2 Corintios 7

1Pjeyoga, tjšõkwo ëre iara Sbörë beno bi kong. E kjîshko ga ðëbo owa shäryëy šöng kës ši rayëy pjire. Ðëbo owa shäryëy bi doyo go ame, shji wotjšîk owa ame bakoe. Sbö bangkjrëy ara kjîshko ga woyde ga shji jëk šöng pjšo bek jšõkoyo. 2Tjawa woydozîa. Tjawa wotjšîno owa ë kong ðëm, ðëbo owa shäryororwa ë kong ðëm, ëye jyãpgwororwa ðëm bakoe. 3Šër bomi kong eni, bomi wšonggšo wšo ðëme. Tjawa šöng sëre, de tjawa wošonore, pjãy woyotjšînwa îyado, e šoror bomi kong pjir tjän. 4Tja tjšê bomi kong jšõkoyo. Tja wopjšú bomi tjok. Tja dbokjrë ara bomi kjîshko. Tjawa šöng song ëmdë ga tja shäng wopjšú anmoyõ. 5Tjawa shrono šöng Macedonia kjokyo ga tjawa woshtono ðëm, ðëbo weno borwa kong owa ara kjîshko. Ðëbo shäryara borwa wšoyogarë borwa kong owa, tjawa woydono ara borwa pjšúshko bakoe. 6Gueniyo shji šöng wosongshko ga shji kong dbo twe Sbörë. Ga tjawa kjimtara eni, Tito ichara borwa shwoy, tjawa ber šöng wosong ame wšo. 7Shrono kjîshko ga tjawa beno šöng wopjšúe. Ga shäng bomi tjokshko ga e kjimtoromi ara ši roy kurorwa, ga tjawa beno šöng wopjšú anmoyõ e kjîshko. Tjšêno borwa kong ga tjawa îmi woydë, ga pjãy šöng woydë ara îyado bor kjîshko še. E kjîshko ga tja beno wopjšú jek këgong. 8Kjibokwo ichoror jek bomi kong dënashkoshko ga pjãy ioror beno šöng woydë ara e go. E kjîshko ga tja woydono ara bakoe. Gueniyo pjãy woydë ara eshko ši kjîshko ga ðëbo owa shäryëmi šöng ši, e owa jšõe šoromi, ga rayoromi pjir, woydara Sbörë sorë ši eni. Eni ga e beno bomi kong owa ðëme. E kjîshko ga eerishko ga tja woydë ame, tja wopjšú shara. 10Shji ðëbo owa shäryonoshko ga woyde ga shji ie Sbörë ber šöng woydë ara ba kjîshko. Eni ga ðëbo owa shäryëy šöng ši, e owa jšõe šëy, ga rayëy. Shäryoroy eni ga owa pjang bi go ši šòya Sbörë ber drete. Shji döya ðëbo owa shäryëy šöng ši dbo dorko dwayo eni. Gueniyo nopga Sbö miydë ðëm wšeniyo woydë ši, e ðëno ðëme. Ðëye shärye ba kong pjšú ðëm, epga wošon erä. 11Pjãy iara Sbörë beno šöng woydë ara ši kjîshko ga ðëbo weno bomi kong pjšú obšë obšëe. Pjãy beno šöng wotjšîk beke. Pjãy jëk pjšo bek ši pimi woydë ara Sbö kong. Ðëbo owa ši kjîshko ga pjãy iirkono ara, Sbö bangkjroromi ara bakoe. Ðgwemi ber bëy wšo šoromi. Ðëbo tjeng kës ëre kjîshko ga în ga pjãy ðëbo owa shäryono ðëme. 12Pjãy kjšara ðëbo shäryono obšë kong owa. Kjibokwo toror bomi kongshko ga toror shäng ðëbo owa shäryaga ši wšonggšo dö ðëm, obšë ši kjimtokšo dö ðëm bakoe. Toror bomi kong, tjawa woyotjšîmi ara ši miydëmi pjšú Sbö bokso wšo. 13Ðëbo uunkong shäryak beno pjšú kuzong ga tjawa dbokjrono ara. Ga Tito kjimtoromi ara, ga beno wopjšúe. E kjîshko ga tjawa dbokjrono jek këgong. 14Dënashko ga tjšõkwo šoror bomi kong kës ši, e jšõe. Ga Tito jekdë bomi îk ðëm obishko ga tja krono ara ba kong bomi kjîshko, ga îna öör ga eni jšõ bakoe. Tja beno wopjšú e kjîshko. 15Tito öötong bomi shwoy ga wšokjroromi pjšú, bangkjroromi ara. Eshko ga ðëbo šara bomi kong dö ši košoromi pjire. E kjîshko ga ðëbo tjeng kës ëre woyotjšîya ga pjãy woyde jek këgong. 16Miydër ga ðëbo pjšú ši shäryomirë. Tja wopjšú e kjîshko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\