2 Juan 1

1Kjibokwo ëre taga tja bomi tjšapgarë. Sbö tjšõkwo kjragaga, kjibokwo ëre ichër jek bomi kong. Pjãy kjrara Sbörë. Tjšõkwo bek ši kjroroy beno tjeng bi pjšúshko, ga ber tjeng eshko îyado. E kjîshko ga pjãy woydër ara, pjãy woyde tjšõkwo bek miydagaga šöng širë eni bakoe. 3Rokër Data Sbö kong, ba Wa Jesucristo kong ga ba wopjšú ši kjîshko ga shji mär Sbö tjšõkwo bek ši go, ga shji ëng woydë ara kar kar wopro ga shji kjimte šok ara, shji songe še îyado, shji ie šok ber šöng wšêp bakoe. 4Roy kuror ga pjãy jëk šöng tjšõkwo bek ši go, shji ichara Data Sbörë sorë ši eni. E kjîshko ga tja wopjšú anmoyõ. 5Eni ga pjeyoga, tjšõkwo tër shäng bomi kong shäryëmi wšo ëre, e tjšõkwo tjagšën totë ðëme. Dämärshko ga tjšõkwo ëre twaraba bi kong. Šër bomi kong ga pjãy ëng woydos ara kar kare. 6Ga shji ëng woydë wšo ga woyde ga tjšõkwo šara Sbörë bi kong shäryëy wšo ši shäryëy eni îyado. Shji ëng woydë šaga Sbörë bi kong tek dämärshko dwayo. 7Nopga ara to šöng kjok ëre kjing go oba jyãpgwë. Tjšê ga “Jesucristo shrono kjok ëre kjing go no wšeni ðëme” še šöng eni. Ëye tjšê eni ga e Cristo wšoyo. 8Pjãy pak shäryono ara, ga pjãy potjwšêkkšo tjok. Gueniyo pjãy sjëk, pjãy jyãpgwe šok ðëm wšo, bomi potjwšêkkšo ši jer ðëm wšo. 9Ëye obšë ping woydë, shji pina Cristorë sorë ši kjinmo še wšeni ga shäng mär Sbö go ðëme. Ëye jëk shäng tjšõkwo pina ba kong ši go ga mär shäng Data Sbö go, ba Wa go bakoe. 10Ëye äär bomi shwoy ga Cristo tjšõkwo bek ëre še bomi kong ðëm ga wšokjrëmi bomi ushko ðëm, “Miga” še bomi kongshko ga “Kjobe” šëmi ba kong ëmdë ðëm bakoe. 11Ëye omwšokjrono ga shäng ba pak owa ši shäryë ba tjok wšeni. 12Tja ðëbo šë woydë ara bomi kong, gueniyo tër woydë kjibokwo go ðëme. Pjãy în woydë, shji šan ëng tjok wšo, shji ber šöng wopjšú anmoyõ wšo. 13Bomi pjeyoga Jesús tjšõkwo kjraga, kjrara Sbörë wšeniyo ši, “¿Pjãy yonde?” še bomi kong.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\