APOCARÍCHIU 17

1Rü yema 7 ga orearü ngeruü̃gü ga nüxü̃́ yexmagüxü̃ ga 7 ga tazagü, rü yematanüwa rü wüxi ga orearü ngeruü̃, rü chauxca̱x nixũ, rü ñanagürü choxü̃: “¡Nuã naxũ! Rü tá cuxü̃ nüxü̃ chadauxẽẽ i ṯacü tá nixĩ i ngĩrü poxcu i ngẽma nge i ngeãẽxü̃chicü i taxü̃ i dexágüétüwa rüto̱xcü. 2Rü ñoma i naãnewa ngẽxmagüxü̃ i nachiü̃ãnegüarü ãẽ̱xgacügü, rü ngĩmaã namaxẽ, rü yemaãcü poraãcü chixexü̃ naxügü. Rü guxü̃ma i ñoma i naãnecü̱̃ã̱x, rü ngĩrü chixexü̃ nüxna naxüe”, ñanagürü. 3Rü yexguma Tupanaãẽ i Üünexü̃ yemaãcü choxü̃ ngo̱xetüxẽẽgu, rü yema orearü ngeruü̃ rü wüxi ga nachica ga ngextá taxúema íxãpataxü̃wa choxü̃ naga. Rü yéma ngĩxü̃ chadau ga wüxi ga nge ga wüxi ga ṉg̱oxo ga dauxü̃ẽ́tüwa rüto̱xcü. Rü yema ṉg̱oxo rü guxü̃wama naxãẽ́gaxü̃ne, rü yema naẽ́gagü rü Tupanamaã naguxchiga. Rü 7 nixĩ ga naẽru rü 10 ga naxchatacu̱xre. 4Rü yema nge rü wüxi ga naxchiru ga dauxracharaxü̃ rü dauxü̃maã ixãxchiru. Rü uirumaã rü nutagü ga mexẽchicümaã ingã̱xãẽ. Rü ngĩxme̱xwa ngĩxü̃́ nayexma ga wüxi ga taza ga uirunaxca̱x. Rü yema taza rü namaã naxããcu ga nagúxüraü̃xü̃ ga yema Tupanape̱xewa chixexü̃ rü nagúxüraü̃xü̃ ga chixexü̃gü ga yema nge üxü̃. 5Rü ngĩcatügu naxümatü ga wüxi ga naẽ́ga ga taxúema nüxü̃ cuáxü̃ na ñuxũ ñaxü̃chiga yiĩxü̃. Rü yema naẽ́ga rü ñanagürü: “Taxü̃ne ya Babiróniã i naẽ i guxü̃ma i duü̃xü̃gü i chixexü̃ ügüxü̃ rü guxü̃ma i chixexü̃ i ñoma i naãnewa ngẽxmaxü̃”, ñanagürü. 6Rü ngĩxü̃ chadau ga yema nge ga na nangãxü̃xü̃ namaã ga guma nagü ga yema duü̃xü̃gü ga Tupanaãrü ixĩgüxü̃ rü yema duü̃xü̃gü ga Ngechuchuarü orexü̃ na yaxugüxü̃ca̱x ḏaixü̃. Rü yexguma yemaxü̃ chada̱u̱xgu, rü chaḇaixãchi. 7Rü yexguma ga yema orearü ngeruü̃ rü ñanagürü choxü̃: “¿Ṯacüca̱x cuḇaixãchi? Dücax, tá cumaã nüxü̃ chixu na ṯacüchiga yiĩxü̃ i ngẽma nge, rü ṯacüchiga yiĩxü̃ i ngẽma ṉg̱oxo i 7 eruxü̃ rü 10 chatacu̱xrexü̃ i naẽ́tüwa natoxü̃. 8Rü ngẽma ṉg̱oxo i nüxü̃ cudauxü̃, rü yema nixĩ ga nuxcümaxü̃chi maxchiréxü̃ natürü ñu̱xma rü marü yuxü̃ rü ngẽma ãxmaxü̃ i taxuguma iyacuáxü̃wa ngẽxmaxü̃. Natürü paxa tá ngẽ́ma íxũxũxü̃, rü ñu̱xũchi ngẽma nachica i guxü̃gutáma nagu napoxcuxü̃wa tá ũxü̃. Rü ngẽma ṉg̱oxom aã tá naḇaixãchiãẽgü i ngẽma duü̃xü̃gü i ñoma i naãnewa maxẽxü̃ i tama nawa ngo̱xégagüxü̃ i ngẽma Tupanaãrü popera i noxritama naãne ixügügu Tupana nagu yawügüxü̃ i ngẽma duü̃xü̃gü i nüxü̃́ nangẽxmaxü̃ i maxü̃ i taguma gúxü̃. Rü nümagü i ngẽma duü̃xü̃gü rü aixcüma tá namaã naḇaixãchiãẽgü i ngẽxguma nüxü̃ nadaugügu i ngẽma ṉg̱oxo ga nuxcümaxü̃chi maxchiréxü̃ rü yuxü̃ natürü wena táxarü ínguxü̃. 