1 Corintios 11

1Cristo opshäryono sorë ga tja opshäryë eni bakoe. E kjîshko ga tja opshäryë sorë ga pjãy opshäryos eni bakoe. 2Tja woyoshrëmi enido. Tjšõkwo twara bor kong ši pinor bomi kong, ga shäryëmi šöng eni îyado. Pjãy poshrër ara e kjîshko. 3Gueniyo ðëbo šër bomi kong, miydëmi wšo. Sbö, e Cristo kägäyo. Cristo, e domerga uunkong kägäyo. Ga domerga kjšara kjšara, e ba boy kägäyo bakoe. 4Domer kä kjinguë syõshtë Sbö kongshko, ðëm ga Sbö tjšõkwo roy šeshko ga e Cristo bangkjrë ðëme šokšo. 5Wašëra kä kjinguë ðëm syõshtë Sbö kongshko, ðëm ga Sbö tjšõkwo roy šeshko ga e ba kägäyo bangkjrë ðëme šokšo. Shärye eni wšeni ga wašë ši šökkjrë ara, kä shtak dret wšeni. 6Kä kjingue woydë ðëm ga ba käkzong shtëy ber dret dey. Shäryoroy eni ga šökkjrë ara kjîshko ga ba kä ši kjingue dey. 7Gueniyo domer kä kjinguë ðëm dey, domer ši shäryara Sbörë so e om go kjoyo kjîshko. E kjîshko ga Sbö ber kësbang, tjwšõ ara domer ši kjîshko. Ga domer ši ber kësbang, tjwšõ ara ba boy ši kjîshko. 8Domer shäryara Sbörëshko ga ðëye shira wašë doyo go dwayo, domer shäryokšo wšo ðëme. Wašëra shäryara Sbörëshko ga ðëbo shira domer ši doyo go, wašë ši shärye e go wšo. 9Domer shäryara wašë kjîshko ðëme. Wašëra shäryara domer kjîshko. 10E kjîshko ga wašëga kä kjinguë dey, ba kägäyo bangkjrë pjšúe šokšo. E ber Sbö parkagaga kjok dogo so kong pjšú bakoe. 11Jesús tjšõkwo kjragaga kong ga domerga, wašëga, e iara Sbörë beno šöng ëng kjimtë wšo. 12Dënashko ga ðëbo shira Sbörë domer ši doyo go dwayo, ga wašë ši shäryara e go. Gueniyo eshko tek šëkong ga domerga uunkong wengga wašëgarë. Eni ëmdë ga shji uunkong shäryaga Sbörë. 13¿Wašë syõshtë Sbö kong ga kä kjinguë ðëm ga pjšúre, de owa? Miydaga pjãydë om go. 14Miydëy pjšú ga tek dämärshko ga domerga käkzong ië pjang kur ee ga e šökyo ara. 15Gueniyo wašëgara käkzong kur ee ga ba kong ga tjwšõ ara, e twara Sbörë ba kong, ba kä kjingokšo wšo kjîshko. 16Ðëbo ëre shäryërwa, shärye Sbö tjšõkwo kjragagarë kjok kjone pogo bako, sdëkwo obšëyo drete. E kjîshko ga ëye ëngšë kar kar tjšõkwo ëre kjîshko ðëme. 17Ðëbo šër bomi kong obi, gueniyo pjãy poshrër wšo ðëme. Pjãy tönshko ga ðëbo shäryëmi eshko ši ber bomi kong pjšú ðëme. 18Roy kuror ga pjãy tönshko ga pjãy opkjorgö šöng dboy dboye. Kjoneshko ga jšõe šër. 19Woyde ga pjãy shdär dboy dboye. Eni ga pjãy kjone dey ber pjšo bek Sbö bokso îkoba wêšëe. 20Pjãy tön iëshko ga pjãy kjšara kjšara dši kjrë bäm go šëmi. Eni ga kjone kjone ber šöng nešõ erä, kjone kjone ber šöng dši drete. ¿Shäryëmi eni ga Tjšapga Jesús woyoshrokšo dšiyo ši uomirë šëmire? Eni ðëme. 22¿Pjãy ië bomi ushko ga äro? ¿Sbö tjšõkwo kjragaga obšë ši bangkjrëmi ðëm ega? ¿Ëye ðëye dret wšeniyo iëmi woydë ber šöng šökshko eni ega? ¿Ðëye šër bomi kong ga pjšú? Pjãy poshrër ga äe. 23Bor sdëkwo ëre twara Tjšapga Jesúsdë bor kong, ga šoror bomi kong tjän: Tjšapga Jesús soynezšong shkëyo ga pjšung shosho suk pjir kjrara kjwara, 24ga tjšê Sbö kong ga “Tjawa kong dši tworop ëre. Tjawa ber wopjšú bop tjok e kjîshko” še. E irgo ga pjšung shosho suk pjir ši tora, ga tjšê šöng ši kong ga “Ëre bor sho wšeni, twak bomi kong. Shäryëmi jûni, bor woyoshrokšo” še. 25Iono šok pjir irgo ga di iokšo kjrara kjwara, roy kjiðgwo bo dyo dbo ara, ga tjšê šöng ši kong ga “Tjšõkwo twara Sbörë tjagšën, beno îyado wšo. Shärye wšo ga bor srëng ši kwon bomi kjîshko. Kjiðgwo bo dyo dbo ara ëre, e ba jyãgšo. Iëmishko ga shäryëmi jûni, bor woyoshrokšo” še. 26¿Šara eni ši ðë šokšo? Pjšung shosho suk pjir ši uëmishko, kjiðgwo bo dyo dbo ara ši iëmishko ga Tjšapga Jesús wošono bomi kjîshko ši roy shdömi šöng wšeni, tjwe iröng obi guing. 27Gueniyo shäryëmi šöng enishko ga ëye ië, gueniyo Tjšapga Jesús bangkjre ðëm ga ðëbo owa shäryayde, Tjšapga ši doyo, ba srëng, e bangkjre ðëm kjîshko. 28E kjîshko ga pjãy pjšung shosho suk pjir ši uoydë ðëm obishko, pjãy kjiðgwo bo dyo dbo ara ši ioydë ðëm obishko ga woyde ga pjãy opwoyotjšîk yõtso bäm go guing. 29Ëye Tjšapga ši doyo ðë šokšo miydë ðëm ga ba woyoshrokšo dšiyo ši ue ðëm dey, kjiðgwo bo dyo dbo ara ši ie ðëm dey bakoe. Uara eni wšeni ga om go ši opyono beno shäng shdungko. 30Pjãy ara shduna Tjšapga širë e kjîshko. Pjãy kjone kjone swšo ara, kjone kjone dbo ðëm, kjone kjone wošono, Tjšapga Jesús woyoshrokšo dšiyo ši uoromi owa kjîshko. 31Gueniyo shji om go opwoyotjšîk yõtso bäm go guing ga shji shdûya ðëme. 32Ðono ga nopga Sbö miydë ðëm wšeniyo shdûya Tjšapga širë. Shjira shdûya eerishko, shji ber šöng shdûya ba tjok eshko ðëm wšo. 33E kjîshko ga pjeyoga, pjãy tönshko ga woyde ga pjãy ëng koshë uunkong guing ga pjãy iokdo. 34Pjãy kjone kjone pjširöshko ga pjãy ië bomi ushko bäm go guing, pjãy tönshko ga pjãy shdûya Tjšapga Jesúsdë ðëm wšo.Ðëbo obšë ðgwer, tja jek äär bomi îkshko jã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\