PIRIPUCÜ̱̃Ã̱X 1

1Pa Toeneẽgü ya Piripuwa Ngẽxmagüxex, choma i Pauru rü namaã i taeneẽ i Timutéu nixĩ i pexca̱x tanaxümatüxü̃ i ñaã popera. Rü toma rü Ngechuchu ya Cristuarü puracütanüxü̃ tixĩgü. Rü pexca̱x tanaxümatü i pema i yaxõgüxü̃ãrü ãẽ̱xgacügü na pixĩgüxü̃, rü pema i tupaucawa ngü̃xẽẽtaeruü̃gü na pixĩgüxü̃, rü guxãma i pema i Ngechuchu ya Cristuaxü̃́ yaxõgüxe. 2Rü chanaxwa̱xe i Tanatü ya Tupana rü tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu poraãcü pexü̃ narüngü̃xẽẽ rü pexü̃ nataãẽxẽẽ. 3Rü guxü̃guma i ngẽxguma pexna chacua̱xãchixü̃gu rü Tupanana moxẽ chaxã i pexca̱x. 4Rü ngẽxguma chayumüxẽgux, rü guxü̃guma chataãẽãcüma pexca̱x chayumüxẽ i guxãma i pemax. 5Erü pema rü noxritama Tupanaãrü orexü̃ pexĩnüẽgumama rü poraãcü choxü̃ perüngü̃xẽẽ na nüxü̃ chixuxü̃ca̱x i norü ore i mexü̃. Rü ñu̱xma rü ta choxü̃ perüngü̃xẽẽgüecha. 6Rü Tupana rü marü inanaxügü i wüxi i mexü̃ i puracü i perü maxü̃wa. Rü nüxü̃ chacua̱x rü nüma rü guxü̃gutáma nanaxüecha i ngẽma puracü ñu̱xmatáta yanguxẽẽã i ngẽxguma ínanguxgu ya Ngechuchu ya Cristu. 7Rü aixcüma name na ngẽmaãcü pemaã nagu charüxĩnüxü̃, erü poraãcü pexü̃ changechaü̃ rü aixcüma Tupana wüxigu tüxü̃ narüngü̃xẽẽ i guxãma i yixema. Rü woo ñu̱xma na chapoxcuxü̃ rü e̱xna ega ãẽ̱xgacügüpe̱xewa choxü̃ nagagügu, rü Tupana choxü̃ narüngü̃xẽẽ i ngẽxguma norü ore i mexü̃ẽ́tüwa chideaxgu rü namaã nüxü̃ chixuxgu i ãẽ̱xgacügü na aixcüma yiĩxü̃ i ngẽma orewa nüxü̃ iyarüṉg̱auxü̃ i tórü maxü̃ i taguma gúxü̃. Rü nüxü̃ chacua̱x rü ngẽma choxü̃ nangü̃xẽẽxü̃ãcüma, rü pexü̃ rü ta narüngü̃xẽẽ. 8Rü Tupana nüxü̃ nacua̱x na ñuxãcü poraãcü pexü̃ chadauxchaü̃xü̃ rü pexü̃ na changechaü̃xü̃ i guxãma i pemax, ngẽma Ngechuchu ya Cristu pexü̃ na ngechaü̃xü̃rüü̃. 9Rü chorü yumüxẽwa naxca̱x íchaca na yexeraãcü pegü pengechaü̃güxü̃ca̱x rü Tupanaxü̃ pengechaü̃güxü̃ca̱x. Rü naxca̱x íchaca na yexeraãcü nüxü̃ pecuáxü̃ca̱x i guxü̃ma i Tupanachiga rü yexeraãcü nüxü̃ pecuáxü̃ca̱x na ñuxãcü nanaxwa̱xexü̃ na naxca̱x pemaxẽxü̃. 10Rü ngẽmaãcü pexca̱x chayumüxẽ erü chanaxwa̱xe na meã penangugüxü̃ i ṯacü nixĩ i aixcüma mexü̃ i Tupanape̱xewa na penaxüxü̃ca̱x i ngẽma. Rü chanaxwa̱xe na aixcüma namexü̃ i perü maxü̃ na taxuca̱xma ṯacüca̱x Tupana pexna c̱axü̃ca̱x i ngẽxguma ínanguxgu ya Cristu. 