MATEU 25

1Rü ñanagürü ga Ngechuchu: —Pemaã tá nüxü̃ chixu i wüxi i ore na nawa nüxü̃ pecuáxü̃ca̱x i ñuxãcü tá duü̃xü̃güarü ãẽ̱xgacü na yiĩxü̃ ya Tupana i ngẽxguma nagu̱xgu i naãne. Rü iyexma ga 10 ga pacü ga ngĩrü daparinamaã ngĩgüarü petawa ĩcü na yaxümücügüãxü̃ca̱x ga guma yatü ga ingĩxchaü̃cü. 2—Rü 5 ga yema pacü rü tama ixuãẽgü. Rü yema naĩ ga 5 ga pacü rü meãma ixuãẽgü. 3—Rü yema tama uãẽgücü, rü yexguma ngĩrü daparina íyangegügu rü tama to ga ngĩrü queruchinu ta íyangegü. 4—Natürü ga yema uãẽgücü rü to ga ngĩrü queruchinu ta íyangegü. 5—Natürü ga guma yatü ga ingĩxchaü̃cü rü tama paxa ínangu. Rü düxwa ga yema pacügü rü ipee yerü iyaxtae. 6—Rü yexguma ngãxü̃cüüwa nanguxgu, rü yema pacügü nüxü̃ ixĩnüẽ ga wüxi ga naga ga ñaxü̃: “Domama nixĩ ya yima yatü ya ingĩxchaü̃cü. ¡Rü íperüdagü, rü ípeyadaugü!” ñaxü̃. 7—Rü gu̱xcüma ga yema pacügü rü íirüdagü, rü iyamexẽẽgü ga ngĩrü daparinagü. 8—Rü yexguma ga yema 5 ga pacügü ga tama uãẽgücü rü ngĩgürügügü ngĩxü̃ ga yema pacügü ga uãẽgücü: “¡Íraxü̃ i perü queruchinu toxnata pexã, erü torü omügü rü nixogü!” ngĩgürügügü. 9—Natürü ga yema pacügü ga uãẽgücü rü ngĩxü̃ ingãxü̃gü, rü ngĩgürügügü: “Taxucürüwa pexna ta taxã, erü ngẽxguma chi pexna ta taxãxgu rü tãũ chima ningu i toxca̱x rü pexca̱x. Rü ngẽmaca̱x narümemaẽ nixĩ i ngextá namaã ínataxegüxü̃wa pegüxü̃́ nawa pexĩ”, ngĩgürügügü. 10—Natürü yexguma ga yema 5 ga pacügü ga tama uãẽgücü ngĩrü queruchinuwa naxĩyane, rü ínangu ga guma yatü ga ingĩxchaü̃cü. Rü ga yema pacügü ga uãẽgücü rü iyachocu nawa ga guma ĩ ga nawa iyangĩxü̃ne. Rü ñu̱xũchi narüwãxta ga ĩã̱x. 11—Rü yemawena íingugü ga yema pacügü ga tama uãẽgücü, rü ngĩgürügügü: “¡Pa Corix, toxca̱x yawãxna i ĩã̱x!” ngĩgürügügü. 12—Natürü nüma ga cori, rü ngĩxü̃ nangãxü̃, rü ñanagürü: “Pemaã nüxü̃ chixu rü aixcüma tama pexü̃ chacua̱x na texégü pixĩgüxü̃”, ñanagürü. 13Rü ñu̱xũchi ñanagürü ga Ngechuchu: —¡Ípexuãẽgü! Erü tama nüxü̃ pecua̱x i ṯacü rü ngunexü̃ rü ṯacü rü ngora tá íchangu i choma i Tupana Nane na duü̃xü̃xü̃ chiĩxü̃ —ñanagürü. 14Rü ñanagürü ta ga Ngechuchu: —Rü ngẽma Tupana na duü̃xü̃güarü ãẽ̱xgacü na ixĩxü̃ rü ñoma wüxi ga yatü ga ixũãchichaü̃cü ga to ga nachiü̃ãnewa na naxũxü̃ca̱xrüü̃ nixĩ. Rü nüma ga guma yatü rü norü duü̃xü̃güca̱x naca, rü nüxna ngĩxü̃ naxã ga dĩẽru na nüxü̃́ ngĩmaã nanguxü̃xü̃ca̱x rü ngĩmaã na ínapuracüexü̃ca̱x. 15—Rü wüxi ga yema norü duü̃xü̃na ngĩxü̃ naxã ga 5000 tachinü ga dĩẽru. Rü yema tona ngĩxü̃ naxã