APOCARÍCHIU 1

1Ñaã nixĩ i ngẽma ore ga Tupana Ngechuchu ya Cristuxü̃ nüxü̃ cua̱xẽẽxü̃ na nüxĩ norü duü̃xü̃güxü̃ nüxü̃ nacua̱xẽẽxü̃ca̱x i ngẽma paxa tá ngupetüxü̃. Rü nüma ga Ngechuchu ya Cristu nixĩ ga norü orearü ngeruü̃ ga daxũcü̱̃ã̱xü̃ namuxü̃ na norü duü̃cü ga Cuáü̃maã nüxü̃ na yaxuxü̃ca̱x. 2Rü choma i Cuáü̃ chixĩ ga aixcüma meãma nüxü̃ chadauxü̃ rü chanaxümatüxü̃ ga guxü̃ma ga yema Tupanaãrü ore ga Ngechuchu chauxca̱x ngo̱xẽẽxü̃. 3Rü tataãẽ ya yíxema duü̃xü̃güpe̱xewa nawa ngúxe i ñaã Tupanaãrü ore, rü ngẽxgumarüü̃ ta tataãẽgü ya yíxema nüxü̃ ĩnüẽxẽ rü naga ĩnüẽxẽ i ñaã ore i ümatüxü̃, erü paxa tá ningu i ngẽma nüxü̃ yaxuxü̃. 4Rü choma i Cuáü̃ rü chanaxümatü i ñaã ore pexca̱x i yaxõgüxe ya yima 7 ya ĩãne ya Áchiaarü naãnewa ngẽxmagünewa ngẽxmagüxe. Rü chanaxwa̱xe i pexü̃ narüngü̃xẽẽ rü pexü̃ nataãẽxẽẽ ya yima Tupana ya woetama ngẽxmaẽchacü. Rü ngẽxgumarüü̃ ta chanaxwa̱xe i pexü̃ narüngü̃xẽẽ rü pexü̃ nataãẽxẽẽ i ngẽma Naãẽ i Üünexü̃ i naxü̃tawa ne ũxü̃ i perü dauruü̃ ixĩxü̃ i pema i yaxõgüxe ya yima 7 ya ĩãnewa na pengẽxmagüxü̃. 5Rü ngẽxgumarüü̃ ta chanaxwa̱xe na pexü̃ nangü̃xẽẽxü̃ rü pexü̃ nataãẽxẽẽxü̃ ya Ngechuchu ya Cristu ga aixcüma meãma nüxü̃ ixucü ga Tupanaãrü ore ga ñoma ga naãnewa. Rü nüma nixĩ ga nüxĩra yuwa ínadaxü̃. Rü nüma rü guxü̃ma i ñoma i naãnewa ngẽxmagüxü̃ i nachiü̃ãneãrü ãẽ̱xgacügüarü ãẽ̱xgacü nixĩ. Rü nüma rü tüxü̃ nangechaü̃, rü nagümaã tüxü̃́ inayanaxoxẽẽ i tórü pecadugü. 6Rü ñu̱xma na guxü̃ãrü ãẽ̱xgacü yiĩxü̃ i nümax, rü tüxü̃ naxüchica i ngextá nüma ãẽ̱xgacü íyiĩxü̃wa. Rü paigüxü̃ tüxü̃ nixĩgüxẽẽ na Nanatü ya Tupanaãxü̃́ ipuracüexü̃ca̱x rü nüxü̃ icua̱xüü̃güxü̃ca̱x. Rü name nixĩ i guxü̃gutáma Cristuxü̃ ticua̱xüü̃gü, erü nüma rü guxü̃gutáma guxü̃ãrü ãẽ̱xgacü nixĩ. Rü ngẽmaãcü yiĩ. 7¡Rü dücax, marü ningaica na caixanexü̃gu ínanguxü̃ ya Cristu! Rü guxü̃táma i duü̃xü̃gü nüxü̃ nadau, rü woo ga yema nacanapacütüü̃güxü̃ rü tá ta nüxü̃ nadaugü. Rü guxü̃ i duü̃xü̃gü i guxü̃ i nachiü̃ãnecü̱̃ã̱x i tama yaxõgüxü̃ rü norü muü̃maã rü norü ngechaü̃maã tá naxauxe i ngẽxguma ínanguxgu i nümax. Rü aixcüma ngẽmaãcü tá nixĩ. 8Rü nüma ya tórü Cori ya Tupana ya guxü̃ãrü ãẽ̱xgacü ixĩcü ya woetama ngẽxmaẽchacü, rü ñanagürü: “Chowa nixĩ ga inaxügüxü̃ ga guxü̃ma, rü nataxuma i ṯacü i chorü yexera ngẽxmaẽchaxü̃”, ñanagürü. 9Rü choma i Cuáü̃ na pexca̱x chanaxümatüxü̃ i ñaã popera, rü peeneẽ chixĩ. Rü ngẽma na Ngechuchuna na chaxüxü̃ rü chaxãchica i ngextá nüma ãẽ̱xgacü íyiĩxü̃wa. Rü Ngechuchuca̱x pexrüü̃ ngúxü̃ chinge, natürü nüma pexü̃ naporaexẽẽxü̃rüü̃ choxü̃ naporaxẽẽ na yaxna namaã chaxĩnüxü̃ca̱x i guxü̃ma i ngẽma ngúxü̃ i choxü̃ üpetüxü̃. Rü choma rü wüxi ga capaxũ ga Patmugu ãẽ́gaxü̃gu chapoxcu yerü Tupanaãrü orexü̃ chixuchigü, rü duü̃xü̃gümaã nüxü̃ chixu ga yema nüxü̃ chacuáxü̃ ga Ngechuchu ya Cristuchiga. 