangugü ga yema nachica ga ngextá Ngechuchu ínachibüexẽẽxü̃wa ga yema muxü̃ma ga duü̃xü̃gü ga yexguma moxẽ inaxãxgu naxca̱x ga yema pãũ. 24Rü yexguma yema duü̃xü̃gü nüxü̃ daugügu ga guma nguewa na Ngechuchu rü toma ga na tatauxexü̃ma rü yexma guma nguegügu nichoü̃ na Ngechuchuca̱x yadaugüxü̃ Capernáũãrü ĩãnegu. 25Rü yexguma guma naxtaxaarü tocutüwa nangugügu ga yema duü̃xü̃gü, rü Ngechuchuxü̃ yexma nayangaugü. Rü nüxna nacagüe, rü ñanagürügü: —Pa Ngúexẽẽruü̃x, ¿ñuxgu nixĩ i nuã cunguxü̃? —ñanagürügü. 26Rü Ngechuchu nanangãxü̃, rü ñanagürü nüxü̃: —Aixcüma pemaã nüxü̃ chixu rü chauxca̱x pedaugü yerü meãma pechibüe nawa ga yema õna ga pexna chaxãxü̃. Rü tama yema na marü meã choxü̃́ peyaxõgüxü̃ca̱x nixĩ i chauxca̱x pedaugüxü̃. Erü tama nüxü̃ pecua̱x i ṯacüchiga na yiĩxü̃ ga yema taxü̃ ga mexü̃gü ga Tupanaãrü poramaã chaxüxü̃. 27—¡Tãxṹ i naxca̱x pepuracüexü̃ i õna i paxama gúxü̃! Rü narümemaẽ nixĩ i naxca̱x pepuracüe i maxü̃ i aixcüma ixĩxü̃ i taguma gúxü̃. Rü ngẽma nixĩ i maxü̃ i choma i Tupana Nane ya duü̃xü̃xü̃ chixĩcü tá pexna chaxãxü̃, erü Chaunatü ya Tupana rü marü nanango̱xẽẽ na aixcüma Nane chiĩxü̃ —ñanagürü. 28Rü yexguma ga nümagü rü nüxna nacagü, rü ñanagürügü: —¿Ṯacü tá taxüe na tayanguxẽẽxü̃ca̱x i ngẽma Tupana toxü̃́ naxwa̱xexü̃? —ñanagürügü. 29Rü Ngechuchu nanangãxü̃ rü ñanagürü nüxü̃: —Rü Tupana rü núma choxü̃ namu. Rü ngẽma nüma pexü̃́ nanaxwa̱xexü̃ nixĩ na choxü̃́ peyaxõgüxü̃ —ñanagürü. 30Rü yexguma ga nümagü rü nüxna nacagü, rü ñanagürügü nüxü̃: —¿Ṯacü rü cua̱xruü̃xü̃ tá toxü̃ cudauxẽẽ na cuxü̃́ tayaxõgüxü̃ca̱x na aixcüma Cristu quiĩxü̃? ¿Rü ṯacü i to i mexü̃ tá toxca̱x cuxüxü̃ i ñu̱xmax? 31Yerü nuxcümaü̃güxü̃ ga tórü o̱xigü, rü nanangõ̱xgü ga yema pãũ ga Tupana nüxna ãxü̃ ga dauxchitawa ga ngextá taxúema íxãpataxü̃wa. Rü Tupanaãrü ore i ümatüxü̃wa rü ñanagürü: “Tupana rü daxũcü̱̃ã̱x ga pãũmaã nanachibüexẽẽ ga duü̃xü̃gü”, ñanagürü i ngẽma orewa. 32Rü Ngechuchu nanangãxü̃ rü ñanagürü nüxü̃: —Aixcüma pemaã nüxü̃ chixu rü tama nixĩ ga Moĩché yiĩxü̃ ga nüxna naxãxü̃ ga yema pãũ ga daxũ- cü̱̃ã̱x, natürü Chaunatü ga Tupana nixĩ ga nüxna naxãcü. Rü nüma nixĩ i ñu̱xma i pexna naxããxü̃ i pãũ i aixcüma ixĩxü̃ i daxũwa ne ũxü̃. 