11Rü naxca̱x íchaca na Ngechuchu ya Cristu pexü̃ narüngü̃xẽẽxü̃ na aixcüma namexü̃ca̱x i perü maxü̃ rü aixcüma penaxüxü̃ca̱x i ngẽma Tupanape̱xewa mexü̃ na ngẽmaãcü meã pemaxẽãcüma Tupanaxü̃ picua̱xüü̃güxü̃ca̱x. 12Pa Chaueneẽgüx, rü chanaxwa̱xe i nüxü̃ pecua̱x rü guxü̃ma i ngẽma choxü̃ üpetüxü̃, rü aixcüma ngẽmaãcü choxü̃ naxüpetü na yexeraãcü natachigaxü̃ca̱x i Tupanaãrü ore i mexü̃. 13Rü ñu̱xma i núma rü guxü̃ma i churaragü i ãẽ̱xgacüpataarü dauruü̃gü rü guxü̃ma i togü rü ta nüxü̃ nacua̱xgü na chapoxcuxü̃ naxca̱x na Cristuarü duü̃xü̃ chiĩxü̃. 14Rü ñu̱xma na chapoxcuxü̃ rü muxü̃ma i taeneẽgü i yaxõgüxü̃ rü tama namuü̃ẽãcüma nüxü̃́ nangúchaü̃ na nüxü̃ yaxugüexü̃ i Tupanaãrü ore i mexü̃. Rü yexeraãcü tórü Coriaxü̃́ nayaxõgü. 15Rü aixcüma nixĩ i ñuxre i duü̃xü̃gü rü togüxü̃ na yaxãũxãchixẽẽxü̃ca̱xmare nüxü̃ nixugüexü̃ i Cristuchiga, erü togüxü̃ narüyexerachaü̃. Natürü nangẽxma i togü i duü̃xü̃gü i aixcüma mexü̃gu naxĩnüẽãcüma meã nüxü̃ ixugüexü̃ i ngẽma ore. 16Rü ñuxre i duü̃xü̃gü rü Cristuchigaxü̃ nixugüe erü choxü̃ nangechaü̃gü rü nüxü̃ nacua̱xgü na Tupana nuxma choxü̃ muxü̃ na íchanapoxü̃xü̃ca̱x i norü ore i mexü̃. 17Natürü nangẽxma i togü i noxrütama ngúchaü̃ca̱x daugüxü̃ rü ngẽmaca̱x nüxü̃ ixugüexü̃ i ngẽma ore. Rü nümagü rü tama mexü̃gu narüxĩnüẽ, natürü naxca̱x nadaugü na yexeraãcü choxü̃́ naguxchaxẽẽgüãxü̃ i ñu̱xma na chapoxcuxü̃. 18Natürü nüẽ́tama nixĩ ega woo ngẽmaãcü yixĩgu. Erü woo mexü̃ i norü ngúchaü̃maã yixĩgu rü e̱xna tama, natürü Cristuchigaxü̃ nixugüe. Rü ngẽma rü wüxi i taãẽ nixĩ i chauxca̱x. Rü guxü̃gutáma chataãẽẽcha erü nüxü̃ chacua̱x rü guxü̃ma i ngẽma rü chorü mexü̃ca̱x tá nixĩ erü chauxca̱x peyumüxẽgü rü choxü̃ narüngü̃xẽẽ i Tupanaãẽ i Üünexü̃ i Ngechuchu ya Cristuxü̃ rüngü̃xẽẽxü̃. 20Rü ngẽma poraãcü chanaxwa̱xexü̃ nixĩ na taguma ṯacü rü chixexü̃ na chaxüxü̃ na taxuca̱xma chaugüca̱x chaxãnexü̃ca̱x. Rü chanaxwa̱xe i guxü̃guma íchamemare na guxãpe̱xewa tama chamuü̃ãcüma Cristuchigaxü̃ chixuxü̃. Rü ñu̱xma na chamaxü̃xü̃ rü chanaxwa̱xe i guxü̃guma aixrügumarüü̃tama Cristuxü̃ chicua̱xüü̃ rü chanataxẽẽ. Natürü ngẽxguma woo chayu̱xgux, rü chanaxwa̱xe i ngẽmaãcü rü ta chanataxẽẽ. 21Erü chauxca̱x rü Cristuarü ngúchaü̃ na chaxüxü̃ca̱x nixĩ i na chamaxü̃xü̃. Natürü ngẽxguma chayu̱xgux rü ngẽma rü ta name, erü Cristuxü̃tawa tá changẽxma i ngẽxguma. 