1 Juan 3

1Shji kowe Data Sbörë ba wapga, ga shji ba wapga jšõkoyo. Miydëy e go ga shji woyde ara anmoyõ. Gueniyo nopga Sbö miydë ðëm wšeniyo, shji Sbö wapga ši miyde šok ðëme. 2Pjeyoga, shji Sbö wapga shara, ðono ga shji sorë miydëy ðëm obi gueniyo. Gueniyo Jesucristo wen tjweshko ga e sorë îy wêšë eshko. Eni ga shji ber baîya dik shara. 3Ëye šöng ba koshë eni ga eerishko ga jëk woydë pjšo bek, baîya dik. 4Sbö tjšõkwo košëy ðëmshko ga shji šöng ðëbo owa shäryë. E kjîshko ga ëye ðëbo owa shäryë ga Sbö tjšõkwo koše shäng ðëme. 5Gueniyo miydëmi pjšú ga Jesucristo öör kjok ëre kjing go, owa pjang bi go ši šòya ber dret wšo. Ga ðëye owa shäryara ðëme. 6Ëye mär ba go ga ðëbo owa shärye enido ðëme. Ëye ðëbo owa shäryë enido ga Jesucristo miyde šöng ðëm, kar miyde ðëm bakoe. 7Pjãy bor wapga wšeni, pjãy jyãpgwëba ðëme. Jesucristo ðëbo shäryë pjšo bek îyado. E kjîshko ga ëye ðëbo shäryë pjšo bek ga e pjšo bek, baîya dik. 8Gueniyo Ära ðëbo owa shäryë îyado tek dämärshko dwayo. E kjîshko ga ëye ðëbo owa shäryë ga e Ä î. Sbö Wa öör kjok ëre kjing go, ðëbo shärye Ärë ši pjiga. 9Ëye Sbö wa ga ðëbo owa shärye enido ame, e iara Sbörë beno shäng së jšõkoyo baîya dik kjîshko. Eni ga e Sbö wa kjîshko ga ðëbo owa shärye enido ga äe. 10Ëye Sbö ware, de Ä wa, e miydëy eni: Ëye ðëbo shäryë pjšo bek ðëm ga e Sbö wa ðëm; ëye ba kjšara woydë ðëm ga e Sbö wa ðëm bakoe. 11Tjšõkwo kuromi tek dämärshko dwayo ši ëre: Bek ga shji ëng woydë ara kar kare. 12Dënashko ga domer shäng kjšara ko Caín, e Ä î. Caín ši ðëbo owa shäryono, gueniyo ba šëngda ðëbo shäryono pjšo bek. Ba šëng ši zröra e kjîshko. Shji opshäryë baîya dik ðëme. 13Pjeyoga, nopga Sbö miydë ðëm wšeniyo, pjãy îywa šok shjiktëngshko ga pjãy opshgawë e go ðëme. 14Dënashko ga shji wošono šöng wšeni, gueniyo eerishko ga shji šöng së jšõkoyo. Miydëy ga shji eni, bi pjeyoga woydëy ara kjîshko. 15Ëye ba kjšara îywõ shjiktëng ga e no zröga wšeni. Ga miydëmi pjšú ga ëye no zrök ga äär ber šöng së îyado Sbö tjok ðëme. 16Shji obšë woydë sorë ši miydoroy Jesucristo go. E optwono wošono bi kjîshko. Bek ga shji optwë wošon bi kjšara kjîshko eni bakoe. 17Shji ðëbo ara, ga bi kjšara ðëbo dret wšeni ga woyde ga songe šëy, ga kjimtëy. Shäryoroy eni ðëm ga Sbö woydëy ðëme. 18Pjãy bor wapga wšeni, shji obšë woydë ara šëy dö ðëm, obšë kjimtozî wopjšú go dey, shji kjimte Sbörë sorë ga eni. 19Shäryëy eni ga miydëy e go ga shji mär šöng Sbö tjšõkwo bek ši go. Sbö tjwšõ ara, bi wotjšîk ši kjinmo, ga shji miyde pjire. E kjîshko ga shji ðëbo owa shäryono šëy bi pjšúshko ëmdë ga miydëy ga shji šöng wšêp ba tjok. 21Pjeyoga, shji šöng ðëbo owa shäryë ðëme šëy bi pjšúshko ga shji šöng wšêp ba tjok. 22Eshko ga ðëye rokëy ba kong dö ga twe bi kong pjir, ba tjšõkwo košëy šöng pjšú kjîshko, ðëye woyde ši shäryëy šöng eni kjîshko bakoe. 23Ba tjšõkwo šara bi kong shäryëy wšo ši ëre: Shji mär ba Wa Jesucristo go, ga košëy bakoe; shji ichara erë ëng woydë ara kar kare. 24Ëye ba tjšõkwo košë ga mär ba go jšõkoyo, ga Sbö shäng ba tjok bakoe. Shji go ba Sëya ichara beno kësbang bi tjok. Miydëy e go ga shäng bi tjok jšõkoyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\