Lucas 12

1E wopro ga oba tjwe jong tjwe jong träk ðëm, sho ðik ðik šë. Eshko ga Jesús tjšê ba oppinggaga kong ga “¡Pjãy sjëk fariseoga tjok, ba pjšung shosho uukkšo wše tjok! ¡Epga Sbö tjšõkwo söga jšõkoyo še, gueniyo wotjšîk owa ba pjšúshko! 2Ðëbo shäryak šûtshko kës ši wen wêšëshko. Ðëbo jnek kës ši wšêkoba pjire. 3Eni ga tjšõkwo šoromi shkëshko ši, e kukoba kjok shjiyshko. Tjšõkwo šoromi šûtshko ši, e kukoba kjone pogoshko. 4”Pjeyoga. Šër bomi kong ga nopga bangkjrëmi ðëme. Bomi doyo zröya šok ga pjšú, gueniyo ðëye shärye šok bomi kong obi ga äe. 5Bangkjrako ši ë šër bomi kong. Sbö, e bangkjromirë dey. Pjãy zröya ga pjšúe. E irgo ga pjãy iche äär ber šöng iök pjë jong ri ri sjer ðëm shtoyo ši roshko ga pjšú bakoe. Era bangkjrozîa. 6”¿Sënwa kjwo shkëng (5) soynek dburwa kjwo pjök ãska ðëmdo? Eni ëmdë ga sënwa ši woyojeya Sbörë kjwara ðëme. 7Pjãyda tjwšõ ara, sënwa ara kjinmo. Bomi käkzong pjšobi shtara Sbörë pjir tjän. E kjîshko ga ðëye bangkjrëmi ðëme. 8”Šër bomi kong ga pjãy tjšêno oba kong ga pjãy šöng bor tjok šoromi wšeni ga no to ter kjok dogo dwayo ëre tjšê bor parkagaga kjok dogo so ši kong ga pjãy šöng bor tjok šër eni bakoe. 9Gueniyo pjãy tjšêno oba kong ga pjãy šöng bor tjok ðëme šoromi wšeni ga tja tjšê bor parkagaga ši kong ga pjãy šöng bor tjok ðëme šër eni bakoe. 10”Ëye no to ter kjok dogo dwayo ëre šãywë owa ga owa ši šòya Sbörë ber dret ga pjšúe. Gueniyo ëye Sbö Sëya šãywë owa ga owa ši šòya ðëme. 11”Pjãy shakoba, sökoba judíoga syõ uyo roshko, ðëm ga tjšapgaga bokshtoshko ga pjãy woydë ðëm, “¿Tja opwšikë sorë?” šëmi ðëm, “¿Ðëye šër?” šëmi ðëm bakoe. 12Pjãy tjšêshko ga ðëye šëmi wšo ši, e twaga Sbö Sëyarë bomi kong eshko” še. 13Domer shäng kjšara eshko oba tjrëko, tjšê Jesús kong ga “Tjšapga no pingga, bor data wošono, ga ba ðëbo beno tjeng ši, e shdöya woydë bor shjiydë bor kong ðëme. E kjîshko ga šos ba kong ga ðëbo botoya ši twe bor kong” še. 14Kuya ga tjšê ba kong ga “¿Tja iaga ërë beno shäng bomi ðgwega, bomi ðëbo šëp ši shdör wšoro?” še. 15Eshko ga tjšê oba kong ga “¡Pjãy sjëke! Shji wotjšîk ðëbo töng bayo ara wšo ðëme. Shji wopjšú šaga bi ðëbo tjeng ara širë ðëme” še. 16E irgo tjšêno ba kong ðëbo jyãgšo go. Tjšê ga “Domer shäng kjšara dbur ara wšeniyo. Ba kjok buk ši kjing go dwša dgara, ga bo kjrara arae. 17Eni ga wotjšîk ga “¿Tja orwë ðong? ¿Bor dwša bo kjroror ara kjwe jner tjeng kjone? Bor dwša bo jnekkšo uyo šok kjwe, e chilawa anmoyõ” še. Wotjšîno sök däw ga tjšê ga “Ðëye shäryër miydër tjän. Bor dwša bo jnekkšo uyo kjwe shdör, ãska shäryër këskës anmoyõ. E roshko bor dwša bo kjwe jner tjeng pjir eshko, bor ðëbo obšë obšë tjeng kjwe jner eshko bakoe. 