1 Juan 2

1Pjãy bor wapga wšeni, tjšõkwo ëre tër bomi kong, pjãy ðëbo owa shäryë ðëm wšo. Gueniyo shji kjšara ðëbo owa shäryono wšeni ga shji wšike Jesucristorë. E pjšo bek îyado, ga šan Data Sbö tjok bi kjîshko. 2E wošono, owa pjang bi go ši šòya Sbörë ber dret ga pjšú wšo, owa pjang nopga šöng kjok ëre kjing go uunkong go ši šòya ber dret ga pjšú wšo bako, shji ber šöng shdungko ame wšo. 3¿Sbö miydëy pjšúre miydëy sorë? Tjšõkwo šara bi kong shäryëy wšo ši shäryoroy eni ga miydëy e go ga e miydëy pjšúe. 4Gueniyo ëye Sbö miydë pjšúe še, gueniyo koše ðëm ga shäng jyõrkë, ga tjšõkwo bek ši miyde shäng ðëme. 5Gueniyo ëye Sbö tjšõkwo košë ga Sbö woyde jšõkoyo. Shji mär ba go jšõkoyore miydëy eni: 6Ëye töno ba tjok še ga woyde ga jëk pjšo bek, Jesucristo jëktong sorë ga eni. 7Pjeyoga, tjšõkwo tër shäng bomi kong shäryëmi wšo ëre, e tjšõkwo tjagšën totë ðëme. Dämärshko ga tjšõkwo ëre twaraba bomi kong, ga kuromi tjän. 8Gueniyo eerishko ga beno tjagšën wšeni. Cristo jëktong pjšo bek, ga pjãy jëk šöng pjšo bek bakoe. E go ga tjšõkwo ëre ðë šokšo miydëba wêšëe. 9Ëye jëk shäng kjok shjiy roy wšeni še, gueniyo obšë îywa shjiktëng ga jëk shäng kjok ro sî roy wšeni obi. 10Gueniyo ëye ba kjšara woydë ara ga jëk shäng kjok shjiy roy wšeni, ëye iche dir ðëm bakoe. 11Gueniyo ëye ba kjšara îywõ shjiktëng ga jëk shäng kjok ro sî roy wšeni, ga ðëye îga ðëme. E kjîshko ga jongya kjone miyde shäng ðëme. 12Pjãy bor wapga wšeni, owa pjang bomi go ši šöna Sbörë beno dret, ðëye shäryara Jesucristorë ši kjîshko. Kjibokwo ëre tër bomi kong e kjîshko. 13Pjãy këkboga, kjok ëre shäryayde Sbörë ðëm obishko ga Jesucristo sök tjän, ga pjãy ommiydë eni tjän. Kjibokwo ëre tër bomi kong e kjîshko. Pjãy dwšasga, Ä zanomie. Kjibokwo ëre tër bomi kong e kjîshko. 14Pjãy bor wapga wšeni, Data Sbö miydoromi. Kjibokwo ëre tër bomi kong e kjîshko. Pjãy këkboga, sök së tek dämärshko dwayo ši miydoromi. Kjibokwo ëre tër bomi kong e kjîshko. Pjãy dwšasga, pjãy wokjang, Sbö tjšõkwo miydëmi šöng, Ä zanomi bakoe. Kjibokwo ëre tër bomi kong e kjîshko. 15Ðëbo tjeng kjok ëre kjing go Sbö wšoyo wšeniyo, e woydako ðëme. Ëye omwoydë ara ga Data Sbö, e woyde ðëme. 16Ðëbo eniyo, e šaga Data Sbörë ðëme. No wotjšîk owa, ðëbo îna pjšú ši woyde ber ba kong, no krë ara ba ðëbo kjîshko bakoe. 17Ðëbo uunkong eniyo ši pjir, ba woydaga ši tjok. Gueniyo ëye Sbö košë ga ber sök së îyado. 18Pjãy bor wapga wšeni, kjok pjir dbaryo ši döröe. Cristo wšoyo tjwe kjšara ši roy kuromi, ga Cristo wšoyoga obšë weno šöng ara tjän. Miydëy e go ga kjok pjir dbaryo ši döröe. 19Dënashko ga epga šöng bi tjok, gueniyo tjšõkwo ši kjrara šok jšõkoyo ðëm, e rayarae. Tjšõkwo ši kjrara šok jšõkoyo kjwe ga beno šöng bi tjok. Gueniyo e rayara kuzong ga miydëy e go ga tek dënashko ga tjšõkwo ši kjrara šok jšõkoyo ðëme. 20Jesucristo, e iak beno shäng dboy Sbö kong. Ga pjãy go ba Sëya ichara beno kësbang bomi tjok, ga tjšõkwo bek ši miydëmi šöng pjšúe. 21Tjšõkwo miydëmi ðëm wšeniyo totë bomi kong ðëme. Tjšõkwo bek ši miydoromi tjän, ga miydëmi ga tjšõkwo bek šishko ga jyõ eshko drete. Tjšõkwo ëre tër bomi kong e kjîshko. 22Ëye jyõrkë ga îgöy wêšëe. Ëye no pjšuyo iche še Sbörë ši, e Jesús ðëme še oba kong ga jyõrkaga ši e. Nopga eniyo mär šöng Data Sbö go ðëm, mär šöng ba Wa go ðëm bakoe. E kjîshko ga epga Cristo wšoyo. 23Ëye tjšêno ba Wa kjîshko eni ga sök Data Sbö tjok ðëme. Ëye mär ba Wa go še oba kong ga era sök Data Sbö tjok. 24Tjšõkwo kuromi dämärshko ši woyotjšîzî îyado. Shäryoromi eni ga pjãy mär šöng Sbö Wa go, Data Sbö go bakoe. 25Ga ðono ga shji ie Sbö Warë ber šöng së îyado Sbö tjok, šara jšõkoyo sorë ši eni. 26Tjšõkwo ëre tër bomi kong, nopga to šöng bomi jyãpgwë še ši kjîshko. 27Gueniyo pjãyda go Sbö Sëya ichara beno kësbang bomi tjok, ga shäng bomi tjok îyado. Tjšõkwo bek šaga ši e, ga pjãy pîya ðë pogo go. E kjîshko ga pjãy pingga woydë obšë ame. Eni ga pjãy mär ber šöng Jesucristo go, pjãy pina ba Sëyarë sorë ši eni. 28Pjãy bor wapga wšeni, pjãy mär ber šöng ba go îyado, wen tjwe iröng obishko ga shji šöng wšêp ba tjok wšo, shji ber šökshko ðëm wšo bakoe. 29E pjšo bek ši miydëmi wšeni ga miydozî ga nopga jëk pjšo bek kës ši, e Sbö wapga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\