DUMACÜ̱̃Ã̱X 16

1Rü ñu̱xma na petanüwa naxũxchaü̃xü̃ i taeya̱x i Febe, rü pemaã ngĩxü̃ chixu rü wüxi i taeya̱x i mecü iyixĩ. Erü ngĩma rü nüxü̃ irüngü̃xẽẽ i ngẽma yaxõgüxü̃ i Chẽcréaarü ĩãnewa ngẽxmagüxü̃. 2Rü chanaxwa̱xe i meã ngĩxü̃ peyaxu, naẽ́gagu ya tórü Cori ya Ngechuchu, erü ngẽma nixĩ i mexü̃ na penaxüxü̃ namaã i guxü̃ma i yaxõgüxü̃. Rü chanaxwa̱xe i guxü̃ma i ṯacü i ngĩxü̃́ taxuxü̃wa rü ngĩxü̃ perüngü̃xẽẽ, erü ngĩma rü poraãcü togüxü̃ irüngü̃xẽẽ, rü choxü̃ rü ta irüngü̃xẽẽ. 3¡Rü nüxü̃ perümoxẽgü i Prisila rü Aquiru! Rü nümagü rü chomücügü nixĩgü i Ngechuchu ya Cristuarü puracüwa. 4Rü nümagü rü ãũcümaxü̃wa nichocu na chauétüwa nachogüexü̃ca̱x, na tama chayuxü̃ca̱x ga chomax. Rü ngẽmaca̱x moxẽ nüxna chaxã. Rü tama chaxicatama moxẽ naxca̱x nüxna chaxã, natürü moxẽ nüxna naxãgü ta i guxü̃ma i taeneẽgü i yaxõgüxü̃ i tama Yudíugü ixĩgüxü̃. 5¡Rü nüxü̃ perümoxẽgü ta i guxü̃ma i taeneẽgü i Aquirupatawa ngutaque̱xegüüxü̃! ¡Rü ngẽxgumarüü̃ ta nüxü̃ perümoxẽgü ya chomücü ya nüxü̃ changechaü̃cü ya Epenétu! Rü nüma nixĩ ga nüxĩra Cristuaxü̃́ yaxõõxü̃ ga Áchiaanewa. 6¡Rü ngĩxü̃ perümoxẽgü i María ga poraãcü petanüwa Tupanaãxü̃́ puracücü! 7¡Rü nüxü̃ perümoxẽgü i chautanüxü̃gü i Aü̃drúnicu rü Yúniã ga wüxigu chomaã poxcuexü̃! Rü nümagü nixĩ i yatügü i aixcüma Tupana imugüxü̃ i guxü̃ma i yaxõgüxü̃ nüxü̃ ngechaü̃güxü̃. Rü nümagü rü nüxĩra chauxü̃pa Cristuaxü̃́ nayaxõgü. 8¡Rü nüxü̃ perümoxẽgü ya Aü̃priátu ya chomücü ya nüxü̃ changechaü̃cü ya chauxrüü̃ tórü Coriaxü̃́ yaxõcü! 9¡Rü nüxü̃ perümoxẽgü ya Urubánu ya tomücü ixĩcü i Cristuarü puracüwa! ¡Rü ngẽxgumarüü̃ ta nüxü̃ perümoxẽgü ya Estaqui ya nüxü̃ changechaü̃cü! 10¡Rü nüxü̃ perümoxẽgü ya Apere ya aixcüma tüxü̃ nüxü̃ dauxẽẽcü na ñuxãcü Cristuaxü̃́ yaxõõxü̃! ¡Rü ngẽxgumarüü̃ ta nüxü̃ perümoxẽgü i Aritúburutanüxü̃gü! 11¡Rü nüxü̃ perümoxẽgü i chautanüxü̃ i Erudiṹ! ¡Rü ngẽxgumarüü̃ ta nüxü̃ perümoxẽgü i Narsíchutanüxü̃ i tórü Coriaxü̃́ yaxõgüxü̃! 12¡Rü ngĩxü̃ perümoxẽgü i Trifena rü Trifocha! Rü ngĩmagü rü tórü Coriaxü̃́ ipuracüe. ¡Rü ngẽxgumarüü̃ ta ngĩxü̃ perümoxẽgü i taeya̱x i Péchida i ngĩxü̃ ingechaü̃gücü! Rü ngĩma rü marü poraãcü tórü Coriaxü̃́ ipuracü. 13¡Rü nüxü̃ perümoxẽgü ya Rufu ya aixcüma meã tórü Coriaxü̃́ yaxõcü! ¡Rü ngẽxgumarüü̃ ta ngĩxü̃ perümoxẽgü i naẽ ga chauerüü̃ chomaã ixĩcü! 14¡Rü nüxü̃ perümoxẽgü i Achícritu, rü Peregúte, rü Erme, rü Patroba, rü Erma, rü guxü̃ma i togü i taeneẽgü i natanüwa ngẽxmagüxü̃! 15¡Rü nüxü̃ perümoxẽgü ta i Firórugu, rü Yúria, rü Neréu, rü naẽya̱x, rü Oripa, rü guxü̃ma i togü i taeneẽgü i yaxõgüxü̃ i natanüwa ngẽxmagüxü̃! 16Rü chanaxwa̱xe i pegü pengechaü̃güãcüma pegü perümoxẽgü i wüxichigü. Rü guxü̃ma i ngẽma yaxõgüxü̃ i toxnamana ngẽxmagüxü̃, rü pexü̃ narümoxẽgü. 