Juan 5

1Öötong dbar shrëzšong dbaryo judíoga kong obšëshko ga Jesús jek öötong shäng Jerusalén kjokyo obi. 2Shji opzrëk jek Jerusalén kjokyo roshko u bäng bängyo ko Öng Wšêp Ushko So ši goshko ga shji jek jëk sira wšeni ga di bapkwo shäryak buk eshko kjwara kësbang, roshko di, arameo tjšõkwo go ko Betzata. Ba kopshko ga u tjeng kjwo shkëng (5), di bapkwo ši sor go pjribrie. 3Swšopga obšë obšë tjeng töshko eshko ara, nopga kjok îgö ðëm wšeniyo, nopga jëk ðëm wšeniyo, nopga dre kuga ðëm wšeniyo bakoe. 5Buk kjšara eshko jëk ðëm wšeniyo. E öötong šu pjšogšo sak mya kjingsho kjwong (38). 6Eni ga Jesús jek öötong shäng eshko ga buk ši îna, ga buk eshko öötong šu kop ara ši miydara, ga tjšê ba kong ga “¿Pja poptë woydëre?” 7”Tjšapga, di kjwe šuywëshko ga tja opšong woydë ba roy, gueniyo tja kjimtaga ërë ðëme. Tja drön ara, opšong om go wšo šërshko ga obšë opšono bor bäm go tjän” še. 8Kuya ga tjšê ba kong ga “Pja kojõzong. Bop bukkšo buk kjwe kjros, ga pja jëkzong” še ba kong. 9Jekdo eshko ga poptono, ba bukkšo buk ši kjrara, ga jëktonge. Eshko ga woshtozšong dbaryo. 10Eni ga domer ši îya judío tjšapgagarë šok ga tjšê šok ba kong ga “Eeri ga woshtozšong dbaryo. Bi bukkšo, e söy wšo ga äe” še. 11Kuya ga tjšê ba kong šok ga “Bor poptaga tjšêno bor kong ga “Bop bukkšo kjwe kjros, ga pja jëkzong” šara bor kong eni” še. 12Eni ga tjšê šok ba kong ga “¿Šaga ërë bop kong eni?” še. 13Gueniyo e ë miydara ðëm, poptono pjirshko ga Jesús opjneno jek nopga tjeng ara ši tjrëko kjîshko. 14E irgo ga domer ši wšêna Jesúsdë öötong sök Sbö u zšong bäng, ga tjšê ba kong ga “Tja kuzong. Pja poptono beno shäng pjšúe. Gueniyo ðëbo owa shäryëp ame, ðëm ga ðëbo wen bop kong owa e kjinmo kjwe” še. 15Eshko ga domer ši to ey dwayo, jek öötong shäng judío tjšapgaga shwoy, ga tjšê ba kong šok ga “Bor poptaga, e Jesús” še. 16Eni ga ðëbo shärye Jesúsdë eni woshtozšong dbaryo kjîshko ga opyono beno šöng ba wšoyo. 17Gueniyo Jesús tjšê ba kong šok ga “Woshtozšong dbaryo ëmdë ga bor Data, e shäng parkë obi, ga tjara omshäryë eni bakoe” še. 18Kuya šok ga iirkono ara ba kong. Woshtozšong dbaryo ga pak shärye enido dö ðëm, Sbö, e kowara ba Data šara šishko ga miydara šok ga e opyono tjwšõ Sbö dik šayde shäng. E kjîshko ga zröya šok woydë ara anmoyõ. 19Eshko ga Jesús tjšê ba kong šok ga “Šër bomi kong jšõkoyo ga ðëye shärye Data Sbörë ši, e shäryotë tja ba Wa ërerë döe. Ðëbo shäryër bor woshko ðëme. 20Tja woyde bor Datarë ara, ga ðëbo tjeng kës shärye shäng ši, e pîya bor kong drete. Ga ðëbo pîya bor kong kësbang, ëre kjinmo anmoyõ. 21Ëye wošono ga woshre Data Sbörë ber shäng së iröng obi. Eni wšeni ga ëye iër woydë ber shäng së ga iër ber eni ga pjšú bakoe. 22Ga ëye ðgweya Data Sbörë ber shdungko wšo ðëme. No ðgwega iara beno shäng ši, e tja. 23Shäryara eni, tja bangkjrëba wšo, e bangkjrëba sorë ga eni. Ëye, tja bangkjre ðëm ga bor ichaga bangkjre ðëm bakoe. 