9Rü ñaã nixĩ i wüxi i ore naxca̱x i ngẽma duü̃xü̃gü i nüxü̃́ natauxchaxü̃ na nüxü̃ nacua̱xgüxü̃. Rü ngẽma 7 i naẽru i ngẽma ṉg̱oxo, rü yima nixĩ ya 7 ya ma̱xpǘnechiga. Rü yima 7 ya ma̱xpǘneẽ́tüwa nixĩ i natoxü̃ i ngẽma nge. Rü ngẽxgumarüü̃ ta i ngẽma naẽrugü, rü 7 i nachiü̃ãnegüarü ãẽ̱xgacügüchiga nixĩ. 10Rü wüxime̱ẽ̱xpü̱x i ngẽma ãẽ̱xgacügü rü marü togü nüxü̃ narüyexeragü, rü ñu̱xma rü marü tama ãẽ̱xgacügü nixĩgü. Rü ngẽma norü 6 i ngẽma ãẽ̱xgacügü, rü nüma rü ñu̱xma rü ãẽ̱xgacü nixĩ. Rü ngẽma norü 7 tá nixĩ i yixcüra ínguxü̃. Natürü ngẽxguma ínanguxgu i ngẽma norü 7 i nawa iyacuáxü̃ i ngẽma ãẽ̱xgacügü, rü paxaãchimare tá nixĩ i ãẽ̱xgacü yiĩxü̃. 11Rü ngẽma ṉg̱oxo ga nuxcümaxü̃chi maxchiréxü̃ rü ñu̱xma rü marü yuxü̃, rü ngẽma nixĩ i norü 8 i ngẽma ãẽ̱xgacügü. Rü nüma rü ngẽma 7 tanüxü̃ nixĩ. Natürü i nüma rü ngẽma nachica i guxü̃gutáma nagu napoxcuxü̃wa naxũ. 12Rü ngẽma 10 i naxchatacu̱xre i nüxü̃ cudauxü̃, rü 10 i nachiü̃ãnegüarü ãẽ̱xgacügüchiga nixĩ. Natürü i nümagü rü tauta inanaxügüe na duü̃xü̃gümaã inacua̱xgüxü̃. Natürü yixcüra tá nanayauxgü i pora na wüxitátama i ngora ngẽma ṉg̱oxomaã wüxigu ãẽ̱xgacügü yixĩgüxü̃ca̱x. 13Rü ngẽma 10 i ãẽ̱xgacügü rü wüxigu nagu narüxĩnüẽ na ngẽma ṉg̱oxona naxãgüãxü̃ca̱x i norü pora, na ngẽma ṉg̱oxo namaã icuáxü̃ca̱x. 14Rü ñu̱xũchi i ngẽma ãẽ̱xgacügü rü ngẽma ṉg̱oxo rü tá nügü nadai namaã ya yima Tupana Nane ga pecaduarü ütanüca̱x yucü. Natürü ya yima Tupana Nane rü tá nüxü̃ narüyexera, erü nüma rü guxü̃ i corigüarü Cori nixĩ, rü guxü̃ i nachiü̃ãnegüarü ãẽ̱xgacügüarü Ãẽ̱xgacü nixĩ. Rü yíxema namücügü ixĩgüxe, rü yíxemagü tixĩgü ya Tupana tüxü̃ idexechixe rü tümaca̱x nac̱axe. Rü tümagü rü aixcüma naga taxĩnüẽ”, ñanagürü choxü̃. 15Rü yema orearü ngeruü̃ rü ñanagürü ta choxü̃: “Ngẽma taxü̃ i dexá i nüxü̃ cudauxü̃ i naẽ́tüwa natoxü̃ i ngẽma nge i ngẽãẽxü̃chicü, rü nagúxü̃raü̃xü̃ i duü̃xü̃güchiga nixĩ, rü guxü̃ma i duü̃xü̃gü i to i nagawa idexagüxü̃chiga nixĩ, rü guxü̃ma i nachiü̃ãnecü̱̃ã̱xgü i duü̃xü̃güchiga nixĩ. 16Rü ngẽma 10 i naxchatacu̱xre i nüxü̃ cudauxü̃ i nüxü̃́ ngẽxmaxü̃ i ngẽma ṉg̱oxo, rü tá ngẽma nge i ngẽãẽxü̃chicüchi naxaie. Rü tá ngẽma ngena nanapuxü̃ i guxü̃ma i ṯacü i ngĩxü̃́ ngẽxmaxü̃, rü ngẽmaãcü ngexchiruãcüma tá ngẽxma irüxã̱ũ̱x. Rü tá ngĩxü̃ nangõ̱xgü, rü üxüwa tá ngĩxü̃ nigugü. 17Yerü ga Tupana rü yema 10 ga ãẽ̱xgacügüxü̃ nagu narüxĩnüẽxẽẽ na naxügüãxü̃ca̱x i ngẽma nanaxwa̱xexü̃ i nüma ya Tupana. Rü ngẽmaca̱x i ngẽma ãẽ̱xgacügü, rü tá wüxigu nagu narüxĩnüẽ na ngẽma ṉg̱oxoxü̃ naporaxẽẽgüxü̃ na norü ãẽ̱xgacü yiĩxü̃ca̱x ñu̱xmatáta Tupana yanguxẽẽ i ngẽma nüxü̃ yaxuxü̃. 18Rü ngẽma nge i ngĩxü̃ cuda̱u̱xcü, rü yima nixĩ ya yima ĩãne ya taxü̃ne ya guxü̃ma i nachiü̃ãnegüarü ãẽ̱xgacügümaã icuáxü̃ne”, ñanagürü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\