ga 2000 tachinü ga dĩẽru. Rü yema tona ngĩxü̃ naxã ga 1000 tachinü ga dĩẽru. Rü yemaãcü nanangugü na ñuxãcü tá yema dĩẽrumaã napuracüexü̃ ga wüxichigü ga norü duü̃xü̃gü rü yemaãcü wüxichigüna ngĩxü̃ naxã ga yema dĩẽru. Rü ñu̱xũchi inaxũãchi ga yema cori na to ga nachiü̃ãnewa naxũxü̃ca̱x. 16—Rü yema norü duü̃xü̃ ga 5000 tachinü ga dĩẽru ngĩxü̃ yaxuxü̃, rü ngĩmaã napuracü, rü naĩ ga 5000 tachinü ngĩmaã nayaxu. 17—Rü yexgumarüü̃ ta ga yema norü duü̃xü̃ ga 2000 tachinü ga dĩẽru ngĩxü̃ yaxuxü̃, rü ngĩmaã napuracü, rü naĩ ga 2000 tachinü ngĩmaã nayaxu. 18—Natürü ga yema norü duü̃xü̃ ga 1000 tachinü ga dĩẽru ngĩxü̃ yaxuxü̃, rü ngĩmaã ínixũ. Rü ngĩxü̃ nixaixmaü̃, rü yexma ngĩxü̃ nata̱x ga yema norü coriarü dĩẽru. 19—Rü nuxcüxürama nataegu ga yema duü̃xü̃güarü cori. Rü yexguma ínanguxgu rü inanaxügü ga norü duü̃xü̃gümaã na namexẽẽãxü̃ ga norü dĩẽruchiga. 20—Rü nüxĩra norü corixü̃tawa naxũ ga yema norü duü̃xü̃ ga 5000 tachinü ga dĩẽru ngĩxü̃ yaxuxü̃. Rü norü corina ngĩxü̃ naxã ga yema 5000 tachinü. Rü ngĩẽ́tü ngĩxü̃ inaxã ga naĩ ga 5000 tachinü ga ngĩxü̃ nayaxucü ngĩmaã ga yema norü cori nüxna ngĩxü̃ ãcü ga dĩẽru. Rü ñanagürü norü corixü̃: “Dücax Pa Corix, ñaã iyixĩ ga yema 5000 tachinü ga dĩẽru ga choxna ngĩxü̃ cuxãcü. Marü ngĩmaã chapuracü rü ngĩmaã cuxü̃́ ngĩxü̃ chayaxu i ñaã naĩ i 5000 tachinü”, ñanagürü. 21—Rü norü cori rü ñanagürü nüxü̃: “Pa Chorü Duü̃xü̃x, wüxi i mexẽchixü̃ quixĩ, rü meãma cupuracü. Rü meã nüxna cudau ga yema noxre ga dĩẽru ga cuxna ngĩxü̃ chaxãcü, rü meãma ngĩmaã cupuracü. Rü ngẽmaca̱x i ñu̱xma rü tá rümumaẽcüna cuxü̃ chadauxẽẽ. ¡Rü ixücu i chopatawa rü ngĩxã tataãẽgü!” ñanagürü. 22—Rü yemawena ínangu ga yema to ga norü duü̃xü̃ ga 2000 tachinü ga dĩẽru ngĩxü̃ yaxuxü̃. Rü ñanagürü norü corixü̃: “Dücax Pa Corix, ñaã iyixĩ ga yema 2000 tachinü ga dĩẽru ga choxna ngĩxü̃ cuxãcü. Marü ngĩmaã chapuracü rü ngĩmaã cuxü̃́ ngĩxü̃ chayaxu i naĩ i 2000 tachinü. Rü ñaã iyixĩ”, ñanagürü. 23—Rü norü cori rü ñanagürü nüxü̃: “Pa Chorü Duü̃xü̃x, wüxi i mexẽchixü̃ quixĩ, rü meãma cupuracü. Rü meã nüxna cudau ga yema noxre ga dĩẽru ga cuxna ngĩxü̃ chaxãcü, rü meãma ngĩmaã cupuracü. Rü ngẽmaca̱x i ñu̱xmax rü tá rümumaẽcüna cuxü̃ chadauxẽẽ. ¡Rü ixücu i chopatawa rü ngĩxã tataãẽgü!” ñanagürü. 24—Natürü yexguma norü corixü̃tawa nanguxgu ga yema norü duü̃xü̃ ga 1000 tachinü ga dĩẽru ngĩxü̃ yaxuxü̃, rü ñanagürü norü corixü̃: “Dücax Pa Corix, choma nüxü̃ chacua̱x rü wüxi i yatü i aüxü̃ quixĩ. Rü cunayaxu i nanetüarü o i ngextá tama ícutoexü̃wa, rü cunabuxarü oõ̱x i nanetü i tama icutoxü̃. 