22Natürü tama nüxü̃ chacua̱x i ṯacü nixĩ i rümemaẽxü̃ i chauxca̱x, ngẽma na chayuxü̃ rü e̱xna tama. Erü ñu̱xma na chamaxü̃xü̃ rü choxü̃́ natauxcha na chanaxüxü̃ i tórü Coriarü puracü. 23Rü ngẽmaca̱x tama nüxü̃ chacua̱x na ṯacü yiĩxü̃ i chauxca̱x rümemaẽxü̃ i ngẽma taxrewa. Erü ñuxguacü rü chanaxwa̱xe na chayuxü̃ na Cristuxü̃tawa changẽxmaxü̃ca̱x. Rü ngẽma nixĩ i aixcüma yexera rümemaẽxü̃ i chauxca̱x. 24Natürü i pexca̱x rü nagu charüxĩnü rü narümemaẽ nixĩ na ñoma i chaxunemaãtama na chamaxü̃xü̃ na ngẽmaãcü pexü̃ charüngü̃xẽẽxü̃ca̱x. 25Rü ñu̱xma na aixcüma meã nüxü̃ chacuáxü̃ na pechoxwa̱xexü̃, rü ngẽmawa nüxü̃ chacua̱x na tãũtáma paxa chayuxü̃. Rü ngẽmaãcü tá chamaxãma na pexü̃ charüngü̃xẽẽxü̃ca̱x na yexeraãcü Cristuca̱x pemaxẽxü̃ca̱x rü yexeraãcü taãẽãcüma nüxü̃́ peyaxõgüxü̃ca̱x. 26Rü ngẽmaãcü wena táxarü petanüwa changẽxma. Rü ngẽxguma wena choxü̃ pedaugügu rü aixcüma tá petaãẽgü erü tá pexü̃́ nangẽxma na ṯacüca̱x Ngechuchu ya Cristuxü̃ picua̱xüü̃güxü̃. 27Rü ngẽma guxü̃ãrü yexera rümemaẽxü̃ nixĩ na naxca̱x pedauxü̃ na meã pemaxẽxü̃, ngẽma Cristuarü ore pemaã nüxü̃ ixuxü̃rüü̃. Rü ngẽxguma petanüwa chaxũxgu rü e̱xna woo tama ngẽ́ma chaxũxgu, natürü nüxü̃ chaxĩnüchaü̃ na guxãma wüxigu pegü peporaexẽẽxü̃ na taguma nüxü̃ perüc̱ẖauxü̃ca̱x na aixcüma peyaxõgüxü̃, rü ngẽmaãcü Tupanaãxü̃́ pepuracüexü̃ na yexeraãcü yaxũchigüxü̃ca̱x i norü ore i mexü̃. 28Rü ngẽmaca̱x penaxwa̱xe i tama texéxü̃ pemuü̃ẽãcüma nüxü̃ pixugüama i ngẽma ore. Rü ngẽma na tama nüxü̃ pemuü̃ẽxü̃ rü ngẽma rü wüxi i cua̱xruü̃ tá nixĩ nüxü̃́ i perü uwanügü. Rü ngẽmawa tá nüxü̃ nacua̱xgü na poxcuwa tá naxĩxü̃ i nümagü natürü pema rü tá maxü̃wa na pexĩxü̃. Rü Tupana tá nixĩ ya pexü̃ rüngü̃xẽẽcü na tama nüxü̃ pemuü̃ẽxü̃ca̱x i ngẽma perü uwanügü. 29Rü Tupanaga nixĩ na Cristuaxü̃́ peyaxõgüxü̃. Rü ngẽxgumarüü̃ ta naga nixĩ na Cristuca̱x ngúxü̃ pingegüxü̃. Rü ngẽma rü wüxi i ngü̃xẽẽ nixĩ i pexna naxãxü̃ ya Tupana. 30Pema rü choma rü wüxigu Tupanaãrü puracüwa tangẽxmagü, rü tanaxüama i ngẽma puracü ega woo texé tüxü̃́ naguxchaxẽẽgux. Rü ü̃pa rü marü choxü̃ pedau na ñuxãcü meã chanaxüxü̃ i ngẽma puracü, rü ñu̱xma rü ta nüxü̃ picuáchiga na ñuxãcü chanaxüamaxü̃ woo namu i chorü guxchaxü̃gü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\