1 Timoteo 6

1Ëye parkagaga tjwšêk šöng pjir wšeniyo ga woyde ga ba sogo bangkjre jšõkoyo îyado, Sbö šãywëba ðëm wšo, tjšõkwo šëy šöng ši šãywëba ðëm wšo bakoe. 2Ba sogo, e Jesús tjšõkwo kjraga wšeni ga woyde ga bangkjre, parkë ba kong pjšú anmoyõ, ba sogo kjimte shäng ši, e ba pjeyo Jesús tjšõkwo kjraga woyde ara wšeniyo kjîshko. Tjšõkwo šëp nopga kong wšo, shärye šok wšo ši e. 3Tjšõkwo šara bi Tjšapga Jesucristorë shäryëy wšo ši, e beke. Shji jëk pjšo bek Sbö bokso sorë ši miydëy e go. Ëye oba ping tjšõkwo obšë bek ðëm wšeniyo go ga 4krë ä wšeniyo, ðëye miyde ðëme. Ðëbo tjwšõ ðëm wšeniyo še ëng kong kar kar ä, go swšo wšeni. Tjšê eni kjîshko ga wotjšîk owa obšë kong ba ðëbo kjîshko, ëng dboryë kar kar iir go, ëng šãywë owa, “Kjšara kjwe owa” še ba pjšúshko îyado. 5Epga ëngkjwë ëng tjok ši pjir ðëm, wotjšîk owa kjîshko. Tjšõkwo bek ši miyde ame. Oba pîya šok Sbö tjšõkwo go, dbur shak e go wšo eröe. 6Shji jëk pjšo bek Sbö bokso ši, e tjwšõ ara jšõkoyo. Gueniyo woyde ga shji šöng wopjšú bi ðëbo tjeng ši tjok bakoe. Shji weno bukshko ga ðëye söroy tek bi tjok ðëme. Shji wošonoshko ga ðëye söy jek bi tjok ðëm bakoe. E kjîshko ga woyde ga shji šöng wopjšú bi ðëbo tjeng ši tjok. 8Eni ga shji shwong tjok, shji dši tjok wšeni ga woyde ga shji šöng wopjšúe. 9Gueniyo ëye opyë woydë dbur ara ga ðëbo owa shärye. Opsrek šöng ara ba wotjšîk owa ši go, gueniyo miyde šöng ðëme. Eshko ga beno šöng song erä, to pjir wšo. 10Ëye dbur woydë ara anmoyõ ga dbur wšêk wšo ga ðëbo owa shärye ðë pogo. Kjone kjone wotjšîk dbur wšêk erä kjîshko ga beno šöng mär Sbö go ame, beno šöng song erä. 11Gueniyo pja Sbö î kuzong ga pja opkwos ðëbo owa šër shäng bop kong ši dwayo. Ðëbo pjšú ši shäryopdë dey. Pja jëk shäng pjšo bek Sbö bokso. Pja mär Sbö go. No obšë woydos ara. Ðëbo wen tjwe bop kong owashko ga pja wosonkë ðëme. Pja ðëbo shäryë obšë kong yõtso. 12Pja drön ëë, pja mär Sbö go wšo, šorop nopga ara kong dënashko sorë ši eni, pja ber shäng së îyado Sbö tjok wšo. Pja rokara Sbörë e kong wšo. 13Rokër bop kong ga tjšõkwo šos bor kong jšõkoyo. Miydaga ber Sbörë, shji šöng së, ðë pogo šöng së, e šaga erë. Miydaga ber Cristo Jesúsdë bako, era tjšõkwo šono pjšú, Poncio Pilato bokshto. 14Ðëye šoror bop kong ši shäryos uunkong eni, äär jong bi Tjšapga Jesucristo tjwe iröng obi guing. 15Dbaryo ši wšêna Sbörë om go, ga öötongshko ga tjwe eshko jã, ichak Sbörë. Sbö, e wopjšúe. Kjok ëre uunkong ichaga ši e eröe. Pjšupga uunkong pjšuyo ši e. No kägäyoga uunkong kägäyo ši e 16Wošon ðëm sök îyado ši e eröe. Iök jong kjwara shjiy, kãšã ðetðet wšeniyo, ëye äär eshko ga äe. Sbö sök iök shjiy ši roshko. Ëye omîydë ðëm, îgöy ðëm bakoe. Poshrëkko îyado ši e. Dbo ara îyado ši e. Ber eni. 17No kjone kjone dbur ara kjok ëreshko. Pja tjšê ba kong ga “Bomi dbur kjîshko ga pjãy tjwšõ ara, obšë kjinmo šëmi ðëme. Dbur, e îyado ðëm kjîshko ga pjãy mär bomi dbur go dö ðëme. Gueniyo Sbö, e sök îyado, ðëbo twe bi kong ara, shji ber šöng wopjšú wšo. E kjîshko ga pjãy mär ba go erö dey. Ðëbo pjšú shäryozîa. Shäryoromi eni ši, e tjwšõ ara, bomi dbur kjinmo. Obšë îmi ga song ga bomi ðëbo shdözî ba tjok wopjšúe. Eni ga ðëbo tjwšõ ara ši ber bomi kong kjok dogo, ga pjãy ie Sbörë ber šöng së îyado ba tjok” šëp ba kong eni. 20Timoteo, pja iara Sbörë beno shäng ba tjšõkwo roy šë oba kong wšo. Eni ga shäryos yõtso. Ðëbo tjwšõ ðëm šanyotkëba šöng ši, e jyõ erä. Tjšê šöng jšõ wšeni, gueniyo jšõkoyo ga kjok miyde šok sira ðëme. Ba tjšõkwo ši kup ðëme. 21No kjone kjone, tjšõkwo ëre kjrara, ga beno šöng mär Sbö go ame. Rokër Sbö kong ga ba wopjšú ši kjîshko ga pja kjimte ara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\