1 Tesalonicenses 5

1Pjeyoga, ðëbo ëre shäryë ðono, kjok orë, e tërwa bomi kong ðëno ðëme. 2Miydëmi pjšú ga Tjšapga Jesús, e tjwe, koshëy šöng ðëmshko, oba tjwe šûrkë shkë wšeni. 3”Shji šöng pjšúe” šëbashko ga ba pjikkšo ši tjwe eshko, wašë wšoshko dörö ga shara swšorë wšeni. Eshko ga ëye där kjšara ðëme. 4Pjeyoga, nopga tjwe ðëbo šûyotkëshko ga shji wšêya šöng “¡Ðë!” šëy. Gueniyo pjãy šöng kjok ro sî roy wšeni ðëme. E kjîshko ga Tjšapga ši tjweshko ga pjãy wšêya šöng “¡Ðë!” šëmi eni ðëme. 5Pjãy dba so, shji shkë so ðëme. 6E kjîshko ga e woyotjšîmi šöng îyado. Nopga obšë omwoyotjšîk ðëm, šöng pë wšeni. Gueniyo pjãy opshäryë eni ðëme. Woyde ga shji šöng sjëk îyado. Ðëbo shäryëyshko ga woyde ga woyotjšîy yõtso guing. 7Ëye pë ga pë shkë. Ëye nešõtkë ä ga nešõtkë shkë. 8Gueniyo shji dba so ëre, woyde ga shji ðëbo shäryë ga woyotjšîy yõtso guing. Shji mär Jesús go, nopga woydëy ara bakoe. Shäryëy eni, shji opwšikë wšo, ëngkjwagaga opwšikë ba worbu wšikokšo go wšeni. Shji döya Sbörë ðono, e koshoydë. Shäryëy eni, shji opwšikë wšo, ëngkjwagaga opwšikë ba kä wšikokšo go wšeni. 9Shji kjrara Sbörë, shji döya Tjšapga Jesucristorë wšo, shji shdûya wšo ðëme. 10Jesucristo wošono bi kjîshko. E kjîshko ga tjwe iröng obishko ga shji wošono tjeng ši, shji šöng së obi ši, shji söya uunkong ber tjeng ba tjok îyado wšo. 11E kjîshko ga pjãy ëng kjimtos kar kar, pjãy wokjankë jek këgong këgong wšo, tek shäryëmi šöng sorë ga eni. 12Pjeyoga, nopga kjrara Tjšapga Jesúsdë parkë bomi tjrëko wšo. Epga, e bomi kägäyo, bomi poshdungga bakoe. Šöng parkë ara. E kjîshko ga bangkjrozî, tjwšõ ara šozî, woydozî ara bakoe. Pjãy šöng wopjšú ëng tjok kar kare. 14Rokërwa bomi kong ga nopga parkë woydë ðëm šöng ši poshdûzî jšõkoyo. Nopga kjimtako ši kjimtozîa. Nopga wosong ši kjimtozî, wokjankë wšo. Pjãy kwšeya obšë kjimtë mašing ðëme. 15Pjãy sjëke. Ðëbo owa shäryëba bomi kongshko ga pjãy omshäryë ba kong eni ðëme. Pjãy ðëbo shäryos pjšú ëng kong îyado, shäryozî obšë kong eni bakoe. 16Pjãy šöng wopjšú îyado. 17Pjãy syõshtë Sbö kong kjok orë pogo. 18Pjãy wopjšú Sbö tjok ðëbo uunkong kjîshko. Woyde Sbörë ga ëye töno beno tjeng Cristo Jesús tjok ga omshäryë eni. 19Sbö Sëya pak ši, e sõy ðëme. 20”Tjšõkwo šara Sbö Sëyarë bor kong ši šër bomi kong” še ërëshko ga kuy ðëme šëy ðëme. 21E kuzî, woyotjšîzî yõtso dey. E irgo ga tjšõkwo ši bek wšeni ga e kjromirë, 22gueniyo tjšõkwo ši owa wšeni ga e kjrëy ðëme. 23Shji šöng wšêp šaga Sbörë. Ga woydërwa ga pjãy ie Sbörë om go ber tjeng dboy ba kong, pjãy jëk šöng pjšo bek ba bokso wšo. Ga bomi sëya, bomi wotjšîk, bomi doyo, e de yõtso, bi Tjšapga Jesucristo tjwe iröng obi dbaryoshko ga pjãy pogo ðëye dret ba bokso wšo. 24Pjãy rokara Sbörë, ga pjãy raye ðëme. Shärye eni e kjîshko. 25Pjeyoga, pjãy syõshtë Sbö kong borwa kjîshko. 26Pjãy woydërwa ara. Eni ga “¿Yonde?” šëmi ëng kong wopjšúe. 27Rokër bomi kong ga kjibokwo ëre šëmi pjeyoga uunkong kong. Woyde Tjšapga Jesúsdë eni. 28Rokër Tjšapga Jesucristo kong ga ba wopjšú ši kjîshko ga pjãy kjimte ara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\