25—Rü yemaca̱x chamuü̃. Rü waixü̃mügu ngĩxü̃ chixaixmaü̃ rü ngĩxü̃ ichata̱x. Natürü ñaã iyixĩ i ngẽma curü dĩẽru”, ñanagürü. 26Rü yexguma ga norü cori rü nanangãxü̃ rü ñanagürü: “Pa Chorü Duü̃xü̃x, wüxi i chixexü̃ rü oxü̃ i chorü duü̃xü̃ quixĩ. Rü cuma meãma nüxü̃ cucua̱x rü ngextá tama íchatoexü̃wa rü chanayaxu i nanetüarü o, rü chanabuxarü oõ̱x i nanetü i tama ichatoxü̃. 27—Rü yemaca̱x narümemaẽ chi nixĩ ga bancugu choxü̃́ ngĩmaã na cunguxü̃xü̃ ga chorü dĩẽru na ngẽ́ma choxü̃́ ngĩxü̃ yamuxẽẽgüxü̃ca̱x, rü ngẽmaãcü mucü ngĩxü̃ na chayaxuxü̃ca̱x i ngẽxguma íchanguxgu”, ñanagürü. 28—Rü yexguma ga yema cori rü nanamu ga yema togü ga norü duü̃xü̃gü ga yéma yexmagüxü̃, rü ñanagürü nüxü̃: “¡Nüxna ngĩxü̃ peyau̱x i ngẽma dĩẽru, rü ngẽma yatü i 10,000 i dĩẽru nüxü̃́ ngẽxmaxü̃na ngĩxü̃ pexã! 29—Erü yíxema tüxü̃́ nangẽma̱xcü rü yexera tá tüxna ngĩxü̃ taxã, rü ngẽmaãcü tá tüxü̃́ imuxũchi. Natürü yíxema tüxü̃́ natau̱xcü rü woo ngẽma noxre i tüxü̃́ ngẽma̱xcü rü tá tüxna ngĩxü̃ tayaxu. 30—¡Rü yéama düxétüwa i poraãcü ínaxẽãnexü̃wa peyatá i ñaã chorü duü̃xü̃ i taxuwama mexü̃! Rü ngẽ́ma tá narüdoxü rü tá nixü̃́xchapüta”, ñanagürü. 31Rü ñanagürü ga Ngechuchu: —Rü ngẽxguma wenaxãrü núma chaxũxgu i choma i Tupana Nane na duü̃xü̃xü̃ chiĩxü̃, rü chorü orearü ngeruü̃gü i daxũcü̱̃ã̱x rü tá choxü̃ naxümücügü. Rü ãẽ̱xgacü ya tacü tá chixĩ rü chorü tochica i mexẽchixü̃wa tá charüto. 32—Rü guxü̃ i nachiü̃ãnecü̱̃ã̱x i duü̃xü̃gü rü tá chope̱xegu nangutaque̱xegü. Rü choma rü tá chayadexechi ñoma wüxi i carneruarü dauruü̃ i norü carnerugü rü chibugü noxrüwama mugüxü̃rüü̃. 33—Rü ngẽma choxrü ixĩgüxü̃ rü chorü tügünecüwawa tá chanangẽxmagüxẽẽ. Rü ngẽma tama choxrü ixĩgüxü̃ rü chorü ṯoxwecüwawa tá chanangẽxmagüxẽẽ. 34—Rü ngẽxguma i choma i tá ãẽ̱xgacü ya tacü na chiĩxü̃ rü ñacharügü tá nüxü̃ i ngẽma chorü duü̃xü̃gü: “¡Nuã pexĩ i pema ya texé ya Chaunatü ya Tupana tüxü̃ rüngü̃xẽẽgüxe, rü penayaxu i ngẽma pechica i ngextá nüma ãẽ̱xgacü íyiĩxü̃wa! Yerü Chaunatü rü pexca̱x nanamexẽẽ i ngẽma pechica ga yexguma tauta naãne naxü̱xgu. 35—Rü ngẽmaãcü tá pemaã namecüma yerü yexguma chataiyagu rü pema rü choxü̃ pechibüxẽẽ. Rü yexguma chiṯawagu rü choxü̃ pexaxexẽẽ. Rü yexguma tama nüxü̃ pecua̱xgu na texé chiĩxü̃ rü meã choxü̃ peyauxgü ga pepatawa. 