10Rü wüxi ga yüxüarü ngunexü̃gu rü Tupanaãẽ i Üünexü̃ chomaã inacua̱x, rü chango̱xetü rü choweama nüxü̃ chaxĩnü ga wüxi ga naga ga tagaxü̃ ga ñoma cornetagarüü̃ ixĩxü̃ ga ñaxü̃ choxü̃: “Chowa nixĩ ga inaxügüxü̃ ga guxü̃ma, rü nataxuma i ṯacü i chorü yexera ngẽxmaẽchaxü̃. Rü ñu̱xma chanaxwa̱xe na wüxi i poperagu cunaxümatüxü̃ i ngẽma nüxü̃ cudauxü̃. Rü ñu̱xũchi chanaxwa̱xe i ngẽma yaxõgüxü̃ ya yima 7 ya ĩãne ya Áchiaarü naãnewa ngẽxmagünewa ngẽxmagüxü̃tanüwa cunamu. Rü yima 7 ya ĩãne nixĩ ya Epéchiu rü Esmira rü Pérgamu, rü Tiatíra rü Chardi rü Firadérfia rü Daodichéa”, ñanagürü. 12Rü chaugü íchidau na nüxü̃ chacuáxü̃ca̱x na ṯacü yiĩxü̃ ga yema chomaã idexaxü̃. Rü yexguma chaugü íchida̱u̱xgu rü nüxü̃ chadau ga 7 ga weraarü üruü̃gü ga uirunaxca̱x ixĩgüxü̃. 13Rü yema 7 ga weraarü üruü̃güarü ngãxü̃tanüwa nüxü̃ chadau ga wüxi ga duü̃xü̃ ga chauxca̱x nangechuchu ga duü̃xü̃xü̃ ixĩcüraü̃xü̃. Rü wüxi ga naxchiru ga máxü̃maã naxãxchiru. Rü wüxi ga goyexü̃ ga uirunaxca̱xmaã nigoyeremü. 14Rü nayae rü nacho̱xochi ñoma ṯacü i cho̱xochixü̃rüü̃. Rü naxẽtü rü ñoma üxüemarüü̃ niy̱auracüü. 15Rü nacutü rü ta niy̱auracüü ñoma cobrexüchi i meãma ípixü̃rüü̃. Rü yexguma yadeaxgu rü natagaxüchi ñoma taxü̃ i cotüna i chuxchuxü̃ ãgaxü̃rüü̃. 16Rü norü tügüneme̱xẽwa nüxü̃́ nayexma ga 7 ga woramacurigü. Rü naã̱xwa nayexma ga wüxi ga tara ga guxü̃cüwawa téxü̃. Rü nachiwe rü ñoma üa̱xcü poraãcü ngu̱xetügurüü̃ nixĩ. 17Rü yexguma nüxü̃ chada̱u̱xgu, rü nape̱xegu chayangu ñoma chayuxü̃rüü̃. Natürü ga nüma rü norü tügüneme̱xẽmaã choxü̃ ningõgü, rü ñanagürü choxü̃: “¡Tãxṹ i cumuü̃xü̃! Choma rü chaxira chayexma rü guxü̃gutáma changẽxmaẽcha. 18Rü choma nixĩ ya yima maxü̃cü. Rü ü̃pa rü chayu, natürü i ñu̱xma rü marü guxü̃gutáma chamaxẽcha. Rü cho̱xme̱xwa nangẽxma na ñuxgu tá nayuxü̃ i wüxichigü i duü̃xü̃. Rü ngẽxgumarüü̃ ta choma nixĩ i namaã ichacuáxü̃ i ngẽma nachica i ngextá ínangẽxmagüxü̃wa i guxü̃ma i duü̃xü̃gü i yuexü̃. 19Rü ñu̱xma rü chanaxwa̱xe i cunaxümatü i ngẽma nüxü̃ cudauxü̃. Rü ngẽma nixĩ i ñu̱xma ngẽma yaxõgüxü̃maã ngupetüxü̃, rü ngẽma yixcüra tá ngupetüxü̃. 20Rü ñu̱xma rü tá cuxca̱x chanango̱xẽẽ i ngẽma ẽxü̃guxü̃ i ngẽma 7 i woramacurigü i chorü tügüneme̱xẽwa nüxü̃ cudauxü̃chiga rü ngẽma 7 i weraarü üruü̃gü i uirunaxca̱xchiga. Rü ngẽma 7 i woramacurigü i nüxü̃ cudauxü̃, rü ngẽma ãẽ̱xgacügü i ngẽma 7 tücumü i yaxõgüxü̃ẽ́tüwa ngẽxmagüxü̃chiga nixĩ. Rü ngẽma 7 i weraarü üruü̃gü rü ngẽma 7 tücumü i yaxõgüxü̃ i yima 7 ya ĩãnewa ngẽxmagüxü̃chiga nixĩ”.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\