19Shäryoror eni pjir ga šër bor pjšúshko ga ‘Tja ðëbo jnek tjeng ara, äär šu pjšogšo ara kong wšo. Tja woshtë, tja ië ara, tja ber wopjšúe’ šër eni eshko jã” še. 20”Gueniyo ga Sbö tjšê ba kong ga “Pja kä ðëme. Eeri shkëyo ga pja wošon. ¿Eshko ga bop ðëbo jnenop tjeng ši ber ë kongdo?” še. 21”Eni ga ëye dbur töng, jneya ber ba kong om go wšo, gueniyo ðëbo tjwšõ ara Sbö kong ši shärye ðëm ga era kong, ðëbo wen tjwe ba kong eni kjoyo bakoe” še. 22E irgo ga Jesús tjšê ba oppinggaga kong ga “Šër bomi kong ga shji woydë ðëme. Shji woydë dši kjîy ðëm, shwong kjîy ðëm bakoe. 23Pjãy šöng së, e tjwšõ ara, bomi dši kjinmo. Bomi doyo, e tjwšõ ara, bomi shwong kjinmo. 24Sënwa so ëp uaga kjoyo ši woyotjšîzîa. Dwša dgue ðëm, bo kjre ðëm, jneya ba jnekkšo uyo roy ðëm bakoe. Gueniyo sèya Sbörë. ¡Pjãyda tjwšõ ara, sënwa kjinmo! 25¿Pjãy woydë ara ga ðëye shimi e goro? Bomi šu iëmi om go dbar kjwara obi ga äe. 26¿Eni ga ðëbo chirawayo ši shäryëmi ga ä kuzong ga pjãy woydë ðëbo obšë kjîshko ðënoro? 27”Nana kjšoshko so woyotjšîzîa. Parkë ðëm, shwong sek ðëm bakoe. Eni ëmdë ga šöng wošësowa îyado. Šër bomi kong ga Pjšu Salomón ðëbo ara anmoyõ. Gueniyo doyono wošësowa, öötong nana kjšoshko so î dik ðëme. 28Kjšo sho ðë doye Sbörë eni, eeri ga šok pjšú, bong ga sukoba gueniyo. ¿Pjãy doye e kjinmo anmoyõ ðëmdo? ¿Pjãy mär Sbö go jšõkoyo ðëm ega? 29”E kjîshko ga shji woydë ðëme. Shji woydë dši kjîy ðëm, di kjîy ðëm bakoe. 30Ðëbo tjeng kës ëre kjîshko ga nopga Sbö miydë ðëm wšeniyo woydë arae. Gueniyo bomi Data, ðëye woydëmi dö ši miyde sök pjir tjän. 31Sbö ber bomi pjšuyo sorë ši woyotjšîmi ara, ðëbo obšë obšë kjinmo. Shäryëmi šöng eni ga ðëbo obšë woydëmi kës ši ber bomi kong bakoe. 32”Pjãy bor öng wšêp ushko so wšeni. Pjãy ara ðëm, gueniyo woyde Sbörë ga pjãy ber šöng no ichagaga ba tjok, sök no pjšuyo îyado šishko. E kjîshko ga ðëye bangkjrëmi ðëme. 33Pjãy ðëye tjok ga soynezî, ga dburyo twozî oba song wšeniyo kong. Ðëbo tjwšõ ara ši iëmi ber tjeng ba bapkwo roy kjok dogo, eshko ga ðëbo ši pjir ðëm, šûyotkëba ðëm, ue ba sëyarë ðëm bakoe. 34Bomi ðëbo tjwšõ ara ši töng tjeng kjone ga pjãy wotjšîk eshko bakoe. 35”No to ter kjok dogo dwayo ëre tjwe ðono miydëmi ðëme. E kjîshko ga pjãy ber šöng bor koshë, poshäryak šöng pjir îyado. Woyde ga pjãy ber šöng parkagaga šöng ba kägäyo koshë wšeni. Ba kägäyo ši jek kjok shto obšë orkwosmozšong dbaryo shrëk. Woyde ga ba parkagaga šöng ba ushko obi ši ber šöng ba koshë îyado, wšoshko iök borkek tjeng shjiy, tjwe iröng obishko ga wšokjre šok jekdo ga pjšú wšo. Tjwe kjok rong, ðëm ga kjok ba shränto ëmdë ga woyde ga šöng ba koshë eni. Ga shronoshko ga epga wšêna šok eni ga e ber ba kong šok pjšúe. Šër bomi kong jšõkoyo ga eni ga epga ie wšar šöng sökkšo go, ië wšo, ga dši shiya, söya, twe ba kong šok om go. “Tja kuzîa. Ëye tjwe šûrkë ðono miyde u sogo širë kjwe ga ëye opzrëk jek ba ushko ðëbo šûyotkë wšo ðëme. Ga no to ter kjok dogo dwayo ëre tjwe dbar ðono miydëmi ðëm kuzong ga pjãy ber šöng bor koshë, poshäryak