2 Corintios 4

1Tjawa kjimtara Sbörë ara kjîshko ga pak ëre twara borwa kong, shäryërwa wšo. E kjîshko ga tjawa wosonkë ðëme. 2Ðëye owa shäryak šûtshko, šökyo buk wšeniyo ši shäryërwa ðëme. Ëye jyãpgwërwa ðëm, Sbö tjšõkwo roy šërwa bek, kukoba wêšë wšo erä. Shäryërwa šöng eni, tjawa îkobashko ga ðëbo owa shäryororwa šëba Sbö kong ga ä wšo. 3Tjšõkwo roy pjšú ši šërwa šöng ši ber ë kong wêšë ðëm wšeni ga epga šöng pjir wšo kjîshko. 4Cristo, e so Sbö kjoyo, e dbo kãšã ara bakoe. E sorë miydëy ba roy pjšú ši go. Eni ga ba roy pjšú ši, e iök shjiy pjang kjok ro sî roy wšeni. Gueniyo nopga pjir wšo ši bokkwo kjingara kjok ëre so sbö širë, Cristo roy pjšú ši kuya šok wêšë ðëm wšo. 5Tjawa om go ši roy šorwarë ðëme. Jesucristo, e nopga uunkong Tjšapga šërwa bomi kong. Tjawa šöng parkë bomi kong ba kjîshko erä. 6Kjok shäryara Sbörëshko ga iök ichara wen shjiy kjok ro sî roshko. Ga iök ichara wen shjiy bi pjšúshko eni wšeni bako, Sbö dbo kãšã ara ši sorë miydëy Cristo go wšo. 7Kšung sbi buk kjwara tjwšõ ara ðëm, roshko ðëbo tjwšõ ara. Tjawa so e kjoyoe. Tjawa tjwšõ ara ðëm, tjšõkwo twara Sbörë borwa kong šërwa wšo ši, era tjwšõ ara. Ðëye shäryërwa šöng borwa dbo om go ši go ðëm, shäryërwa dbo twe Sbörë borwa kong ši go erä. 8Ðëbo wen borwa kong owa ara, gueniyo tjawa to ber šöng e tjok šorwarë ðëme. Ðëye shäryërwa miydërwa ðëm, gueniyo tjawa wosonkë ðëme. 9Tjawa wšoyoga ara, gueniyo tjawa yorkaga tjok. Tjawa shdungoba ara, gueniyo tjawa pjikoba ðëme. 10Dbar kjwobi go ga tjawa opyë ber zrökoba wšo, Jesús î dik, miydëba e go wšo ga borwa kjimtaga ber šöng së wšo ši e. 12Tjawa zrökoba woydëshko ga tjawa parkë, pjãy ber šöng së îyado wšo. 13Sbö tjšõkwo tak pjang eni: “Tja mär Sbö go kjîshko ga tja tjšêno.” Ga tjšõkwo šërwa, tjawa mär ba go kjîshko eni bakoe. 14Miydërwa ga Tjšapga Jesús woshrara Sbörë iröng obi. Ga ðono ga tjawa woshre iröng obi bomi tjok eni bakoe. Eshko ga shji uunkong söya äär ber šöng ba tjok. 15Ðëbo uunkong ëre shäryë, ber pjšú bomi kong wšo, Sbö wopjšú ši kjîshko ga nopga kjimte jek këgong këgong wšo bakoe. Eni ga epga ber šöng wopjšú Sbö tjok, ga Sbö ie šok ber kësbang, tjwšõ ara bakoe. 16E kjîshko ga tjawa wosonkë ðëme. Dbar kjwobi go ga borwa doyo ëre dbo šon sira sira, gueniyo borwa wotjšîk šira dbokjrë jek këgong këgong. 17Ðëbo wen borwa kong owa eerishko ši pjir. Borwa kong ga e kjang ðëm, tjwšõ ara ðëm bakoe. Ðono ga ðëbo tjeng kës ëre kjîshko ga tjawa kong ðëbo twe Sbörë. Era pjir ðëm, ga tjwšõ ara, ðëbo wen borwa kong eerishko ši kjinmo anmoyõ. 18Ðëbo îgöy wêšë ši pjir, gueniyo ðëbo îgöy ðëm šira pjir ðëme. E kjîshko ga ðëbo îgöy wêšë ši woyotjšînwa ðëm, ðëbo îgöy ðëm ši woyotjšînwarë döe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\