MARK 1

1Ɔtəpɛr wa ȧkɛra kəfinɔ ka Yisɔs Krayst, ɔWan ka Kuru. 2Mɔ mə a gbal ka ȧkȧfȧ ka ɔnȧbi Isaya kəpa, Kəla, i som ɔsom kȧmi rodi ka mu, Ɔwe mə bɛmpa aroŋ da mu. 3Ȧrim ra wuni ro wula ara pa, Bɛmpa nu aroŋ da ɔMarki, Lompəs nu asoŋ tɔŋ. 4Yɔnȧŋ ɔwe baftays aŋfəm ro wula, ɔ taməs ȧŋbaftisəm ŋa kathupi ta katerɔ ka ɛhakɛ. 5Ka aŋfəm ŋa ȧŋthɔf ŋa ro Yuda bɛ, yi ŋaŋ aŋa ro Yerusalɛm, aŋ wur, kaŋ kɔ ro ŋɔŋ kȧmȧ ɔ baftays ŋa ka kȧbȧŋ ka Yɔrdan, kəgbithanɛ ɛhakɛ yaŋ. 6Yɔnȧŋ ɔ wɔŋ ruma ra aŋfon ŋa ȧyɔkmɛ, ɔwa ɔ senɛ ȧthɛbɛŋ ŋa areka. Ɔ di ɛlama yi rəmai ra ro kanth. 7kɔ tam kəpa, Ukin ɔ tə der kədarəŋ kȧmi, ɔ thasi mi afɔsɔ, ɔwa minɛ i bek hɛ sanɛ tə kəsəli rabeŋa ra ɛkɔftha yɔŋ. 8Minɛŋ i baftays nu yi mȧnt, kɛrɛ kɔnɔ ɔ tə baftays nu yi ɔYina məsəm. 9Ka pə re yi ka mȧrey mati-e, Yisɔsȧŋ ɔ wur ro Nasarɛth ake ro Kalili, ka Yɔnȧŋ ɔ baftays kɔ ka kȧbȧŋ ka Yɔrdan. 10Ka ɔlɛmp wati ɔ wur ro mant-e, ɔ nənk ȧkȧriyana kə kanthɛ, ɔwa ɔYina mɔ kəpərəm ɔ thorər kɔ. 11Ka rim rə wur ka ȧkȧriyana, rə pa, Munɔ yi ɔWan kȧmi ubɔthər, ɔwe po thesis ȧŋmerȧ a mi. 12Ka ɔlɛmp wati ɔYina ɔ bȧl kɔ ro wula. 13kɔ yi ro wula mərey təgba tərəŋ, ka Sethani ɔ gbɔns kɔ. Ɔ yi kətɔŋ ka ɛsɛm ya ro kanth, kɛrɛ aŋmȧleka aŋ yɔna kɔ. 14Kədarəŋ ka mə a po bot Yɔnȧŋ ka ȧŋseth ŋa tərəŋka-e, Yisɔsȧŋ ɔ der ro Kalili, ɔ taməs ȧkɛra kəfinɔ ka Kuru, 15kɔ pa, Ȧŋlɔkɔ aŋ lasər, ɔwa rȧbȧy ra Kuru rə po fat. Thupi nu, ɔwa lanɛ nu ȧkɛra kəfinɔ. 16Ma ɔ bɔ thas ka kȧbȧŋ ka ro Kalili rayɛr-e, ɔ nənk Saymɔnȧŋ yi Andrɔŋ ɔwɔnt kɔŋ, aŋ fitha kəpɛl ro baŋ, kotȧy-e aŋ yi aləm. 17Ka Yisɔsȧŋ ɔ pa ro ŋaŋ, Der nu tȧŋ mi, ɔwa i ti səki nu aləm afəm. 18Ɔwa ka ɔlɛmp wati aŋ tey tapɛl taŋ, aŋ tȧŋ kɔ. 19Ma ɔ thas rodi ɔthan-e, ɔ nənk Yeməsȧŋ yi ɔwɔnt kɔŋ Yɔnȧŋ, aŋwuth ŋa Sɛbidi, ɔwa ŋaŋ sɔ aŋ yi ro bil, aŋ bɛmpa bɛmpa tapɛl taŋ. 20Ka ɔlɛmp wati ɔ tela ŋa, kaŋ tey Sɛbidi-əŋ ɔkas ka ŋaŋ ro bil yi ɛbɔy ɛyamɔ, kaŋ tȧŋ kɔ. 21kaŋ kɔ ro Kepaniyɔm. Ɔwa ka ɔlɛmp wati ka ȧŋrey ŋa aŋsabath ɔ wɔŋ ka ȧŋseth agbanɛ, ɔ thəksa. 22kaŋ kabanɛ ta kathəksa kɔŋ, ȧtesoma-e ɔ thəksa ŋa mɔ wuni ɔwe ba afɔsɔ, pə yi hɛ mɔ aŋkarmɔkɔ. 