1 Corintios 14

1Pjãy drön ëë, obšë woydë wšo îyado. E wopro ga kjok miydë twe Sbö Sëyarë bomi kong ši wšêzî îyado, kjok miydë twe bomi kong ba tjšõkwo roy šëmi wšo ši rokozî ba kong bäm go. 2Ëye tjšê tjšõkwo miydë ðëm wšeniyo go ga tjšê shäng Sbö kong, tjšê shäng nopga kong ðëme. E kjimte Sbö Sëyarë tjšõkwo miyde ðëm ši šë, gueniyo ðëye še shäng ši ðë miydëba ðëme. 3Gueniyo ëye Sbö tjšõkwo roy šë ga tjšê shäng nopga kong, e ber pjšú ba kong šok wšo. Kuya šok ga dbokjrë e go, wosonkë ðëm wšo. Eshko ga šöng wopjšú, tjšõkwo ši kjîshko. 4Ëye tjšê tjšõkwo miydë ðëm wšeniyo go ga ðëbo pjšú shäryayde ba kong om go. Gueniyo ëye Sbö tjšõkwo šë ga ðëbo pjšú shäryayde Sbö tjšõkwo kjragaga šöng kës ši kong. 5Woydër ga pjãy uunkong tjšê tjšõkwo miydë ðëm wšeniyo go. Gueniyo pjãy Sbö tjšõkwo šë ši woydër ara. Era tjwšõ ara anmoyõ, kukoba wêšë kjîshko. Pjãy tjšê tjšõkwo miydë ðëm wšeniyo ši tjwšõ äär eni ðëme. Gueniyo tjšõkwo šëmi šöng tjšõkwo miydë ðëm wšeniyo go ši pjšoðgweya obšërë, kukoba pjšú wšo ga era tjwšõ ara anmoyõ bakoe. 6Pjeyoga, ¿tja äär bomi shwoy tjšê tjšõkwo miydë ðëm wšeniyo go ëro wšeni ga e ðëno bomi kong? Ber pjšú bomi kong wšo ga pjãy pin tjšõkwo šara Sbörë bor kong obšë obšë ši goshko ga woyde ga šër bomi kong, kugömi wêšë wšo. 7Tëkwo dboryokšo obšë obšë ši eni bakoe. Dbonmo ðë, kjorkwang shäryak jong kjiyo tjok tëy or go wšeniyo ðë, e tëbashko ga tëba wêšë ðëm ga ðë šayde e go miydëba ðëme. 8Nopga ëngkjwë kjwšëshko ga wši bakwe bäm go, gueniyo pjšukyo kugaba wêšë ðëm wšeni ga ëye poshäryë ëngkjwë wšo ðëme. 9Pjãy eni bakoe. Pjãy tjšê tjšõkwo kugaba wêšë ši go ðëm ga ðë šomirë šöng ši miydëba ðëme. Šëmi šöng pjšuk jong erä. 10Kjok ëre kjing go ga tjšõkwo obšë obšë ara jšõe. Ga kjrina kjrina ši go ga nopga tjšê ëng kong, ëng kugö wêšë wšo. 11Eni ga ëye tjšê shäng ši ðë šokšo miydër ðëm ga tjawa ber šöng ëng kong shto obšë so wšeni, eshko ga tjawa pjeyo wšeni ðëme. 12E kjîshko ga kjok miydë twe Sbö Sëyarë ši woydëmi ara bomi kong kuzong ga kjok miydë ber pjšú Sbö tjšõkwo kjragaga šöng kës kong ši, e wšêmirë dey. 13E kjîshko ga ëye tjšê tjšõkwo miydë ðëm wšeniyo goshko ga woyde ga roke Sbö kong ga kjimte tjšõkwo še ši pjšoðgwek, kukoba wêšë wšo. 14Tja syõshtë Sbö kong tjšõkwo miydë ðëm wšeniyo goshko ga tja syõshtë shäng bor sëya go, gueniyo ðëye šër shäng ši ðë šokšo miydër ðëme. 15¿Eni ga ðëye shäryër? Ošö ga tja syõshtë Sbö kong bor sëya go, ðëye šër shäng ši ðë šokšo miydër ðëm wšeni. Ošö ga tja syõshtë bor wotjšîk ši go, ðëye šër shäng ši ðë šokšo miydër pjir wšeni. Ošö ga tja të ba kong bor sëya go. Ošö ga tja të bor wotjšîk ši go. 16Sbö poshrëmi šöng, ðëbo shäryara bomi kong ši kjîshkoshko ga pjãy tjšê bomi sëya go erö ga ëye tön bop tjok ber wopjšú Sbö tjok, ðëbo shäryara bop kong ši kjîshko ga ä, ðëye šëmi šöng ši ðë šokšo miyde ðëm kjîshko. 17Eshko ga bop wopjšú Sbö tjok ši pjšú, gueniyo obšë kong ga ðëno ðëme. 18Tja tjšê tjšõkwo miydë ðëm wšeniyo go ara, pjãy uunkong kjinmo. Tja wopjšú Sbö tjok e kjîshko. 19Eni ëmdë ga tja shäng Sbö tjšõkwo kjragaga tjokshko ga tjšõkwo šoror kjwo shkëng (5) kuya šok wêšë wšeniyo ši tjwšõ ara, tjšõkwo šoror kjwo sak dbäw dbäw pjšogšo sak kjwara (10,000) tjšõkwo miydë ðëm wšeniyo go ši kjinmo. 