DUMACÜ̱̃Ã̱X 10

1Pa Chaueneẽgüx, rü ngẽma poraãcü chanaxwa̱xexü̃ rü chorü yumüxẽwa Tupanana naxca̱x chac̱axü̃, rü ngẽma nixĩ na guxü̃ma i chautanüxü̃gü i Yudíugü na yaxõgüxü̃ rü ngẽmaãcü aixcüma Tupanaãrü na yixĩgüxü̃ca̱x. 2Rü aixcüma pemaã nüxü̃ chixu, rü nümagü i Yudíugü rü aixcüma poraãcü Tupanagu narüxĩnüẽ rü nanaxügüchaü̃ i Tupanaãrü ngúchaü̃. Natürü ínatüe erü tama Cristuaxü̃́ nayaxõgüchaü̃ na ngẽmaãcü Tupanape̱xewa yamexü̃ca̱x. 3Rü woo Tupana ñoma ga naãnewa nanamu ga Cristu na gumagagu Tupanape̱xewa yamexü̃ca̱x i duü̃xü̃gü, natürü nümagü i Yudíugü rü tama nüxü̃ nacua̱xgüchaü̃ i ngẽma. Rü nügütama nimexẽẽgüchaü̃, rü ngẽmaca̱x nagu naxĩãma i ngẽma mugü ga Moĩché ümatüxü̃ rü tama Cristuaxü̃́ nayaxõgüchaü̃ na nagagu Tupanape̱xewa yamexü̃ca̱x. 4Natürü nüma ga Cristu rü nayanguxẽẽ ga yema mugü rü yemaãcü inayanaxoxẽẽ na tama tamaã inacuáxü̃ca̱x i ngẽma mugü. Rü yemaãcü nanaxü ga Cristu na guxü̃ma i duü̃xü̃gü i nüxü̃́ yaxõgüxü̃ rü aixcüma Tupanape̱xewa yamexü̃ca̱x. 5Rü Moĩché nanaxümatü nachiga na ñuxãcü Tupanape̱xewa tamexü̃ ya wüxie ega naga taxĩnügu i ngẽma mugü, rü ñanagürü: “Tupana pexü̃ namu na guxü̃gutáma meã peyanguxẽẽxü̃ i guxü̃ma i ngẽma mugü erü ngẽxguma naga pexĩnüẽgu i guxü̃ma i ngẽma mugü rü tá pemaxẽ. Natürü ngẽxguma tama naga pexĩnüẽgu i wüxitama i ngẽma mugü, rü tãũtáma pemaxẽ”, ñanagürü. 6Natürü ñu̱xma rü Tupanape̱xewa time ega Cristuaxü̃́ yaxõgügu. Rü ngẽmaca̱x taxuca̱xma i cuãẽwa rü ñacurügü: “¿Texé tá daxũguxü̃ i naãnewa taxũ na Cristuca̱x tayac̱axü̃ na nuã naxũxü̃ca̱x rü tüxü̃ yanangü̃xẽẽxü̃ca̱x na imexü̃ca̱x i Tupanape̱xewa?” ñacurügü. 7Rü taxuca̱xma cuãẽwa ñacurügü: “¿Rü texé tá yuexü̃tanüwa taxũ na ngẽxma Cristuca̱x tayadauxü̃ca̱x na nuã tanagaxü̃ca̱x?” ñacurügü. 8Erü tama ngẽmaãcü nixĩ i Cristuca̱x idauxü̃, yerü yema ore ga Moĩché ümatüxü̃ rü ñanagürü: “Rü marü cuxü̃tawa nangẽxma i Tupanaãrü ore. Rü cua̱xwa nangẽxma na nüxü̃ quixuxü̃ca̱x. Rü cuãẽwa nangẽxma na nagu curüxĩnüxü̃ca̱x”, ñanagürü. Rü ñu̱xma Pa Chaueneẽgüx, rü pemaã nüxü̃ chixu rü ngẽmatama ore nixĩ i guxü̃wama duü̃xü̃gümaã nüxü̃ tixuxü̃. Rü ngẽma ore nixĩ i pexü̃ nüxü̃ cua̱xẽẽxü̃ na ñuxãcü pexü̃́ nangẽxmaxü̃ i maxü̃ ega aixcüma peyaxõgügu. 9Erü ngẽxguma cua̱xmaã nüxü̃ quixuxgu na curü Cori yiĩxü̃ ya Ngechuchu, rü ngẽxguma cuãẽwa cuyaxõxgu na yuwa Tupana ínadaxẽẽxü̃, rü tá cuxü̃́ nangẽxma i maxü̃ i taguma gúxü̃. 10Erü taãẽwa tayaxõgü na ngẽmaãcü Tupanape̱xewa imexü̃. Rü taa̱xmaã nüxü̃ tixu na Ngechuchu rü tórü Cori yiĩxü̃, rü ngẽmaãcü tanayaxu i maxü̃ i taguma gúxü̃. 11Rü Tupanaãrü ore i ümatüxü̃wa rü ñanagürü: “Rü guxãma ya texé ya Ngechuchuaxü̃́ yaxṍxẽ, rü tá nüxü̃ tadau na ñuxãcü Cristu aixcüma yanguxẽẽxü̃ i ngẽma tamaã inaxunetaxü̃, rü tãũtáma ãũxãchi tüxna naxã”, ñanagürü. 