PIRIMÚ 1

1Pa Pirimú i Cuxü̃ Tangechaü̃güxe i wüxigu Tomaã Puracüxe, choma i Pauru i Ngechuchu ya Cristuca̱x poxcuxe rü taeneẽ i Timutéumaã cuxca̱x tanaxümatü i ñaã popera. 2Rü ñaã popera rü naxca̱x ta nixĩ i ngẽma taeneẽgü i cupatawa ngutaque̱xegüüxü̃ rü naxca̱x ta nixĩ taeya̱x i Ápia rü taeneẽ i Ariquípu i wüxigu tamaã Tupanaãxü̃́ puracüexü̃. 3Rü chanaxwa̱xe i Tanatü ya Tupana rü tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu pexü̃ narüngü̃xẽẽ rü pexü̃ nataãẽxẽẽ. 4Rü guxü̃guma i ngẽxguma cuxna chacua̱xãchigu i chorü yumüxẽwa, rü Tupanana moxẽ chaxã cuxca̱x. 5Erü nüxü̃ chacuáchiga na ñuxãcü nüxü̃́ cuyaxõxü̃ ya tórü Cori ya Ngechuchu rü ñuxãcü nüxü̃ na cungechaü̃xü̃ i guxü̃ma i duü̃xü̃gü i Tupanaãrü ixĩgüxü̃. 6Rü Tupanana naxca̱x chaca na cuxü̃ nangü̃xẽẽxü̃ca̱x na duü̃xü̃gümaã nüxü̃ quixuxü̃ca̱x na ñuxãcü Cristuaxü̃́ yaxõgüxü̃ i yixemax, erü chanaxwa̱xe na meã nüxü̃ cucuáxü̃ na ñuxãcü Ngechuchu ya Cristugagu poraãcü tüxü̃ nangü̃xẽẽxü̃ ya Tupana. 7Rü choma rü poraãcü chataãẽxü̃chi na ñuxãcü nüxü̃ cungechaü̃xü̃ i ngẽma yaxõgüxü̃. Erü cugagu nixĩ, Pa Chaueneẽx, na nataãẽgüxü̃ i ngẽma togü i yaxõgüxü̃. 8Rü ngẽmaca̱x nangẽxma i wüxi i ngü̃xẽẽ i cuxü̃tawa naxca̱x íchacaxchaü̃xü̃. Rü dücax, Cristu nixĩ ya choxü̃ mucü rü ngẽmaca̱x choxü̃́ nangẽxma i pora na cuxü̃ chamuxü̃ na cunaxüxü̃ca̱x i ngẽma ngü̃xẽẽ i mexü̃ i tá cumaã nüxü̃ chixuxü̃. Natürü tama ngẽmaãcü cuxü̃ chamuxchaü̃ erü cuxü̃ changechaü̃, rü ngẽmaca̱x chauxca̱x narümemaẽ nixĩ na cuxü̃ chaca̱a̱xü̃marexü̃ naxca̱x i ngẽma. Rü choma i Pauru rü marü chaya rü ñu̱xma rü chapoxcu Ngechuchu ya Cristuca̱x. 10Rü ngẽmaca̱x cuxna naxca̱x chacaxchaü̃ i wüxi i ngü̃xẽẽ naxca̱x i Onéchimu i nuã poxcupataü̃wa chauxü̃tawa Cristuxü̃ yaxuxü̃. Rü ngẽmaca̱x i ñu̱xma rü Tupanaãrü orewa rü chaune nixĩ. 11Rü ü̃pa ga Onéchimu rü wüxi ga curü duü̃xü̃ ga taxuwama cuxü̃́ mexü̃ nixĩ. Natürü i ñu̱xma rü cuxü̃́ rü choxü̃́ rü ta name. 12Rü ñu̱xma rü cuxca̱x chanataeguxẽẽ i nüma i Onéchimu. Rü chanaxwa̱xe i meã cunayaxu, ñoma choxü̃ cuyaxuxü̃rüü̃. 13Chierü chanaxwa̱xe na nuxma chauxü̃tagu naxã́ũxü̃, rü na cuchicüü choxü̃ nangü̃xẽẽxü̃ca̱x i ñu̱xma na chapoxcuxü̃ naxca̱x i Tupanaãrü ore i mexü̃. 