24”Šër bomi kong jšõkoyo ga ëye, bor tjšõkwo kjrara, ga mär bor ichaga go ga beno šöng së îyado ba tjok, epga shdungko ame. Bäm go ga beno šöng no wošono wšeni, gueniyo iara beno šöng së jšõkoyo shara. 25Šër bomi kong jšõkoyo ga dbar tjwe kjwara ga Sbö Wa ëre ybö kuya nopga wošono šöng wšeni širë, ga ëye omtjšõkwo kjrë ga ie Sbörë ber šöng së jšõkoyo shara. Ga dbar tjwe šër shäng ši, e shrono tjän. 26Nopga ber tjeng së, e šaga Data Sbörë eröe. Gueniyo ba Wa ëre iara beno ba šaga eni bakoe. 27Ga dbo twara bor kong no ðgwek ber shdungko wšo, tja shrono kjok dogo dwayo beno no kjîshko. 28”Pjãy kong ðëbo šoror ši, pjãy opshgawë e kjîshko ðëme. Dbar tjwe kjwara ga Sbö Wa ëre ybö kuya nopga wošono iak öötong tjeng sakshko širë, 29ga woshrë, ga opshik šok tjeng šishko dwayo. Eshko ga ëye wošono šöng ðëbo pjšú shäryë wšeniyo ga woshrë ber tjeng së îyado Sbö tjok wšo, ga ëye wošono šöng ðëbo owa shäryë wšeniyo ga woshrë ber tjeng shdûya Sbörë wšo. 30Ðëbo shäryër bor woshko ðëme. No ðgwer, tja ichara ba ðgwek sorë ši eni. Ðgwershko ga woydër ga bor ichaga ber wopjšú bor tjok. E kjîshko ga ðëye šër shäng ši, e bek šotë. 31”Tja tjšê bor kjîshko om go kjwe ga e tjwšõ ðëme. 32Gueniyo shäng kjšara obi tjšê bor kjîshko, ga miydër ga ðëye še ši, e jšõe. 33”Pjãy nopga ichono ðëbo kjakrokë Juan kong, ga ðëye šara bomi kong ši, e jšõe. 34Bor kong ga tjšõkwo šara norë ši, e tjwšõ ðëme. Gueniyo šër shäng bomi kong, ba tjšõkwo kjrëmi wšo, pjãy där e go wšo. 35Juan Sbö tjšõkwo šono shäng bomi kong, iök jong shjiy wšeni, ga pjãy beno šöng wopjšú ba kãšã ši goshko dbar kjwöbö. 36”Gueniyo ðëbo shäryër kësbange. Shäryër eni, tja ichara Data Sbörë ba shäryë kjîshko. Miydëmi e go ga tja ichaga erë. Eni ga bor tjšõkwo tjwšõ ara, tjšõkwo šara Juandë bor kjîshko ši kjinmo. 37”Tja ichara Data Sbörë, ga tjšêno bor kjîshko bakoe. Gueniyo e îmirë ðëm, ba tjšê ši kumirë ðëm bakoe. 38Ba tjšõkwo kumi woydë ðëme. Tja ichara ba šë bomi kong, gueniyo pjãy mär woydë bor go ðëme. 39”Pjãy opping Sbö kjibokwoyo go ara, pjãy opping äär ber šöng së îyado Sbö tjok wšo. Ga ðëbo tak šok ara eshko bor kjîshko. 40Eni ëmdë ga pjãy ber šöng së îyado Sbö tjok wšo ga pjãy mär woydë bor go ðëme. 41”Tja poshrëkoba ši, e bor kong ga tjwšõ ðëme. 42Miydër pjšú ga Sbö woydëmi ðëme. 43Tja ichaga bor Datarë, ga tja shrono shäng na, gueniyo tja tjšõkwo kjrëmi woydë ðëme. Gueniyo obšë tjwayde shäng ba woshko kjwe ga era tjšõkwo kjrëmi owa ðëme. 44Woydëmi ga oba ber šöng wopjšú bomi tjok, gueniyo Sbö sök kjšaraso ši ber wopjšú bomi tjok ši, e bomi kong ga ðëno ðëme. ¿Eni ga tja tjšõkwo kjrëmi sorëro? 45”Gueniyo pjãy rotaga Data Sbö kong ši, e tja ðëme. Bomi rotaga, e Moisés. Pjãy mär šöng tjšõkwo tara ši go šëmi. 46Ga tjšõkwo ši tara bor kjîshko. Eni ga ba tjšõkwo ši kjroromi jšõkoyo kjwe ga bor tjšõkwo kjroromi bakoe. 47¿Gueniyo ba tjšõkwo tara pjang ši kjroromi ðëm kuzong ga bor tjšõkwo kjrëmi sorëro?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\