Santiago 4

1¿Pjãy ëngšë kar kar, pjãy ëngkjwë ëng tjok kar kar ega miydëmi ðëmdo? ¿Shäryëmi eni, pjãy ie bomi wotjšîk owa širë ðëbo obšë obšë woydë ber bomi kong, pjãy ber šöng wopjšú wšo kjîshko ðëmdo? 2Ðëye woydëmi ber bomi kong ši wšêmi ðëme. E kjîshko ga obšë zrömi, ba ðëbo ši kjrëmi ber bomi kong wšo. Ðëbo oma î, e koîmi. E kjîshko ga pjãy ëngšë kar kar, pjãy ëngkjwë ëng tjok kar kar, ba ðëbo ši kjrëmi ber bomi kong wšo. Pjãy ðëbo dret, rokëmi Sbö kong ðëm kjîshko. 3Ga ðëbo rokëmi ba kongshko ga rokëmi bomi wotjšîk owa ši go, ber bomi kong pjšú wšo erä. E kjîshko ga ðëbo twe bomi kong ðëme. 4Pjãy so domer orkwosmok shäng pjir, gueniyo jëk shäng wašë obšë tjok kjoyoe. ¿Pjãy tön nopga Sbö miydë ðëm wšeniyo tjokshko ga pjãy ber šöng Sbö moskwo miydëmi ðëmdo? Ëye wotjšîk jëk nopga owa wšeniyo dik ga opyono beno šöng Sbö moskwo. 5Sbö tjšõkwo tak pjang ši tjšê ga Sëya twara Sbörë beno pjang bi go ši, shji ymoyotke ara, woyde ga shji jëk Sbö tjok jšõkoyo. ¿Tara pjang eni ši tjwšõ ðëme šëmiro? 6Gueniyo ba wopjšú ši kjîshko ga shji kjimte ara anmoyõ. E kjîshko ga Sbö tjšõkwo tak pjang ši tjšê ga “Ëye krë ä ga Sbö wotjšîk owa ba kong. Ëye wotöy ga kjimte ara, ba wopjšú ši kjîshko.” 7Eni ga pjãy optwos Sbö kong, ga košozîa. Jšõ šëmi Ä kong ðëm, ga e tök pjolae. 8Pjãy jëk šöng Sbö tjok ga Sbö jëk shäng bomi tjok bakoe. Pjãy ðëbo owa shäryaga, ðëbo owa shäryëmi šöng ši rayozîa. Pjãy wotjšîk šöng kjring pjök wšeni ga bomi wotjšîk owa ši rayozî, pjãy ber šöng wotjšîk bek wšo eröe. 9Pjãy woydos, pjãy sšarzong, pjãy kjšoshtos bakoe. Pjãy jar ame, pjãy ber šöng sšar ëë shara. Pjãy wopjšú ame, pjãy ber šöng woydë shara. 10Pjãy opyos ber šöng wotöy Tjšapga bokso. Eni ga pjãy ie ber tjwšõ ara. 11Pjeyoga, shji ëngšë owa ëng kong kar kar ðëme. Bomi kjšara šãyworomi owa, ðëm ga e owa šoromi wšeni ga Sbö kjok ðgwekkšo ši owa šoromi wšeni. Eshko ga kjok ðgwekkšo ši košëmi šöng ame, pjãy opyono beno šöng tjwšõ ara, kjok ðgwekkšo ši kjinmo, kjok ðgwekkšo ši pjšúre, de oware îga wšeni. 12Kjok ðgwekkšo twaga ši kjšaraso. No ðgwega ši kjšaraso bakoe. Bi döga, bi shdungga ši e. Bomi kjšara pjšúre, de oware šaga ber pjãydë ðëme. 13Tja kuzîa. Pjãy kjone kjone tjšê ga “Eeri, bong ga shji to kjok shto obšë. Shji ber šöng eshko šu pjšara ðëbo soynek, dbur shak ara wšo” šëmi eni. 14Gueniyo ðëye wen tjwe bomi kong bong ši ðë miydëmi šöng ðëme. Pjäng sho šon tjwe töy ga wop sira ga beno drete. Pjãy šöng së ši, pjãy so pjäng sho e kjoyoe. 15Bek wšo ga pjãy tjšê ga “Woyde Tjšapgarëra, shji ber šöng wopjšú, ðëbo shäryëy obšë obšë bakoe” šëmi eni dey. 16Gueniyo pjãy krë ä îyado. Ëye krë ga ðëbo owa shäryayde. 17Ëye, ðëbo pjšú shäryako ši miyde, gueniyo shärye ðëm ga ðëbo owa shäryayde šöng.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\