1 Tesalonicenses 3

1Eni ga pjãy roy tjwe koshërwa woydë ameshko ga Timoteo ichororwa jek bomi îk, ga tjawara beno tjeng Atenas kjokyo tjoksa. Timoteo, e bi kjšara, e parkë shäng Sbö kong, Cristo roy pjšú šë oba kong borwa tjok. Ichororwa jek bomi kjimtë, pjãy mär Jesús go jek këgong wšo, 3ðëbo tjwe kjang bomi kongshko ga pjãy wotjšîk Jesús rayë ðëm wšo. Shji shdungoba song eni, e miydëmi šöng pjšúe. 4Tjawa šöng bomi tjok obishko ga ðëbo wen tjwe bi kong owa ara šororwa bomi kong. Ga miydëmi ga shäryono eni. 5E kjîshko ga ðëye koshoror ame, ga tja no ichono bomi îk, pjãy mär šöng Jesús gore îya wšo. Pjãy woyotjšîn ara, pjãy jyãpgwara Ärë ga pak shäryororwa ši beno tjwšõ ame, e bangkjrotë. 6Gueniyo ga Timoteo tek shrono shäng iröng obishko ga pjãy roy söra pjšúe. Pjãy mär šöng Jesús go îyado še. Pjãy ëng woydë ara kar kar še. Tjawa woyotjšîmi, woydëmi šöng îyado še. Tjawa îmi woydë ara, pjãy înwa woydë sorë ga eni še bakoe. 7Pjeyoga, ðëbo wen borwa kong owa ara. Gueniyo ga tjawa ber šöng wopjšú, pjãy mär šöng Jesús go ši roy shrono borwa kong kjîshko. 8Pjãy mär šöng Tjšapga Jesús go jšõkoyo ši roy kurorwa. E kjîshko ga tjawa beno šöng wopjšú anmoyõ. 9Tjawa wopjšú Sbö tjok ara bomi kjîshko. Tjawa syõshtë Sbö kong bomi kjîshkoshko ga tjawa wopjšú erä. 10Shkë dba ga rokërwa ba kong ga tjawa kjimte äär bomi îk obi wšo, pjãy kjimtërwa mär Jesús go jek këgong wšo bakoe. 11Woydërwa ga bi Data Sbö, bi Tjšapga Jesús, tjawa kjimte äär bomi îk wšo. Rokërwa Tjšapga kong ga pjãy kjimte ëng woydë ara kar kar jek këgong, pjãy kjimte obšë woydë ara, pjãy woydërwa sorë ga eni, pjãy ie ber šöng wokjang jek këgong, pjãy jëk šöng pjšo bek wšo, Tjšapga Jesús tjwe iröng ba nopga iak beno tjeng dboy Sbö kong ši tjokshko ga pjãy pogo ðëye dret bi Data Sbö bokso wšo. Rokërwa uunkong eni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\