Lucas 1

1Miga, Tjšapga Teófilo. Ðëbo shäryara Sbörë bi tjrëko ši, e tër bop kong, miydëp wšo. Tja omîno ðëm, gueniyo nopga omîno ara ba bokkwo go, ba soyozšong tek šëkong. Epga beno šöng ba roy šaga. Ga roy še šok ši kuya šok ga kjone kjone tjšê ga “E jyã tëy, ðëye înaba ši ber wêšë wšo” še. Ga jyã tara šok beno bi kong. Ba jyã tagaga ši kjšöböso, ga tjšõkwo tara šok ši beno bi kong kjibokwo obšë obšë go. Tjara omtë eni bakoe. Jesús roy kurorshko ga tja wotjšîno ga “¿E sorëro?” šoror, “Tja omkjakrokë ba miydagaga kong” šoror bakoe. Ga kjakrokoror shäng yõtso, eeri ga öötong šuyo kop arae. E kjîshko ga tja wotjšîno ga e jyã tër ber bop kong beke. Miydëp e go wšo ga ðëbo pinaba bop kong ši, e jšõe. 5Tjšapga Herodes sök Judea so pjšuyoshko ga tjšapga sök kjšara syõshtaga Sbö kong nopga kjîshko wšeniyo ko Zacarías, e Abías tjëyo. Ba boy ko Elisabet, e Aarón tjëyo bakoe. 6Epga pjök ši pjšo bek Sbö bokso, ba tjšõkwo koše šok îyado. 7Epga wapga ðëm, Elisabet kjrong kjîshko. Eshko ga epga öötong tjšabša tjän. 8Dbar kjwara ga Zacarías tjëyoga parkë Sbö kong ba u roy wšo dbaryo ši öötonge. 9E ba sdëkwo kjîshko ga jyã shira šok, ga šono Zacarías kong, opzrëk jek Sbö u roshko, ðëbo šõ pjšëbšë suya eshko wšo. 10Eni ga opzrëno jek öötong shäng ba ðëbo šõ pjšëbšë ši suk. E wopro ga nopga tjeng kjoko kës ši beno tjeng syõshtë Sbö kong. 11Eshko ga këm kjër roshko ga Tjšapga parkaga kjok dogo so weno shäng Zacarías kong kjšara, shäng ðëbo šõ pjšëbšë sukkšo jong šishko e sor go, or këšëkong. 12Îya ga beno shäng sëya ðëm erä. 13Eshko ga Tjšapga parkaga ši tjšê ba kong ga “Zacarías, ðëye bangkjrëp ðëme. Ðëye rokorop Sbö kong bop syõ go ši, e kura, ga shärye bop kong. E kjîshko ga ðëye bangkjrëp ðëme. Ðono ga bop boy, e wa buk kjšara domer. Bukshko ga koiëp Juan. 14Eshko ga pja ber wopjšú, woowa ðëme. Nopga ara ber šöng wopjšú eshko bakoe. 15Bop wa, e ber kësbang Sbö bokso. Kjiðgwo bo dyo ie wšo ðëm, ää dbo ara ie wšo ðëm bakoe. Buk ðëm obishko ga ba go Sbö Sëya tjwe ber kësbang ba tjok. 16”Ba kjîshko ga Israel tjëyoga ara wotjšîk owa wšeniyo, e tjwe Tjšapga, ba Sbö ši košë iröng obi. 17Sbö Sëya ber ba tjok kësbang, beno kësbang tjšapga tek dënashko so Elías tjok dik. Ga e jek shäng Tjšapga bäm go. Eshko ga dataga ie ber wotjšîk pjšú ba wapga kong obi, nopga Sbö bangkjrë ðëm wšeniyo, e ie ber ba tjšõkwo košë. Eni ga nopga poshärye, Tjšapga wšokjrë wšo” še. 18Kuya ga tjšê ba kong ga “Tja tjšabša, bor boy, e tjšabša bakoe. ¿Tjšõkwo šëp shäng ši, e jšõre miydër sorë?” 19”Tja Gabriel. Tja parkë Sbö kong ba bokshto. Tja ichara šan bop tjok, chida ši roy pjšú söga bop kong. 20Ga tja tjšõkwo kjrorop ðëm kuzong ga pja ber shäng tjšê ðëm äär jong tjšõkwo šoror bop kong ši shäryono eni pjir guing” še ba kong. 21E wopro ga nopga beno šöng Zacarías koshë kjoko ši wotjšîk šok arae. “¿Shäng wop ara oto šëba? ¿Opshik Sbö u kjwe roy dwayo mašing ðëm ega?” še ëng kong eni. 22Eshko ga opshinoshko ga tjšê ga äe. Eni ga miydara šok ga ðëbo îno yoshko këm kjër roshko. Tjšê ga ä e kjîshko. Beno shäng tjšê or goshko erä. 23Ga ba pak shäryë Sbö kong ba u roy wšo dbaryo ši pjitongshko ga to iröng obi ba ushko. 