DUMACÜ̱̃Ã̱X 9

1Dücax, Pa Chaueneẽgüx, rü pemaã tá nüxü̃ chixu i wüxi i ore. Rü ngẽma ore i pemaã tá nüxü̃ chixuxü̃ rü aixcüma nixĩ erü Cristuarü duü̃xü̃ chixĩ. Rü tama chidora. Rü chauãẽwatama nüxü̃ chacua̱x na aixcüma na yiĩxü̃ i ngẽma ore erü Tupanaãẽ i Üünexü̃ nixĩ i chauãẽmaã icuáxü̃. 2Rü poraãcü changechaü̃, rü choxü̃́ nangúecha i chauãẽwa, erü tama nayaxõgü i chautanüxü̃gü i Yudíugü. 3Rü aixcüma pemaã nüxü̃ chixu rü guxü̃guma ngẽma chautanüxü̃gu charüxĩnü, rü poraãcü chanaxwa̱xe na Cristuaxü̃́ yaxõgüãxü̃. Rü choma rü aixcüma íchamemare na poxcuwa choxü̃ namuxü̃ ya Tupana rü Cristuna choxü̃ yaxũgachixẽẽxü̃ ega ngẽmaãcü chi nüxü̃ chayaxõgüxẽẽgu rü chanamaxẽxẽẽgu i ngẽma chautanüxü̃gü i Yudíugü. 4Rü nümagü rü chauxrüü̃ Yudíugü nixĩgü. Rü Tupana rü nuxcümaxü̃chima namaã inaxuneta na naxãcügü yixĩgüxü̃ca̱x. Rü norü o̱xigü rü nüxü̃ nadaugü na ñuxãcü namexẽchixü̃ ga Tupana ga yexguma naxca̱x nango̱xgux. Rü Tupana rü norü o̱xigümaã inaxuneta rü ñanagürü nüxü̃: “Rü ngẽxguma chauga pexĩnüẽgu rü tá pexü̃ charüngü̃xẽẽ”, ñanagürü nüxü̃. Rü Tupana rü nüxna nanaxã ga yema mugü ga Moĩché ümatüxü̃. Rü nanangúexẽẽ na ñuxãcü nüxü̃ yacua̱xüü̃güxü̃ca̱x. Rü meãma namaã inaxuneta na Cristu rü naxca̱x núma tá namuãxü̃ na namaxẽxẽẽãxü̃ca̱x rü nüxna na naxããxü̃ca̱x i maxü̃ i taguma gúxü̃. 5Rü yema nuxcümaü̃güxü̃ ga tórü o̱xigütaa nixĩgü i ngẽma Yudíugü, rü ngẽmaca̱x naxca̱x ta nixĩ ga yema uneta ga tórü o̱xigümaã nüxü̃ yaxuxü̃ ga Tupana. Rü ngẽma Yudíugütanüxü̃watama nixĩ ga nabuxü̃ ga Cristu ya Tupanaxü̃chi ixĩcü ya guxü̃ẽ́tüwa ngẽxmacü. Rü tanaxwa̱xe i guxü̃guma nüxü̃ ticua̱xüü̃gü. Rü ngẽmaãcü yiĩ. 6Rü ñu̱xma rü woo tama guxü̃ i Yudíugü na yaxõgüxü̃, natürü taxucürüwama texé nüxü̃ tixu na Tupana rü tama yanguxẽẽãxü̃ i ngẽma norü uneta. Erü ngẽma Yudíugü rü tama aixcüma guxü̃ma Tupanaãrü duü̃xü̃gü nixĩgü. 7Rü tama guxü̃ma i duü̃xü̃gü i Abráü̃taagü ixĩgüxü̃, rü aixcüma Abráü̃tanüxü̃ nixĩgü i Tupanape̱xewa. Yerü ga Tupana rü Abráü̃maã nüxü̃ nixu, rü ñanagürü: “Rü cune ya Ichaátanüxü̃gü tá nixĩ i aixcüma cutanüxü̃gü ixĩgüxü̃ i chope̱xewa”, ñanagürü. Rü yemaãcü namaã inaxuneta woo na nayexmaxü̃ ga togü ga Abráü̃xãcügü. 