23Ɔwa wuni ɔ yi ka ȧŋseth ŋaŋ agbanɛ, ɔ ba ukərəfi uləs. 24Ɔ woŋa, ɔ pa, Tey su, ko sə ba yi munɔŋ-a, munɔ Yisɔs ɔwe ro Nasarɛth-e? Mə der tə kədim su-i? I tȧrȧ ɔwe mə yi-e, ɔSəm ka Kuru. 25Kɛrɛ Yisɔs ɔ ŋal kɔ, ɔ pa, Taŋk, wur ro ŋɔŋ. 26Ɔwa ɔkərəfi uləs ma ɔ po yɔ kɔ ɔbaŋ-e, ɔ woŋa rə rim rəbɔli rəkɔm, kɔ wur. 27Aŋfəm bɛ aŋ kabanɛ haŋ aŋ yifthanɛ, aŋ pa, Ko tȧy te-e? Ko kəthəksa kəfu ka-ake-e? kotȧy-e rə afɔsɔ ɔ yamari aŋkərəfi aləs, kaŋ təlȧ kɔ. 28Ɔwa ka ɔlɛmp wati tȧgbuŋ tɔŋ tə gbanthɛnɛ dɛr o dɛr ka ȧŋthɔf bɛ ro Kalili. 29Maŋ wur ka ȧŋseth agbanɛ-e, aŋ wɔŋ ka ȧŋseth ŋa Saymɔn yi Andrɔŋ, yi Yeməsȧŋ dɛ yi Yɔnȧŋ. 30Kɛrɛ ɔniŋkara ka Saymɔn ɔ fənthȧ ɔ tu mədɛr məgbipanɛ. Ka ɔlɛmp wati aŋ kanɛ Yisɔsȧŋ ta atɔŋ. 31kɔ der ɔ wop kɔ ka kȧta, ɔ yɔ kɔ ɔ yokanɛ. Ka mədɛr məgbipanɛ mə ter kɔ, kɔ yokanɛ, ɔ yɔna ŋa. 32Ka rȧfɔy-e, ma aret rə po wɔŋ-e, aŋ kȧrȧ ro ŋɔŋ afəm atuy bɛ-e, yi aŋa ba akərəfi. 33Ɔwa aŋfəm ŋa kȧpet bɛ aŋ thoŋklanɛ ka kadare. 34kɔ yenkəs afəm agbȧthi aŋa ba tətu tətəp tətəp, ɔ wurɔ akərəfi agbȧthi. Ɔ selɔ hɛ aŋkərəfi aŋ fɔf, kotȧy-e aŋ tȧrȧ kɔ. 35Ka bəth, ma pə te tha sɔk-e, Yisɔsȧŋ ɔ yokanɛ ɔ wur, ɔ kɔnɛ rə dɛr ɔyeŋ, ɔ ramnɛ. 36Ka Saymɔnȧŋ yi ŋaŋ aŋa la yi kɔnɔŋ aŋ tȧŋ kɔ. 37Maŋ fir kɔ-e, aŋ pa ro ŋɔŋ, Aŋfəm bɛ aŋ thɛns mu. 38kɔ pa ro ŋaŋ, Maŋ kɔnɛ nu dɛr ulɔm ka tapet təlɔm, kȧmȧ i taməs ri sɔ, ȧtesoma-e ta ȧte tə i der. 39Ɔwa ɔ taməs ka ɛseth yaŋ ɛgbanɛ ro Kalili bɛ, kɔ wurɔ akərəfi. 40Ka wuni ɔwe ba arom ɔ der ro ŋɔŋ, ɔ nɛmthɛnɛ kɔ, ɔ sɔna kɔ təwu, ɔ pa ro ŋɔŋ, Bepi mə selɔ-e, mə gbəli fethər mi. 41Ma ȧney aŋ wop Yisɔsȧŋ-e, ɔ thanthi kȧta kɔŋ, ɔ gboŋ kɔ, kɔ pa ro rɔŋɔŋ, I selɔ. Yi ugbəraŋ. 42Ka ɔlɛmp wati arom aŋ gbapɛ kɔ, kɔ yi ugbəraŋ. 43Ka Yisɔsȧŋ ɔ maŋ kɔ kiriŋ kiriŋ kəpa, 44Botnɛ kȧmȧ mə te lɔm ti rə wuni o wuni, kɛrɛ kɔnɛ mə tɔrinɛ ka ɔfode, ɔwa mə sɔŋ mayɛt ama Mosisȧŋ ɔ yamari ta kagbili, tə kəseri ro ŋaŋ. 45Kɛrɛ ma ɔ wur-e, ɔ təp kətaməs ti ɔgbathi, ɔ gbanthɛnɛ ȧŋpa haŋ Yisɔsȧŋ ɔ gbəli hɛ sɔ wɔŋ ro pet gbafəth, kɛrɛ ɔ yi gbo dɛr ɔyeŋ. Rə aŋfəm aŋ kȧl bəp kɔ kəwur dɛr o dɛr.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\