33—Erü ngẽma pãũ i Tupana ixãxü̃, rü daxũguxü̃ i naãnewa ne naxũ rü nanamaxẽxẽẽ i ñoma i naãnecü̱̃ã̱x i duü̃xü̃gü —ñanagürü. 34Rü naxca̱x ínacagü, rü ñanagürügü nüxü̃: —Pa Corix, ¡guxü̃guma toxna naxãẽcha i ngẽma pãũ! —ñanagürügü. 35Rü Ngechuchu ñanagürü nüxü̃: —Choma nixĩ i ngẽma pãũ i maxẽxẽẽruü̃ chiĩxü̃. Rü yíxema texé ya chauxü̃tawa ũxẽ rü tagutáma tataiya. Rü texé ya choxü̃́ yaxṍxẽ rü tagutáma tiṯawa. 36—Natürü marü pemaã nüxü̃ chixu rü woo na choxü̃ pedaugüxü̃ rü tama choxü̃́ peyaxõgü i pemax. 37—Rü guxãma ya yíxema duü̃xẽgü ya Chaunatü choxna tüxü̃ mugüxe rü chorü duü̃xü̃gü tixĩgü. Rü texé ya choxü̃́ yaxõgüxe rü tãũtáma tüxü̃ chaxoo̱x. 38—Yerü tama choxrütama ngúchaü̃ na chaxüxü̃ca̱x nixĩ ga daxũguxü̃ ga naãnewa ne chaxũxü̃. Natürü núma chaxũ na chanaxüxü̃ca̱x i norü ngúchaü̃ ya Chaunatü ga núma choxü̃ mucü. 39—Rü ngẽma norü ngúchaü̃ ya Chaunatü ya Tupana ga núma choxü̃ mucü nixĩ i na taxúexü̃ma na ichayarütauxẽẽxü̃ ya yíxema choxna tüxü̃ namugüxe. Erü nüma ya Chaunatü nanaxwa̱xe i tüxü̃ na chamaxẽxẽẽxü̃ i naãneãrü gu̱xgu. 40—Choma nixĩ i Tupana Nane chiĩxü̃. Rü ngẽma norü ngúchaü̃ ya Chaunatü ya Tupana ga núma choxü̃ mucü nixĩ na tüxü̃́ nangẽxmaxü̃ i maxü̃ i taguma gúxü̃ ya guxãma ya texé ya choxü̃ daugüxe rü choxü̃́ yaxõgüxe. Erü choma tá nixĩ i tüxü̃ ícharüdagüxẽẽxü̃ i naãneãrü gu̱xgu —ñanagürü. 41Rü yexguma yema orexü̃ naxĩnüẽgu ga yema Yudíugü, rü inanaxügüe ga Ngechuchuchiga na yadexagüxü̃. Yerü ñanagürü ga Ngechuchu: —Choma nixĩ i pãũ i daxũguxü̃ i naãnewa ne chaxũxü̃ —ñanagürü. 42Rü ñanagürügü: —¿Taux e̱xna ñaã yiĩxü̃ i Ngechuchu i Yuche nane? Rü yixema rü tüxü̃ tacua̱x ya nanatü rü naẽ. ¿Rü ñuxãcü i nüma i “Daxũwa ne naxũxü̃”, ñaxü̃? —ñanagürügü. 43Rü Ngechuchu ñanagürü nüxü̃: —¡Nüxü̃ perüxoe na choxü̃ na pixuechaxü̃! 44—Taxúema chauxü̃tawa tangu ega tama choxna tüxü̃ namu̱xgu ya chaunatü ga guma núma choxü̃ mucü. Rü texé ya chauxü̃tawa ngugüxe rü choma rü tá wena tüxü̃ chamaxẽxẽẽ i naãneãrü gu̱xgu. 45—Nuxcümaü̃güxü̃ ga Tupanaãrü orearü uruü̃güarü poperawa naxümatü i ore i ñaxü̃: “Tupana tá guxãxü̃ nangúexẽẽ”, ñaxü̃. Rü ngẽmaca̱x guxãma ya texé ya Chaunatüxü̃ ĩnüxẽ rü naxü̃tawa ngúxe, rü chauxü̃tawa taxĩ. 46—Taguma texé Chaunatü ya Tupanaxü̃ tadau. Rü chaxicatama nixĩ i nüxü̃ chadauxü̃ erü naxü̃tawa ne chaxũ. 