2 Corintios 3

1Tjawa tjšê eni, tjawa krë e go wšo ðëme. No kjone kjone to šöng tjšõkwo roy šëshko ga kjibokwo söya tjeng ba tjok, jyã tara obšërë ba kong, ga äär kjone pogoshko ga pîya nopga kong, epga parkë pjšúe miyde šok e go wšo. ¿Woydëmi ga kjibokwo eniyo pinwa bomi kongdo? ¿Pjãy wotjšîk ga woydërwa ga kjibokwo eniyo twëmi borwa kong šëmiro? 2Eni ðëme. Pjãy om go beno borwa kong, so kjibokwo eniyo kjoyoe. Ëye tjawa parkë sorë ši miydë woydë ga pjãy jëk šöng sorë ši îga wêšëe. Ga pjãy woyotjšînwa îyado. 3Ëye kjibokwo të woydë ga jyã te ba shtikkšo go kjibokwo go, ðëm ga jyã te ak kjwangyo go. Pjãy kjimtara Cristorë ara borwa kjîshko ši miydëba wšo ga pjãy iara beno so kjibokwo eniyo kjoyoe. Gueniyo jyã ši tara ba shtikkšo go ðëm, tara ak kjwangyo go ðëm bakoe. Pjãy kjšopswara Sbö Sök Îyado Sëya širë beno obšë, pjãy kjimtara ši miydëba e go wšo. Jyã tara wšeni šërwa ši e. 4Šërwa eni Sbö bokso ga pjšú, tjawa mär šöng Cristo go kjîshko. 5Pak ëre shäryërwa tjawarë om go ga äe. Kjok miydë twaga Sbörë borwa kong kjîshko ga shäryërwa ga pjšúe. 6Tjawa iara Sbörë beno šöng tjšõkwo twara tjagšën, beno îyado wšo ši šaga ba Sëya go, kjok ðgwekkšo go ðëm, ga tjawa iara beno šöng ba shäryë pjšúe. Kjok ðgwekkšo ši, shji shdûya, shji ber šöng zrökko wšo. Gueniyo Sbö Sëyara, shji ie ber šöng së îyado. 7Kjok ðgwekkšo tara Sbörë ak kjwangyo go ši, shji shdûya, shji ber šöng zrökko wšo erä. Eni ëmdë ga twara Moisés kongshko ga Moisés bokkwo kãšã dbo ara, ga ba bokkwo ši îya Israel tjëyogarë ga äe. E irgo ga kãšã dbo ara ši jenoe. 8Gueniyo tjšõkwo šara jšõkoyo tjagšën ba Sëya go ši, era tjwšõ ara anmoyõ. 9Ðëbo, shji shdûya, shji ber šöng zrökko wšo ši, e tjwšõ ara. Gueniyo ðëbo, shji ie ber pjšo bek Sbö bokso wšo ši, era tjwšõ ara anmoyõ. 10Ga ðëbo obšë äär tjwšõ ara eni ðëme. Eni ga tjwšõ ara anmoyõ kjîshko ga ðëbo tjwšõ ara dënashko ši beno tjwšõ ðëm wšeni. 11Ðëbo twara dënashko ši tjwšõ ara, e pjir wšo gueniyo. Eni ga ðëbo twara pjir ðëm wšo ši, era tjwšõ ara anmoyõ. 12Tjšõkwo tjagšën ši kjîshko ga šërwa ga ðëye bangkjrërwa ðëme. 13Dënashko ga Moisés tjšê Israel tjëyoga kongshko ga bokkwo kjinyë shwong go, ba bokkwo kãšã dbo ara jer jek ši îya šok ðëm wšo. Tjawa omshäryë eni ðëme. 14Dënashko ga epga iara Sbörë beno šöng kjok ðgwekkšo ši kuk woydë ðëme. Eerishko ga ðë šokšo miyde šok ðëm obi, šöng bokkwo kjingak pjir wšeni. Ga ber šön bokkwo kjingokšo ši kjak ðëm wšeni obi, kjaga Cristorë erö kjîshko. 15Eerishko ga kjok ðgwekkšo ši šëba ba kongshko ga šöng bokkwo kjingak pjir wšeni obi, woyotjšîya šok yõtso ga äe. 16Gueniyo ëye mär Tjšapga Jesús go ga bokkwo kjingak pjir wšeni ši, e där ber îga wêšë wšeni shara. 17Tjšapga ši, Sbö Sëya, e kjšarasoe. Sbö Sëya, e bi döga. 18Eni ga shji beno šöng bokkwo kjingak wšeni ame. Ga dbar kjwobi go ga shji kjšopswe Tjšapga Sëyarë shäng, shji jëk ber šöng Tjšapga Jesús î dik wšo. Eni ga shji îkoba ga Tjšapga ši sorë, e miydëba bi go.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\