APOCARÍCHIU 22

1Rü ñu̱xũchi ga yema orearü ngeruü̃ rü choxü̃ nüxü̃ nadauxẽẽ ga wüxi ga natü ga metacüchiüxü̃ rü ichipetüchiüxü̃ ga dexá ga maxẽẽruü̃. Rü yema tochicaxü̃ ga nawa natogüxü̃ ga Tupana rü Nane ga pecaduarü ütanüca̱x yucü, rü nawa nixĩ ga ne nadaxü̃ ga yema natü. 2Rü guma ĩãneãrü ngãxü̃wa dapetüxü̃ ga cayearü ngãxü̃gu nida ga yema natü. Rü norü guxü̃cutüwa narüxügü ga naĩgü ga maxẽẽruü̃. Rü yema naĩgü rü wüxicanatama naxo ga wüxichigü ga tauemacügu rü yemaãcü 12 e̱xpü̱xcüna naxo ga wüxi ga taunecügu. Rü naãtügü ga yema naĩgü, rü guxü̃ i nachiü̃ãnecü̱̃ã̱x i duü̃xü̃gü i yaxõgüxü̃ãrü taãẽxẽẽruü̃ nixĩ. 3Rü ngẽ́ma rü nataxutáma i ṯacü i Tupana chixexü̃ namaã naxuxuchixü̃. Rü yima ĩãnewa tá nangẽxma i norü tochicaxü̃ ya Tupana rü Nane ga pecaduarü ütanüca̱x yucü. Rü norü duü̃xü̃gü rü tá nüxü̃ nicua̱xüü̃gü. 4Rü ngẽma norü duü̃xü̃gü rü tá nachiwexüchixü̃ nadaugü, rü tá naẽ́gamaã nixãẽ́gacatü. 5Rü ngẽ́ma rü tagutáma nachüta. Rü ngẽma norü duü̃xü̃gü, rü taxuca̱xtáma nanaxwa̱xe i daparina rü e̱xna üa̱xcü na nangóonexü̃ca̱x. Erü nümatama ya tórü Cori ya Tupana rü tá nüxü̃ nabaxi. Rü nümagü i ngẽma duü̃xü̃gü rü guxü̃gutáma wüxigu Tupanamaã ãẽ̱xgacügü nixĩgüecha. 6Rü ñu̱xũchi ga yema Tupanaãrü orearü ngeruü̃ rü ñanagürü choxü̃: “Ñaã ore rü aixcüma ixĩxü̃ nixĩ, rü ñaã nixĩ i ore i mexü̃ na yaxõxü̃. Rü nüma ya tórü Cori ya Tupana ga nuxcüma norü orearü uruü̃gümaã nüxü̃ ixucü ga ṯacü tá na ngupetüxü̃, rü nümatama nixĩ i ñu̱xma inamuãxü̃ i norü orearü ngeruü̃ i daxũcü̱̃ã̱x na norü duü̃xü̃güxü̃ nüxü̃ nadauxẽẽxü̃ca̱x na ṯacü tá paxa nangupetüxü̃”, ñanagürü. 7Rü nüma ya tórü Cori ya Ngechuchu rü ñanagürü: “Paxa tá íchangu. Rü tataãẽ ya yíxema naga ĩnüxẽ i ngẽma Tupanaãrü ore i ñaã poperagu ümatüxü̃”, ñanagürü. 8Rü chomatama i Cuáü̃ rü nüxü̃ chaxĩnü rü nüxü̃ chadau i guxü̃ma i ngẽma nüxü̃ chixuxü̃. Rü yemaxü̃ chaxĩnüguwena rü nüxü̃ chada̱u̱xguwena, rü yema orearü ngeruü̃ ga yemaxü̃ choxü̃ dauxẽẽxü̃pe̱xegu chacaxã́pü̱xü na nüxü̃ chicua̱xüü̃xü̃ca̱x. 9Natürü ga nüma rü ñanagürü choxü̃: “¡Tãxṹ i ngẽma cuxüxü̃! Erü choma rü ta Tupanaãrü duü̃xü̃ chixĩ, ngẽxgumarüü̃ i cuma rü cueneẽgü i Tupanaãrü orexü̃ ixugüxü̃ rü ngẽma duü̃xü̃gü i naga ĩnüẽxü̃ i ngẽma ore i ñaã poperagu ümatüxü̃. Rü name nixĩ i Tupanaxü̃ quicua̱xüü̃”, ñanagürü. 10Rü ñanagürü ta choxü̃: “Tama name na icuyacúxü̃ i ngẽma Tupanaãrü ore i ñaã poperagu ümatüxü̃, erü marü ningaica na yanguxü̃ i ngẽma ore. 11Natürü ngẽma chixexü̃ ügüxü̃, rü chixexü̃ tá naxügüecha. Rü ngẽma Tupanape̱xewa chixri maxẽxü̃, rü chixri tá namaxẽẽcha. Natürü yíxema mexü̃ ügüxe, rü name nixĩ na mexü̃ taxügüechaxü̃. Rü yíxema Tupanape̱xewa ixüünexẽ, rü name nixĩ na Tupanape̱xewa tixüüneẽchaxü̃”, ñanagürü. 