20Pjeyoga, kjwozirga wotjšîk pjšú anmoyõ ðëm, gueniyo ðëbo owa shärye šok ara ðëm bakoe. Pjãy wotjšîk kjwozirga dik ame, pjãy wotjšîs tjšapgaga dik shara. Gueniyo pjãy jëk kjwozirga dik ga pjšúe. 21Tjšapga tjšêno ši tak pjang Sbö tjšõkwo go eni: “Nopga ichër bor tjšõkwo šë bor nopga kong,shto obšë so tjšõkwo go.Nopga shto obšë so ichër bor tjšõkwo šë ba kong bakoe.Eni ëmdë ga bor tjšõkwo kjre šok ðëme.” 22Eni ga nopga iche Sbörë ba tjšõkwo šë tjšõkwo miydë ðëm wšeniyo go. Era ber ba tjšõkwo kjragaga ši kong ðëm, e ba tjšõkwo kjragaga ðëm ši kong. Gueniyo nopga iche ba tjšõkwo šë, kukoba wêšë wšo bakoe. Era ber ba tjšõkwo kjragaga ši kong, e ba tjšõkwo kjragaga ðëm ši kong ðëme. 23Shji tön šöng uunkong shtoyo kjrinasoshko ga shji uunkong tjšê šöng tjšõkwo miydë ðëm wšeniyo go wšeni ga ba tjšõkwo kjraga ðëm wšeniyo, ðëm ga ëbo ba tjšõkwo miydë ðëm wšeniyo, e äär eshko ga tjšõkwo šëmi šöng ši ðë šokšo miyde ðëm, ga “Nopga kjwe skwê” še jšõe. 24Gueniyo ba tjšõkwo šëy šöng ëng kong, shji ëng kuk wêšë wšo ga ba tjšõkwo kjraga ðëm wšeniyo, ðëm ga ëbo ba tjšõkwo miydë ðëm wšeniyo, e äär eshko ga tjšõkwo šëy šöng ši kuya wêšë, ga miyde e go ga ðëbo owa shäryono, ga ðono ga e shdûya Sbörë. 25Eshko ga wotjšîk ðë miydëba ðëm ši še pjire. Eni ga kjök tok, ga Sbö poshrëya sök, tjšê ga “Sbö shäng bomi tjok jšõe” še eni. 26Pjeyoga, šër bomi kong ga pjãy tön šöng šishko ga pjãy tëshko, pjãy ëng pingshko, Sbö tjšõkwo roy šëmishko, pjãy tjšê tjšõkwo miydë ðëm wšeniyo goshko ga ðëbo uunkong ëre shäryozî ber pjšú uunkong šöng ši kong wšo. 27Pjãy tjšê woydë tjšõkwo miydë ðëm wšeniyo goshko ga woyde ga šaga pjökde myarerë döe. Ga pjãy tjšê jekdo uunkong ðëm, pjãy tjšê ëng irgo dey. Woyde ga pjšoðgwega tjok bakoe. 28Pjšoðgwega ërë ðëm ga ëye tjšê tjšõkwo miydë ðëm wšeniyo go nopga bokshto ðëm, tjšê tjoksa Sbö kong erö dey. 29Pjãy tön šöng šishko ga Sbö tjšõkwo šagaga tjšê pjökde myare dö bakoe. Ga ðëye še ši woyotjšîmi pjãy ðamo šöng širë yõtso. 30Eshko ga ðëbo še Sbörë no kjšara sök eshko ši kong ga ëye shäng tjšê ga tjšê ame, ber sök kjing dey. 31Woyde ga Sbö tjšõkwo roy šëmishko ga pjãy tjšê ëng irgo, pjãy uunkong šöng ši opping pjšú wšo, pjãy dbokjrë tjšõkwo ši go wšo, pjãy wosonkë ðëm wšo. 32Woyde Sbörë ga ðëbo shäryëy sorë pogo ðëm, woyde ga shäryëy yõtso, bek, pjãy ber šöng wšêp wšo. E kjîshko ga ëye Sbö tjšõkwo šë jšõkoyo ga opichë om go ga pjšú, še jekdo sorë pogo ðëm ga pjšúe. Sbö tjšõkwo kjragaga šöng kjok shto obšë obšë opshäryë sorë ga pjãy opshäryos eni bakoe. 34Pjãy tön šöng šishko ga woyde ga wašëga ber šöng kjing, tjšê ðëm, tak pjang kjok ðgwekkšo tara Moisésdë ši go sorë ši eni. 35Ðëbo miyde woydë ga kjakroke ba šanma kong äär ba ushko jã. Wašëga tjšêno Sbö tjšõkwo kjragaga tön šöng šishko ga e bek ðëme. 36Sbö tjšõkwo weno bomi shwoy bäm go ðëm, kuga pjãydë erö ðëm bakoe. 37Tjšõkwo šër shäng bomi kong ëre, e šaga Tjšapga širë om go. Ëye Sbö tjšõkwo šaga še, ðëm ga kjimtaga Sbö Sëyarë še ga miyde ga jšõe. 38Gueniyo tjšõkwo šër shäng ëre kjre ðëm ga ðëye še ši tjšõkwo kjrëmi ðëm bakoe. 39Eni ga pjeyoga, kjok miydë twe Sbö Sëyarë bomi kong ba tjšõkwo šëmi wšo ši wšêzîa. Ga ëye tjšê tjšõkwo miydë ðëm wšeniyo go ga e owa šëmi ðëme. 40Gueniyo ðëye shäryëmi dö ga shäryozî yõtso, beke.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\