2 Corintios 1

1Kjibokwo ëre taga tja Pablorë, bi kjšara Timoteo tjok. Tja kjrara Sbörë beno ba tjšõkwo roy šaga Cristo Jesús ãska. Sbö tjšõkwo kjragaga šöng Corinto kjokyo, šöng Acaya kjokyo, kjibokwo ëre ichërwa jek bomi kong. 2Rokërwa bi Data Sbö kong, bi Tjšapga Jesucristo kong ga ba wopjšú ši kjîshko ga pjãy kjimte šok ara, pjãy ie ber šöng wšêp bakoe. 3Sbö, bi Tjšapga Jesucristo Data ši poshrëy ara. Shji songe šaga ši e. Bi kjimtaga ši e bakoe. 4Ðëbo wen borwa kong owashko ga tjawa kjimte, tjawa wosonkë ðëm wšo. Tjawa kjimtara eni kjîshko ga ðëbo wen obšë kong owashko ga kjimtërwa eni bako, wosonkë ðëm wšo. 5Ðëbo weno Cristo kong owa ši wen borwa kong ara eni bakoe. Gueniyo tjawa kjimte ara bako, tjawa wosonkë ðëm wšo. 6Tjawa šöng song ëreshko, pjãy kjimtërwa ga pjšú wšo, pjãy där wšo. Ga tjawa kjimte Sbörë, tjawa wosonkë ðëm wšo. Eni ga pjãy kjimtërwa ga pjšú, pjãy wosonkë ðëm wšo bakoe. Eni ga ðëbo wen bomi kong owashko ga kumi kjang ga pjšúe. 7Miydërwa ga ðëbo weno borwa kong owa ši weno bomi kong eni bakoe. Ga pjãy kjimte Sbörë, tjawa kjimtara sorë ga eni. Eni ga miydërwa ga pjãy ber šöng wopjšúe. 8Pjeyoga, woydërwa ga tjawa öör šöng song Asia kjokyo sorë ši miydëmi šöng pjšúe. Ðëbo shäryaraba borwa kong owa ara anmoyõ, kurwa mae. Tjawa wotjšîno ga tjawa där ber šöng së ame šororwa. 9Tjawa zrökoba šororwa eni. Shäryono eni, tjawa opping mär om go ame wšo, tjawa mär ber šöng Sbö go shara wšo. Shinmoga woshraga ši e. 10Eshko ga tjawa zrökoba šërwa šöngshko ga tjawa döra Sbörë. Eni ga tjawa beno šöng mär ba go. Miydërwa ga e ber borwa döga îyado. 11Rokërwa bomi kong ga pjãy syõshtë Sbö kong borwa kjîshko, tjawa kjimtëmi wšo. Eni ga Sbö wopjšú ši kjîshko ga tjawa kjimte, nopga ara syõshtono sorë ši eni. Eshko ga nopga syõshtono ara ši ber šöng wopjšú ba tjok, borwa kjîshko. 12Miydërwa ga tjawa jëktong pjšo bek nopga uunkong tjok, bomi tjok bakoe. Tjawa krë ara wopjšú e kjîshko. Tjawa kjimtara Sbörë, ga tjawa tjšêno bek îyado, ðëye jnenorwa ë kong ðëme. Tjawa mär šöng kjok miydë kjok ëre kjing go ši go ðëm, tjawa mär šöng Sbö wopjšú ši go. 13Kjibokwo tërwa bomi kong wêšë, ðë šokšo miydëmi pjšú wšo. Eerishko ga tjawa sorë miydëmi sira erä, gueniyo woydërwa ga ðono ga tjawa sorë miydëmi pjire. Eni ga Tjšapga Jesucristo tjwe iröng obishko ga pjãy krë borwa kjîshko ga pjšú, tjawa krë bomi kjîshko sorë ga eni. 15Miydër ga pjãy šöng wopjšú bor tjok šër. E kjîshko ga tja jek äär bomi îk pjšogšo pjök šoror, pjãy ber wopjšú wšo. 16Tja jek Macedonia kjokyoshko ga pjãy în äär šoror. Ga tja tek iröngshko ga pjãy în obi šoror. E irgo ga tja wotjšîno ga tja kjimtëmi jek Judea kjokyo wšo bakoe šoror. 17Gueniyo shäryoror eni ðëme. ¿Eni ga pjãy wotjšîk ga shäryër eni šororshko ga woyotjšînor yõtso ðëme šëmire? Nopga kjok ëre so, “Tja ðëbo shäryë” še obšë kong, gueniyo wotjšîk ba pjšúshko ga shärye eni ðëme. ¿Pjãy wotjšîk ga tja eni šëmire? 18Ðëye šara Sbörë ši shärye eni îyado. Miydëmi ga e jšõe. Ga tjawa omshäryë eni bakoe. Era jšõ eni bakoe. Tja, Silvano, Timoteo, Sbö Wa Jesucristo ši roy šororwa bomi kong, ga era, ðëye šara ši shärye eni îyado. E kjîshko ga “Shäryërwa” šororwashko ga shäryërwa eni. 20Ðëbo šara Sbörë bi kong jšõkoyo kës ši beno shäryaga Cristorë. E kjîshko ga shji tönshko ga “Ðëbo šara ši shäryara eni” šëy, Sbö poshrëy wšo. 21Shji töno beno tjeng Cristo tjok, ga rayëy ðëm ši, e šaga Sbörë. Shji iara beno tjeng dboy ba kong. 22Ba Sëya ichara bi go, ber kësbang bi tjok wšo. Shji jyã tara eni, shji baîya ši miydëy e go wšo. Ga miydëy e go ga ðono ga ðëbo pjšú twe bi kong šara kës ši twe bi kong eni bakoe. 23Tja jek bomi shwoy Corinto kjokyo šoror. Gueniyo tja to jek ðëm, pjãy wšon ara anmoyõ ðëm wšo. Miyde Sbörë pjir ga eni. Rokër ba kong ga ðëbo šër ši eni ðëm ga tja shdûya. 24Pjãy mär Cristo go sorë ši šaga tjawarë, e šorwarë ðëme. Miydërwa ga pjãy mär šöng ba go jšõkoyo. Tjawa bomi kjimtaga erö, pjãy šöng wopjšú wšo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\