TITU 3

1Rü ngẽma yaxõgüxü̃ i duü̃xü̃gü rü name nixĩ i nüxna nüxü̃ cucua̱xãchixẽẽ na meã naga naxĩnüẽxü̃ca̱x i nachiü̃ãneãrü ãẽ̱xgacügü rü guxü̃ma i togü i ãẽ̱xgacügü. ¡Rü yaxucu̱xẽgü na ínamemaregüxü̃ca̱x na naxügüãxü̃ca̱x i guxü̃ma i mexü̃ i puracügü! 2Rü tama name i texéchiga chixri nidexagü rü texémaã nanuẽ. Natürü name nixĩ i guxü̃ i duü̃xü̃gümaã namecümagü rü aixcüma guxü̃ i duü̃xü̃güxü̃ nangechaü̃gü rü tama nügü ínarütagü. 3Rü name nixĩ i yaxna namaã taxĩnüẽ i ngẽma tama yaxõgüxü̃, yerü yixema rü ta ga ü̃pa rü chixri tamaxẽ, rü tama Tupanaga taxĩnüẽ. Rü itayarütauxe rü tórü ngúchaü̃ tüxü̃ napora. Rü chixexü̃gu rüxĩnüẽãcüma tamaxẽ rü taxãũxãchiwa̱xegü. Rü togü i duü̃xü̃gü taxchi naxaie, rü yixema rü ta rü yigüchi taxaie ga wüxichigü. 4Natürü ga Tupana ya tórü maxẽxẽẽruü̃ rü tüxü̃ nüxü̃ nadauxẽẽ ga ñuxãcü tamaã na namecümaxü̃ rü ñuxãcü guxü̃ i duü̃xü̃güxü̃ nangechaü̃xü̃. 5Rü yexguma nixĩ ga tüxü̃ namaxẽxẽẽxü̃. Rü tama ṯacü rü mexü̃ na ixügüxü̃gagu nixĩ ga tüxü̃ namaxẽxẽẽxü̃, natürü tüxü̃ namaxẽxẽẽ yerü nüxü̃́ tangechaü̃tümüü̃gü. Rü Naãẽ i Üünexü̃ i tüxü̃ ngexwacaxü̃xẽẽxü̃ãrü poramaã Tupana tüxü̃́ inayanaxoxẽẽ ga tórü pecadu na ngexwacaxü̃xü̃ i duü̃xü̃gü ixĩgüxü̃ca̱x. 6Rü Ngechuchu ya Cristu ya tórü Maxẽxẽẽruü̃gagu nixĩ ga Tupana ga guxü̃ma ga norü ngúchaü̃maã tüxna namuãxü̃ ga Naãẽ i Üünexü̃. 7Rü yemaãcü tamaã namecüma rü tüxü̃ narüngü̃xẽẽ ga Tupana na aixcüma imexü̃ca̱x i nape̱xewa, rü na nayauxgüxü̃ca̱x i ngẽma maxü̃ i taguma gúxü̃ i írüṉg̱uxẽẽgüxü̃. 8Rü guxü̃ma i ngẽma marü cumaã nüxü̃ chixuxü̃ rü aixcüma nixĩ. Rü ngẽmaca̱x chanaxwa̱xe i guxü̃guma nüxü̃ quixu i ngẽma ore na aixcüma mexü̃ naxügüxü̃ca̱x i ngẽma duü̃xü̃gü i Tupanaãxü̃́ yaxõgüxü̃. Erü ngẽma ore rü guxü̃wama name i guxãca̱x. 9¡Natürü nüxna ixũgachi i ngẽma dexagü i taxuwama mexü̃ i duü̃xü̃gü nawa nügü choxü̃gagüxü̃ rü ngẽma oregü i nuxcümaü̃güxü̃ i duü̃xü̃güchigamare ixĩgüxü̃! ¡Rü nüxna ixũgachi i ngẽma nügü ngaexü̃! ¡Rü tama name na natanügu cuxãxü̃ i ngẽma duü̃xü̃gü i nügümaã nüxü̃ rünuẽtanücüüxü̃ nachiga i ngẽma mugü ga Moĩché ümatüxü̃! Erü guxü̃ma i ngẽma na nüxü̃ rünuẽtanücüüxü̃ rü taxuwama name, rü natüca̱xmamare nixĩ. 10Rü ngẽxguma chi wüxie i petanüwa rü chixexü̃ i ngu̱xẽẽtaemaã ngẽma yaxõgüxü̃xü̃ titoyegu, rü name nixĩ i tümamaã nüxü̃ quixu na tama ngexü̃ tawagüxü̃ca̱x. Rü ngẽxguma tanaxüamagu, rü name nixĩ na wena tümamaã nüxü̃ quixuxü̃. Rü ngẽxguma tama cuga taxĩnüchaü̃gu rü tanaxüamagu i ngẽma chixexü̃ rü name nixĩ i noxtacüma tüxü̃ ícumuxũchi natanüwa i ngẽma yaxõgüxü̃. 11Erü ngẽma chixri na tamaxü̃xü̃wa rü tá nüxü̃ cucua̱x na tachixeãẽxü̃ ya yíxema duü̃xẽ rü tümaãrü pecadugagu tá nixĩ na tapoxcuxü̃. 12Rü ngẽxguma cuxü̃tawa chanamu̱xgu i Artema rü e̱xna Tíquicu, rü chanaxwa̱xe i paxa Nicaporíchiuwa cuxũ na choxü̃ ícuyadauxü̃ca̱x. Erü ngẽ́ma tá nixĩ i chanangupetüxẽẽxü̃ ya yima tauemacügü ya nagu nagáuanecü. 13Rü guxü̃ma i cuxü̃́ tauxchaxü̃maã chanaxwa̱xe i nüxü̃ curüngü̃xẽẽ i ãẽ̱xgacü i Chena i Dumacü̱̃ã̱xgüarü mugüxü̃ cuáxü̃ rü Aporu na paxa núma naxĩxü̃ca̱x. Rü chanaxwa̱xe i nüxna cunaxã i ngẽma nanaxwa̱xexü̃ i norü namawaü̃ na taxuü̃ma nüxü̃́ taxuxü̃ca̱x. 14Rü ngẽma taeneẽgü i yaxõgüxü̃, rü name nixĩ i nüxü̃ nacua̱xgü na mexü̃ naxügüxü̃ rü togüxü̃ nangü̃xẽẽgüxü̃ ega ṯacü nüxü̃́ tau̱xgux. Rü ngẽmaãcü i ngẽma taeneẽgü i yaxõgüxü̃ rü aixcüma guxü̃wama tá name i norü maxü̃. 15Rü guxü̃ma i taeneẽgü i nuã chauxü̃tawa ngẽxmagüxü̃ rü cuxü̃ narümoxẽgü. Rü ngẽxgumarüü̃ ta i choma rü chanaxwa̱xe i nüxü̃ curümoxẽ i taeneẽgü i yaxõgüxü̃ i cuxü̃tawa ngẽxmagüxü̃. Rü chanaxwa̱xe i Tupana pexü̃ narüngü̃xẽẽ i guxãma i pemax.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\