8Rü ngẽmawa meãma nüxü̃ tacua̱x rü tama ngẽma na Abráü̃taa tixĩgüxü̃ca̱x nixĩ i Tupanaxãcügü tixĩgüxü̃. Natürü yíxema aixcüma Tupanaãrü uneta nüxü̃ ixuxü̃rüü̃ãcüma yaxõgüxe waxi tixĩ ya aixcüma Abráü̃taa ixĩgüxe i Tupanape̱xewa. 9Yerü naxü̃pa ga na nabuxü̃ ga Abráü̃ nane, rü yema Tupanaãrü uneta ga Abráü̃maã nüxü̃ yaxuxü̃, rü ñanagürü: “Rü naĩ ya taunecüarü ñúxgumaãcü tá wena nuã chaxũ, rü cuxma̱x i Chara rü tá ixãxãcü i ngẽxguma”, ñanagürü. 10Natürü tama Abráü̃maãxĩcatama nixĩ ga yemaãcü yadexaxü̃ ga Tupana. Yerü tórü o̱xi ga Ichaá nama̱x ga Rebecamaã rü ta nidexa ga Tupana. Rü ngĩma rü ngĩteaxü̃́ ixãxãcü rü nataxree̱xpü̱x ga ngĩne. 11Natürü yexguma tauta nabuegu rü taxuü̃ma ga mexü̃ rü e̱xna chixexü̃ naxüegu ga yema ngĩnegü, rü Rebecamaã nidexa ga Tupana, rü ñanagürü: “Rü ngẽma nüxĩra buxü̃ i cune, rü ngẽma wixweama buxü̃ãrü duü̃xü̃ tá nixĩ”, ñanagürü ngĩxü̃. Rü yema dexa rü namaã nawüxigu i Tupanaãrü ore i ümatüxü̃ i ñaxü̃: “Marü chanayaxu ya Acobu, natürü nüxü̃ chaxo ya Echaú”, ñaxü̃. Rü yemaãcü ga Tupana rü ngĩmaã nanango̱xẽẽ na name̱xwa nangẽxmaxü̃ na tüxü̃ yadexechixü̃ ya yíxema woetama nüxü̃́ ngúchaü̃xẽ na tümaca̱x nac̱axü̃ tama nagu naxĩnüãcüma i ṯacü na taxüxü̃. 14¿Rü ñuxũ ñagüxü̃ i ñu̱xmax? ¿Pexca̱x rü Tupana rü chixexü̃ naxüxü̃ ga yexguma tama Acobuxü̃ nangechaü̃xü̃rüü̃ nüxü̃ na nangechaü̃gu ga Echaú? Rü dücax, tama chixexü̃ naxü. 15Yerü norü orewa rü Tupana rü Moĩchéxü̃ ñanagürü: “Rü ngẽxguma chi texémaã chamecümachaü̃gu, rü tümamaã tá chamecüma. Rü choxü̃́ tá tangechaü̃tümüü̃ ya yíxema choxü̃́ ngechaü̃tümüü̃chaü̃xẽ”, ñanagürü. 16Rü ngẽmaãcü tama ngẽma tümatama tanaxwa̱xexü̃gagu rü e̱xna ngẽma taxüxü̃gagu nixĩ i Tupana tüxü̃ yaxuxü̃ ya texé. Natürü tüxü̃ nayaxu erü nüxü̃́ tangechaü̃tümüü̃. 17Rü yexgumarüü̃ ta ga Tupana rü norü ore i ümatüxü̃wa rü ñanagürü nüxü̃ ga Equituaneãrü ãẽ̱xgacü: “Rü ãẽ̱xgacüxü̃ cuxü̃ chingucuchixẽẽ na cuwa duü̃xü̃güxü̃ nüxü̃ chadauxẽẽxü̃ca̱x i ñuxãcü na chaporaxü̃. Rü ngẽmaãcü chanaxü na guxü̃ i duü̃xü̃gü i guxü̃ i naãnewa ngẽxmagüxü̃, nüxü̃ na cuáxü̃ca̱x i chauchiga”, ñanagürü. 