šöng pjir îyado” še. 41Eshko ga Pedro tjšê ba kong ga “Tjšapga, ¿tjšõkwo šëp shäng ši šëp shäng borwa kong döre, de oba uunkong kong?” 42”Parkaga ie ba pjšurë ber ba parkagaga obšë daga, sèya äär ba dšoyo go kjok orë ga woyde ga parkaga ðëye še ba kong ši shärye eni wšeniyo, kjok miydë ara bakoe. ¿Gueniyo ga kjre sorë? 43Tjwe iröng obishko ga parkaga wšêya ba pjšurë shäng ba pak shäryë pjšú ši, e kongda ber pjšúe. 44Šër bomi kong jšõkoyo ga era ie ba pjšurë ber shäng ba ðëbo uunkong kägäyo. 45Gueniyo ga parkaga ši wotjšîk owa wšeni ga ba pjšu tjwe mašing ðëme še wšeni ga opyorgö to shäng parkagaga obšë shdung, ga gšö ara, nešõtkë ara bakoe. 46Eni wšeni ga koshe shäng ðëm dbaryoshko ga ba pjšu tjwe. Eshko ga parkaga owa ši shdûya, iche jek nopga kä ðëm wšeniyo ðamo tjeng šishko. 47”Parkaga ðë, ðëye woyde ba pjšurë ši miyde pjšú, gueniyo shäryara eni ðëm, ba tjšõkwo košara ðëm ga e shdungko, e shpokko ara bakoe. 48Gueniyo parkaga ðë, ðëbo owa shäryara, miydara ðëm kjîshko ga era shdungko bako, gueniyo e shpokko sira döe. Ëye kong ðëbo twara ara ga kong ðëbo roke ara, obšë kjinmo. Ëye kong ðëbo iara beno tjeng ba wšoshko ara ga kong ðëbo roke, obšë kjinmo bakoe. 49”Tja shrono shäng kjok ëre kjing go, iök borkek wšo wšeni. ¡Ga woydër ga iök ši pjë jong ri ri tjän! 50Tja kong ðëbo wen tjwe owa kjšuwe. E kjîshko ga tja woydë ara, äär jong ðëbo ši shäryono bor kong pjir guing. 51¿Tja shrono shäng nopga ichë ber šöng wšêp ëng tjok wšo šëmire? Eni ðëme. Šër bomi kong ga tja shrono shäng no shdöga, ber šöng dboy dboy wšo. 52Eeri jek šëkong ga nopga tjeng u kjwaraso dogšo shkëng (5) ga e shdär ber kjring pjök, kjrina dogšo mya, kjrina do pjök, ga ber šöng ëng moskwo. 53Dataga, ba wapga domerga, e ber šöng ëng moskwo; mekëga, ba wapga wašëga, e ber šöng ëng moskwo; wašëga, ba pjšaydoga, e ber šöng ëng moskwo eni bakoe” še. 54Eshko ga Jesús tjšê nopga kong ga “Pjäng sho poyong jem pjang dšo jer shwo šëkong ši îmishko ga miydëmi e go ga shunyo shrë šëmi, ga shrë jšõe. 55Pjšuk tjwe kjok dogro no ðëm shwo šëkong dwayo ši kumishko ga miydëmi e go ga kjok kjširkë šëmi, ga shäryë eni jšõe. 56¡Pjãy Sbö tjšõkwo söga jšõkoyo šëmi, gueniyo pjãy wotjšîk owa bomi pjšúshko! Ðëbo wen kjok dogo, kjok ëre kjing go, e ðë šokšo miydëmi pjšúe. ¿Eni ga ðëbo shärye Sbörë eerishko dbaryo ši, e ðë šokšo miydëmi ðëm sorëro? 57”¿Ðëye ber pjšú, ðëye ber owa, e miydëmi ðëmde? 58Pjãy sökoba no ðgwega shwoy šëbashko ga pjãy šan bomi söga ši tjok bäm goshko, pjãy ie ber tjeng tjšapga wšoshko ðëm wšo. Shäryëmi eni ðëm ga pjãy twe tjšapga širë ba parkagaga kong, pjãy shdûya wšo, ga pjãy ie ber šöng no shdûzšong uyo roshko. 59Šër bomi kong ga pjãy opshik eshko dwayo ðëm, äär jong dburwa kjöme šara bomi kong ši potjwšênomi pjir guing”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\