1 Juan 4

1Pjeyoga, nopga ara to šöng tjšê ga “Tjawa tjšê Sbö Sëya go” še šok eni. Gueniyo nopga ara eniyo ichaga Sbörë ðëme. E kjîshko ga epga uunkong ši tjšõkwo kjrëy ðëm, woyde ga e tjšîy bäm go guing. 2Ëye tjšê Sbö Sëya go jšõre miydëy eni: Ëye tjšê ga Jesucristo öör kjok ëre kjing go no wšeni še ga e ichaga Sbörë; 3ëye omšãywë eni ðëm ga e ichaga Sbörë ðëm, e ichaga Cristo wšoyo širë. Cristo wšoyo, e tjwe ši roy kuromi tjän, ga eerishko ga shrono shäng kjok ëre kjing go. 4Pjãy bor wapga wšeni, pjãy Sbö î, ga pjang bomi go ši dbo ara, Cristo wšoyo shäng kjok ëre kjing go ši kjinmo. E kjîshko ga Sbö wšoyoga tjeng kës ši zanomie. 5Epga kjok ëre so, ga tjšê nopga Sbö miydë ðëm wšeniyo dik e kjîshko, ga nopga Sbö miydë ðëm wšeniyo omkuk šöng wopjšúe. 6Gueniyo shjira Sbö î, ga ëye Sbö miydë ga shji kuya šöng wopjšú, gueniyo ëye Sbö î ðëm ga shji kuya ðëme. Ëye tjšê Sbö Sëya bek ši gore, de jyõ sogo ši go, e miydëy e go. 7Pjeyoga, bi kjimtaga obšë woydë ara wšo ši, e Sbö. E kjîshko ga bek ga shji ëng woydë ara kar kare. No woydaga jšõkoyo ši, e Sbö. Miydëy e go ga ëye obšë woydë ara ga e Sbö wa, ga Sbö miyde bakoe. Ëye obšë woydë ðëm ga Sbö miyde ðëme. 9Shji woydara Sbörë eni: Ba Wa kjšaraso ichara öör kjok ëre kjing go bi kjimtë, shji ber šöng së jšõkoyo ba kjîshko wšo. 10Shji woydara Sbörë ara anmoyõ. Ba Wa ichara, optwono wošono, owa pjang bi go ši šòya ber dret ga pjšú wšo, shji ber šöng shdungko ame wšo. Shji Sbö woydë ara ši äär e go ðëme. 11Pjeyoga, shji woydara Sbörë ara eni kuzong ga bek ga shji ëng woydë ara kar kar bakoe. 12Ëye Sbö îno ðëme. Gueniyo shji ëng woydë ara kar kar ga Sbö shäng bi tjok. Eni ga shji Sbö woydë jšõkoyo ši îkoba wêšëe. 13Shji go ba Sëya ichara beno kësbang bi tjok. Miydëy e go ga shji mär šöng ba go jšõkoyo, e shäng bi tjok bakoe. 14Data Sbö, ba Wa ichara öör kjok ëre kjing go, ber no döga wšo. Tjawa omîno, ga ðëye înorwa ši šorwarë šöng oba kong. 15Jesús, e Sbö Wa. Ëye tjšõkwo ëre kjrono ga mär shäng Sbö go, ga Sbö shäng ba tjok bakoe. 16Eni ga miydëy ga shji woyde Sbörë ara jšõkoyo, shji mär šöng ba go bakoe. No woydaga jšõkoyo ši, e Sbö. Ëye obšë woydë ara ga mär shäng Sbö go, Sbö shäng ba tjok bakoe. 17Shji obšë woydë jšõkoyo, shji opshäryë Jesucristo dik kjok ëre kjing go wšeni ga no ðgwezšong dbaryoshko ga shji ber šöng wšêp, ðëye bangkjrëy ðëme. 18Shji obšë woydë eni ga ðëye bangkjrëy ðëme. Shji shdûya Sbörë ši bangkjrëy wšeni ga miydëy e go ga shji šöng obšë woydë jšõkoyo ðëme. 19Shji woydara Sbörë ara bäm go. E kjîshko ga Sbö woydëy ara, obšë woydëy ara bakoe. 20Ëye tjšê ga “Tja Sbö woydë ara” še, gueniyo ba kjšara îywa shjiktëng ga shäng jyõrkë. Ba kjšara ši îga wêšë, gueniyo Sböra îga ðëme. ¿Eni ga ba kjšara ši woyde ðëm ga Sbö woyde sorëro? 21Ba tjšõkwo šara bi kong shäryëy wšo ši ëre: Sbö woydozî ara, bomi kjšara woydozî eni bakoe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\