LUK 19

1kɔ wɔŋ ro Yɛriko, ɔ gbəkinɛ kȧpet, 2ɔwa kəla, ulaŋgba ri ɔwe a bont Sakiɔs, ɔ yi rȧbomp ka aŋthoŋkla ɛfȧk, uyola wɔŋ. 3Ɔwa ɔ thɛns tə kənəŋk Yisɔs kȧmȧ ɔ tȧrȧ kɔ, kɛrɛ ma ɔ yi ugbut-e, ɔ gbəli hɛ salata ȧruniya rəbana. 4kɔ gbukɛ rodi, ɔ gbep ŋənt asikimɔr kȧmȧ ɔ nənk kɔ, kotȧy-e ɔ tə thas ka aroŋ dati. 5Ma Yisɔsȧŋ ɔ bek ka ɔdɛr wati-e, ɔ kəli rokɔm, ɔ pa ro ŋɔŋ, Sakiɔs, thor lɛmp, ȧtesoma-e i ba kəyianɛ ro seth ka mu thonɔŋ, 6kɔ timɔnɛ tə kəthor, ɔ malanɛ kɔ yi məbɔnɛ. 7Ma aŋfəm aŋ nənk ti-e, ŋa bɛ aŋ fɔfthənɛ aŋ pa, Ɔ po wɔŋ tə kəyianɛ rə wuni ka ɛhakɛ. 8Sakiɔs ɔ təmȧ ɔ pa ka ɔMarki, Pa, i gbai ɛyɛt ɛ mi ratɔŋ tə kəsɔŋ aŋfəm amɔnɛ. Bepi i po nɔy rəka rə wuni o wuni rə yaŋfa, i ti kala kɔ amɔlɔ mati manlɛ. 9Ka Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋɔŋ, Thonɔŋ kakisi kə po der ka ȧŋseth aŋe, kotȧy-e kɔnɔ sɔ ɔ yi wan uruni ka Ebraham. 10kotȧy-e ɔWan ka wuni ɔ der tə kəthɛns yi tə kəkisis ŋaŋ aŋa po dinɛ. 11Maŋ təl mȧtȧy ame-e, Yisɔs ɔ bȧr fɔf alomɔ pəkasifɛ ɔ po fat ro Yerusalɛm, kaŋ nanɛ kəpa rȧbȧy ra Kuru rə tə tɔrinɛ ɔlɛmp wati. 12kɔ pa, Uyola ulɔm ɔ kɔ rə athɔf abara kȧmȧ ɔ sɔthɔ rəbȧy, ɔwa tə kəkalanɛ. 13kɔ tela ɛbɔy yɔŋ tɔfɔt, ɔ sɔŋ ŋa ɛpɔn tɔfɔt, ɔ pa ro ŋaŋ, Səkinɛ nu haŋ i der. 14Kɛrɛ aŋkos ŋɔŋ adure aŋ gbɛŋa kɔ, kaŋ som usom kədarəŋ kɔŋ aŋ pa, Sə yema hɛ ɔwuni ɔwe ɔ gbəka su. 15Ka pə re yi, ma ɔ po sɔthɔ rȧbȧy ɔ kȧlanɛ, ɔwa ɔ yamari kətela ɛbɔy aŋa ɔ po sɔŋ aŋkala kȧmȧ ɔ tȧrȧ ko məkanya aŋ sɔthɔ ka kasəkinɛ. 16Ɔtɔtɔkɔ ɔ der kɔ pa, Pa, ȧŋpɔn a mu ŋin aŋ bȧrnɛ ɛpɔn tɔfɔt. 17kɔ pa ro ŋɔŋ, Mə yɔ ɔfinɔ, munɔ ȧŋbɔy ufinɔ; pəkasifɛ munɔ mə yi ubɔthi lanɛ ka ɔthan-e, gbəka ka təpet tɔfɔt. 18Ɔwa, ɔwe bekȧ ŋarəŋ ɔ der, ɔ pa, Pa, ȧŋpɔn a mu ŋin aŋ bȧrnɛ ɛpɔn tamath. 19kɔ pa ro ŋɔŋ, Munɔ sɔ, gbəka təpet tamath. 20Ka ɔlɔm ɔ der, ɔ pa, Pa, kəli ȧŋpɔn ŋin a mu aŋa i la koth, ɔwa i bɛnɛ rə agbasa, 21ȧtesoma-e i nesa mu ma mə yi wuni bȧk rəfɔr; mə gbasi ara mə te bot, mə rɔk ara mə te sak. 22kɔ pa ro ŋɔŋ, Ɔwa ka kȧsəŋ ka mu gbeŋ i ti gbək ȧŋpa a mu, munɔ ȧŋbɔy uləs. Mə tȧrȧ kəpa i yi wuni bȧk rəfɔr, i gbasi ara i te bot, i rɔk ara i te sak. 23To som mən mə te sɔŋ aŋkala a mi rə ɔbɛnɛ, kȧmȧ ma i der i gbəli sɔthɔ ŋi yi kəthɛksɛ-e? 24kɔ pa ro ŋaŋ aŋa təmȧ rayɛr, Nɔi kɔ nu ȧŋpɔn ŋin, ɔwa sɔŋ ŋi ka ɔwɔŋ ɔwe ba ɛpɔn tɔfɔt. 