Hechos 1

1Teófilo, kjibokwo toror bäm go ši, e Jesús roy šokšo. Shäng kjok ëre kjing go obishko ga ðëbo shäryara, pina kës ši toror beno pjang eshko. Jemdë kjok dogo ðëm obishko ga jëk shäng Sbö tjšõkwo roy šagaga kjrara beno tjeng ba ãska ši tjok. Ga kong ðëbo shärye wšo ši šara beno ba kong. Šeshko ga kjimtara Sbö Sëyarë. 3Zröraba irgo ga weno shäng Sbö tjšõkwo roy šagaga ši tjrëko obi, ga ðëbo shäryara obšë obšë, miyde šok e go wšo ga shäng së obi. Dbar kop sak pkëng (40) tjrëko ga ošö ga wen shäng ba tjrëko, ga îna šok. Eshko ga Sbö ber no pjšuyo sorë ši roy šara beno ba kong. 4Pjšara ga sök ië ba tjokshko ga tjšê ba kong ga “Pjãy go Sbö Sëya iche bor Datarë tjwe, šara jšõkoyo sorë ši eni. E šanyotkoror bomi kong tjän. Juan, e no wono di goshko. Gueniyo ga dbar kjwöbö obi ga pjãy go Sbö Sëya iche Sbörë tjwe ber kësbang bomi tjok. Pjãy opshik Jerusalén kjokyo dwayo ðëm, e shäryono eni pjir guing” še. 6Pjšara ga töno šöng Jesús tjokshko ga tjšê ba kong ga “Tjšapga, ¿eni tjok ga Israel tjëyoga döp ber ichaga tjëyoga obšërë ame dbaryo ši öötongde?” 7”E miydaga pjãydë ðëme. Dbar šëmi šöng ši, e miydaga Data Sbörë. Ðono še ga eshko jã. 8Gueniyo ga Sbö Sëya tjwe bomi go kjšarashko kjšarashko, ga pjãy kong dbo twe kësbange. Kjroromi ga pjãy opshik tja înomi, kuromi ši sorë roy šë Jerusalén kjokyo, Judea kjokyo, Samaria kjokyo, äär jong kjok kjwang jîkong bakoe” še ba kong. 9Tjšêno eni pjir ga îya šok ga Jesús söra Sbörë to jem kjok dogo, ga pjäng shrono kjrina eshko, jek yõw e roshko jëktëng erä, ga îna šok ame. 10Kjok dogo îya beno šöng wopro ga domerga wen šöng do pjök ba soshko, shwong ko pjšubšúne. 11Ga tjšê šok ba kong ga “Galilea sopga, ¿kjok dogo îmi šöng kjër ðënoro? Jesús înomi söraba to jem kjok dogo bomi tjrëko dwayo sorë ga ðono ga ter tjwe iröng eni bakoe” še. 12Kjok eshko ši ko Olivos dšupyo. E irgo ga Sbö tjšõkwo roy šagaga Jesús ãska to ter šok iröng Jerusalén kjokyo. Olivos dšupyo ši ber äär Jerusalén kjokyo wšo ga wop tjok eröe. Woshtozšong dbaryo ga judíoga jëk šok wop eni eröe. 13E irgo ga ter shrono šöng Jerusalén kjokyo šishko ga opzrëno jek u jong kjwara eshko ši roshko, ga tjyono jem kjomo, ga beno šöng eshko. Nopga šöng eshko ši ko eni: Pedro; Santiago; Juan; Andrés; Felipe; Tomás; Bartolomé; Mateo; Santiago, e Alfeo wa; Simón, e zelote; Judas, e Santiago wa. 14Dbar kjwobi go ga epga tön šok tjë jîkong eshko syõshtë Sbö kong Jesús šëmga tjok, ba mekë María tjok, wašëga obšë tjok bakoe. 15Eni ga dbar kjwara ga epga töno šöng kop sak dbäw kjingsho sak pjök (120). Eshko ga Pedro kojono shäng ba pjeyoga ðamo šöng ši tjrëko, 16tjšê ba kong ga ”Pjeyoga, Judas, e kjrara Jesúsdë jëk shäng borwa tjok wšo, ga parkono borwa tjok bakoe. Gueniyo ga Jesús shakoba wšo ga pingga erë, ga beno Jesús roy šaga ame. 17ga tjšõkwo šara Sbö Sëyarë Judas kjîshko, tjšõkwo ši tara Pjšu Daviddë. E kjîshko ga tjšõkwo šara ši shäryono eni tjän. 18”(Ðëbo owa shäryara Judasdë ši potjwšêkkšo dburyo ši go ga kjok tjwšêna kjrina. Eshko ga šono jer jong kä šëkong, bögwo dšoktong, ðangkogro tuktong drete. 19Nopga šöng Jerusalén kjokyo ši, e miydara šok pjir, ga kjok eshko kowara šok Acéldama, šëy bi tjšõkwo go ga “Srëng kjokyo.”) 20”Dënashko ga kjibokwo ko Salmos ši tak beno pjang eni: ““Ba u jong šishko, e kworkwë ber buk kjok ëye ðëmshko. Ëye ber sök eshko ame.” “Eshko ga tak pjang eni bakoe: ““Ba pak, e ber sogo obšë.” 21”Eni kuzong ga domer kjrërwa kjšara parkë ber shäng Judas ãska. Jûshko ga domerga šöng, jëktong šöng bi tjok bebi, Tjšapga Jesús shäng bi tjok šishko. 22Jesús wara Juandë ši îna šok. E irgo ga jëktong šöng ba tjok, ga dbaryo öötong söra to jem kjok dogo ga îna šöng obie. Woyde ga kjwepga kjwe kjšara tek ber borwa tjok. Eni ga ðëbo îna, kura ši roy še borwa tjok wšo” še. 23Eni ga kjrara šok do pjök. Kjšara ko José, kowëba Barsabás, kowëba Justo bakoe. Kjšara obi ko Matías. 24Eshko ga syõshtono šok Sbö kong, tjšê ga “Tjšapga, tjawa uunkong wotjšîk šöng borwa pjšúshko sorë ši, e miydëp pjire. Nopga do pjök ëre kjrorop kjone dey ga pîs borwa kong. 25E ber bop tjšõkwo roy šaga Jesús ãska. Pak ši, e Judas î, gueniyo rayara to ba shdûzšong kjokyo šishko” še. 26Eni ga ðëbo jyãgšo shira šok, ga jyã šono beno Matías kong. Eshko ga Matías beno shäng Sbö tjšõkwo roy šagaga Jesús ãska dogšo sak kjwara kjingsho kjšara (11) ši kjšarayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\