14Natürü tama chanaxüxchaü̃ i ṯacü i tauta “Ngü̃” ñacuxü̃ choxü̃. Erü ngẽma ngü̃xẽẽ i cuxna naxca̱x chac̱axü̃, rü chanaxwa̱xe na curü ngúchaü̃tama yiĩxü̃ na cunaxüxü̃ i ngẽma rü tama i chorü mugagu na yiĩxü̃. 15Rü bexmana Tupana nanaxwa̱xe na paxaãchi cuxna yaxũxü̃ ga Onéchimu na yixcama rü wenaxãrü cuxca̱x nataeguxü̃ca̱x rü ngẽmaãcü guxü̃gutáma cuxü̃tawa nangẽxmaxü̃ca̱x. 16Natürü i ñu̱xma rü tama ngẽxü̃rüüxü̃mare i curü duü̃xü̃rüü̃ nixĩ, erü wüxi i curü duü̃xü̃ãrü yexera nixĩ i ñu̱xmax, erü taeneẽ i nüxü̃ ingechaü̃xü̃ nixĩ. Rü aixcüma poraãcü nüxü̃ changechaü̃ i chomax, natürü maneca i cuma rü yexeraãcü nüxü̃ cungechaü̃. Erü ñu̱xma rü tama wüxi i curü düü̃xü̃mare nixĩ, natürü wüxi i cueneẽ i tórü Coriaxü̃́ yaxõxü̃ nixĩ i ñu̱xmax. 17Rü ngẽmaca̱x, rü ngẽxguma choxü̃ cuda̱u̱xgu na aixcüma cueneẽ chiĩxü̃, rü chanaxwa̱xe i meã cunayaxu i Onéchimu, ñoma choxü̃ cuyaxuxü̃rüü̃. 18Rü ngẽxguma ṯacü rü chixexü̃ cumaã naxü̱xgu rü e̱xna ṯacü cuxü̃́ nangetanügu, rü chanaxwa̱xe i chomaã nüxü̃ quixu na ñuxre yiĩxü̃, na chomatama cuxü̃́ chanaxütanüxü̃ca̱x. 19Rü chomatama i Pauru rü cho̱xme̱xmaãxü̃chi chanaxümatü i ñaã popera. Rü aixcüma chomatama tá cuxü̃́ chanaxütanü. Rü tãũtáma cuxna nüxü̃ chacua̱xãchixẽẽ na ñuxãcü choxü̃́ cunangetanüxü̃ i curü maxü̃ i taguma gúxü̃ i chaugagu Tupanaxü̃tawa cuyaxuxü̃. 20Rü ngẽmaãcü, Pa Chaueneẽx, rü chanaxwa̱xe i tórü Corigagu chauxca̱x cunaxü i ngẽma ngü̃xẽẽ. Rü chanaxwa̱xe i choxü̃ cutaãẽxẽẽ, erü chaueneẽ i Cristuaxü̃́ yaxõxü̃ quixĩ. 21Rü cuxca̱x chanaxümatü i ñaã popera erü nüxü̃ chacua̱x na aixcüma chauga cuxĩnüxü̃ rü tá cunaxüxü̃ i ngẽma cuxna naxca̱x chac̱axü̃ãrü yexera. 22Rü ngẽxgumarüü̃ ta chanaxwa̱xe na chauxca̱x cunamexẽẽxü̃ i wüxi i nachica i ngextá tá nawa changuxü̃. Erü íchanaṉg̱uxẽẽ na Tupana tá nangãxü̃xü̃ i perü yumüxẽgü, rü tá choxü̃ nangü̃xẽẽxü̃ na pexü̃ íchayadauxü̃ca̱x. 23Rü moxẽ cuxca̱x ngẽ́ma namu i Epáparu. Rü nüma rü wüxigu chomaã napoxcu naxca̱x ya Ngechuchu ya Cristu. 24Rü ngẽxgumarüü̃ ta moxẽ cuxca̱x ngẽ́ma namugü i Marcu, rü Aritárcu, rü Dema rü Luca. Rü nümagü rü chomücügü nixĩgü i Tupanaãrü puracüwa. 25Rü chanaxwa̱xe i tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu pexü̃ narüngü̃xẽẽ i guxãma i pemax.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\