2 Corintios 8

1Pjeyoga, Sbö wopjšú ši kjîshko ga ba tjšõkwo kjragaga šöng Macedonia kjokyo ši kjimtara ara. Šërwa woydë bomi kong, miydëmi wšo. 2Ðëbo weno ba kong owa anmoyõ ëmdë ga šöng wopjšú îyado. Šöng ðëye ðëm ëmdë ga ðëbo twara šok Sbö tjšõkwo kjragaga obšë kong ara, šöng ðëbo ara wšeni. 3Miydër pjšú ga ðëbo twara šok ara eni, woydara eni kjîshko. Ga ðëbo twe ga pjšú ši twara pjir, ga twara e kjingsho bakoe. 4Rokara borwa kong jšõkoyo ga epga ichërwa ðëbo twë Sbö tjšõkwo kjragaga šöng Jerusalén kjokyo ši kong. Ba kong šok ga ðëbo twe obšë kong ši, e tjwšõ ara. 5Bäm go ga wotjšîk šok ðëye woyde Tjšapgarë shärye wšo ši, e shäryë še. Ga ðëye šororwa ba kong shärye wšo ši, e shäryara šok eni, woydara Sbörë sorë ši eni. Ðëbo shärye ara eni šororwa ðëme. 6Dënashko ga pjãy ichara Titorë dbur töng, iche obšë kong wšo. E kjîshko ga Tito ichororwa jek bomi shwoy, pjãy kjimte ðëbo pjšú shäryoromi sira dënashko ši shäryë äär jong ba dbo go wšo. 7Pjãy ðëbo kës ši shäryë pjšú anmoyõ. Pjãy mär Sbö go pjšú, Sbö tjšõkwo roy šëmi pjšú, pjãy kjok miydë ara, obšë kjimtëmi woydë jšõkoyo bakoe. Eni ga ðëbo twozî obšë kong pjšú eni bakoe. 8Shäryozî eni šotë bomi kong ðëme. Sbö tjšõkwo kjragaga obšë omshäryono sorë ši šotë bomi kong, obšë woydëmi jšõkoyo baîya dik wšo. 9Miydëmi pjšú ga Tjšapga Jesucristo wopjšú ši kjîshko ga ðëbo uunkong baîya ëmdë ga e rayara beno, opyono beno shäng song bomi kjîshko, pjãy ber šöng ðëbo ara ba kjîshko wšo. 10Eeri ga öötong šu pjšara ga nopga wotjšîno ðëbo twë obšë kong bäm go ši pjãy, ga ðëbo tworomi eni eshko. E kjîshko ga ðëbo shäryëmi obi ga pjšúe šër bomi kong. 11Eshko ga ðëbo woyotjšînomi, shäryoromi šöng wopjšúe. Eerishko ga shäryozî eni äär jong ba dbo go bakoe. Pjãy kjšara kjšara, ðëbo twozî, äär bue kjone ga eshko. 12Ëye ðëbo twë woydë obšë kong ga Sbö wopjšú ba tjok, ðëbo twe ga bue ši sira dö gueniyo. Shji iche Sbörë ðëbo bishîya ðëm ši twë obšë kong ðëme. 13Pjãy ichër shäng ðëbo twë obšë kong, pjãy ber šöng song guing ðëme. Eerishko ga pjãy ðëbo ara kjîshko ga epga kjimtëmi ga pjšúe. Ðono ga pjãy ðëye dret ga pjãy kjimte šok ga pjšú, eshko ga epga ðëbo ara kjîshko. Eni ga uunkong ðëbo tjok îyado, 15tak pjang Sbö tjšõkwo go sorë ši eni. Tjšê ga “Ëye dši töno bayo ara ga e beno obi ðëm,ëye omtöno chira ga e beno bek bakoe.” 16Tito iara Sbörë bomi woyotjšîk ara, botoya dik. Tja wopjšú Sbö tjok e kjîshko. 17Ichorwarë jek bomi îk ðëm obishko ga jek woydë bomi îk še shäng tjän. Eni ga ichororwashko ga jöšö še shäng wopjšúe. 18Bi kjšara ichërwa jek ba tjok, bomi îk. Era parkë Sbö kong pjšúe. E kjîshko ga Sbö tjšõkwo kjragaga šöng kës ši wopjšú ba tjok. 19E kjrara Sbö tjšõkwo kjragaga šöng širë jek borwa tjok Jerusalén kjokyo wšo. Eshko ga ðëbo töng tjeng twërwa ba kong wšo ši sörwa jek ba kong. Woydërwa ga ðëbo ši kjreshko ga Tjšapga poshrëya šok ara, ga miyde šok ga epga kjimtëy woydë ara bakoe. 20Shäryërwa eni, tjawa šëba owa, dbur ara tönwa šöng ši kjîshko ðëm wšo. 21Tjawa drön ara, ðëbo shäryërwa ber bek Sbö bokso wšo dö ðëm, shäryërwa ber bek nopga bokso wšo bakoe. 22Bi kjšara ichërwa jek ba tjok obi. Era pak shäryono Sbö kong obšë obšë, ga înwa ga parkë woydë jšõkoyo. Miyde ga obšë kjimtëmi woydë ara kuzong ga jek woydë bomi îk bakoe. 23Tito, era bor yorkaga, parkë shäng bor tjok, ber pjšú bomi kong wšo. Pjeyoga do pjök obi šira ichaga Sbö tjšõkwo kjragaga šöng širë, Cristo iëba ber kësbang, tjwšõ ara ba kjîshko wšo. 24Domerga mya ši woydozî jšõkoyo, pjãy šãywororwa pjšú ši, e eni jšõe še Sbö tjšõkwo kjragaga šöng kës širë wšo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\