47—Aixcüma pemaã nüxü̃ chixu rü texé ya choxü̃́ yaxṍxẽ rü tüxü̃́ nangẽxma i maxü̃ i taguma gúxü̃. 48—Choma nixĩ i pãũ i maxẽxẽẽruü̃ chiĩxü̃. 49—Rü perü o̱xigü ga nuxcümaü̃güxü̃ rü nanangõ̱x ga yema pãũ ga Tupana nüxna ãxü̃ ga yema nachica ga ngextá taxúema íxãpataxü̃wa. Natürü woo nanangõ̱xgü ga yema pãũ rü nayueamatama. 50—Natürü ñaã pãũ i pemaã nüxü̃ chixuxü̃ i daxũwa ne ũxü̃ rü chomatama chixĩ. Rü guxãma ya texé ya choxü̃ yaxúxe ñoma pãũ tangṍxü̃rüü̃ rü tá tamaxẽcha. 51—Chomatama nixĩ i pãũ i maxẽxẽẽruü̃ i daxũwa ne chaxũxü̃. Rü texé ya ñoma chomaã taxãwemüxü̃rüü̃ choxü̃́ yaxṍxẽ rü guxü̃gutáma tamaxẽcha. Erü ngẽma pãũ i choma tüxna chaxãxü̃ rü chaxunetama nixĩ. Rü ichanaxã i chaxune na namaxẽxü̃ca̱x i ñoma i naãnecü̱̃ã̱x i duü̃xü̃gü —ñanagürü ga Ngechuchu. 52Rü yexguma ga yema Yudíugü rü poragaãcü nügünatama nacagüe, rü ñanagürügü: —¿Ñuxãcü tá i ñaã yatü i naxü̃ne tátama tüxü̃ nangõ̱xẽẽxü̃? —ñanagürügü. 53Rü Ngechuchu ñanagürü nüxü̃: —Rü choma i Tupana nane na duü̃xü̃xü̃ chiĩxü̃ rü aixcüma pemaã nüxü̃ chixu rü ngẽxguma pema rü tama chaxunemaã pexãwemügügu rü tama nawa pexaxegügu ya chaugü, rü tãũtáma pexü̃́ nangẽxma i maxü̃ i taguma gúxü̃. 54—Texé ya chaxunemaã ãwemüxẽ rü chaugüwa axexe rü tüxü̃́ nangẽxma i maxü̃ i taguma gúxü̃. Erü choma rü tá tüxü̃ chamaxẽẽ ega naãneãrü gu̱xgu. 55—Erü chaxune rü õnaxü̃chi nixĩ rü chaugü rü axeü̃xü̃chi nixĩ. 56—Texé ya chaxunemaã ãwemüxẽ rü chaugüwa axexe rü chowa tayaxũ̱x rü choma i tümawa. 57—Chaunatü ga núma choxü̃ mucü rü namaxü̃. Rü nüma choxna nanaxã i maxü̃. Rü ngẽxgumarüü̃ ta i choma rü tá tüxna chanaxã i maxü̃ ya yíxema choxü̃ yaxúxe rü choxü̃́ yaxṍxẽ. 58—Marü pemaã nüxü̃ chixu na choma rü pãũ i daxũwa ne ũxü̃ chiĩxü̃. Natürü choma rü tama yema pãũ ga nuxcümaü̃güxü̃ ga perü o̱xigü ngõ̱xgüxü̃ ga pãũrüü̃ chixĩ. Yerü woo ga yema pãũ na nangõ̱xgüxü̃ ga perü o̱xigü rü nayueamatama. Natürü texé ya choxü̃ yaxúxe, ñoma pãũ tangṍxü̃rüü̃, rü choxü̃́ yaxṍxẽ rü guxü̃gutáma tamaxü̃ —ñanagürü. 59Rü Ngechuchu rü duü̃xü̃gümaã nüxü̃ nixu ga yema ore ga yexguma nangúexẽẽãgu ga Yudíugüarü ngutaque̱xepataü̃wa ga ĩãne ga Capernáũwa. 