24E irgo ga ba boy beno shäng kjšaraso ðëme. Beno sök ba ushko, opshino ðëm öötong mogšo shkëng (5). Wotjšîk ga 25”Tja wapga ðëm kjîshko ga tja kong wa twe Tjšapgarë bor kong, tja wa tjokshko ga tja šëba ame wšo” še. 26Kjogšo shäng kjšara ko María. E sök Nazaret kjokyo, e Galilea kjokyo obi. Domer miydoydë ðëm obi, gueniyo tjšõkwo twono José kong, orkwosmok ba tjok wšo še. José, e David tjëyo. Elisabet shäng kjšaraso ðëm mogšo tjershko (6) ga ba parkaga kjok dogo so ko Gabriel ši ichara Sbörë María îk. 28Eni ga Sbö parkaga ši tjwe shäng ba shwoy ga tjšê ba kong ga “Miga, María. Pja woyde Tjšapgarë ara. Ba kong ga pja tjwšõ ara. E shäng bop tjok” še. 29Kuya ga woyotjšîya beno sök ara. “¿Tjšõkwo še shäng eni bor kong ega?” še ba pjšúshko. 30Eshko ga Sbö parkaga ši tjšê ba kong ga “María, ðëye bangkjrëp ðëme. Sbö ber shäng wopjšú bop tjok. 31Pja ber shäng kjšaraso ðëme. Pja wa buk kjšara domer. Bukshko ga koiëp Jesús. 32E ber tjwšõ kësbang. E kowëba Sbö Tjwšõ Kësbangyo ši Wa. E ie Sbö Tjwšõ Kësbangyorë ber shäng Israel tjëyo pjšuyo, ba pjeyo tek dënashko so David î dik, 33ber Israel tjëyo pjšuyo îyado wšo. E ber pjšu dbaryo ši, e pjir ðëme” še. 34Kuya ga tjšê ga “¿Tja wa tjok sorë? Tja domer miydoydë ðëm obi.” 35”Bop go Sbö Sëya tjwe ber kësbang bop tjok, ga pja kjingue Sbö Tjwšõ Kësbangyo dbo širë. Eshko ga pja ber shäng kjšaraso ðëm, šaga Sbörë eni. E kjîshko ga chida buk ši, e iak beno buk dboy Sbö kong, e kowëba Sbö Wa bakoe. 36Šër bop kong kjrina obi ga bop pjeyo Elisabet, e tjšabša tjän ëmdë ga wa buk kjšara döröe. Šãywëba ga e wapga ðëm wšeniyo šaraba. Gueniyo shäng kjšaraso ðëm mogšo tjer (6) tjän. 37Ðëye shärye Sbörë ga ä wšo drete” še ba kong. 38Kuya ga tjšê ba kong ga “Jöšö. Tja ichaga Tjšapgarë. Eni ga ðëye šorop ši, e miydaga ber Sbörë” " še. E irgo ga Sbö parkaga ši toe. 39E irgo ga María to jek mašing Elisabet îk. Elisabet sök Judea kjokyo dšup shwo šëkong. E sök eshko ba šanma Zacarías tjok. María öötong shäng eshko, opzrëno jek ba u roshko ga" “Miga” še Elisabet kong. 41Kuya chida buk Elisabet roshko širë ga wiktong jšõkoyo. Ga ba mekë go Sbö Sëya shrono beno kësbang ba tjok. 42E kjîshko ga tjšêno dbo go, tjšê ga “María, pja kjimtara Sbörë ara, wašëga uunkong kjinmo, bop chira kjimtara ara bakoe. 43Bor Tjšapga mekë ši pja. Tjara tjwšõ ðëme. ¿Tja îp tjwe ðë kjîydo? 44Bop ybö kur ga chida ši wiktong jekdo bor bö roshko, wopjšú kjîshko. 45Ðëye šara Tjšapgarë bop kong ši tjšõkwo kjrorop. E kjîshko ga pja ber wopjšúe” še ba kong. 46Kuya ga tjšê ga “Tja bor Tjšapga poshrëk arae. 47Tja wopjšú Sbö tjok, e bor döga. 48Tja ba parkaga, tja tjwšõ ðëm wšeniyo, gueniyo ga tja îna, tja miydara. Ðëbo shäryara Sbö Kjangyo širë bor kong kësbange. E kjîshko ga eeri jek šëkong ga tja roy shdär nopga uunkong kong. “Wašë kjwe kjimtara Sbörë kësbang jšõe” še îyado. E ko Eröe. E bishîya dik ðëme. 50Pja songe še ba bangkjraga uunkong kong îyadoe. 51Ðëbo kësbang shärye îyado, e dbo ara kjîshko. Nopga opposhrëk ä wšeniyo, opyë woydë ber kësbang ši, e shdöra kjšoroe. 52Pjšupga këskës wšeniyo, e šona beno tjwšõ ame. Nopga wšêp wšeniyo, e poyona beno këskëse. 53Nopga pjši ara wšeniyo kong, ðëye woyde ši, e twara ba kong pjire. Nopga tjeng ðëbo ara wšeniyo, e ichara jek or rorëe. 54Shji Israel tjëyoga ber šöng ba parkaga. Shji kjimtara. Shji songe še îyado. 