2 Corintios 10

1Pjãy kjone kjone tjšê ga tja shäng bomi tjokshko ga tja tjšê bomi kong yõtso, pjãy bangkjrër ara wšeni, ga tja shäng pjola ga tja tjšê bomi kong kjang, pjãy bangkjrër ðëm wšeni šëmi eni. E kjîshko ga tja Pablo, pjãy kong ðëbo šër woydë sira yõtso, wopjšú, Cristo tjšêno sorë ga eni. 2Pjãy kjone kjone wotjšîk ga tjawa jëk šöng nopga Sbö miydë ðëm wšeniyo dik šëmi. E kjîshko ga tja äärshko ga ëye wotjšîk eni ga wšon jšõkoyo kjšuwe. Rokër bomi kong ga tja iëmi bomi wšong eni ðëme. 3Tjawa šöng kjok ëre kjing go, gueniyo tjawa ëngkjwë nopga kjok ëre so dik ðëme. 4Tjawa ëngkjwë ðëbo tjeng kjok ëre kjing go go ðëme. Tjawa kong kjok miydë twe Sbörë, ðëbo owa dbo ara wšeniyo ši zanwa pjir e go wšo. 5Nopga wotjšîk obšë obšë, shji ie ber šöng Sbö tjšõkwo miydë ðëm wšo še ši zanwa pjir Sbö kjok miydë ši go. Nopga pinwa wotjšîk obšë, ber šöng Cristo košë wšo shara. 6Înwa ga pjãy beno šöng Cristo košë pjšúshko ga ëye beno Cristo tjšõkwo ðë košë ðëm ga shdunwa eshko. 7Pjãy ðëbo ðgwek, ðëbo îgömi wêšë ši go eröe. Kjone kjone tjšê ga “Cristo nopga ši tjawa eröe” še. Gueniyo tjawa Cristo î bakoe. Woydër ga e miyde šok pjšúe. 8Tja kong dbo twara Sbörë, pjãy ichër wšo. Tja krë ba kjîshko ara kjwe ga e šökyokjrër ðëme. Tja iara beno shäng bomi kjimtaga, pjãy opping mär ba go jšõkoyo wšo, pjãy dir wšo ðëme. 9Kjibokwo ichoror bomi kong kjwobi ši ichoror jek bomi shgawokšo wšo ðëme. 10No kjone kjone tjšê ga tja tjšê kjang anmoyõ bor kjibokwo go, gueniyo tja shäng bomi tjokshko ga tja tjšê ma, tjšõkwo šër ši ðëno ðëm wšeni še. 11Ëye tjšê eni ga woyde ga šöng sjëke. Tjawa šöng pjola ga tjawa tjšêno ba kong borwa tjšõkwo go sorë ga tjawa äär šöng ba tjokshko ga tjawa tjšê ba kong eni bakoe. 12No kjone kjone opposhrëk om go äe. Tjawa tjwšõ ara baîya dik šërwa ðëme. Gueniyo ðëbo shärye šok kä ðëm wšeni, optjšîk šok ba tjšîkkšo shäryara om go ši go, ga ëng tjšîk eni ëng tjok bakoe. 13Tjawara opposhrëk om go ðëme. Tjawa krë, pak twara Sbörë borwa kong ši kjîshko eröe. Ga tjawa öör Corinto kjokyo ši ichaga erë. 14Tjawa öör bomi îk ðëm kjwe ga tjawa krë bomi kjîshko ga äe. Gueniyo tjawa öör Cristo roy pjšú šë bomi kong kuzong ga tjawa krë, pak shäryororwa bomi tjok ši kjîshko ga ðëbo owa shäryërwa šöng ðëme. 15Tjawa krë, pak shäryara obšërë ši kjîshko ðëm bakoe. Woydërwa ga pjãy mär Cristo go jek këgong këgongshko ga tjawa parkë bomi tjok jek këgong këgong eni bakoe. 16Eni ga tjawa äär Sbö tjšõkwo roy pjšú šë kjok shto obšë obšë, pjãy šöng šishko jek këgong obi, ëye äätë ðëm obishko. Pak shäryara obšërë šishko ga tjawa krë woydë pak shäryororwa eshko ši kjîshko ðëme. 17Gueniyo ga “Ëye krë woydë ga krë Tjšapga kjîshko dey.” 18Shji ber pjšú wšo ga woyde ga shji poshrëga ber Tjšapgarë. Shji opposhrëk om go ga ðëno ðëme. Ëye opposhrëk om go ga ber pjšú ðëme. Ëye poshrëga Tjšapgarë ga era ber pjšú jšõe. Nopga ber tjwšõ ara wšo ga opposhrëk om go ðëm, e poshrëga ber Tjšapgarë dey.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\