60Rü yexguma nüxü̃ naxĩnüẽgu ga yema ngu̱xẽẽtae, rü muxü̃ma ga yema duü̃xü̃gü ga nawe rüxĩxü̃ rü ñanagürügü: —Rü ngẽma tamaã nüxü̃ yaxuxü̃, rü naguxchaxüchi na nüxü̃ icuáxü̃ na ñuxũ ñaxü̃. ¿Ñuxãcü texé tüxü̃́ natauxcha na naga taxĩnüxü̃? —ñanagürügü. 61Natürü ga Ngechuchu rü nüxü̃ nacua̱xama ga yemaãcü nügümaã na íyadexagüxü̃ naxca̱x ga yema ngu̱xẽẽtae, rü yemaca̱x nüxna naca, rü ñanagürü: —¿E̱xna peãẽwa nangu̱x i ngẽma ore? 62—Rü ngẽxguma peãẽwa nangu̱xgu i ngẽma ore i pemaã nüxü̃ chixuxü̃, rü ¿ṯacügu chi perüxĩnüẽxü̃ ega choxü̃ peda̱u̱xgu na wenaxãrü daxũ na chaxĩxü̃, ga noxri ne chaxũxü̃wa na chaxũxü̃ i choma i Tupana Nane na duü̃xü̃xü̃ chiĩxü̃? 63—Tupanaãẽ i Üünexü̃ nixĩ i inaxãxü̃ i maxü̃ i taguma gúxü̃. Rü tama pexene nixĩ i pexü̃ maxẽxẽẽxü̃. Rü ngẽma ore i pemaã nüxü̃ chixuxü̃ rü peãẽca̱x nixĩ, rü nawa nangẽxma i maxü̃ i taguma gúxü̃. 64—Natürü tangẽxma i petanüwa ya ñuxre ya tama yaxõgüxe —ñanagürü. Rü yema ñanagürü ga Ngechuchu yerü noxriarü ügügumama marü nüxü̃ nacua̱x ga texé tá nüxü̃́ na yaxõgüxü̃, rü texé tá cúãcü ínaxuaxü̃xü̃. 65Rü ñanagürü ta: —Rü ngẽmaca̱x marü pemaã nüxü̃ chixu rü taxuacüma texé chauxü̃tawa tangu ega tama Chaunatü chauxü̃tawa tüxü̃ gaxgu —ñanagürü. 66Rü yexguma inanaxügüe ga nüxna na yaxĩgüxü̃ ga muxü̃ma ga yema duü̃xü̃gü ga noxri nawe rüxĩchiréxü̃. Rü marü tama nawe ínaxĩĩxü̃. 67Rü yexguma ga Ngechuchu rü norü 12 ga ngúexü̃güna naca, rü ñanagürü nüxü̃: —¿E̱xna pema rü ta choxna pixĩgachitanüchaü̃? —ñanagürü. 68Natürü Chimáũ ga Pedru rü nanangãxü̃, rü ñanagürü: —Pa Corix, ¿Texéxü̃tawa chi taxĩxü̃ ega cuxna tixĩgachitanügu? Erü cuma rü cuxü̃́ nangẽxma i ore i nawa nangẽxmaxü̃ i maxü̃ i taguma gúxü̃. 69—Toma rü marü cuxü̃́ tayaxõgü, rü nüxü̃ tacua̱x na cuma quiĩxü̃ ya Cristu ya Üünecü ya Tupana Nane —ñanagürü. 70Rü Ngechuchu toxü̃ nangãxü̃, rü ñanagürü: —¿Taux e̱xna choma yiĩxü̃ ga pexü̃ chidexechixü̃ ga pema ga 12? Natürü nangẽxma i wüxi i petanüwa i Chatanáãrü duü̃xü̃ ixĩxü̃ —ñanagürü. 71Rü Yuda ga Icariúte ga Chimáũ nanechiga nixĩ ga yadexaxü̃ ga Ngechuchu. Yerü Yuda tá nixĩ ga cúãcü ínaxuaxü̃xü̃ rü woo ga nüma rü wüxi ga totanüxü̃chire̱x na yiĩxü̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\