MAYƆS MA AŊSOM 1

1Magbal ma mi mətɔtɔkɔ mə tɔri O Thiɔfilɔs, ta ȧte Yisɔsȧŋ ɔ təp tə kəyɔ dɛ yi tə kəthəksa bɛ, 2haŋ ȧŋrey aŋa a ŋata kɔ rokɔm, kədarəŋ kɔ po sɔŋ aŋyamari ka aŋfɔsɔ ŋa ɔYina məsəm ka aŋsom aŋa ɔ po thith. 3Ka aŋa sɔ ɔ tɔrinɛ ukəli kədarəŋ ka kanakasi kɔŋ, rə məseri məgbəraŋ məgbathi rə ɛlɔkɔ ɛgbaskɛ, ka mərey təgba tərəŋ-e, ɔwa ɔ fɔf ta rȧbȧy ra Kuru. 4Ɔwa ma ɔ yi yi ŋaŋ-e, ɔ maŋ ŋa kȧmȧ aŋ te wur ro Yerusalɛm, kɛrɛ kȧmȧ aŋ kar aŋlahiri ŋa ɔKas, aŋa ɔ pa, I la tɔri nu kəpa-e, 5Tə tɛntɛnɛ Yɔnȧŋ ɔ po baftays yi mȧnt, kɛrɛ yeŋka mərey məgbathi mə thas-e, a tə baftays nu yi ɔYina məsəm. 6Tiyȧŋ maŋ po thoŋklanɛ dɛr rɔkin-e, aŋ yif kɔ, aŋ pa, ƆMariki mə tə kala rȧbȧy ro Isrɛl ka ȧŋlɔkɔ aŋe-i? 7kɔ pa ro ŋaŋ, Pə yi hɛ ta ȧtȧ nu tə kətara ɛsibri thalɔm ɛlɔkɔ ɛyɛ ɔKas ɔ po bot ka aŋfɔsɔ ŋɔŋ gbeŋ. 8Kɛrɛ nə tə sɔthɔ afɔsɔ ma ɔYina məsəm ɔ derər nu; ɔwa nə tə yi maseri ma mi ro Yerusalɛm-o, ro Yudia bɛ-o, ro Samaria-o, ɔwa haŋ ka ɔthalnɛ wa ȧdȧru. 9Ma ɔ po pa mȧtȧy ame-e, a ŋata kɔ rokɔm rodi ka ɛfɔr yaŋ, ka kərənt kə maŋk kɔ ka kakəli ka ŋaŋ. 10Ɔwa mɔ mə aŋ kəli təŋ rokɔm mɔ mɔ kɔnɛ-e, kəla, alaŋgba ŋarəŋ aŋ təmȧ rayɛr ka ŋaŋ rə ɛlopra ɛfera, 11aŋ pa, Naŋ alaŋgba ŋa ro Kalili, kɔyɛŋ mə nə təmȧ nə kəli rokɔm-e? Yisɔsȧŋ ɔkin ɔwe-e, ɔwe a nɔy nu a ŋata ro riana-e, ya mɔ kȧl sɔ der mɔ mə nə nənk kɔ ɔ kɔnɛ ro riyana. 12kaŋ kȧlanɛ ro Yerusaləm kəwur ka kateŋ ka Ɔlif, ȧke yi amayl ŋin kəwur ro Yerusalɛm. 13Maŋ bek-e, aŋ wɔŋ ka ȧŋkonko rokɔm, ro aŋ yirȧ; Pitaŋ-o, Yeməsȧŋ-o, Yɔnȧŋ-o, Andrɔŋ-o, Filipȧŋ-o, Thɔmɔsȧŋ-o, Barthɔlɔmiyuȧŋ-o, Mathyɔŋ-o Yeməsȧŋ ɔwan ka Alfiɔs-o, Saymɔnȧŋ ɔSelɔt-o, yi Yudasȧŋ ɔwɔnt ka Yeməsȧŋ. 14Aŋe bɛ rə ȧmerȧ ŋin aŋ bȧsər kəramnɛ thuŋ, yi aŋfəm abom, yi Merɛŋ ɔkara ka Yisɔsȧŋ yi aŋwɔnt ŋɔŋ aruni. 15Ɔwa ka marey ame Pitaŋ ɔ təmȧ ɔ fɔf kətɔŋ ka aŋsom, (aŋ yi ri afəm mɔlɔ ma kɛmɛ kin kəgba) ɔ pa, 16Awɔnt mi, mȧgbal mə yi tə kəlasər ama ɔYina məsəm ka kȧsəŋ ka Debid ɔ fɔf ta Yudas, ɔwe yi ɔtəma kədi ta ŋaŋ aŋa bət Yisɔsȧŋ. 17kotȧy-e a lɔmanɛ kɔ yi saŋ, kɔ sɔthɔ ȧŋni ŋɔŋ ka mapanth ame. 18(Ka-ake ɔlaŋgba ɔwe ɔ sɔthɔ ȧkay ka ȧŋrȧm ŋa maləs mɔŋ, kɔ fumpɔ bəm, kɔ gbayanɛ ratɔŋ, ka anumpa ŋɔŋ bɛ nə wur. 19Ka aŋfəm bɛ aŋa yi ro Yerusalɛm aŋ tȧrȧ ti haŋ a bont ɔdɛr wati ka akənt ka ŋaŋ, Ro Akɛldama, ŋə yi kəpa, Akɔr ka Mətir). 20Ȧtesoma-e a gbal ti ka ȧkȧfȧ ka ȧŋSams, Ta mayira mɔŋ mə yi məyeŋ, Ɔwa, ta wuni ɔ te yirȧ ri; ɔwa Ta ulɔm ɔ gbasi mapanth mɔŋ. 21Tiyȧŋ ka aŋfəm aŋa yi yi saŋ alɔkɔ bɛ ma ɔMarki Yisɔs ɔ wɔŋ ɔwa ɔ wur kətɔŋ kȧsu, 22kətəp ka ȧŋbaftisəm ŋa Yɔn, haŋ kəkɔ ka ȧŋrey aŋa a gbasir su kɔ-e, ɔwa a ŋata kɔ ro riyana, kətɔŋ ka aŋe-e, ukin ɔ yi tə kəsəkɛ məseri yi saŋ ta kȧyokanɛ kɔŋ. 23kaŋ təmər ŋarəŋ, Yosɛf-əŋ ɔwe a bont Basabas, ɔ ba sɔ ȧŋes ŋa Yustus; yi Mathayas-əŋ. 24kaŋ ramnɛ, aŋ pa, Munɔ ɔMarki, mə tȧrȧ ɛmerȧ ya afəm bɛ, tɔri su ɔreke ka aŋarəŋ aŋe mə po thith, 25tə kəgbasi matəma ka mapanth ame yi aŋsom aŋa Yudasȧŋ ɔ thamrɔ kȧmȧ ɔ kɔnɛ ka ɔdɛr wɔŋ. 26kaŋ sɔŋ məthəŋ kətɔŋ ka ŋaŋ; ka mathəŋ mə wop Mathayas-əŋ. Ɔwa aŋ lɔmanɛ kɔ ka aŋsom tɔfɔt ukin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\