Efesios 6

1Wapga, pjãy mär Tjšapga Jesús go kuzong ga bomi dataga, bomi mekëga, e košozîa. 2Sbö tjšõkwo tak pjang eni: “Bomi dataga, bomi mekëga, e bangkjrozî, iozî ber tjwšõ ara, ðëbo jek pjšú bomi kong wšo, šu îmi kop ara kjok ëre kjing go wšo bakoe.” Eni ga kjok ðgwekkšo ëre košoroy wšeni ga ðëbo pjšú shärye Sbörë bi kong šara jšõkoyo. Ðëbo šara jšõkoyo eni eshko kjwšë jã. 4Dataga, pjãy ðëbo shäryë bomi wapga kong ber šöng iirkë wšo ðëme. Poshdûzî, pîzî jëk šöng, woyde Tjšapga Jesúsdë sorë ši eni. 5Parkagaga tjwšêk šöng pjir wšeniyo, bomi sogoga kjok ëre so, e košozîa. Bangkjrozî šöng wopjšú, pjãy parkë šöng Cristo kong wšeni. 6Pjãy îya šöngshkoshko ga epga košëmi pjšú, ber šöng wopjšú bomi tjok wšo. Gueniyo košëmi eshko dö ðëme. Pjãy parkos ba kong pjšú îyado, pjãy Cristo parkagaga tjwšêk šöng pjir wšeniyo dik. Ðëye woyde Sbörë shäryëmi wšo ši shäryozî wopjšúe. 7Pjãy parkos šöng wopjšú bomi sogoga kong, bomi dbo kës ši go, pjãy parkë šöng Tjšapga Jesús kong wšeni, pjãy parkë šöng nopga kong wšeni ðëme. 8Miydëmi pjšú ga ëye ðëbo pjšú shäryono ga potjwšêngga Tjšapgarë, parkagaga tjwšêk šöng pjir wšeniyo ëmdë ga potjwšêya. 9Parkagaga sogoga, pjãy opshäryë bomi parkagaga tjok eni bakoe. Kroyoywëy ðëme. Miydëmi pjšú ga pjãy, bomi parkagaga, pjãy kägäyo sök kjšaraso kjok dogo, ga shji uunkong ðgweya beke. 10Era eni ga pjeyoga, pjãy mär ber šöng Tjšapga Jesús go îyado, pjãy mär ber šöng ba dbo ara go îyado bakoe. 11Ëngkjwagaga opwšikë ba opwšikokšo go sorë ga pjãy opwšikos ðëbo twe Sbörë bomi kong kës ši go eni, pjãy jyãpgwe Ärëshko ga kumi kjang wšo, jšõ šëmi ba kong ðëm wšo bakoe. 12Shji šöng dbonik nopga tjok ðëm, shji šöng dbonik sëya ðë dbo ara wšeniyo tjok, obšë ichagaga wšeniyo tjok, nopga owa šöng kjok ëre kjing go ichagaga wšeniyo tjok bakoe. 13E kjîshko ga pjãy opwšikos ðëbo twe Sbörë bomi kong kës ši go, dbar owa ši tjweshko ga pjãy tök ðëm wšo, pjãy ber šöng wokjang äär jong dbar owa ši pjitong guing. 14Eni ga pjãy wokjange. Sbö tjšõkwo bek ši sözî, e bomi dop pjrikkšo wšeni. Pjãy jëk pjšo bek, e bomi worbu wšikokšo wšeni. 15Sbö tjšõkwo pjšú ši, shji ie ber šöng wšêp Sbö tjok. Pjãy poshäryos e go, tjšõkwo roy pjšú ši šë oba kong wšo, e bomi drepkwota wšeni. 16Pjãy mär ber šöng Tjšapga Jesús go, e bomi könkowo shtokjokšo wšeni. Pjãy šöya Ärë ba könkowo dbo go iök ri ri ši goshko ga shtokjëmi e go, pjë bomi go ðëm wšo. 17Miydozî ga pjãy döra Sbörë ba dbo ara go, e bomi kä wšikokšo wšeni. Sbö tjšõkwo shazî bomi wšoshko, e bomi dröng twara Sbö Sëyarë bomi kong wšeni. 18Ga pjãy syõshtos, kjšoshtos Sbö kong îyado, pjãy pîya Sbö Sëyarë sorë ši eni. Pjãy sjëke. Pjãy syõshtos Sbö nopga kjîshko îyado. 19Pjãy syõshtos bor kjîshko bako, tja tjšêshko ga tja kong tjšõkwo še Sbörë bor kong šër wšo, Sbö tjšõkwo pjšú miydëba ðëm ši roy šër oba kongshko ga ðëye bangkjrër ðëm wšo bakoe. 20Tja ichara Sbörë ba tjšõkwo roy pjšú šë oba kong ba ãska. Eerishko ga tja sök kjërshko e kjîshko. Pjãy syõshtos bor kjîshko, ba tjšõkwo roy šërshko ga ðëye bangkjrër ðëm wšo. 21Bor kjšara Tíquico, e parkë shäng Tjšapga Jesús kong bor tjok pjšú îyado. E woydër ara, ga ichër jek bomi shwoy, tja sök na sorë ši roy sök bomi kong wšo, šöng bor tjok na ši roy sök bomi kong wšo bako, pjãy wosonkë ðëm wšo. 23Pjeyoga, tja syõshtë Data Sbö, Tjšapga Jesucristo Data ši kong ga pjãy ie ber šöng wšêp, pjãy kjimte ëng woydë ara kar kar, pjãy kjimte mär ber šöng Cristo go îyado bakoe. 24Rokër Sbö kong ga ba wopjšú ši kjîshko ga pjãy Tjšapga Jesucristo woydë jšõkoyo ši kjimte îyado.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\