55Šara eni jšõkoyo bi pjeyoga tek dënashko so kong, Abraham kong bako, ga shäryara eni” " še. 56Ga María beno sök Elisabet tjok ba ushko mogšo mya dik. E irgo ga tek shrono shäng iröng obi ba ushko. 57Elisabet dbaryo öötongshko ga wa buk kjšara domer. " 58Eshko ga ba mekë beno wopjšúe. Roy kura nopga tjeng ba zšong bäng ši, ba pjeyogarë, ga beno šöng wopjšú ba tjok eshko bakoe. Miydara šok ga ðëbo shäryara Tjšapgarë pjšú ba kong. 59Öötong dbargwo kjwongshko (8) ga chida ši söra šok, doyo jyã te wšo. “Koiëy Zacarías, ba data ši ko” šara nopga šöng širë, 60gueniyo ga ba mekë tjšê ga “Eni ðëme. E ko Juan” še. 61Kuya šok ga tjšê ba kong ga “¿Eni ega? Pja pjeyo ko eni drete” še. 62Ga tjšêno šok chida data ši kong or goshko, koie ber ðë miyde šok wšo. 63Eshko ga ba data kjorkwang rokono kjwangna, ðëbo jyã të e go wšo. Twara šok ba kong ga jyã tara ga “E ko ber Juan” še. Îya nopga uunkong širë ga beno šöng yëy še erä. 64Jekdo eshko ga chida data ši tjšêno jek obi, ga Sbö poshrëra arae. 65Kuya šok ga yëy še uunkong širë. Ga ðëbo shäryono ši, e šanyotkëba ara Judea kjokyo dšup shwo šëkong kjwang jîkong. 66Kuya nopga šöng eshko širë ga beno šöng wotjšîk ara uunkong. Tjšê ëng kong ga “Jšõkoyo ga Tjšapga shäng chida ši tjok. ¿E kjîshko ga e ber ðë shäryë?” še šok eni. 67Eshko ga Zacarías go Sbö Sëya shrono beno kësbang ba tjok, ga tjšõkwo šara Sbö Sëyarë ba kong. Kuya ga šara jekdo eshko obi. Tjšê ga 68”Tjšapga, e poshrëy ara. Shji Israel tjëyo Sbö ši e. E shrono, shji kjimte wšo, shji döya wšo bakoe. Bi döga ichara kjšara bi kong, e kësbang, e ba parkaga tek dënashko so David ši tjëyo. E poshrëy träk ðëm e kjîshko. 70Tek dënashko ga tjšõkwo twara beno bi kong, šak ba tjšõkwo šagagarë drete. Tak pjang eni: 71“Tja tjwe ber bomi döga, bomi wšoyoga wšoshko dwayo, bomi woydaga ðëm ši wšoshko dwayo bakoe. 72Pjãy songe šër îyado. Bor tjšõkwo tworor bomi kong beno îyado wšo ši woyojer ðëme.” 73Tjšõkwo šara bi tjšapga Abraham kong jšõkoyo ši beno jong eni. 74Shji döya bi wšoyoga wšoshko dwayo. Eni ga ðëye bangkjrëy ðëm, dbar kjwobi go, shji šöng së obishko ga ba tjšõkwo ši söy ga pjšú, pjšo bek, owa ðëme. 76Ga pja, bor wa, pja jek Tjšapga tjwe ši bäm goshko, irbo poshäryëp shäng ba kong wšeni. E kjîshko ga pja kowëba Sbö Tjwšõ Kësbangyo tjšõkwo šaga. Ba tjšõkwo šorop ba nopga kong ši go ga miyde šok ga owa pjang ba go ši šöna Sbörë beno dret, ga döra ðëbo owa shärye šöng ši dbo dorko dwayo, shdûya Sbörë ame wšo. Šörop ba kong ši, e irbo poshäryëp shäng ba kong wšeni. 78Bi Sbö, shji woyde ara, shji songe še îyado. Miyde ga shji tjeng kjok ro sî roy wšeni, shji wošon ši, e bangkjrëy arae. Eni kuzong ga bi kong bi döga iche tjwe kjšara kjok dogo dwayo, kãšã shjiy dšo wšeni, dba, e ie ber bi kong tjagšën wšeni. Dšo ši kãšã të shjiy shji šöng šishko, shji ber tjeng kjok ro sî roy ame wšo, shji wošon ši, e bangkjrëy ame wšo bakoe. Irbo pjšú ši, e pîya bi kong, shji ber šöng wšêp wšo” še. 80Ga chida ši kun jem, ga ba wotjšîk pjšú ši kun jem bakoe. Öötong kësbangshko ga öötong sök kjok dogro no ðëmshko, äär jong ba dbar opping Israel tjëyoga kong, Sbö tjšõkwo roy še ba kong wšo ši öötong guing.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\