18Rü ngẽmaãcü ya Tupana rü nüxü̃́ tangechaü̃tümüü̃ ya yíxema nüxü̃́ ngechaü̃tümüü̃chaü̃xẽ. Rü ngẽxguma tüxü̃ nataiãchiarü maxü̃ã̱xẽẽchaü̃gu rü tüxü̃ nanataiãchiarü maxü̃ã̱xẽẽ ya yíxema tama nüxü̃ cuáxchaü̃xẽ. 19Natürü bexmana tá ñacurügü choxü̃: “Rü ngẽxguma chi ngẽmaãcü yixĩgu ya Tupana, ¿rü tü̱xcüü̃ nüxü̃ nixu na tagagu yiĩxü̃ na chixexü̃ ixügüxü̃ rü tama naga ixĩnüẽxü̃? ¿Rü texé tapora na itayanaxoxẽẽxü̃ca̱x i Tupanaãrü ngúchaü̃?” ñacurügü tá. 20Natürü Pa Duü̃xü̃x, ¿texé quixĩ i cuma rü ngẽmaca̱x ngẽmaãcü Tupanaxü̃ cuyaxũgaxü̃? ¿Cuxca̱x rü e̱xna wüxi i tü̃xü̃ i waixü̃müwa üxü̃ rü namexü̃ i ngẽma norü üruü̃maã na ñaxü̃? “¿Rü tü̱xcüü̃ ngẽmaãcü choxü̃ cuxü na ngẽmaãcü chixĩxü̃ca̱x i ñu̱xmax?” ñaxü̃. 21Rü ngẽma tü̃xü̃ãrü üruü̃ rü waixü̃müwa nanaxü i ṯacü i nüma naxüxchaü̃xü̃. Rü ngẽxguma nanaxwa̱xegu, rü ngẽma waixü̃müwa nanaxü i wüxi i tü̃xü̃ na norü meruü̃ yiĩxü̃ca̱x. Rü ngẽxguma nanaxwa̱xegu, rü ngẽmatama waixü̃müwa nanaxü i wüxi i tü̃xü̃ na norü guxchirechixü̃ yiĩxü̃ca̱x. 22Rü ngẽxgumarüü̃tama nixĩ i naxüãxü̃ ya Tupana. Erü tüxü̃ nanawéxchaü̃ na ñuxãcü naporaxü̃ i nüma rü ñuxãcü napoxcueãxü̃ i ngẽma duü̃xü̃gü i chixexü̃ ügüxü̃, natürü poraãcü yaxna namaã naxĩnü i ngẽma duü̃xü̃gü, rü tama paxa nanapoxcue i ngẽma ímemaregüxü̃ na napoxcuexü̃. 23Natürü ga Tupana rü inanawéxchaü̃ na ñuxãcü poraãcü tamaã namecümaxü̃ i yixema na yaxõgüxü̃. Rü ngẽmaca̱x nixĩ i nüxü̃́ ingechaü̃tümüü̃güxü̃, rü nuxcümamatama tüxü̃ yadexechixü̃ na naxü̃tawa ingẽxmagüxü̃ca̱x i daxũguxü̃ i naãnewa i ngextá ínamexẽchixü̃wa. 24Rü ngẽmaãcü i yixema na Yudíugü ixĩgüxü̃, rü tatanüwa Tupana tüxü̃ nidexechi ya ñuxre na norü duü̃xü̃gü tixĩgüxü̃ca̱x. Rü ngẽxgumarüü̃ ta i ngẽma tama Yudíugü ixĩgüxü̃tanüwa rü nayadexechi i togü. 25Rü ngẽmaca̱x rü Tupanaãrü ore ga Ochéa ümatüxü̃wa rü ñanagürü: “Rü ngẽma duü̃xü̃gü i tama chorü duü̃xü̃güchire̱x ixĩgüxü̃, rü: ‘Pema rü chorü duü̃xü̃gü pixĩgü i ñu̱xmax’, ñacharügü tá nüxü̃. Rü ngẽma duü̃xü̃gü i tama Yudíugürüü̃ nüxü̃ changechaü̃chiréxü̃, rü: ‘Pexü̃ changechaü̃ i ñu̱xmax’, ñacharügü tá nüxü̃. 