2 Pedro 3

1Pjeyoga, kjibokwo tër bomi kong ëre tjok ga kjwo pjök tjän. E goshko ga pjãy poshdun wotjšîk bëy wšo. 2Tjšõkwo tara Sbö tjšõkwo šagagarë dënashko ši beno buk bomi kong. Ga tjšõkwo šara bi Tjšapga, bi döga Jesús širë, e šororwa tjawa Sbö tjšõkwo roy šagaga Jesús ãskarë bomi kong bakoe. Woydër ga tjšõkwo uunkong ëre woyoshrozî îyado. 3Woydër ga ðëbo ëre miydëmi bäm goshko. Kjok pjir šëshko ga nopga Sbö tjšõkwo joywë ä wšeniyo wen tjwe, ga jëk šöng ba wotjšîk owa ši go. 4Eshko ga tjšê ga “¿Cristo tjwe iröng obi šara ðëmdo? ¿Eni ga tjwayde ðëm ega? Borwa tjšapgaga tek dënashko so wošono pjir, ga kjok ëre shäryak dämärshko tek šëkong ga ðëye kjšopswoydë ðëme” še. 5Gueniyo ðëye shäryara Sbörë dämärshko ši miyde woydë ðëme. Eshko ga kjopkwo shäryara, ga kjok dogro ichara wen tëm dšung roy dwayo, beno buk dšung ši tjrëko. Uunkong ëre shäryara ba tjšõkwo go. 6E irgo ga kjok buk eshko ši pira di go drete. 7Ga Sbö tjšê ga kjopkwo pjang eerishko ši, kjok ëre, e ber, äär jong no ðgwezšong dbaryo šishko. Eshko ga suya iök go, ga nopga owa ši pjiya dret bakoe. 8Pjeyoga, Tjšapga kong ga dbar kjwara, e šu kop sak dbäw dbäw (1,000) wšeni, ga šu kop sak dbäw dbäw (1,000), e ba kong ga dbar kjwara wšeni bakoe. E woyojemi ðëme. 9Tjšapga Jesús tjšêno bi kong jšõkoyo ga ðono ga tjwe iröng obi. Gueniyo no kjone kjone wotjšîk ga tjwe wor anmoyõ še. Shji songe še, ga woyde ga shji uunkong, ðëbo owa shäryëy šöng ši, e owa jšõe šëy, ga rayëy, ëye pjir ðëm wšo. E wopro ga sök bi koshë wopjšúe. Tjwe mašing ðëm e kjîshko. 10Tjšapga Jesús, e tjwe, koshëy šöng ðëmshko, oba tjwe šûrkë wšeni. Eshko ga ðëbo kuy pjšuk ara kjok dogo, ga ðëbo tjeng kës kjopkwo go ši suya iökdë dret, ber îgöy ame. Ðëbo tjeng kjok ëre kjing go ši suya dret eni bako, kjok ëre kës ši tjok. 11Ðëbo uunkong pjir ber eni. E kjîshko ga woyde ga pjãy jëk pjšo bek, woyde Sbörë sorë ši eni. 12Eerishko ga pjãy šöng Tjšapga Jesús tjwe dbaryo iara Sbörë ši koshë. Woyde ga pjãy drön ðëbo shäryë, tjwe mašing wšo. Eshko ga kjopkwo, ðëbo tjeng kës kjopkwo go, e suya iökdë drete. 13Gueniyo kjopkwo shärye tjagšën, kjok shärye tjagšën bako, šara Sbörë bi kong jšõkoyo sorë ši eni. Eshko ga ðëbo pjšo bek erä. E koshoydë šöng wopjšúe. 14E kjîshko ga pjeyoga, ðëbo ëre koshëmi šöng wopro ga pjãy drön jëk pjšo bek, pjãy pogo ðëye dret Sbö bokso wšo. Pjãy jëk šöng ëng tjok wšêp bakoe. 15Woyoshrozî ga shji koshe Tjšapgarë sök wopjšú, shji döya wšo. Bi kjšara Pablo omtono bomi kong eni bako, kjok miydë twara Sbörë ba kong ši go. 16Ga tjšõkwo tara bomi kong sorë ga tara nopga obšë obšë kong eni bako, kjibokwo tara kjwobi ši go. Gueniyo tjšõkwo tara kjone kjone ðë šokšo miydëy wšo ga kjange. No kjone kjone kjok miydë ara ðëm, mär Sbö go jšõkoyo ðëm bakoe. Eni ëmdë ga tjšõkwo ši ðë šokšo miyde šok pjšúe še, gueniyo ðë šokšo še ši eni ðëme. Shärye Sbö tjšõkwo obšë obšë tjok eni bakoe. E kjîshko ga epga oppjik šok om go. 17E kjîshko ga pjeyoga, nopga eniyo sorë miydëmi šöng pjir tjän kuzong ga pjãy sjëk ba tjok, pjãy jyãpgwe nopga Sbö košë ðëm wšeniyo širë ðëm wšo, pjãy jëk šöng ba wotjšîk owa ši go ðëm wšo, tjšõkwo bek ši rayëmi ðëm wšo bakoe. 18Woyde ga pjãy kjimte bi Tjšapga, bi döga Jesucristo širë jek këgong, ba wopjšú ši kjîshko. Woyde ga e miydëmi jek këgong bakoe. E iëy ber kësbang, tjwšõ ara îyado wšo. Ber eni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\