MATHIU 2

1Ɔwa ma a kom Yisɔsȧŋ ro Bɛthlihɛm ȧke ro Yudia ka mȧrey ma Hɛrɔd ɔbay-e, kǝla, afǝm atempi aŋ der ro Yerusalɛm kǝyɛfȧ ro thɔrɔŋ, 2kaŋ pa, Kɔn-a ɔwe a kom ubȧy ka aŋYuda-a? kotȧy-e sǝ po nənk akɔs kɔŋ ro thɔrɔŋ, ɔwa sǝ der tǝ kǝbatho kɔ. 3Ma Herodȧŋ ɔbȧy ɔ tǝl ti-e, pǝ sɔmpa kɔ yi aŋfǝm bɛ ro Yerusalɛm. 4kɔ thoŋkla aŋfode ȧbana yi aŋkarmɔkɔ ŋa aŋfǝme, ɔ yifǝth ŋa ta ro a yi tǝ kǝkom ɔKrayst. 5kaŋ pa ro ŋɔŋ, Ro Bɛthlihɛm ȧke ka ȧŋthɔf ŋa ro Yudia; kotȧy-e yaŋ ɔnȧbi ɔ gbal kǝpa, 6Munɔ Bɛthlihɛm, ka ȧŋthɔf ŋa Yuda, Mǝ yi hɛ ulɔl pǝthas aŋkərbomp ŋa aŋ Yuda; kotȧy-e ugbǝkȧ ɔ tǝwur ro mu Ɔwe mǝ yi ɔbumǝr ka aŋfǝm a mi aŋIsrɛl. 7Ka Herodȧŋ ɔ tela aŋfǝm atempi sɔy, kɔ yifǝth ŋa finɔ ta ȧŋlɔkɔ aŋa akɔs kǝ tɔrinɛ. 8kɔ som ŋa ro Bɛthlihɛm, kɔ pa, Kɔnɛ nu, thɛns ɔfinɔ ta ɔwath. Bepi nǝ po fir kɔ-e, de nu tɔri mi, kȧmȧ minɛ sɔ i gbǝli kɔ bȧtho kɔ. 9Maŋ po tǝla ɔbay-e, aŋ kɔnɛ ro Bɛthlihɛm, ka akɔs ȧke aŋ nənk ro thɔrɔŋ kǝ tǝma ŋa kǝdi haŋ kǝ re tǝma rokɔm ka ɔdɛr ro ɔwath ɔ yi. 10Maŋ nənk akɔs-e, aŋ selanɛ mǝbɔnɛ mǝbana. 11Maŋ po wɔŋ ka ȧŋseth-e, aŋ nənk ɔwath yi ɔkara kɔŋ Meriȧŋ, kaŋ gbǝpsa, aŋ bȧtho kɔ. Ɔwa maŋ po kanthi ɛbɛnɛnɛ yaŋ-e, aŋ sɔŋ kɔ ɛboya; mǝbɔŋɔ-o, agboŋgbo-o yi aŋma. 12Ɔwa, ma Kuruȧŋ ɔ maŋ ŋa rǝ mǝrei kȧmȧ aŋ te kȧlanɛ ka Herod-e, aŋ kȧlanɛ ka ȧŋthɔf ŋaŋ rǝ roŋ dǝlɔm. 13Ɔwa maŋ po kɔnɛ-e, kǝla, umȧleka ka ɔMarki ɔ tɔrinɛ ka Yosɛf rǝ mǝrei, ɔ pa, Yokanɛ mǝ gbasi ɔwath yi ɔkara kɔŋ, mǝ gbukɛ mǝ kɔ ro Iyipt, kȧmȧ mǝ yi ri haŋ i kanɛ mu; kotȧy-e Herodȧŋ ɔ tǝ thɛns tǝ kǝdif ɔwath. 14kɔ yokanɛ, ɔ gbasi ɔwath yi ɔkara kɔŋ ka tȧtȧk, ɔ kɔnɛ ro Iyipt. 15kɔ yi ri haŋ rafi ra Hɛrɔd; kȧmȧ ȧrim ra ɔMarki rǝ lasǝr ara ɔ pa ka kasǝŋ ka ɔnȧbi, I po tela ɔwan kȧmi tǝ kǝwur ro Iyipt. 16Herodȧŋ, ma ɔ nənk kǝpa aŋfǝm atempi aŋ po pǝŋis kɔ-e, ɔ bansȧ haŋ, kɔ som afǝm tǝ kǝdifǝth aŋfɛth aruni bɛ ro Bɛthlihɛm yi ka mȧgbȧp mati bɛ, aŋfɛth aŋa bȧk tǝren tǝrǝŋ yi aŋa te tha bekȧ yi-e, mɔ mǝ ȧŋlɔkɔ aŋ yi aŋa ɔ gbɛlɛŋ aŋfǝm atempi. 17Ka ȧŋlɔkɔ ŋati ȧrim ra Yɛrimaya ɔnȧbi rǝ lasǝr, ara pa, 18A tǝla rim ro Rama, Kǝbok yi rǝbora rǝbana. Retɛl ɔ bok ta aŋwuth ŋɔŋ; Ɔ selɔ hɛ a thɔnthɔ kɔ, pǝkasifɛ aŋ yi hɛ sɔ. 19Kɛrɛ ma Herodȧŋ ɔ fi-e, umalek ka ɔMarki ɔ tɔrinɛ ka Yosɛf ro Iyipt rǝ mǝrey, 20kɔ pa, Yokanɛ mǝ gbasi ɔwath yi ɔkara kɔŋ, mǝ kȧlanɛ ka ȧŋthɔf ŋa Isrɛl, kotȧy-e aŋfǝm aŋa thɛns tǝ kǝdif ɔwath-e aŋ po fi thɔŋ. 21Kɔ yokanɛ ɔ gbasi ɔwath yi ɔkara kɔŋ-e, kɔ der ka ȧŋthɔf ŋa Isrɛl. 22Kɛrɛ ma ɔ tǝl kǝpa Arkiliyɔsȧŋ ɔ sara ka aŋni ŋa ɔkas kɔŋ Herod-e, ɔ nesa tǝ kǝkɔ ri. Ɔwa ma Kuru ɔ maŋ kɔ rǝ mǝrey-e, ɔ kɔnɛ ka mȧgbȧp ma ro Kalili. 23kɔ der, ɔ yirȧ ka kȧpet ȧke ma tela Nasarɛth; kȧmȧ ȧrim ra ɔnȧbi rǝ lasǝr ara pa, A ba kǝbont kɔ uNasarɛth.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\