26Rü noxri ga Tupana rü yema duü̃xü̃gü ga tama Yudíugü ixĩgüxü̃maã nüxü̃ nixu, rü ñanagürü nüxü̃: ‘Pema rü tama chorü duü̃xü̃gü pixĩgü’, ñanagürü nüxü̃. Natürü yematama nachica ga ngextá nüxü̃ íyemañaxü̃wa, rü wenaxãrü yema duü̃xü̃gü ga tama Yudíugü ixĩgüxü̃maã nidexa ga Tupana ya Maxẽxẽẽruü̃, rü ñanagürü nüxü̃: ‘Pema rü chauxacügü tá pixĩgü’, ñanagürü nüxü̃”. Rü yema nixĩ ga Tupanaãrü ore ga Ochéa ümatüxü̃. 27Rü Yudíugüchiga rü ta nidexa i Tupanaãrü ore, yerü nuxcümaü̃cü ga norü orearü uruü̃ ga Ichaía rü ñanagürü: “Rü woo namuxũchichire̱x i Yudíugü yima naxnücü ya taxtüpechinüwa yimacürüü̃, natürü noxre tátama nixĩ i aixcüma nayauxgüxü̃ i maxü̃ i taguma gúxü̃. Rü paxa tá ínangu ya tórü Cori na napoxcueãxü̃ca̱x i guxü̃ma i ngẽma tama noxrü ixĩgüxü̃”, ñanagürü ga Ichaía. 29Rü nümatama ga Ichaía, rü ñanagürü ga ü̃pa: “Rü ngẽxguma chi nüma ya tórü Cori ya guxü̃ i naãneãrü yora rü tãũ chima íyaxügüxẽẽãgu i ñuxre i tatanüxü̃gü i Yudíugü, rü chi itayarüxoxochi, yexgumarüü̃ ga na iyanaxogüxü̃ ga guma ĩãnegü ga Chodoma rü Gomora namaã ga guxü̃ma ga yema duü̃xü̃gü ga yéma yexmagüxü̃”, ñanagürü ga Ichaía. 30¿Rü ñuxũ ñagüxü̃ i ñu̱xmax? Rü pemaã nüxü̃ chixu rü ngẽma duü̃xü̃gü i tama Yudíugü ixĩgüxü̃ ga tama Tupanaca̱x daugüxü̃ ga noxrix, rü ngẽmatama duü̃xü̃gü nixĩ i ñu̱xma Tupanape̱xewa imexü̃ yerü nayaxõgü. 31Natürü yema Yudíugü ga nagu ĩxchaü̃xü̃ ga yema Moĩchéarü mugü na Tupanape̱xewa yamexü̃ca̱x, rü ínatüe. 32¿Rü ñuxãcü ínatüe? Dücax, ínatüe yerü yema mugüguama naxĩ na Tupanape̱xewa yamexü̃ca̱x, rü tama Ngechuchuaxü̃́ nayaxõgüchaü̃. Rü yemaãcü ga Ngechuchu rü yema duü̃xü̃güca̱x rü wüxi ga guxchaxü̃ nixĩ. 33Rü ngẽmachiga nixĩ i Tupanaãrü ore i ümatüxü̃ i ñaxü̃: “Choma rü Yudíugütanüwa chanamu ya Cristu. Rü nüma rü ngẽma Yudíugüca̱x rü wüxi i guxchaxü̃ tá nixĩ erü ngẽxguma tama nüxü̃́ yaxõgüãgu rü tá inayarütauxe. Natürü ngẽma duü̃xü̃gü i nüxü̃́ yaxõgüxü̃, rü aixcüma tá namaxẽ”, ñanagürü.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\