12Rü Tupanape̱xewa rü guxü̃ma i duü̃xü̃gü rü nawüxigu. Rü woo Yudíugü yixĩgu rü e̱xna woo tama Yudíugü yixĩgu, natürü Tupanape̱xewa rü nawüxigu i guxü̃ma i duü̃xü̃gü. Erü nüma ya tórü Cori, rü guxããrü Cori nixĩ. Rü nüma rü aixcüma tüxü̃ namaxẽxẽẽ ya guxãma ya texé ya nüxna c̱axe na tüxü̃ namaxẽxẽẽxü̃ca̱x. 13Erü Tupanaãrü ore i ümatüxü̃wa rü ñanagürü: “Rü guxãma ya texé ya tórü Corina c̱axe na tüxna naxããxü̃ca̱x i maxü̃, rü tá tanayaxu i tümaãrü maxü̃ i taguma gúxü̃”, ñanagürü. 14¿Natürü ñuxãcü tá tórü Corina naxca̱x tacagü, ega tama nüxü̃́ tayaxõgügu? ¿Rü ñuxãcü tá nüxü̃́ tayaxõgü, ega taguma nüxü̃ taxĩnüẽgu i nachiga? ¿Rü ñuxãcü tá nüxü̃ taxĩnüẽ i norü ore, ega taguma texé tümamaã nüxü̃ ixuxgu? 15¿Rü ñuxãcü tá texé nüxü̃ tixu i Cristuchiga ega taxúema tüxü̃ nüxü̃ yarüxuxẽẽgu? Rü ngẽmaca̱x nixĩ i Tupanaãrü ore i ümatüxü̃ i ñaxü̃: “Rü wüxi i taãẽ nixĩ na ínangugüxü̃ i Tupanaãrü orearü uruü̃gü na duü̃xü̃gümaã nüxü̃ yaxugüxü̃ca̱x i Tanatüarü ore i mexü̃ i Cristuchiga”, ñaxü̃. 16Natürü tama guxü̃ma i duü̃xü̃gü naga naxĩnüẽ i ngẽma ore i mexü̃. Rü Ichaía nüxü̃ ixuxü̃rüü̃ nixĩ. Yerü ga nüma rü ñanagürü: “Pa Corix, noxretama nixĩ i ngẽma duü̃xü̃gü i toxü̃́ yaxõgüxü̃ i ngẽma ore i nüxü̃ tixuxü̃”, ñanagürü. 17Rü dücax, rü ngẽma na Cristuchigaxü̃ naxĩnüẽxü̃wa nixĩ i ne naxũxü̃ na yaxõgüãxü̃ i duü̃xü̃gü. Rü ngẽma nüxü̃ naxĩnüẽxü̃, rü ore i mexü̃ i Cristuchiga nixĩ. 18Natürü i ñu̱xma rü pexna chaca, ¿e̱xna pexca̱x rü ngẽma Yudíugü rü taguma nüxü̃ naxĩnüẽ i ngẽma ore i mexü̃ i Cristuchiga? Dücax, ngẽmáãcü marü nüxü̃ naxĩnüẽ. Erü Tupanaãrü ore i ümatüxü̃wa rü ñanagürü: “Rü ngẽma Tupanaãrü orearü uruü̃gü, rü guxü̃wama i ñoma i naãnewa rü nüxü̃ nixugüe i norü ore. Rü ngextá ínangẽxmagüxü̃wa i Yudíugü, rü ngẽ́ma rü ta nüxü̃ nixugügü”, ñanagürü i ngẽma ore. 19Natürü wena pexna chaca, ¿rü ngẽma Yudíugü rü tama e̱xna nüxü̃ nicua̱xãchitanü na Cristugagu yiĩxü̃ na Tupana nadexü̃ i duü̃xü̃gü i ñu̱xmax? Rü ngẽmáãcü nüxü̃ nacua̱xgü. Yerü Tupanaãrü ore ga Moĩché ümatüxü̃wa rü ñanagürü: “Dücax, Pa Yudíugüx, choma rü tá chanamaxẽxẽẽ i ngẽma duü̃xü̃gü i tama Yudíugü ixĩgüxü̃, rü ngẽmaca̱x i pema rü tá pixãũxãchigü. Rü ngẽxguma chanamaxẽxẽẽgu i ngẽma togü i duü̃xü̃gü i tama choxü̃ cua̱xgüchiréxü̃, rü pema i Yudíugü rü tá penuẽ erü nüxü̃ charüngü̃xẽẽ i ngẽma togü”, ñanagürü. 20Rü yemawena ga Ichaía, rü tama namuü̃ ga yema Yudíugümaã nüxü̃ na yaxuxü̃ ga yema Tupanaãrü ore ga ñaxü̃: “Rü ngẽma duü̃xü̃gü i tama Yudíugü ixĩgüxü̃ i tama chauxca̱x daugüxü̃, rü choxü̃ tá inayangaugü. Rü choma rü tá chaugü chango̱xẽẽ naxca̱x i ngẽma duü̃xü̃gü i tama chauxca̱x ícagüchiréxü̃”, ñaxü̃. 21Rü Tupana rü Ichaíawa Yudíugüchiga nidexa rü ñanagürü: “Rü guxü̃ i ngunexü̃gu rü nüxna chaxuecha i ngẽma duü̃xü̃gü i tama chauga ĩnüẽchaü̃xü̃ rü chomaã nuẽxü̃. Natürü tama choxü̃́ inarüxĩnüẽchaü̃”, ñanagürü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\