Mattayo 1

1Gittaabooda rooproobanga Yeesu Gristo, balleanda Dawdi, balleanda Abrahaamu. 2Abrahaamu gwajiilu Isakka, Isakka gwajiilu Yakkobo, Yakkobo gwajiilu Yuuda ea oorjooga ghaamwat. 3Yuuda gwajiilu Bereesi ea Seera nea ghaamwat ea Damaari, Bereesi gwajiilu Hesroon. Hesroon gwajiilu Araamu, 4Araamu gwajiilu Aminadabu, Aminadabu gwajiilu Nashooni, Nashooni gwajiilu Salmoon, 5Salmoon gwajiilu Boas nea ghaamwat ea Rahaabu, Boas gwajiilu Obeedi nea ghaamwat ea Rutti, Obeedi gwajiilu Yeese, 6Nea Yeese gwajiilu sugoochcheanda was Dawdi. Dawdi gwajiilu Sulemaani nea gheamatta ea gatmooda Uriya gil, 7Sulemaani gwajiilu Rehoboamu, Rehoboamu gwajiilu Abiya, Abiya gwajiilu Asa, 8Asa gwajiilu Yehoshafatti, Yehoshafatti gwajiilu Yoraam, Yoraam gwajiilu Usiya, 9Usiya gwajiilu Yottam, Yottam gwajiilu Ahaasi, Ahaasi gwajiilu Hesekkiya, 10Hesekkiya gwajiilu Manaase, Manaase gwajiilu Amooni, Amooni gwajiilu Yosiya, 11Yosiya gwajiilu Yekkoniya ea oorjooga ghaamwat, niih damanda ghayi abeeda siippaleaga fuga Yahuudi gaweay ng'eanyiida Babiloon gil. 12Ing'atta gibaleakta buuneeda weay Babiloon gwajiilu Yekkoniya Shaltieli, Shaltieli gwajiilu Serubabeeli, 13Serubabeeli gwajiilu Abihuudi, Abihuudi gwajiilu Eliyakkiimu, Eliyakkiimu gwajiilu Asoori, 14Asoori gwajiilu Sadokki, Sadokki gwajiilu Akkimu, Akkimu gwajiilu Eliyuudi, 15Eliyuudi gwajiilu Eliyasaari, Eliyasaari gwajiilu Mattani, Mattani gwajiilu Yakkobo, 16Yakkobo gwajiilu Yoseefu siyeeda Mariya was gheamatta Yeesuuyda suguura Gristo. 17Asi jeachcheenga sean ng'eada Abrahaamu ea ghwahitta Dawdi ea damanang'wan, ghang'eada Dawdi ea ghwahitta gibaleaktida bea Babilooniin jeachcheenga ea damana ang'wan, nea gidang'eada gibaleaktida bea Babilooniin ea ghwahitta Gristo jeachcheenga ea damana ang'wan. 18Jeatta siji Yeesu Gristo ghayi gwasnu. Mariyaayda was ghaamwat damanda duu gonyearra Yoseefu, damanda miih ghabeawa heedean geadaah nea gweayiideat aba uurda Gurorooda Ghaydit; 19iiduw Yoseefooda was siyeadaannyi aba gideaba niny siida doabiwaat gil ea magassa gideaba gayghoabwaspwas hean gagasa gwanung'usa heeda nea ghoahudaada. 20Iiduw nea gudugoottemsheesa ng'asheanji ghwahidu headaannyi Malaykajeanda Ng'uttamiida aba jeeda girgweatka ak gwayeeshsha, “Yoseefu, balleanda Dawdi, adibeali ea nung'waada gheenda Mariya ghoaw gatmoadang'u, aba gideaba gweayumeani iittaannyiin ghwanyas aba uurda Gurorooda Ghaydit. 21Gaygwaji balleanda ak gayguureewana ghawungaaschi Yeesu, aba gideaba niny gaygwalealu buuneadaannyi aba jeeda riing'eega nyaawa.” 22Ghwahiti ng'asheesu seaniin goomajeek ng'asheanda Ng'uttamiida rukuna ghuutta sibaneeda nea gwayi: 23“Ng'ulla gaygagweayiit huda miyeasat ak gaygwaji balleanda, ak gajeeguura gheawungaaschi Imanuweeli” (nea gideaba, Aseetta sindeawi). 24Ing'atta nea ghang'eada Yoseefu ruweanga gwasinda baloolda girrukusiinda malaykajeanda Ng'uttamiida; ak ghwaat gatmoadannyi, 25ea mawa heeda ea gwaji balleanda; ak gaguura gheawungaaschi Yeesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\