DUMACÜ̱̃Ã̱X 13

1Rü name nixĩ i guxü̃ma i duü̃xü̃gü rü meã nórü ãẽ̱xgacüga naxĩnüẽ. Erü Tupana nixĩ i yangucuchixẽẽcü i guxü̃ma i ãẽ̱xgacügü. Erü nataxuma i ãẽ̱xgacü i tama Tupana ingucuchixẽẽxü̃. 2Rü ngẽmaca̱x, texé ya tama tümaãrü ãẽ̱xgacüga ĩnüchaü̃xẽ, rü Tupanaga nixĩ i tama taxĩnüxü̃. Rü yíxema tama naga ĩnüẽchaü̃xẽ, rü tá tapoxcue. 3Erü ngẽma ãẽ̱xgacügü rü tama ngẽma mexü̃ ügüxü̃ãrü poxcuruü̃ nixĩ, natürü ngẽma chixexü̃ ügüxü̃ãrü poxcuruü̃ nixĩ. Rü ngẽxguma cunaxwa̱xegu na tama nüxü̃ cumuü̃xü̃ i wüxi i ãẽ̱xgacü, rü name nixĩ i meã cumaxü̃. Rü nüma i ãẽ̱xgacü rü tá cumaã nataãẽ. 4Erü nüma i ãẽ̱xgacü rü Tupanaãrü ngü̃xẽẽruü̃ nixĩ rü ngẽmaca̱x nanamu na cuxü̃ nangü̃xẽẽxü̃ca̱x. Natürü ngẽxguma chixri cumaü̃xgu, rü ngẽxguma tá waxi nixĩ i nüxü̃ cumuü̃xü̃. Erü nüma i ãẽ̱xgacü rü tama natüca̱xma nixĩ na nüxü̃́ nangẽxmaxü̃ i pora na cuxü̃ napoxcuxü̃. Erü woetama Tupana nanamu na napoxcuãxü̃ca̱x i ngẽma duü̃xü̃ i chixri maxü̃xü̃. 5Rü ngẽmaca̱x name nixĩ i naga cuxĩnü i curü ãẽ̱xgacügü. Rü tama ngẽma poxcuxü̃ na cumuü̃xü̃ca̱xicatama nixĩ i namexü̃ na naga cuxĩnüxü̃, natürü name nixĩ i naga cuxĩnü erü marü nüxü̃ cucua̱x na namexü̃ i ngẽma. 6Rü ngẽmaca̱x name nixĩ i meã nüxü̃́ penaxütanü i ngẽma dĩẽru i perü ãẽ̱xgacügüca̱x ixĩxü̃ i ngẽma nümagü nagu naxunetaxü̃ẽ̱xpü̱x na nüxü̃́ penaxütanüxü̃ca̱x. Erü ngẽma ãẽ̱xgacügü rü Tupanaãxü̃́ nixĩ i napuracüexü̃ i ngẽxguma naxüãgu i ngẽma puracü na pemaã inacuáxü̃. 7Rü wüxichigü i ngẽma ãẽ̱xgacügü, rü name nixĩ i nüxna penaxã i ngẽma nüxna üxü̃. ¡Rü nüxü̃́ penaxütanü i ngẽma dĩẽru i perü ãẽ̱xgacügü nagu unetaxü̃ẽ̱xpü̱x na nüxü̃́ penaxütanüxü̃! ¡Rü penaxü̱x i ngẽma ĩãneãrü puracü i perü ãẽ̱xgacügü pexü̃ muxü̃ na penaxüxü̃ca̱x! ¡Rü nüxü̃ pengechaü̃gü rü naga pexĩnüẽ i ngẽma perü ãẽ̱xgacügü! Erü ngẽmaãcü nixĩ i namexü̃ na penaxüxü̃. 8Rü tama name i texéaxü̃́ ṯacü pengetanü. Natürü nangẽxma i wüxitama i ngetanü i taguma tüxü̃́ ingutanüxü̃. Rü ngẽma nixĩ na yigü ingechaü̃güxü̃. Rü ngẽmaca̱x ya yíxema aixcüma tümamücüxü̃ ngechaü̃xẽ rü marü tayanguxẽẽ i guxü̃ma i ngẽma Tupana tüxü̃ muxü̃. 9Rü ñanagürü i Tupanaãrü mugü: “¡Rü tãũtáma naĩ i ngemaã icupe! ¡Rü tãũtáma cumáẽta! ¡Rü tãũtáma cungĩ̱x! ¡Rü tãũtáma ṯoguã̱xãrü ngẽmaxü̃ cuxü̃́ nangúchaü̃!” ñanagürü. Natürü ngẽma mugü rü guxü̃ma i togü i Tupanaãrü mugümaã rü wüxigu nanu nagu i norü ore i ñaxü̃: “¡Rü nüxü̃ nangechaü̃ i cumücü na cugütama cungechaü̃xü̃rüü̃!” ñaxü̃. 10Rü yíxema tümamücüxü̃ ngechaü̃xẽ, rü taxuü̃ma i chixexü̃ namaã taxü. Rü ngẽmaca̱x i ngẽxguma tamücüxü̃ ingechaü̃gu, rü aixcüma tayanguxẽẽ i Tupanaãrü mugü. 11Rü name nixĩ i tanaxü i guxü̃ma i ngẽma, erü ñomaü̃cüü rü nangẽxma i muxü̃ma i guxchaxü̃gü. Rü name nixĩ i pegü ípemexẽẽ rü paxa penaxü i tórü Coriarü puracü. Erü ñu̱xma rü noxri yaxõgüguarü yexera ningaicamachigü i ngẽma ngunexü̃ i nagu tá taxca̱x nataeguxü̃ ya tórü Cori. 12Rü woo na naporaxü̃ i Chataná i ñoma i naãnewa i ñu̱xmax, natürü paxa tá nagu̱x i ngẽma, rü paxa tá ínangu ya Cristu na nügüxü̃tawa tüxü̃ nagagüxü̃ca̱x. Rü ngẽmaca̱x name nixĩ i nüxü̃ tarüxoe i guxü̃ma i chixexü̃ ixügüxü̃. Rü ñu̱xma na nüxü̃ icuáxü̃ i Tupanaãrü ore, ¡rü ngĩxã yigüna tadaugü na tama nagu iy̱ixü̃ca̱x i ṯacü rü chixexü̃gü! ¡Rü ngĩxã meã tamaxẽ na ngẽmaãcü nüxü̃ rüyexeragüxü̃ca̱x i guxü̃ma i chixexü̃! 13¡Rü ngĩxã mexü̃ taxügü rü meã tamaxẽ! Erü aixcüma Cristuarü duü̃xü̃gü tixĩgü, rü tanaxwa̱xe i nüma nanaxwa̱xexü̃ãcüma tamaxẽ. Rü tama name na ingãxẽxü̃ rü na naxügüxü̃ i petagü i chixexü̃ i duü̃xü̃gü nawa ãũgatanüxü̃. Rü tama name i tingẽãẽmare rü e̱xna to i chixexü̃ taxügü, rü bai na yigü ichoxü̃gagüxü̃, rü bai i togüchi ixaiexü̃ naxca̱x i norü ngẽmaxü̃gü. 14Natürü name nixĩ i nacümagu pexĩ ya tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu, rü nüxna naxca̱x peca na pexü̃ nangü̃xẽẽxü̃ca̱x na meã naxca̱x pemaxẽxü̃ca̱x. Rü tama name i naxca̱x pedaugü na ñuxãcü pexeneãrü ngúchaü̃ na pexügüxü̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\