12Rü ñanagürü ga Ngechuchu: “Dücax, paxa tá íchangu namaã i ngẽma ãmare i wüxichigüna tá chaxãxü̃ ngẽxgumarüü̃ na ñuxãcü tanaxüxü̃ i tümax. 13Choma nixĩ i norü ügü i guxü̃ma, rü chowa nixĩ i yacuáxü̃ erü nataxuma i ṯacü i choweama üxü̃. 14Rü tataãẽgü ya guxãma ya yíxema yima pecaduarü ütanüca̱x yucügüwa tügü iyauxgüchiruxe na Tupanape̱xewa timexü̃ca̱x na yima ĩãneãrü ĩã̱xwa tichocuxü̃ca̱x rü nüxü̃ tangõ̱xnetagüxü̃ca̱x i ngẽma norü o i ngẽma naĩ i maxẽẽruü̃. 15Natürü tãũtáma yima ĩãnewa nichocu i ngẽma tama yaxõgüxü̃, rü ngẽma iyuüxü̃ rü ngṍxwa̱xegüxü̃, rü ngẽma naĩ i ngemaã ipegüxü̃, rü ngẽma máẽtagüxü̃, rü ngẽma tupananetachicüna̱xãxü̃ icua̱xüü̃güxü̃. Rü ngẽxgumarüü̃ ta i ngẽma idorata̱a̱xgüxü̃ i norü me ixĩxü̃ na togüxü̃ nawomüxẽẽgüxü̃, rü tãũtáma nawa nichocu ya yima ĩãne. 16Rü choma i Ngechuchu, rü guxãma i pema i yaxõgüxü̃tanüwa chanamu i chorü orearü ngeruü̃ na pemaã nüxü̃ yaxuxü̃ca̱x i guxü̃ma i ngẽma chorü ore. Rü choma nixĩ i Dabítaa chiĩxü̃. Rü choma nixĩ ya yima woramacuri ya pa̱xmama poraãcü nangóonexẽẽcürüü̃ chiĩxü̃”, ñanagürü. 17Rü Tupanaãẽ i Üünexü̃ rü guxü̃ma i yaxõgüxü̃, rü Ngechuchuxü̃ ñanagürügü: “¡Nuã naxũ!” ñanagürügü. Rü yíxema nüxü̃ ĩnüxẽ i ñaã ore, rü: “¡Nuã naxũ!” ñatagügü. Rü yíxema iṯawáxe rü tüxü̃́ nachixégaxe, rü name nixĩ i nuã taxũ rü tüxü̃́ nangetanüãcüma nawa taxaxe i ngẽma dexá i maxẽẽruü̃. 18Rü guxãma ya yíxema irüxĩnüẽxẽ i ñaã Tupanaãrü ore i ñaã poperagu ümatüxü̃, rü tümamaã nüxü̃ chixu rü ngẽxguma chi texé íyatóxẽẽgu i ngẽma Tupanaãrü ore i ñaã poperagu ümatüxü̃, rü Tupana rü tá tümaca̱x nanayexeraxẽẽ i ngẽma poxcuruü̃gü i ñaã poperawa nachiga naxümatüxü̃. 19Rü ngẽxguma chi texé nüxü̃ üpetügu i wüxitama i ñaã Tupanaãrü ore i ñaã poperagu ümatüxü̃, rü Tupana rü tãũtáma tüxü̃ nüxü̃ nango̱xnetaxẽẽ i ngẽma norü o i ngẽma naĩ i maxẽẽruü̃ i ñaã poperawa nachiga naxümatüxü̃. Rü ngẽxgumarüü̃ tá ta tãũtáma tüxü̃ nimucuchi nawa ya yima ĩãne ya üünene i ñaã poperawa nachiga naxümatüne. 20Rü yima nüxü̃ ixucü i ñaã ore, rü ñanagürü: “Ngẽmáãcü, paxa tá íchangu”, ñanagürü. Rü ngẽmaãcü yiĩ. Rü choma i Cuáü̃ rü ñacharügü: “¡Nuã naxũ Pa Cori ya Ngechuchu!” ñacharügü. 21Rü chanaxwa̱xe i tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu poraãcü pexü̃ narüngü̃xẽẽ i guxãma i pemax. Rü ngẽmaãcü yiĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\