36—Rü yexguma changexchirugu rü choxü̃ pexüxchiru. Rü yexguma chiḏaawegu rü choxü̃ perüngü̃xẽẽ. Rü yexguma poxcupataü̃wa chayexmagu rü choxü̃ ípeyadau”, ñacharügü tá nüxü̃. 37—Rü ngẽxguma i ngẽma duü̃xü̃gü i chidexechixü̃ rü ñanagürügü tá choxü̃: “Pa Corix, ¿ñuxgu ga cuxü̃ tadauxü̃ ga na cutaiyaxü̃ rü cuxü̃ tachibüxẽẽxü̃? ¿Rü ñuxgu ga cuxü̃ tadauxü̃ ga na quiṯaawaxü̃ rü cuxü̃ taxaxẽẽxü̃? 38—¿Rü ñuxgu ga topatawa cunguxü̃ rü meã cuxü̃ tayauxgüxü̃ ga woo tama cuxü̃ tacua̱xgügu? ¿Rü ñuxgu ga cungexchiruxü̃ rü cuxü̃ taxüxchirugüxü̃? 39—¿Rü ñuxgu ga cuxü̃ tadaugüxü̃ na quiḏaawexü̃ rü e̱xna poxcupataü̃wa cuyexmaxü̃ rü cuxü̃ ítayadaugüxü̃?” ñanagürügü tá choxü̃. 40—Rü choma na ãẽ̱xgacü ya tacü na chiĩxü̃, rü tá chanangãxü̃, rü ñacharügü tá: “Aixcüma pemaã nüxü̃ chixu rü yexguma nüxü̃ perüngü̃xẽẽgügu i ngẽxü̃rüüxü̃ ga ñaã chorü duü̃xü̃gü ga yexguma nüxü̃́ natau̱xgu, rü choxü̃ nixĩ ga perüngü̃xẽẽgüxü̃”, ñacharügü tá nüxü̃. 41Rü ñu̱xũchi i choma na ãẽ̱xgacü ya tacü na chiĩxü̃, rü ñacharügü tá nüxü̃ i ngẽma tama chorü duü̃xü̃gü ixĩgüxü̃: “¡Choxna pixĩgachi i pema i perü chixexü̃ca̱x poxcuexe! ¡Rü ngẽ́ma pexĩ nawa ya yima üxü ya taguma ixoxü̃ne ya Tupana ímexẽẽ́ne naxca̱x i ṉg̱oxo i Chataná rü norü duü̃xü̃gü! 42—Yerü yexguma chataiyagu rü pema rü tama choxü̃ pechibüxẽẽ. Rü yexguma chiṯawagu rü tama choxü̃ pexaxẽẽ. 43—Rü yexguma tama nüxü̃ pecua̱xgu na texé chiĩxü̃ rü tama meã choxü̃ peyauxgü ga pepatawa. Rü yexguma changexchirugu rü tama choxü̃ pexüxchirugü. Rü yexguma chiḏaawegu rü poxcupataü̃wa chayexmagu rü tama choxü̃ ípeyadaugü”, ñacharügü tá nüxü̃. 44—Rü ngẽxguma i nümagü i tama chorü duü̃xü̃gü ixĩgüxü̃, rü ñanagürügü tá choxü̃: “Pa Corix, ¿ñuxgu topatawa cungu rü tama meã cuxü̃ tayauxgü yerü tama cuxü̃ tacua̱xgü? ¿Rü ñuxgu ga cuxü̃ tadaugüxü̃ ga na cutaiyaxü̃, rü e̱xna na quiṯaawaxü̃, rü e̱xna na cungexchiruxü̃, rü e̱xna quiḏaawexü̃, rü e̱xna poxcupataü̃wa na cuyexmaxü̃, rü tama cuxü̃ tarüngü̃xẽẽgüxü̃?” ñanagürügü tá choxü̃. 45—Rü choma na ãẽ̱xgacü ya tacü na chiĩxü̃, rü tá chanangãxü̃, rü ñacharügü tá nüxü̃: “Aixcüma pemaã nüxü̃ chixu rü yexguma tama nüxü̃ perüngü̃xẽẽgügu ga ngẽxü̃rüüxü̃ ga ñaã chorü duü̃xü̃gü ga yexguma nüxü̃́ natau̱xgu, rü choxü̃ rü ta tama perüngü̃xẽẽgü”, ñacharügü tá nüxü̃. 46—Rü ñu̱xũchi i ngẽma duü̃xü̃gü i tama chorü duü̃xü̃gü ixĩgüxü̃ rü tá poxcu i taguma gúxü̃wa naxĩ. Natürü ngẽma duü̃xü̃gü i aixcüma meã chauxca̱x maxẽxü̃ rü tá nanayauxgü i maxü̃ i taguma gúxü̃, —ñanagürü ga Ngechuchu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\