17Pa Chaueneẽgüx, pexü̃ chaca̱a̱xü̃ na pegüna pedaugüxü̃ca̱x nüxna i ngẽma duü̃xü̃gü i pexü̃ itoyechaü̃xü̃ rü chixexü̃gu pexü̃ yixẽẽgüchaü̃xü̃. Erü ngẽma duü̃xü̃güarü ngu̱xẽẽtae rü tama namaã nawüxigu i ngẽma ngu̱xẽẽtae ga noxri peyauxgüxü̃ ga yexguma noxri peyaxõgügu. Rü name nixĩ i noxtacüma nüxna pixĩgachi i ngẽma duü̃xü̃gü rü tama natanügu pexãgü. 18Erü ngẽma duü̃xü̃gü rü tama tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristuarü ngúchaü̃ naxügü, natürü noxrütama ngúchaü̃ nixĩ i naxügüxü̃. Rü ore i tauxchaxü̃gümaã nayaxucu̱xẽgü i duü̃xü̃gü, rü ngẽmaãcü nanawomüxẽẽgü i ngẽma duü̃xü̃gü i tama meã nüxü̃ cua̱xgüxü̃. 19Rü guxü̃ma i duü̃xü̃gü nüxü̃ nacua̱xgü na aixcüma meã Tupanaga pexĩnüẽxü̃ i pemax. Rü ngẽmaca̱x pemaã chataãẽ i chomax. Rü chanaxwa̱xe na meã nüxü̃ pecuáxü̃ i ṯacü nixĩ i mexü̃ i Tupanape̱xewa na penaxüxü̃ca̱x i ngẽma. Natürü ngẽma Tupanape̱xewa chixexü̃, rü ¡nüxna pixĩgachi na tama nagu pey̱ixü̃ca̱x! 20Rü ngẽxguma ngẽmaãcü meã pemaxẽgu rü nüma ya Tanatü ya Tupana ya tüxü̃ taãẽxẽẽcü rü tá pexü̃ naporaexẽẽ na aixcüma nüxü̃ perüyexeraxü̃ca̱x i Chataná. Rü chanaxwa̱xe i tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu pemaã inarüxã̱ũ̱x rü pexü̃ narüngü̃xẽẽ. 21Rü pexü̃ narümoxẽ ya Timutéu ya chomücü ixĩcü i Tupanaãrü puracüwa. Rü ngẽxgumarüü̃ ta pexü̃ narümoxẽgü i chautanüxü̃gü i Dúchiu, rü Yachóü̃ rü Sochípatru. 22Rü choma i Téchiu na chanaxümatüxü̃ i ñaã popera, rü choma rü ta pexü̃ charümoxẽ naẽ́gagu ya tórü Cori. 23Rü pexü̃ narümoxẽ ta ya Gayu ya napatawa changẽxmacü. Rü nüma rü inanaxã ya daa napata na nawa nangutaque̱xegüxü̃ca̱x i guxü̃ma i yaxõgüxü̃. Rü ngẽxgumarüü̃ ta pexü̃ narümoxẽgü i Eratu i daa ĩãneãrü dĩẽruarü dauruü̃ ixĩxü̃, rü taeneẽ i Cuartu. 24Rü chanaxwa̱xe i tórü Cori ya Ngechuchu ya Cristu pexü̃ narüngü̃xẽẽ i guxãma i pemax. Rü ngẽmaãcü yiĩ. 25¡Rü ñu̱xmax, rü ngĩxã nüxü̃ ticua̱xüü̃gü ya Tanatü ya Tupana! Rü nüma nüxü̃́ nangẽxma i pora na pexü̃ naporaexẽẽxü̃ca̱x na meã peyaxõgüamaxü̃ca̱x i ngẽma norü ore i tüxü̃ maxẽxẽẽxü̃ tamaã nüxü̃ ixuxü̃rüü̃. Rü ngẽma nixĩ i ore i guxü̃wama nüxü̃ chixuxü̃ rü namaã changúexẽẽtaexü̃ i Ngechuchu ya Cristuchiga. Rü ngẽmatama ore i Cristuchiga rü taxchaxwa naxẽxü̃gu ga noxrix, natürü i ñu̱xma ya Tupana rü marü tüxü̃ nüxü̃ nacua̱xẽẽ i ngẽma. Rü nuxcüma tauta naãne ü̱xgu rü Tupanaxĩcatama nüxü̃ nacua̱x ga yema, natürü i ñu̱xma rü norü orearü uruü̃gü ümatüxü̃ ga orewa taxca̱x nanango̱xẽẽ. Rü ngẽma ore rü namaã nawüxigu ga yema ore ga nuxcüma nüxü̃ yaxuxü̃ ga Tupana ya guxü̃guma maxẽchacü. Rü ñu̱xma ya Tupana rü guxü̃wama nanamugü i norü orearü uruü̃gü na guxü̃ i duü̃xü̃gümaã nüxü̃ na yaxugüexü̃ca̱x i ngẽma ore i Cristuchiga na nüxü̃́ yaxõgüãxü̃ca̱x rü naga na naxĩnüẽxü̃ca̱x. 27Rü nüma ya Tupana rü nüxĩcatama nixĩ i Tupana yiĩxü̃, rü nüxĩcatama nixĩ i guxü̃xü̃ nacuáxü̃. ¡Rü ñu̱xmax, rü ngĩxã guxü̃guma nüxü̃ ticua̱xüü̃gü, erü Nane ya Ngechuchu ya Cristu rü poraãcü tüxü̃ narüngü̃xẽẽ! Rü ngẽmaãcü yiĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\