25Aŋ pa, Pa, ɔ ba ɛpɔn tɔfɔt. 26Ɔ wosa ŋa ɔ pa, I kanɛ nu, wuni o wuni ɔwe ba-e, a tə bȧr sɔŋ kɔ; kɛrɛ kɔnɔ ɔwe te ba-e a tə nɔy kɔ hali ara ɔ ba. 27Kɛrɛ aŋtheranɛ a mi aŋa te yema kȧmȧ i gbəka ŋa, kȧrȧ ŋa nɔ, nə dif ŋa rodi kȧmi. 28Ma ɔ po fɔf ȧte, ɔ təmȧ kədi tə kəkɔ ro Yerusalɛm. 29Ka pə re yi ma ɔ fat ro Bɛthfeki yi ro Bɛthani-e, ka kateŋ a bont Ɔlif, ɔ som akarande ŋarəŋ 30ɔ pa, Kɔnɛ nu ka kagbɔm ȧke lomanɛ nu. Bepi nə wɔŋ ri-e, nə tə bəp asofali ufɛth ukotər, ɔwe wuni o wuni ɔ te tha sa rensa. Səli kɔ nu, nə kȧrȧ kɔ anɔ. 31Bepi wuni o wuni ɔ yif nu, kɔyɛŋ nə səli kɔ-e, ya mə nə pa, ƆMariki ɔ yema kɔ. 32Ɔwa ŋaŋ aŋa ɔ som aŋ kɔnɛ, aŋ bəp ti mɔ mə ɔ kanɛ ŋa. 33Ɔwa maŋ səli aŋsofali ufɛth-e, aŋfəm aŋa ba kɔ aŋ yif ŋa, kɔyɛŋ mə nə səli aŋsofali ufɛth-e? 34kaŋ pa, ƆMariki ɔ yema kɔ. 35kaŋ kȧrȧ kɔ ka Yisɔs; aŋ bot ȧsuma taŋ rokɔm ka aŋsofali ufɛth kaŋ deŋ Yisɔsȧŋ rokɔm. 36Ɔwa ma ɔ bɔ kɔ-e, aŋ rɛns ȧsuma taŋ ro roŋ. 37Ma ɔ fat ro Yerusalɛm-e, ro aroŋ ara thor ka kateŋ ka Ɔlif-e, ȧruniya bɛ ra aŋkarande ŋɔŋ aŋ təp kəyɔ məbɔnɛ yi kəthɔkəs Kuru rə rim rəbana salata mȧyɔs məkabanɛ ama aŋ po nənk. 38kaŋ pa, Ubȧy uruba wɔŋ ɔwe mə der ka ȧŋes ŋa ɔMarki; məthɔfəl ro riyana, ɔwa yiki rokɔm kɔm. 39AŋFarisi alɔm kətɔŋ ka ȧruniya aŋ pa ro ŋɔŋ, Karmɔkɔ, ŋal aŋkarande a mu. 40kɔ lasi ɔ pa ro ŋaŋ, I kanɛ nu, bepi aŋe aŋ taŋk-e, masar gbeŋ mə tə lak dim. 41Ɔwa ma ɔ fat ɔ nənk kȧpet, ɔ bokər ki, ɔ pa, 42O munɔ, bepi mə po tȧrȧ naŋ ka ȧŋrey aŋe, mȧtȧy ama yi ta mathɔfəl ma mu! Kɛrɛ ka-ake a maŋk ma ka ɛfɔr ɛ mu. 43Ȧtesoma-e mȧrey mə tə derər mu, ma aŋtheranɛ a mu aŋ tə gbətɔr kȧpet ȧkunk abana kȧmȧ roŋ o roŋ rə gbəli hɛ yi tə kəwur. 44Aŋ tə napanɛ mu ro thɔf yi aŋwuth a mu rokor ka mu. Aŋ tey hɛ ȧsar ŋin rokɔm ka alɔm pəkasifɛ mə tɛ hɛ ȧŋlɔkɔ ŋa aŋkori a mu. 45kɔ wɔŋ ka ȧŋseth ŋa Kuru ɔ təp kəbȧl aŋa thila. 46kɔ pa ro ŋaŋ, A po gbal kəpa, Ȧŋseth a mi aŋ yi aseth ŋa kəramnɛ, kɛrɛ naŋ nə po səki ŋi kəyaŋka ka akey. 47Ɔwa ɔ thəksa ȧrey o rei ka ȧŋseth ŋa Kuru, kɛrɛ aŋfode abana yi aŋkarmɔkɔ ŋa aŋthɔ, yi aŋkərbomp ka aŋfəm aŋ thɛns tə kədif kɔ, 48kɛrɛ aŋ gbəli hɛ fir ȧte aŋ gbəli yɔ, ȧtesoma-e aŋfəm bɛ aŋ gbapsa kɔ, aŋ sua kɔ ɛləns.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\